Applied economy

Magisterský študijný program aplikovaná ekonómia je akreditovaný v študijnom odbore 3.3.24 kvantitatívne m,etódy v ekonómii. Nadväzuje na baklárske štúdium aplikovanej ekonómie na FSEV UK. Základom je výučba mikroekonomickej teórie, makroekonomickej teórie, teórie  oligopolu, teórie všeobecnej ekonomickej rovnováhy a   teórie finančných trhov a bankovníctzva založená na matematickom modelovaní ekonomických procesov, vrátane uplatnenia ekonometrických metód a  teórie hier.

Váučba sa uskutočňuje v slovenskom jazyku.Prospects of graduates

Absolvent magisterského štúdia študijného programu aplikovaná ekonómia získa vedomosti z mikroekonomickej teórie a  makroekonomickej teórie založenej na matematických modeloch ekonomických procesov, operačného výskumu optimalizácie,  ekonometrie, matematického modelovania sociálno-ekonomických procesov, modelovania bankových operácií, medzinárodnej ekonómie, verejných financií, poistnej matematiky  a štatistiky.   Ďalej získa poznatky z oblasti menovej politiky Európskej centrálnej banky,, podnikových financií, teórie hier a platobného styku.  Súčasťou výučby je aj používanie softvérových produktov z oblasti štatistiky, ekonometrie a optimalizácie.

Tieto vedomosti mu umožnia identifikovať a analyzovať sociálno-ekonomické problémy, zostavovať ich ekonomicko-matematické modely a nájsť vhodné metódy  riešenia problémov. Pritom bude schopný využívať adekvátna softvér, verifikovať výrokovú schopnosť použitých modelov. Taktiež bude vedieť použiť štatistické metódy analýzy dát, porozumieť štatistickým údajom a metódam ich vyhodnocovania. Nadobudnuté vedomosti dokáže využiť v investičnom rozhodovaní a v oblasti poistenia. Bude schopný analyticky zhodnotiť problémy vznikajúce v modernom informačnom prostredí, v manažmente výrobných aj nevýrobných podnikov, v bankách, v poisťovníctve a na burzách. Vďaka tomu bude môcť implementovať výsledky kvantitatívnych metód do riadenia výrobných aj nevýrobných podnikov, ziskových aj neziskových organizácií. Bude teda spôsobilý pracovať aj v riadiacej funkcii v ústredných riadiacich orgánoch.

Vo výučbe sa venuje systematická pozornosť ekonomickej interpretácii matematických modelov a vzájomným vzťahom jednotlivých modelov. Predpokladom štúdia je znalosť anglického jazyka. Absolvent je teda schopný viesť odbornú komunikáciu v anglickom jazyku, udržiavať kontakt s vývojom vo vednom odbore a podieľať sa na práci vrcholového manažmentu. Informácie o uplatnení absolventov

Always up-to-date news about university on your email.
We will send you all the information about important events and deadlines.

Send me news

Conditions od admission
 1. Podmienky prijatia sú na webovej adrese:

  https://fses.uniba.sk/studium/prijimacie-konanie-uchadzaci/

  znalosť anglického jazyka výhodou - literatúra a výučba v anglickom jazykuAdditional information

Príbuzné študijné odbory pre študijný program 2. stupňa Aplikovaná ekonómia:

1114 aplikovaná matematika, 6211 štatistika, 2511 aplikovaná informatika, 6292 hospodárska informatika

Termín podávanía prihlášok sa predĺžil do 30.4.2020 a ruší sa dodatočný termín podávania prihlášok. V druhom kole sa budú hodnotiť uchádzači, ktorí nevedia doložiť doklady o ukočení bc štúdia/potvrdenia o vykananí štátnych skúšok e v riadnom termíne. Preto odporúčame si podať prihlášku do 30.4.2020 bez ohľadu na to, kedy štátnicujete. Táto zmena sa netýka anglického programu európske štúdiá. Conditions for international students
 1. Podmienky prijatia sú na webovej adrese:

  https://fses.uniba.sk/studium/prijimacie-konanie-uchadzaci/No entrance examinations
yes

Coordinator for students with specific needs

Ing. Veronika Miťková, PhD. veronika.mitkova@fses.uniba.skGeneral information on the admission exam

Uchádzači sú prijímaní bez prijímacej skúšky.Form of entrance exam

Prijíma sa na základe priemeru zo štátnej bakalárskej skúšky.Tests

Žiadne. • Open day

  05.03.2020

 • Open day

  11.11.2020

 • Apply the application for study

  30.04.2020

 • Send certificate to

  30.06.2020

Always up-to-date news about university on your email.
We will send you all the information about important events and deadlines.

Send me news

Anticipated number of students to be accepted
50


Annual tuition fees
Standard length of study: cost free
Study longer than the standard length of study program, parallel studies: 1100 €

The fee for admission procedure
E-application form: 40 €

Billing information

Pokyny k platbe:

Banka: Štátna pokladnica
IBAN: SK7181800000007000149691
Variabilný symbol: 1819

Špecifický symbol: Špecifický symbol nájde uchádzač v prevodovom príkaze v e-prihláške (systém ho generuje automaticky).

Platby zo zahraničia:

IBAN: SK7181800000007000149691
SWIF CODE: SPSRSKBA
Adresa banky: Štátna pokladnica, Radlinského 32, 810 05 Bratislava 15
Adresa fakulty: Fakulta sociálnych a ekonomických vied UK, Mlynské luhy 4, 821 05 Bratislava  

Always up-to-date news about university on your email.
We will send you all the information about important events and deadlines.

Send me news

Detail of the study program

HelpDesk

0911 154 882
0911 154 214

helpdesk

Responsibility for content: Mgr. Kristína Janková, PhD. – kristina.jankova@fses.uniba.sk
Last update: 30.03.2020 12:47

Draw attention to not topical data