Audiovizuálne štúdiá

Predmetom štúdia  sú dejiny, teória a kritika filmového a televízneho umenia.

Štúdium je bakalárske, denné a trvá 3 roky. Po absolvovaní bakalárskych štátnych skúšok absolvent získa titul bakalár. Talentovaní absolventi majú možnosť vykonať prijímacie skúšky na magisterské štúdium, ktoré trvá ďalšie 2 roky.

Predpokladom pre prijatie je stredoškolské vzdelanie ukončené maturitou, znalosť jedného svetového jazyka, dobré ovládanie spisovnej slovenčiny a úspešné absolvovanie prijímacej skúšky. Prijatie uchádzačov, ktorí ešte nemajú absolvovanú maturitnú skúšku, je podmienené jej vykonaním najneskôr do dňa zápisu.

Od uchádzača sa očakáva základná orientácia v histórii domácej i svetovej kinematografie, oboznámenie sa so základmi všeobecnej estetiky v rozsahu stredoškolského učiva. Je vítané, ak uchádzač má za sebou už publikačnú (recenzentskú či odbornú) činnosť.



Prospects of graduates

Svojím zameraním a ponukou štúdia je Katedra audiovizuálnych umení (KAS), na ktorej sa realizuje študijný program Audiovizuálne štúdiá, napojená na medzinárodné myslenie a teoretické vzdelávanie o umení pohyblivého obrazu (film studies). Filmová teória je dnes progresívnym neuzatvoreným priestorom, kde možno manévrovať širokou škálou poznania humanitných vied. Medziodborová filmová veda podnecuje všímavosť, vyžaduje a kultivuje originálne myslenie a schopnosť analýzy. KAS nás učí vedieť čítať a rozumieť aj iným umeleckým médiám či kultúrnym a mediálnym kontextom. Teoretické bádanie o filme je dobrodružstvom, ktoré nám mnohé prezrádza o svete okolo nás.

 

Naše absolventky a absolventi sa uplatňujú ako kritici a kritičky na rôznych pozíciách v médiách a svojím profesionálne vytvarovaným názorom tak ovplyvňujú a formujú pohľad iných ľudí na film. Ako akademičky a akademici fungujú vo vysoko expertnom prostredí, zúčastňujú sa filmologických konferencií, publikujú v odborných časopisoch či píšu odborné publikácie.

 

KAS nie je len o filmovej kritike a vede. Absolventky a absolventi KAS sa uplatňujú aj ako festivaloví dramaturgovia a dramaturgičky, pracujú v produkčných či distribučných spoločnostiach či na kreatívnych pozíciách v komerčnom prostredí.

 

Jednou z výhod teoreticky zameranej Katedry audiovizuálnych štúdií je jej zasadenie do prostredia umeleckého laboratória. Na škole sú študenti v úzkom kontakte s realizačnými ateliérmi, čo otvára dvere networkingu a novým možnostiam kreatívneho uplatnenia.

 

Absolventi bakalárskeho štúdia (Bc.) získajú teoretické a praktické poznatky z oblasti dejín a teórie filmového umenia a multimédií a zvládnu ich použiť pri výkone povolania alebo pri pokračovaní v nadväzujúcom vysokoškolskom štúdiu. Môžu sa uplatniť v kultúrnej publicistike a  žurnalistike, v rozhlase a TV, reklame a PR,  klubovej či programovo-dramaturgickej práci s filmom, kultúrnych strediskách, výskumných pracoviskách SFÚ a SAV, ako aj vo filme a multimédiách či v oblasti umeleckého dokumentu. Vzhľadom na svoje komunikačné schopnosti a odborné vedomosti sú schopní zapojiť sa do európskych kultúrnych programov ako Kreatívna Európa, Media a pôsobiť pri sprístupňovaní tzv. mediálnej gramotnosti. Absolventi sú schopní komunikovať v angličtine za použitia odbornej terminológie.

 

Viac o Katedre audiovizuálnych štúdií na:

kas.vsmu.sk

https://www.facebook.com/katedraudiovizualnychstudii/

Absolvent je schopný komunikovať v angličtine a ovláda odbornú terminológiu v ďalšom jazyku.



Always up-to-date news about university Academy of Performing Arts Bratislava on your email.
We will send you all the information about important events and deadlines.

Send me news

Conditions of admission

Všetky podmienky nájdete v prospekte: 

Študijný program: Audiovizuálne štúdiá – PROSPEKT K PRIJÍMACÍM SKÚŠKAM
Forma: denné štúdium
Štandardná dĺžka štúdia: 3 roky
Jazyk výuky: slovenský
Termín prijímacích skúšok: 28. – 29. január 2021
Zaslanie prihlášky s dátumom pošty: najneskôr do 7. 12.2020
Zaslanie povinných domácich prác s dátumom pošty: najneskôr do 7. 1. 2021
Predpokladaný počet prijatých uchádzačov: 8



Additional information

FTF akceptuje výlučne elektronickú prihlášku z vlastného informačného systému. Iné typy, napr. z Portálu VŠ, neakceptujeme. Elektronickú prihlášku nájdete na tomto odkaze spolu s usmernením, ako sa prihlásiť a ako postupovať pri vypĺňaní: e-prihlaska.vsmu.sk



Conditions for international students

Totožné ako pre domácich študentob



Coordinator for students with specific needs

Mgr. Ján Roháč

email: rohac@vsmu.sk

tel: 02 /59 303 522



 • Apply the application for study

  11.12.2020

 • Performance of the entrance exam

  28.01.2021 - 29.01.2021

 • Send certificate to

  02.09.2021

Always up-to-date news about university Academy of Performing Arts Bratislava on your email.
We will send you all the information about important events and deadlines.

Send me news

Anticipated number of applicants to be accepted
8


Additions
 • leaving certificate (paper form)
 • CV (paper form)
 • výročné vysvedčenia zo strednej školy (paper form)
 • papierový doklad o zaplatení poplatku k prijímacím skúškam (paper form)


Annual tuition fees
Standard length of study: cost free
Study longer than the standard length of study program, parallel studies: 1000 €

The fee for admission procedure
E-application form: 40 €

Billing information

Po vyplnení a potvrdení elektronickej prihlášky Vám systém ponúkne tlačiť príkaz na úhradu (pdf dokument), kde obdržíte potrebné údaje k platbe. Pri platbe poplatku uveďte v správe pre prijímateľa nasledujúci text: BCPP21-Meno-Priezvisko (príklad: BCPP21-Jana-Kovacova). PAPIEROVÉ potvrdenie o Vašej platbe za prijímacie skúšky treba NALEPIŤ DO VYTLAČENEJ PRIHLÁŠKY

Always up-to-date news about university Academy of Performing Arts Bratislava on your email.
We will send you all the information about important events and deadlines.

Send me news

Detail of the study program

 
 
Chystáš sa študovať na vysokej škole na Slovensku? Teraz môžeš získať štipendium až 9 000 € počas prvých troch rokov štúdia. More information

Detail of the study program

helpDesk

0911 154 882
0910 288 664
0911 154 214
037 / 6414881
037 / 6414890
(7.30 - 15.30 h.)

helpdesk

Responsibility for content: Mgr. art. Katarína Moláková, ArtD. – molakova@vsmu.sk
Last update: 09.11.2021 20:57

Draw attention to not topical data