Aplikovaná geoinformatika a geodézia

Predmety študijného odboru sú postavené tak, aby poskytovali komplexný prehľad poznatkov potrebných pre pochopenie a osvojenie si problematiky aplikovanej geoinformatiky a geodézie.Prospects of graduates

Bakalársky študijný program aplikovaná geoinformatika a geodézia. Absolvent študijného programu nachádza uplatnenie vo všetkých oblastiach s potenciálom využitia geografických informácii, najmä pôdohospodárstve (lesné hospodárstvo, poľnohospodárstvo), ochrane prírody, manažmente prírodných zdrojov a krajiny, rezorte geodézie a kartografie ale aj štátnych a investorských organizáciách, v orgánoch štátnej správy na všetkých úrovniach, verejnej samospráve ako aj v podnikateľskom sektore najmä na úrovni výkonných a nižších riadiacich funkcií. Môže podnikať a dodávateľsky poskytovať údaje a služby a riešenia vo vyššie uvedených oblastiach.

Dokáže analyzovať a riešiť základné a praktické, informačne, technicky, technologicky a organizačne orientované úlohy  pri vytváraní, spracovaní, analýze a využívaní geografických informácii a na ich spracovanie vhodných technológii a informačných systémov v širokom spektre aplikačných oblastí. Jeho odborný profil je preto  zameraný na získanie potrebných teoretických  a praktických vedomostí a poznatkov z odboru geodézie a kartografie ako aj informatického, technického a technologického základu geoinformatiky. Tieto sú doplnené nevyhnutným rozsahom súvisiacich a doplňujúcich vedomostí a poznatkov z geografie. Zároveň má primerané vedomosti, schopnosti a zručnosti z aplikačných oblastí s dôrazom na pôdohospodárstvo, manažment prírodných zdrojov a krajiny, štátnu správu a verejnú samosprávu.Always up-to-date news about university on your email.
We will send you all the information about important events and deadlines.

Send me news

Conditions od admission

Prijímacia skúška na bakalársky študijný program aplikovaná geoinformatika a geodézia  pozostáva z písomnej skúšky z matematiky (test). Písomná skúška bude vyhodnotená v deň jej uskutočnenia. Bodové vyhodnotenie písomnej časti prijímacieho konania bude uverejnené pod Vašim registračným číslom. Výsledok prijímacieho konania nájdete na internetovej stránke http://is.tuzvo.skAdditional information

Pri podaní elektronickej prihlášky na štúdium je potrebné vyplnenú prihlášku vytlačiť  priamo z informačného systému, podpísať, potvrdiť strednou školou študijný priemer a výpis známok za jednotlivé ročníky absolvovanej strednej školy a zaslať na dekanát fakulty.

Uchádzači, ktorí maturovali skôr prikladajú k prihláške úradne overenú fotokópiu maturitného vysvedčenia a všetkých vysvedčení zo strednej školy a vypíšu v prihláške študijný priemer známok  jednotlivých ročníkov koncoročných vysvedčeníConditions for international students

Zahraniční študenti sa musia podrobiť prijímaciemu konaniu ako domáci študenti.Conditions of admission without the entrance exam

Na študijný program aplikovaná geoinformatika a geodézia budú bez prijímacích skúšok  podľa kapacitných možností prijatí absolventi:

 • gymnázií, ktorí dosiahli priemer výročných vysvedčení v ročníkoch 1.– 4. do 2,25 vrátane  alebo  priemer za maturitu do 2,25 vrátane,
 • ostatných stredných škôl s maturitou, ktorí dosiahli priemer výročných vysvedčení v ročníkoch 1. –  4. do  2,00 vrátane  alebo  priemer za maturitu do 2,00  vrátane,
 • absolventi gymnázií, resp. ostatných druhov stredných škôl, ktorí dosiahli z maturitných skúšok z matematiky známku 1 alebo 2.

V prípade prekročenia stanovenej kapacity plánovaného počtu  študentov na prijatie, bude pre určenie poradia rozhodujúci  prospech zo strednej školy (výročné vysvedčenia a maturita). Uchádzači, ktorí nedosiahli stanovený  prospech, môžu byť prijatí len na základe výsledkov   z  prijímacích skúšok.

V prípade podlimitného počtu uchádzačov môže dekan LF TU vo Zvolene konanie prijímacej skúšky odpustiť.Coordinator for students with specific needs

Ing. Dana Štimeľová

dana.stimelova@tuzvo.sk

tel.: +421 45 5206521General information on the admission exam

Pri podaní elektronickej prihlášky na štúdium je potrebné vyplnenú prihlášku vytlačiť  priamo z informačného systému, podpísať, potvrdiť strednou školou študijný priemer a výpis známok za jednotlivé ročníky absolvovanej strednej školy a zaslať na dekanát fakulty.

Uchádzači, ktorí maturovali skôr prikladajú k prihláške úradne overenú fotokópiu maturitného vysvedčenia a všetkých vysvedčení zo strednej školy a vypíšu v prihláške študijný priemer známok  jednotlivých ročníkov koncoročných vysvedčení.

K prihláške priložiť životopis a kópiu dokladu  o úhrade administratívneho  poplatku za prijímacie konanie a zaslať na Dekanát Lesníckej fakulty TU vo Zvolene, T.G. Masaryka 24, 960 53 Zvolen.Form of entrance exam

test • Open day

  28.01.2019

 • Open day

  28.01.2019

 • Apply the application for study

  02.01.2019 - 31.03.2019

 • Performance of the entrance exam

  10.06.2019 - 11.06.2019

Always up-to-date news about university on your email.
We will send you all the information about important events and deadlines.

Send me news

Anticipated number of students to be accepted
40


Annual tuition fees
Standard length of study: cost free
Study longer than the standard length of study program, parallel studies: 800 €

The fee for admission procedure
application form: 40 €
E-application form: 35 €

Billing information

Banka: Štátna pokladnica

Názov účtu: Technická univerzita vo Zvolene

Číslo účtu IBAN:   SK1981800000007000271101

BIC-SWIFT kód:  SPSRSKBAXXX

Variabilný symbol pre papierové prihlášky: 81100002

Variabilný symbol pre elektronické prihlášky: číslo vygeneruje informačný systém univerzity

Výška administratívneho poplatku za prijímacie konanie:

elektronická prihláška - 35,00 €

papierová prihláška - 40,00 €

Always up-to-date news about university on your email.
We will send you all the information about important events and deadlines.

Send me news

Detail of the study program

HelpDesk

037 / 641 48 81
0911 154 882
0911 154 214

helpdesk

Responsibility for content: doc. Ing. Miroslav Kardoš, PhD. – miroslav.kardos@tuzvo.sk
Last update: 08.01.2019 08:36

Draw attention to not topical data