Aplikovaná ekonómia

Absolventi inžinierskeho študijného programu Aplikovaná ekonómia ovládajú empirickú ekonómiu a prácu s dátami a štatistikou, čo im dáva významnú konkurenčnú výhodu na trhu, a vedia sa uplatniť vo viacerých odboroch. Najčastejšie však pracujú ako ekonomickí analytici a špecialisti vo verejnom aj v súkromnom sektore vrátane riadiacich funkcií, a to v regionálnom, národnom a medzinárodnom prostredí. V súkromnom sektore a neziskových organizáciách sa uplatňujú na pozíciách, ktoré vyžadujú komplexné ekonomické vedomosti a analytické zručnosti. Medzi typické pracovné pozície v súkromnom sektore patria pozície v analytických tímoch veľkých firiem (napr. biznis analytik, dátový manažér, ekonomický konzultant). Vo verejnom sektore pracujú na vedúcich pozíciách zaoberajúcich sa ekonomickou analýzou a prognózami, analýzou a tvorbou verejných politík, finančnou analýzou a pod. Absolvent má všeobecné a odborné  vedomosti v oblasti mikroekonómie a makroekonómie, analýzy údajov a hodnotenia politík a strategických rozhodnutí, ktoré vie aplikovať v špecializovaných oblastiach, napríklad v industriálnej ekonómii, behaviorálnej ekonómii, ekonómii trhu práce, urbánnej a regionálnej ekonómii, či ekonomickom rozvoji. Vie uplatniť vedomosti na hodnotenie a inovatívne riešenie problémov v širších odvetvových, regionálnych, národnýcha medzinárodných kontextoch. Dokáže sledovať, kriticky triediť a implementovať najnovšie poznatky, uplatňovať ekonomické a sociálne princípy, ako aj  princípy etického správania sa v akademickom a pracovnom prostredí, je schopný kontinuálne sa vzdelávať a prijímať konštruktívnu formu kritiky. Absolvent vie integrovať vedomosti z rôznych oblastí, pričom vie formulovať úsudky aj v prostredí obmedzenej informovanosti  a v meniacom sa dynamickom prostredí.Vo svojej práci vie uplatniť pokročilé vedomosti a zručnosti z ekonómie, ekonometrie, štatistiky a ekonomickej analýzy a prognózy na hodnotenie dopadov udalostí, opatrení a rozhodnutí, analýzu efektívnosti a produktivity, či komplexných štruktúrnych súvislostí a priestorových aspektov. Vie aplikovať pokročilé metódy ekonomického výskumu na analýzu prierezových, priestorových a panelových údajov a časových radov, použitím moderných softvérov. Absolvent vie na profesionálnej úrovni prezentovať aj obhajovať svoje argumenty pred odbornýmpublikom ako aj pred verejnosťou. Je schopný riadiť pracovné skupiny aj v komplexnom  prostredí, ktoré vyžaduje nové prístupy a kritické myslenie, preberá zodpovednosť za prácu celej skupiny a vie vyhodnotiť dosahovanie výkonnostných ukazovateľov nie len analytických tímov. Absolvent je medzinárodne uplatniteľný, schopný pracovať multikultúrnom prostredí. Absolvent študijného programu môže pokračovať v doktorandskom štúdiu v príbuznom študijnom programe. 

 

Študijný programzodpovedá porovnateľným študijným programov v zahraničí auskutočňujesaaj v anglickom jazyku,pretože jeho ambíciou je rozvíjať medzinárodnú spoluprácu s partnerskými univerzitamismerom k dvojitým diplomom.Jehozámeromje poskytovať atraktívne vzdelanie pre zahraničných študentov, podporovať internacionalizáciu NHF EUBA, zapájaniezahraničnýchprofesorov do výučbya poskytovať atraktívne vzdelanie v regióne SVE. Always up-to-date news about university University of Economics in Bratislava on your email.
We will send you all the information about important events and deadlines.

Send me news

Conditions of admission

Podmienky prijatia na 2. stupeň sú určené v Zásadách prijímacieho konania Informácie o podmienkach prijatia na 2. stupeň sú zverejnené na stránke: https://nhf.euba.sk/www_write/files/studium/prijimacie-konanie/z%C3%A1sady_nhf_2024_2025_final.pdfConditions for international students

Zahraniční uchádzači majú rovnaké podmienky ako uchádzači zo SR, musia absolvovať Ústav jazykovej a odbornej prípravy Univerzity Komenského v Bratislave (okrem uchádzačov z ČR. Uchádzači, ktorým bolo vydané osvedčenie Slováka žijúceho v zahraničí podľa osobitného predpisu, sa považujú za občanov SR.Coordinator for students with specific needs

Mgr. Ing. Olha Brytko

tel.: +421 2 672 95 358

e-mail: olha.byrtko@euba.sk General information on the admission exam

Informácie k prijímacím skúškam na 2. stupeň štúdia sú zverejnené na stránke: https://nhf.euba.sk/www_write/files/studium/prijimacie-konanie/z%C3%A1sady_nhf_2024_2025_final.pdf

Elektronickú prihlášku, ktorá bude vytvorená v Akademickom informačnom systéme (AIS2) EU v Bratislave. EU v Bratislave nebude preberať do svojho systému elektronické prihlášky vytvorené na portáli VŠ (www.portalvs.sk).

Poplatok za prijímacie konanie je možné uhradiť výhradne bankovým prevodom (nie poštovým poukazom). Prevodný príkaz na úhradu v banke nie je dokladom o úhrade poplatku za prijímacie konanie. Ako doklad možno uznať výpis z bankového účtu, resp. potvrdenie o úhrade alebo potvrdenie o zrealizovanej platbe z internetového bankovníctva.Form of entrance exam

Informácie o forme prijímacej skúšky na 2. stupeň štúdia sú zverejnené na stránke: https://nhf.euba.sk/www_write/files/studium/prijimacie-konanie/z%C3%A1sady_nhf_2024_2025_final.pdf  • Apply the application for study

    01.12.2023 - 30.04.2024

  • Performance of the entrance exam

    01.05.2024 - 02.07.2024

Always up-to-date news about university University of Economics in Bratislava on your email.
We will send you all the information about important events and deadlines.

Send me news

Anticipated number of applicants to be accepted
100


Annual tuition fees
Standard length of study: cost free
Study longer than the standard length of study program, parallel studies: 1200 €


The fee for admission procedure
E-application form: 40 €

Billing information

Informácie o fakturačných údajoch sú zverejnené na stránke https://nhf.euba.

https://nhf.euba.sk/www_write/files/studium/prijimacie-konanie/z%C3%A1sady_nhf_2024_2025_final.pdf

Pozor na uvedenie správneho názvu fakulty, správneho variabilného symbolu fakulty a správneho špecifického symbolu.

Always up-to-date news about university University of Economics in Bratislava on your email.
We will send you all the information about important events and deadlines.

Send me news

Detail of the study program

 
 
The first three years of your studies could be funded by a scholarship of up to €9,000. More information

Detail of the study program

helpDesk

0911 154 882
0910 288 664
037 / 6414881
037 / 6414890
(7.30 - 15.30 h.)

helpdesk

Responsibility for content: doc. Ing. Jana Kušnírová, PhD. – jana.kusnirova@euba.sk
Last update: 27.11.2023 10:15

Draw attention to not topical data