Animation

Ateliér animovanej tvorby pripravuje študentov pre profesionálnu prax v animovanom filme a v príbuzných technológiách, ktoré pracujú s rôznymi formami animácie.Prospects of graduates

Absolventi študijných programov, ktoré sa vyučujú na FTF VŠMU nachádzajú svoje uplatnenie vo filme, rozhlase, v televízii ale aj v nových médiách - ako vizuálni grafici, režiséri, fotografi, kameramani, editori, tvorcovia grafického, vizuálneho a dramatického obsahu pre web a iné sieťové médiá.Information on the employment of graduates

Always up-to-date news about university Academy of Performing Arts Bratislava on your email.
We will send you all the information about important events and deadlines.

Send me news

Conditions of admission

Obsah prijímacieho pohovoru

A. Hodnotenie študijného priemeru

Zhodnotí sa študijný priemer uchádzača za celé bakalárske štúdium.

B. Hodnotenie prehľadu tvorby

Prehľad tvorby obsahuje chronologický zoznam celej tvorivej činnosti za posledné tri roky, fotografie výtvarných návrhov a ocenení - všetko doplnené informatívnym textom. Pri každom diele treba uviesť rok vzniku, názov školy a meno vedúceho pedagóga a všetkých spoluautorov. Prehľad tvorby obsahuje aj tri kompletné uchádzačove diela podľa vlastného výberu na DVD alebo na inom obrazovom nosiči.

Hodnotí sa predložená dokumentácia doterajšej tvorivej činnosti uchádzača, obsah a rozsah tvorby, profesionalita zvládnutia témy.

C. Hodnotenie projektu štúdia

Uchádzač musí predložiť zámer osobnej študijnej profilácie v oblasti animovaná tvorba, v ktorej zadefinuje špecifické záujmy (1 strana).

Vypracuje projekt svojho magisterského štúdia z hľadiska tvorivého i z hľadiska náplne (max. 1 strana). 

Rovnako vypracuje aj námet, explikáciu, režijnú, výtvarnú a technologickú koncepciu praktickej časti diplomovej práce (rozsah max. 3 strany).

Uprednostňuje sa projekt, v ktorom sú jasne a konkrétne formulované postupy a ciele, ktoré chce uchádzač v magisterskom štúdiu dosiahnuť.

Požadované predloží na CD.

D. Ústny pohovor

Hodnotí sa slovne vyjadrená predstava uchádzača o pláne magisterského štúdia a celkový profesijný profil.

 

Podmienky prijatia na štúdium

Celkový výsledok prijímacieho pohovoru zahŕňa tieto hodnotenia:

-          zhodnotenie študijného priemeru za bakalárske štúdium – max. 20 bodov

-          hodnotenia predpísaných prác: prehľad tvorby - max. 20 bodov a predložený projekt magisterského štúdia – max. 30 bodov

-          zhodnotenie ústneho pohovoru s uchádzačom (každý uchádzač sa musí zúčastniť prijímacieho pohovoru osobne) – max. 30 bodov.

Uchádzač môže získať maximálne 100 bodov. Na prijatie je potrebné získať minimálne 60 bodov. Predpokladaný počet prijatých uchádzačov – 8.

Hodnotenie "USPEL" získajú najlepší uchádzači (musia mať k danému termínu ukončený bakalársky stupeň štúdia (obhajoba a kolokviálna skúška), titul bakalár a pri zápise do 1.ročníka predložia originál vysokoškolského diplomu).

 

Uchádzači z príbuzných umeleckých odborov

Na externých uchádzačov sa vzťahujú všetky horeuvedené podmienky s týmito doplnkami:

-          úspešná bakalárska skúška v inom odbore (pedagogika, výtvarníctvo, žurnalistika, informačné technológie, multimédia atď.)

