Applied Ethics – Ethics in Staff and Job Management

Prospects of graduates

Absolvent sa môže uplatniť v malých a stredných podnikoch verejného i súkromného sektoru. Dokáže riešiť situácie súvisiace s aplikovaním etických zásad v oblasti riadenia organizácie a vedenia ľudí. Je schopný vysvetliť základné etické problémy v zamestnaneckých vzťahoch rôznym skupinám percipientov a navrhovať možné spôsoby ich riešenia. Vie efektívne pracovať v riadiacich tímoch rôznych typov organizácií a firiem a aktívne sa podieľať na formovaní firemnej kultúry, etickej stratégie organizácie a motivácie v práci.Information on the employment of graduates

Always up-to-date news about university Constantine the Philosopher University in Nitra on your email.
We will send you all the information about important events and deadlines.

Send me news

Without entrance examinations
yes

Conditions of admission without the entrance exam
 • na študijné programy, pri ktorých sa nekoná prijímacia skúška, budú prijatí uchádzači do počtu stanoveného kvótami pre daný študijný program, ak počet uchádzačov neprekročí 10 % z predpokladaného počtu; v prípade, že počet uchádzačov prekročí 10% z predpokladaného počtu, môže dekan rozhodnúť o konaní prijímacej skúšky.
 • podmienkou zápisu do 1. ročníka je predloženie notársky overenej kópie maturitného vysvedčenia.


General information on the admission exam

Bez prijímacích skúšok. • Apply the application for study

  01.01.2019 - 31.03.2019

 • Send certificate to

  30.06.2019

Always up-to-date news about university Constantine the Philosopher University in Nitra on your email.
We will send you all the information about important events and deadlines.

Send me news

Anticipated number of applicants to be accepted
15


Additions
 • CV (paper form)
 • leaving certificate (paper form)
 • doklad o zaplatení poplatku za prihlášku (paper form)


Annual tuition fees
Standard length of study: 530 €
Study longer than the standard length of study program, parallel studies: 530 €

The fee for admission procedure
application form: 30 €
E-application form: 25 €

Billing information

30,00 € (papierová prihláška)

25,00 € (podanú prostredníctvom informačného systému UKF)

Banka: Štátna pokladnica
IBAN: SK5481800000007000073076
Variabilný symbol:

 • pri elektronickej prihláške informačný systém určí variabilný symbol automaticky
 • pri papierovej prihláške (vzor ŠEVT)

2002xxxxxx (kde xxxxxx je dátum narodenia v tvare DDMMRR, t.j. šesť znakov bez bodky a medzier) pri externom štúdiu

Spôsob platby: výlučne bankovým prevodom

Always up-to-date news about university Constantine the Philosopher University in Nitra on your email.
We will send you all the information about important events and deadlines.

Send me news

Detail of the study program

HelpDesk

037 / 641 48 81
0911 154 882
0911 154 214

helpdesk

Responsibility for content: Ing. Monika Václavová – mvaclavova@ukf.sk
Last update: 27.09.2018 07:57

Draw attention to not topical data