Sociálna práca

Prospects of graduates

 

Sociálna práca (PhD.) absolvent doktorandského študijného programu sociálna práca je spôsobilý vykonávať vedecko-výskumnú činnosť a koncepčnú projektovú činnosť s orientáciou na riešenie makro i mikro sociálnych problémov v rámci rezortu Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR, Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR, Ministerstva zdravotníctva SR, Ministerstva vnútra SR a Ministerstva spravodlivosti SR. Hlavné ťažisko uplatnenia absolventa je v oblasti vedy, výskumu, strategickej, koncepčnej, programovej a projektovej činnosti. Je pripravený aj pre pôsobenie v oblasti vysokoškolského vzdelávania.Information on the employment of graduates

Always up-to-date news about university on your email.
We will send you all the information about important events and deadlines.

Send me news

Conditions of admission

Sociálna práca (PhD.). Na štúdium sa môžu prihlásiť absolventi 2. stupňa štúdia odboru sociálna práca alebo týchto príbuzných odborov: sociálna pedagogika, sociológia, psychológia, liečebná pedagogika, ošetrovateľstvo, verejná ekonomika a služby.Coordinator for students with specific needs

doc. PaedDr. Vlasta Belková, PhD.General information on the admission exam

Úspešné ukončenie druhého stupňa vysokoškolského štúdia v príslušnom, resp. príbuznom študijnom odbore podľa nižšie uvedených odborov. Uchádzač sa prihlasuje na jednu z vypísaných tém ku konkrétnemu školiteľovi. Témy a školitelia budú zverejnené na www.pdf.umb.sk po 1. marci 2019.

            Uchádzač na doktorandské štúdium je povinný uviesť do prihlášky cudzí jazyk, z ktorého bude robiť prijímaciu skúšku (Aj, Fj, Rj, Nj).

 

K prihláške uchádzač prikladá:

 • predbežný projekt zamerania a výskumu budúcej dizertačnej práce, v ktorom preukáže znalosť problematiky, metodológie výskumu a literatúry podľa témy (2 exempláre),

 • prehľad doterajšej vedeckej a publikačnej činnosti, v ktorom uvedie všetky doterajšie aktivity súvisiace s vedeckou činnosťou alebo témou práce (účasť vo výskumných a iných projektoch, účasť a umiestnenie v ŠVOUČ, aktívne vystúpenia na konferenciách a seminároch, absolvované vzdelávania, iné aktivity uchádzača súvisiace s odborom), zoznam publikačnej činnosti vrátane odborného publikovania na webových stránkach, zahraničné stáže a pobyty na relevantných inštitúciách vrátane Erasmu, dobrovoľnícke aktivity a pod.

 

Podmienkou prijatia je úspešné vykonanie prijímacej skúšky v troch súčastiach:

 1. obhajoba projektu dizertačnej práce - metodológia výskumu podľa odboru a témy práce a to najmä: znalosť vybraných metodologických postupov, metód a výskumných nástrojov, zásady a úskalia ich použitia, terminologická správnosť metodologických pojmov, doterajšie využitie výskumných nástrojov k danej téme, znalosť metodologickej literatúry,

 2. obhajoba projektu dizertačnej práce - odborné znalosti príslušného odboru, resp. jeho subdisciplín, do ktorých patrí téma práce a to najmä: znalosť prístupov k problematike, relevantných koncepcií, doterajší stav rozpracovania a výsledkov výskumov, literatúry k téme, ako aj interdisciplinárne vedomosti, súvisiace s riešenou problematikou,

 3. znalosť cudzieho jazyka, ktorá umožňuje samostatné štúdium zahraničnej literatúry a to najmä: schopnosť bežnej komunikácie v cudzom jazyku, schopnosť odbornej komunikácie o budúcej téme práce, schopnosť porozumenia odborného textu.Form of entrance exam

písomná • Open day

  13.11.2019

 • Apply the application for study

  01.12.2018 - 31.05.2019

 • Performance of the entrance exam

  01.07.2019 - 02.07.2019

Always up-to-date news about university on your email.
We will send you all the information about important events and deadlines.

Send me news

Additions
 • verified copy of the degree for applicant of other universities
 • certified copy of certificate to candidates from other universities
 • photocopy of the Diploma Supplement to candidates from other universities


Annual tuition fees
Standard length of study: cost free
Study longer than the standard length of study program, parallel studies: 1000 €

The fee for admission procedure
application form: 35 €
E-application form: 32 €

Billing information

Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

Štátna pokladnica, Radlinského 32, 810 05 Bratislava 15  

IBAN: SK75 8180 0000 0070 0009 5590

SWIFT/BIC: SPSRSKBA

Variabilný symbol: * kód príslušného stupňa štúdia

DRUH POPLATKU

STUPEŇ

Variabilný symbol

PF UMB

Poplatok za materiálne zabezpečenie prijímacieho konania (§92, ods. 12)

1. (Bc.) 7031

2. (Mgr.) 7032

3. (PhD.) 7033

Konštantný symbol: 0308

Špecifický symbol: uchádzači SR – rodné číslo bez lomítka, zahraniční uchádzači – dátum narodenia vo formáte DDMMRR (vzor - 120462)

Platba poštovou poukážkou sa neakceptuje z dôvodu nemožnosti identifikácie platiteľa
v informačnom systéme univerzity.

Always up-to-date news about university on your email.
We will send you all the information about important events and deadlines.

Send me news

Detail of the study program

HelpDesk

037 / 641 48 81
0911 154 882
0911 154 214

helpdesk

Responsibility for content: Mgr. Andrea Fudorová – afudorova@pdf.umb.sk
Last update: 22.10.2018 10:50

Draw attention to not topical data