Aplikovaná ekonómia

Absolvent bakalárskeho študijného programu Aplikovaná ekonómia pracuje na odborných pozíciách v súkromnom a verejnom sektore, ktoré vyžadujú ekonomické vedomosti, analytické zručnosti, ako aj samostatné koncepčné ekonomické myslenie. Dokáže kriticky analyzovať ekonomické javy a procesy, a syntetizovať vedomosti o ekonómii, ekonomike a ekonomickej analýze. Je schopný  identifikovať a riešiť komplexné spoločenské problémy a navrhovať kreatívne praktické riešenia založené na ekonomických princípoch. Má vysokú úroveň ekonomickej a finančnej gramotnosti, veľmi dobrú informačnú gramotnosť a je schopný kultivovane komunikovať v cudzom jazyku. Absolvent má široké vedomosti v oblasti mikroekonómie, makroekonómie, vedomosti z ďalších ekonomických disciplín, napr. financií a podnikovo-hospodárskych náuk, a do praxe aplikovateľné vedomosti zo štatistiky, ekonometrie  a ekonomickej analýzy. Má praktické zručnosti z analytických techník a štatistických metód aplikovaných na súčasné ekonomické problémy. Tieto zručnosti zahŕňajú získanie a spracovanie kvantitatívnych a kvalitatívnych údajov, a ich štatistickú a ekonometrickú analýzu prostredníctvom moderných softvérov. Má schopnosť efektívne komunikovať a prezentovať výsledky analýz a navrhované riešenia, viesť pracovné tímy, ale aj riešiť samostatne problémy, niesť zodpovednosť za výsledky svojej práce a výsledky  tímu.  Absolvent nájde uplatnenie na rôznych pozíciách špecialistov v ekonomických a analytických sekciách firiem, vo verejnej a štátnej správe, ministerstvách, poradenských a konzultačných firmách na Slovensku i v zahraničí. Absolventi tohto študijného programu môžu pokračovať v štúdiu na 2. stupni v ŠP Aplikovaná ekonómia, resp. v štúdiu na iných ekonomicky zameraných študijných programoch. 

Študijný programsauskutočňuje aj v anglickom jazyku, pretože jeho ambíciou je  rozvíjať medzinárodnú spoluprácu s partnerskými univerzitami smerom k dvojitým diplomom. Jeho zámerom je poskytovať atraktívne vzdelanie pre zahraničných študentov, podporovať internacionalizáciu NHF EUBA, zapájanie zahraničných profesorov do výučby a poskytovať atraktívne vzdelanie v regióne SVE. Always up-to-date news about university University of Economics in Bratislava on your email.
We will send you all the information about important events and deadlines.

Send me news

Conditions of admission

Podmienky prijatia na 1. stupeň sú určené v Zásadách prijímacieho konania Informácie o podmienkach prijatia na 1. stupeň sú zverejnené na stránke: https://nhf.euba.sk/www_write/files/studium/prijimacie-konanie/z%C3%A1sady_nhf_2024_2025_final.pdfConditions for international students

Zahraniční uchádzači majú rovnaké podmienky ako uchádzači zo SR, musia absolvovať Ústav jazykovej a odbornej prípravy Univerzity Komenského v Bratislave (okrem uchádzačov z ČR. Uchádzači, ktorým bolo vydané osvedčenie Slováka žijúceho v zahraničí podľa osobitného predpisu, sa považujú za občanov SR.Coordinator for students with specific needs

Mgr. Ing. Olha Brytko

tel.: +421 2 672 95 358

e-mail: olha.byrtko@euba.sk General information on the admission exam

Informácie k prijímacím skúškam na 1. stupeň štúdia sú zverejnené na stránke: https://nhf.euba.sk/www_write/files/studium/prijimacie-konanie/z%C3%A1sady_nhf_2024_2025_final.pdf

Upozornenie:

EU v Bratislave akceptuje iba takú elektronickú prihlášku, ktorá bude vytvorená v Akademickom informačnom systéme (AIS2) EU v Bratislave. EU v Bratislave nebude preberať do svojho systému elektronické prihlášky vytvorené na portáli VŠ (www.portalvs.sk).

Poplatok za prijímacie konanie je možné uhradiť výhradne bankovým prevodom (nie poštovým poukazom). Prevodný príkaz na úhradu v banke nie je dokladom o úhrade poplatku za prijímacie konanie. Ako doklad možno uznať výpis z bankového účtu, resp. potvrdenie o úhrade alebo potvrdenie o zrealizovanej platbe z internetového bankovníctva.

 Form of entrance exam

Informácie o forme prijímacej skúšky na 1. stupeň štúdia sú zverejnené na stránke: https://nhf.euba.sk/www_write/files/studium/prijimacie-konanie/z%C3%A1sady_nhf_2024_2025_final.pdf  • Apply the application for study

    01.12.2023 - 31.03.2024

  • Performance of the entrance exam

    17.06.2024 - 21.06.2024

Always up-to-date news about university University of Economics in Bratislava on your email.
We will send you all the information about important events and deadlines.

Send me news

Anticipated number of applicants to be accepted
100


Annual tuition fees
Standard length of study: cost free
Study longer than the standard length of study program, parallel studies: 1000 €


The fee for admission procedure
application form: 40 €
E-application form: 40 €

Billing information

Informácie o fakturačných údajoch sú zverejnené na stránke: https://nhf.euba.sk/www_write/files/studium/prijimacie-konanie/z%C3%A1sady_nhf_2024_2025_final.pdf

Upozornenie: Pozor na uvedenie správneho názvu fakulty, správneho variabilného symbolu fakulty a správneho špecifického symbolu.

Always up-to-date news about university University of Economics in Bratislava on your email.
We will send you all the information about important events and deadlines.

Send me news

Detail of the study program

 
 
The first three years of your studies could be funded by a scholarship of up to €9,000. More information

Detail of the study program

helpDesk

0911 154 882
0910 288 664
037 / 6414881
037 / 6414890
(7.30 - 15.30 h.)

helpdesk

Responsibility for content: doc. Ing. Jana Kušnírová, PhD. – jana.kusnirova@euba.sk
Last update: 27.11.2023 10:04

Draw attention to not topical data