Architecture

http://www.vsvu.sk/o-nas/katedry/katedra-architektonickej-tvorby/Prospects of graduates

Absolvent doktorandského štúdia v odbore umenie, v študijnom programe Architektonická tvorba – architekt doktor umenia – preukazuje schopnosť a pripravenosť na samostatnú tvorivú, výskumnú a vedeckú činnosť v oblasti praxe a teórie architektúry, zverejňuje jej výsledky, je pripravený podieľať sa na vývoji vo svojom odbore. Absolvent je schopný študovať zahraničnú literatúru v origináli, aktívne (v ústnej aj v písomnej forme) ovláda jeden svetový jazyk, prípadne dokáže komunikovať aj v ďalšom cudzom jazyku.
Absolvent sa môže uplatniť ako:
samostatný tvorivý architekt, vedecký alebo výskumný pracovník v oblasti architektúry, vedúci projektantských alebo výskumných tímov, vysokoškolský pedagóg.Information on the employment of graduates

Always up-to-date news about university Academy of Fine Arts and Design in Bratislava on your email.
We will send you all the information about important events and deadlines.

Send me news

Conditions of admission

Applicant to the doctoral studies at AFAD can become a student of the chosen study programme based on a completed admission procedure. If the student has completed the master study, i.e. the second level study programme, they can apply to admissions to AFAD, which will be conducted on 29.-30. 6. 2020, and become a contender for one of the doctoral study topics. Part of the admissions to the doctoral studies at AFAD is an admission interview, whose purpose is to examine applicant’s skills and abilities to independently and creatively fulfil admission requirements of the doctoral studies at AFAD. 

Applicant to the doctoral level study at AFAD will fill in and send an online application, which will be placed at the school web page from 27. 3. 2020 do 28. 5. 2020. After that, the applicant will send printed and signed copies of application by regular mail by 29. 5. 2020 at the latest, accompanied by the following documents:

 • CV and detailed account of artistic or publishing activity in the form of a portfolio (more information in the downloadable document)
 • Brief proposal of the dissertation project, which has to be in accordance with the topic that the applicant has applied for.
 • certified copy of the second level study diploma. In case of international diploma, official translation to Slovak is required
 • international applicants and applicants who studied abroad will, in case of being accepted to AFAD,  submit the official acknowledgment of their education certificates/diplomas issued internationally no later than by the closing date for the enrolment to the studies.
 • certified copy of documents accompanying the diploma, or a transcript of completed subjects with weighted GPA (grade point average), certified by the study department of the relevant university (applicants from other universities than AFAD), and in case of an international document, official translation to Slovak language is required.
 • proof of admissions fee payment
 • documents of completed language exams (in case there are any)
 • Applicants for the topic in the Fine Arts study programme are recommended to apply one year after they have completed their master study

To the address:

 • Rektorát Vysokej školy výtvarných umení, študijné oddelenie
  (Rectorate of Academy of Fine Arts and Design, study department)
 • Hviezdoslavovo nám. 18
 • 814 37 Bratislava


Additional information

Uchádzač o doktorandské štúdium na VŠVU si podáva prihlášku maximálne na dva študijné programy, pričom sa vždy prihlasuje na jednu z vypísaných tém doktorandského štúdia (zvolí si buď internú, alebo externú formu štúdia, ak sú vypísané) na danom študijnom programe. 

Téma doktorandského štúdia pre akademický rok 2021/2022

študijný odbor: umenie

študijný program architektonická tvorba

1. téma: 

Nová metodika rozvoje města a krajiny z perspektivy skrytého potenciálu železniční infrastruktury na Slovensku

školiteľ: prof. Ing. Mgr. akad. arch. Petr Hájek

forma štúdia: externá

Nová metodika rozvoje města a krajiny z perspektivy skrytého potenciálu železniční infrastruktury na Slovensku školiteľ: prof. Ing. Mgr. akad. arch. Petr Hájek forma štúdia: externá Předmětem výzkumu je metodika rozvoje města a krajiny z perspektivy železniční infrastruktury na Slovensku. Východiskem výzkumu je kritický pohled na současné metody rozvoje urbanismu s cílem definování metod nových. Předpokladem je komunikace a spolupráce s odbornými pracovišti, výzkumnými centry a institucemi, které se tímto tématem již zabývají (především v Evropě a USA). V průběhu práce budou zkoumány zásadní otázky: Jaký je potenciál železniční infrastruktury pro definování rozvoje měst a krajiny? Jak zajistit skrze hybridní strategie navrhování udržitelné provázání zdánlivě protichůdných strategií: ochrana vs. rozvoj?

