Aplikovaná geoinformatika a geodézia

Prospects of graduates

Po absolvovaní štúdia v inžinierskom stupni dokáže absolvent analyzovať a riešiť zložité, komplexné a štruktúrované informačne, technicky, technologicky a organizačne orientované úlohy a problémy pri vytváraní, spracovaní, analýze a využívaní geografických informácii a na ich spracovanie vhodných technológii a informačných systémov. Je dostatočne tvorivý a samostatný a zároveň mu získané vedomosti umožnia riadiť kolektívy pracovníkov. Dokáže aplikovať problémovo orientované prístupy, variantné riešenia a experimentálne overovania predpokladov. Získa tiež potrebné základy pre budovanie vedeckej perspektívy. Získa prehlbujúce poznatky z odboru geodézia a kartografia, ako aj ďalšie poznatky a praktické skúsenosti najmä z informačného, technického a technologického základu geoinformatiky ale tiež nevyhnutný rozsah poznatkov z geografie a vybraných špeciálnych disciplín a aplikačných oblastí s dôrazom na pôdohospodárstvo, ochranu prírody, manažment prírodných zdrojov a krajiny, geodéziu a kartografiu, štátnu správu a verejnú samosprávu.

 Always up-to-date news about university on your email.
We will send you all the information about important events and deadlines.

Send me news

Conditions od admission

Ak si študent podáva  prihlášku na viac inžinierskych študijných programov,  musí ju podať  na každý študijný program samostatne. Po obdržaní dokladov o ukončení bakalárskeho štúdia zašlú ihneď uchádzači z iných vysokých škôl a fakúlt (okrem LF TU vo Zvolene) overenú fotokópiu bakalárskeho diplomu, dodatku k diplomu a vysvedčenia o štátnej skúške a keď nie je na dodatku k diplomu vážený študijný priemer tak je potrebné poslať  aj výpis výsledkov bakalárskeho štúdia s váženým študijným priemerom vydaný študijným oddelením príslušnej fakulty (univerzity) na dekanát LF. Fakulta zašle informácie o prijímacom konaní (deň, hodina, miestnosť) najneskôr jeden mesiac pred termínom prijímacieho konania. Na každú prihlášku je potrebné nalepiť kópiu dokladu o zaplatení poplatku za prijímacie konanie. Prihláška bez dokladu o zaplatení poplatku za prijímacie konanie nebude akceptovaná. S prihláškou je potrebné zaslať životopis.  Zahraniční študenti sa musia podrobiť prijímaciemu konaniu ako domáci študenti.      

Základnou podmienkou prijatia na inžinierske štúdium v študijnom programe aplikovaná geoinformatika a geodézia  je absolvovanie a ukončenie študijného programu 1. stupňa (bakalárskeho), resp. získanie titulu Bc. v študijnom programe  aplikovaná geoinformatika a geodézia,  alebo v príbuznom študijnom programe a dosiahnutie stanoveného priemeru študijných výsledkov. Ak študent neabsolvoval v rámci bakalárskeho štúdia študijný program aplikovaná geoinformatika a geodézia, musí sa v rámci prijímacieho konania podrobiť prijímacej skúške,  ktorá spočíva v overení vedomostí uchádzača na úrovni štátnej skúšky bakalárskeho štúdia študijného programu aplikovaná geodézia a geoinformatika. 

Priemer študijných výsledkov na prijatie do inžinierskeho stupňa štúdia na LF TU vo Zvolene každoročne navrhuje vedenie fakulty  a schvaľuje akademický senát LF.   Conditions for international students

Zahraniční študenti sa musia podrobiť prijímaciemu konaniu ako domáci študenti.      Coordinator for students with specific needs

Ing. Dana Štimeľová

dana.stimelova@tuzvo.sk

tel.: +421 45 5206521Form of entrance exam

písomná (test) • Open day

  28.01.2019

 • Open day

  28.01.2019

 • Apply the application for study

  02.01.2019 - 30.06.2019

 • Performance of the entrance exam

  12.08.2019 - 13.08.2019

Always up-to-date news about university on your email.
We will send you all the information about important events and deadlines.

Send me news

Anticipated number of students to be accepted
40


Annual tuition fees
Standard length of study: cost free
Study longer than the standard length of study program, parallel studies: 800 €

The fee for admission procedure
application form: 40 €
E-application form: 35 €

Billing information

Banka: Štátna pokladnica

Názov účtu: Technická univerzita vo Zvolene

Číslo účtu IBAN:   SK1981800000007000271101

BIC-SWIFT kód:  SPSRSKBAXXX

Variabilný symbol pre papierové prihlášky: 81100002

Variabilný symbol pre elektronické prihlášky: číslo vygeneruje informačný systém univerzity

Výška administratívneho poplatku za prijímacie konanie:

elektronická prihláška - 35,00 €

papierová prihláška - 40,00 €

Always up-to-date news about university on your email.
We will send you all the information about important events and deadlines.

Send me news

Detail of the study program

HelpDesk

037 / 641 48 81
0911 154 882
0911 154 214

helpdesk

Responsibility for content: doc. Ing. Miroslav Kardoš, PhD. – miroslav.kardos@tuzvo.sk
Last update: 08.01.2019 08:38

Draw attention to not topical data