Archeology

Obsahom študijného programu archeológia (2. stupeň - Mgr.) je prehĺbenie znalostí o hnuteľných a nehnuteľných archeologických nálezoch a pozostatkoch ľudskej činnosti. Základné kurzy výučby sú zamerané na praveké, protohistorické, stredoveké a včasnonovoveké osídlenie Európy s jej kultúrnym dedičstvom od najstaršieho obdobia. Študentom poskytnú základnú orientáciu v materiálnej kultúre archeologických kultúr v Európe, načrtnú spektrum aktuálnych odborných otázok a poskytnú vedomosti potrebné na riešenie odbornej problematiky v širšom európskom kontexte. Počas magisterského stupňa majú študenti pomerne širokú možnosť voliť si povinne voliteľné a výberové predmety, či už z archeológie, alebo z príbuzných odborov ako napr. história, etnológia, dejiny umenia, religionistika atď., prípadne zo spektra aplikovaných prírodných vied, ako aj  technických disciplín. Osobitné miesto patrí povinnému predmetu Odborná prax, v rámci ktorého študent dostáva priestor na overenie svojich teoretických vedomostí priamo v teréne pri odkrývaní, analýze a dokumentácii nálezových situácií.Prospects of graduates

The faculty graduates find their application mainly as scientific and research, pedagogic and managerial employees, translators and interpreters, journalists, analytical, creative and service employees in different areas of economics, politics, public administration, education, health care, culture, science, in mass communication media, social services, etc.Always up-to-date news about university Comenius University Bratislava on your email.
We will send you all the information about important events and deadlines.

Send me news

Conditions of admission

The basic condition of admission for the study in the second level study programme (for Master study programme) is completion of the first level study programme (Bachelor study programme). The required document proving this fact is a copy of the first level university education diploma verified by a notary.

For the opened Master study programmes the applicants without the execution of an entrance exam will be accepted according to the order drawn up based on the value of the achieved weighted study average in the Bachelor study. The weighted study average in case of single-field study programmes of ethnology, philosophy, history, culturology, musicology, politology and religionistics is calculated from the courses of the Bachelor programme attended by the applicant including by the winter term of the last year of the Bachelor study. In case of other opened study programmes the weighted study average is calculated from the attended courses specified in Annex No. 2 of the Rules of the Admission Procedure (on the faculty website) constituting the basis of the Bachelor study programme that the Master study programme is built on. If the applicant did not attend any of the courses specified in Annex No. 2 of these rules, this course is evaluated with the classification level Fx in the weighted study average.Additional information

Uchádzač o štúdium druhého stupňa na FiF UK si môže podať prihlášku iba na jeden študijný program.

Na daný magisterský študijný program budú v nasledujúcom akademickom roku prijímaní uchádzači bez vykonania prijímacej skúšky, podľa poradia zostaveného na základe hodnoty dosiahnutého váženého študijného priemeru za absolvované profilové kurzy, ktoré predstavujú základ bakalárskeho študijného programu, na ktorý nadväzuje magisterský študijný program.

Profilové sú nasledovné kurzy: Doba kamenná na Slovensku a v susedných oblastiach, Doba bronzová na  Slovensku a v susedných oblastiach, Doba železná na Slovensku a v susedných oblastiach, Slovensko v dobe rímskej, Archeológia včasnostredovekého obdobia, Stredoveká a postmedieválna archeológia.Conditions for international students

The conditions of admission of foreign students are the same as the conditions of admission of citizens of the Slovak Republic, except for foreigners – self-payers where the admission procedure may have the form of entrance colloquium, performed by the competent department or departments. Tuition for foreigners - self-payers is EUR 2,500 for an academic year.Conditions of admission without the entrance exam

Na otvárané študijné programy, na ktoré sa prihlási nižší alebo rovnaký počet uchádzačov ako je vopred stanovený a zverejnený počet prijímaných na štúdium, sú uchádzači prijímaní bez vykonania prijímacej skúšky alebo všetci prihlásení uchádzači.Coordinator for students with specific needs

PhDr. Milica Schraggeová, CSc., PhDr. Mária Potočárová, PhD., tel.: 02/5933 9111, e-mail: milica.schraggeova@fphil.uniba.sk, maria.potocarova@fphil.uniba.skGeneral information on the admission exam

The admission procedure starts by submitting university study application. The applicant submits an application for the Master level of university study on an official application form (form in A 3 format- as a double sheet).

The applicant may submit only one  application form for Master study at the Faculty of Arts CU and may within it may apply for only one opened study programme. The faculty does not provide the form for university study application. The form is available on the website of the Ministry of Education SR and the Faculty of Arts CU.

The fee for admission shall be paid by the participants by money order of type U to the address of the faculty of in the form of bank transfer.  The payment confirmation is the  copy of the slip on payment of the fee, or confirmation of the bank on transfer execution (we do not accept mail confirmation from internet banking). The confirmation must be stuck on page 3 of the application. Without payment confirmation of the fee for the admission procedure the application of the applicant will not be registered.

An aliquot part of the fee may be returned to those applicants that cancel the application in the term by 30 April, 2010 (EUR 26).

The graduate of the Bachelor study programme of study is admitted to the Faculty of Arts CU to the follow-up Master programme of study in the same of related field of study Therefore it is necessary that the applicant determines in the application the study programme or study field in which he/she acquired (or by the term of the entrance examination shall acquire) university education of first level and encloses to the application an extract of the performed study obligations, or an appendix to the diploma (an extract shall not be filed by the graduates from the Faculty of Arts CU from year 2010). The accepted related study fields for the individual opened study programmes are included in the rules of the admission procedure (Annex No. 1) - published on the faculty website..

The faculty requires from applicants for study a confirmation of health ability for university study and exercise of the profession in the selected study programme (does not refer to the graduates from the Faculty of Arts CU from year 2010).  • Apply the application for study

    30.04.2017

  • Performance of the entrance exam

    20.06.2017 - 20.06.2017

Always up-to-date news about university Comenius University Bratislava on your email.
We will send you all the information about important events and deadlines.

Send me news

Anticipated number of applicants to be accepted
15


Additions
  • verified copy of the degree for applicant of other universities (paper form)
  • výpis vykonaných študijných povinností za bakalárske štúdium (paper form)
  • potvrdenie o úhrade poplatku (paper form)


Annual tuition fees
Standard length of study: cost free
Study longer than the standard length of study program, parallel studies: 1200 €

The fee for admission procedure
application form: 35 €
E-application form: 30 €

Billing information

State Treasury

7000083100/8180

variable symbol: 26

Always up-to-date news about university Comenius University Bratislava on your email.
We will send you all the information about important events and deadlines.

Send me news

Detail of the study program

 
 
Chystáš sa študovať na vysokej škole na Slovensku? Teraz môžeš získať štipendium až 9 000 € počas prvých troch rokov štúdia. More information

Detail of the study program

helpDesk

0911 154 882
0910 288 664
0911 154 214
037 / 6414881
037 / 6414890
(7.30 - 15.30 h.)

helpdesk

Responsibility for content: Daniel Madarás – madaras@fphil.uniba.sk
Last update: 03.04.2017 17:09

Draw attention to not topical data