2. téma: 

Východiská a procesy architektonickej tvorby

školiteľ:  prof. Ing. arch. Monika Mitášová, PhD.

forma štúdia:  externá

Dizertačná práca sa bude venovať základným východiskám ako zásadným momentom v procese architektonického navrhovania z uhla pohľadu vlastnej tvorby a jej mnohotvárnych postupov (v rôznych textoch vrátane básní, hudobných partitúr a produkcií, fotografií a iných obrazov, architektonických projektov, výstav, prednášok, vízií a realizácií) s presahom do iných odborov a oblastí (prírodných vied, múzických umení, gastronómie atď.). Cieľom je reflexia a premyslenie východísk, postupov a výsledkov doterajšej autorskej práce v oblasti architektury. 

3. téma: 

Architektonické postupy, stratégie a metódy 

školiteľ:   prof. PhDr. Marián Zervan, PhD.

forma štúdia:  externá

Architektúra nie je len postaveným objemom, môže sa stať a často sa aj stáva premýšľaním otázok presahujúcich jej funkčný obsah, zadanie a kontext. Jednou zo špecifických foriem architektonického myslenia je aj forma premýšľania postupov, stratégií a metód navrhovania. Prechod od zámeru, idey ku konceptu, alebo postavenej forme nutne v sebe obsahuje tvorivý proces postupnosti krokov. Nie je veľké množstvo artikulovaných architektonických metód navrhovania, ani nie je veľký počet architektov opierajúcich sa o vlastné metódy navrhovania. Na druhej strane je ale veľké množstvo architektov využívajúcich zjednodušené metódy, vo forme postupov, či stratégií ktoré získali všeobecnú platnosť a ktorých predchodcom boli autorské metódy jednotlivcov, či skupín architektov. Práca by mohla byť kritickým predstavením dostupných metód, historických, alebo aktuálnych. Práca by napokon mohla predstaviť výskum prebiehajúci v študentských ateliéroch KAT VŠVU alebo by sa mohla dôkladnejšie venovať jednej špecifickej metóde navrhovania.

POSTUP  PRI  PODÁVANÍ  PRIHLÁŠKY:

 1. krok: Elektronická prihláška je umiestnená: 

2. krok: Na mailovú adresu kozakova@vsvu.sk odošle nasledovné prílohy:

•    doklad o zaplatení poplatku za prijímacie konanie (napr. výpis platby z internetbankingu) – poplatok je nutné zaplatiť najneskôr 31. 5. 2021, pri platbe je nevyhnutné uviesť variabilný symbol, špecifický symbol a ako Poznámku alebo Doplňujúci údaj – MENO a PRIEZVISKO uchádzača; inak sa platba nespáruje

3. krok:

Uchádzač po podaní elektronickej prihlášky následne v období od 8. 6. 2021 od 6.00 hod. do 24. 6. 2021 do 8.00 hod. vloží portfólio (uchádzači o umelecké programy) a ďalšie dokumenty k prijímaciemu konaniu na doktorandské štúdium prostredníctvom stránky:

https://ulozisko.vsvu.sk/

v pdf formáte max.veľkosť do 15 MB:

 • profesijný životopis a podrobný súpis umeleckej, resp. publikačnej činnosti a aktivít tvorivej činnosti súvisiacej so študijnými programami
 • stručný návrh projektu dizertačnej práce, ktorá musí byť v súlade s vypísanou témou, na ktorú sa doktorand hlási
 • doklady o absolvovaných jazykových skúškach (ak ich uchádzač absolvoval)
 • kópia diplomu z druhého stupňa štúdia, v prípade diplomu vydaného v zahraničí aj s úradným prekladom do slovenského jazyka (s výnimkou českých vysokých škôl)
 • kópia dodatku k diplomu alebo výpis absolvovaných predmetov s vypočítaným váženým študijným priemerom, ktorý bude dodatočne potvrdený do termínu zápisu študijným oddelením príslušnej vysokej školy (uchádzači z inej vysokej školy ako VŠVU); v prípade dokladu vydaného v zahraničí aj s úradným prekladom do slovenského jazyka najneskôr  do termínu zápisu na štúdium.
 • zahraniční uchádzači a uchádzači, ktorí študovali v zahraničí v prípade prijatia na štúdium doložia rozhodnutie o uznaní dokladu o vzdelaní vydaného v zahraničí najneskôr do zápisu na štúdium.  Viac informáciíhttps://www.minedu.sk/23276-sk/akademicke-uznavanie-dokladov-o-vzdelani-a-stupna-vzdelania/Conditions for international students

Všetci zahraniční uchádzači (s výnimkou českých) musia do nástupu na štúdium ovládať slovenský jazyk v úrovni B1.

