Applied Mechanics

Absolvent študijného programu denného a externého doktorandského štúdia „Počítačové modelovanie a  mechanika strojov“ pozná súčasný stav rozvoja študijného odboru, ovláda a tvorivo rozvíja vedecké metódy výpočtu, simulácie a verifikácie modelových riešení a tvorí sofvér pre nové aplikácie v rôznych oblastiach technickej praxe a interdisciplinárneho inžinierstva. Rozvíja počítačovo orientované a inžinierske výpočtové metódy a aplikuje ich pri návrhu mechanických sústav v strojárstve, v stavebníctve, v priemysle a elektrotechnike. Formuluje matematicko-fyzikálne modely mechanických polí a ich interakcií v klasických i nových technologických materiáloch ako sú kompozity, smart materiály, piezoelektrické materiály, a pod. Rozvíja experimentálne metódy mechaniky a uplatňuje ich v spojení s výpočtovými metódami pri identifikácii a analýze mechanických prvkov a sústav, ako aj pri stanovovaní ich spoľahlivosti a životnosti.Prospects of graduates

The graduate from doctorate study programme gains knowledge and skills necessary for the research of mechanical fields, behaviour of technical and technological objects under complex conditions and development of new numerical models and software for the solution of these problems. They are prepared to solve the most demanding tasks of technical practice (e.g. they are able to improve and optimise the technical and technological aspect of product quality by computer simulation, contribute to understanding the behaviour of objects, etc.). With deep theoretical knowledge they can work with commercial software for a broad scope of applications. The graduate is capable of independent scientific work, is prepared to creatively develop and extend the knowledge in the given field.Information on the employment of graduates

Always up-to-date news about university The University of Žilina on your email.
We will send you all the information about important events and deadlines.

Send me news

Conditions of admission

Successful completion of the engineer level of the study programme Applied Mechanics or of any of the related engineer study programmes. In justified cases the admission committee shall decide on proximity. The selection of applicants shall take place according to the achieved study results at the engineer level of study and the form of the admission procedure is personal interview before the admission committee members.Conditions for international students

Pre zahraničných uchádzačov platia podmienky prijatia ako pre uchádzačov zo SR.
Zahraniční študenti, ktorí študujú v inom ako štátnom jazyku, uhrádzajú školné podľa podmienok uvedených v § 92 ods. 8 zákona o vysokých školách. Školné je stanovené smernicou UNIZA a zverejnené pre príslušný akademický rok na webovej stránke univerzity. Zahraniční študenti, ktorí študujú v slovenskom jazyku, školné neplatia. Uchádzači z ČR môžu na podanie prihlášky o štúdium použiť formulár platný v ČR. U uchádzačov, ktorí aktívne neovládajú slovenský alebo český jazyk, sa vyžaduje úspešne absolvovanie jazykovej prípravy (možnosť absolvovať na UNIZA). Pre zahraničných uchádzačov prijatých na základe medzištátnych dohôd, bilaterálnych zmlúv alebo pre štipendistov vlády SR platia podmienky uvedené v príslušných dokumentoch.Form of entrance exam

personal interview before the admission committee members  • Apply the application for study

    31.05.2022

  • Performance of the entrance exam

    27.06.2022 - 30.06.2022

Always up-to-date news about university The University of Žilina on your email.
We will send you all the information about important events and deadlines.

Send me news

Annual tuition fees
Standard length of study: cost free
Study longer than the standard length of study program, parallel studies: 750 €

The fee for admission procedure
application form: 20 €
E-application form: 20 €

Billing information

Žilinská univerzita, Univerzitná 1, 010 26 Žilina                                                              banka:  Štátna pokladnica

číslo účtu v tvare IBAN: SK34 8180 0000 0070 0026 9861

konštantný symbol:    0308

variabilný symbol:       10233

Always up-to-date news about university The University of Žilina on your email.
We will send you all the information about important events and deadlines.

Send me news

Detail of the study program

HelpDesk

037 / 641 48 81
0911 154 882
0911 154 214

helpdesk

Responsibility for content: doc. Mgr. Branislav Ftorek, PhD. – branislav.ftorek@fstroj.uniza.sk
Last update: 21.11.2021 11:41

Draw attention to not topical data