-          uchádzač absolvuje navyše písomný rozbor krátkeho animovaného filmu, ktorý mu komisia určí a premietne, ďalej písomný test a ústnu skúšku z predmetov „Animovaná tvorba“ a „Vývoj animovaného filmu“, kde preukáže znalosti zo základov animácie a jej vývoja.

 

Odporúčaná literatúra k ústnej skúške:

Benešová, Marie / Urc Rudolf: Dejiny animovaného filmu I., VŠMU Bratislava, 1995

Urc, Rudolf: Dejiny animovaného filmu II., VŠMU Bratislava, 1999

Dovnikovič, Borivoj: Škola kresleného filmu. AMU Praha, 2007

Dutka, Edgar: Minimum z dějin světové animace, AMU Praha, 2004

Kubíček, Jiří: Úvod do estetiky animace, AMU Praha, 2004

Časopis Homo Felix, 1., 2. a 3. čísloCoordinator for students with specific needs

Koordinátor pre študentov so špecifickými potrebami:

Mgr. Ján Roháč

email: rohac@vsmu.sk

tel: 02 /59 303 522General information on the admission exam

Absolventi bakalárskeho štúdia  iných študijných programov v odbore filmové umenie a multimédiá, alebo v príbuznom študijnom odbore, musia na prijímacích skúškach a v pohovore preukázať vedomosti, poznatky, schopnosti a praktické zručnosti na úrovni absolventov bakalárskeho štúdia príslušného programu.

Prijímacia skúška pozostáva:

-      z vyhodnotenia študijných výsledkov uchádzača na bakalárskom stupni

-      z posúdenia a  zhodnotenia uchádzačovho umeleckého projektu a/lebo základného konceptu teoretickej práce z hľadiska ich umeleckého/vedeckého potenciálu, náročnosti, primeranosti a reálnosti aj vzhľadom na  objektívne možnosti školiaceho pracoviska

-      z vlastného pohovoru s uchádzačom

Komisia posudzuje individuálne schopnosti a predpoklady uchádzača samostatne a tvorivo zvládnuť požiadavky magisterského štúdia na FTF VŠMU. Okrem talentových predpokladov komisia overuje úroveň vedomostí uchádzačov z dejín študijného odboru, teoretických základov jeho praktických tvorivých disciplín, celkový kultúrny rozhľad uchádzačov a ich poznatky o aktuálnou dianí v odbore filmové umenie a multimédia.

            Komisia predkladá dekanovi protokol o výsledkoch prijímacieho konania, obsahujúci poradie uchádzačov podľa ich úspešnosti a návrhy na prijatie. O prijatí uchádzačov na štúdium rozhodne dekan do 8 dní od zasadania skúšobnej komisie.

            Uchádzači o štúdium na magisterskom stupni FTF VŠMU môžu absolvovať prijímací pohovor iba v stanovenom termíne. • Apply the application for study

  30.05.2011

 • Performance of the entrance exam

  27.06.2011 - 30.06.2011

 • Submit additional application form

  15.07.2011

Always up-to-date news about university Academy of Performing Arts Bratislava on your email.
We will send you all the information about important events and deadlines.

Send me news

Additions
 • medical certificate
 • CV
 • Bachelor diploma
 • verified copy of the degree for applicant of other universities
 • medical certificate


Annual tuition fees
Standard length of study: cost free
Study longer than the standard length of study program, parallel studies: 1580 €

The fee for admission procedure
application form: 40 €

Billing information

Banka: Štátna pokladnica
Účet: 7000072858/8180
Variabilný symbol: 30
Špecifický symbol: 0942 003

Always up-to-date news about university Academy of Performing Arts Bratislava on your email.
We will send you all the information about important events and deadlines.

Send me news

Detail of the study program

HelpDesk

037 / 641 48 81
0911 154 882
0911 154 214

helpdesk

Responsibility for content: Mgr. art. Martin Čuvaj, ArtD. – cuvaj@vsmu.sk
Last update: 09.10.2015 10:53

Draw attention to not topical data