Zahraniční uchádzači a uchádzači, ktorí študovali v zahraničí, v prípade prijatia na štúdium doložia rozhodnutie o uznaní dokladu o vzdelaní vydaného v zahraničí najneskôr do zápisu na štúdium (september 2021)General information on the admission exam

Applicant to the doctoral studies at AFAD can become a student of the chosen study programme based on a completed admission procedure. If the student has completed the master study, i.e. the second level study programme, they can apply to admissions to AFAD, which will be conducted on 29.-30. 6. 2020, and become a contender for one of the doctoral study topics. Part of the admissions to the doctoral studies at AFAD is an admission interview, whose purpose is to examine applicant’s skills and abilities to independently and creatively fulfil admission requirements of the doctoral studies at AFAD. Form of entrance exam

Admission interview will examine applicant’s level of knowledge, talent, thinking, skills and abilities in the terms of special demands given by the chosen doctoral study programme at AFAD.

Admission interview to the doctoral study is conducted before an admission committee appointed by the rector of AFAD and each study programme has its unique committee.

Committee will take into consideration applicant’s results from the completed master study programme (weighted GPA), but much more important for the committee will be the range, quality, and results of applicant’s artistic or scholarly publishing activity, and the activity in their field of interest (e.g. at student art works’ exhibitions, or results in student scientific and scholarly work, etc.).

Admission interview consist of the following parts:

 • foreign language test
 • presenting the portfolio of artistic or publishing activity by the applicant
 • presentation of the project and the topic of the dissertation
 • discussion between the committee members and the applicant
 • committee assesses and awards points to applicant’s portfolio, artistic, or publishing activity and the presented project of the dissertation


 • Apply the application for study

  29.03.2021 - 31.05.2021

 • Performance of the entrance exam

  01.07.2021 - 02.07.2021

Always up-to-date news about university Academy of Fine Arts and Design in Bratislava on your email.
We will send you all the information about important events and deadlines.

Send me news

Anticipated number of applicants to be accepted
3


Annual tuition fees
Standard length of study: 700 €
Study longer than the standard length of study program, parallel studies: 1000 €

The fee for admission procedure
application form: 40 €
E-application form: 40 €

Billing information

A 40 euro fee is to be paid via bank transfer:

 • Account number - IBAN: SK42 8180 0000 0070 0007 2516
 • SWIFT: SPSRSKBAXXX
 • Variable symbol: 648 003
 • Constant symbol: 0308
 • Specific symbol: six-digit number starting with 20 and followed by a four-digit number consisting of application filing number, in front of which zeroes are to be added.
  For example: if an application filing number is 37, specific symbol will be 200037
 • Account owner: Vysoká škola výtvarných umení, Hviezdoslavovo nám. 18, 814 37 Bratislava, Slovenská republika
 • Bank: ŠTÁTNA POKLADNICA Radlinského 32, 810 05 Bratislava, Slovakia

Always up-to-date news about university Academy of Fine Arts and Design in Bratislava on your email.
We will send you all the information about important events and deadlines.

Send me news

Detail of the study program

 • Add to Favorites
 • Academic year: 2021/2022
 • University Academy of Fine Arts and Design in Bratislava
 • Form of study: external
 • Anticipated number to be accepted: 3
 • Program code: 107162
 • Field of study: Art
 • Level of study: 3.
 • Length of study: 4
 • Method of Study: attendance
 • Graduate Degree: ArtD.
 • Information about teaching languages: English, Slovak

HelpDesk

037 / 641 48 81
0911 154 882
0911 154 214

helpdesk

Responsibility for content: Ing. Sylvia Kozáková – kozakova@vsvu.sk
Last update: 26.03.2021 15:07

Draw attention to not topical data