Sústava študijných odborov

 

Count: 371

Field of study name Degree Group fields of study Subgroup the fields of study
Učiteľstvo akademických predmetov 1. 2. Upbringing and Education Pedagogy, Didactics and Pedagogical Sciences
Učiteľstvo profesijných predmetov a praktickej prípravy 1. 2. Upbringing and Education Pedagogy, Didactics and Pedagogical Sciences
Učiteľstvo umelecko-výchovných a výchovných predmetov 1. 2. Upbringing and Education Pedagogy, Didactics and Pedagogical Sciences
Pedagogika 1. 2. 3. Upbringing and Education Pedagogy, Didactics and Pedagogical Sciences
Predškolská a elementárna pedagogika 1. 2. 3. Upbringing and Education Pedagogy, Didactics and Pedagogical Sciences
Špeciálna pedagogika 1. 2. 3. Upbringing and Education Pedagogy, Didactics and Pedagogical Sciences
Liečebná pedagogika 1. 2. 3. Upbringing and Education Pedagogy, Didactics and Pedagogical Sciences
Logopédia 1. 2. 3. Upbringing and Education Pedagogy, Didactics and Pedagogical Sciences
Andragogika 1. 2. 3. Upbringing and Education Pedagogy, Didactics and Pedagogical Sciences
Odborová didaktika 3. Upbringing and Education Pedagogy, Didactics and Pedagogical Sciences
Filozofia 1. 2. Humanities and Art Humanities
Systematická filozofia 3. Humanities and Art Humanities
Dejiny filozofie 3. Humanities and Art Humanities
Logika a metodológia vedy 3. Humanities and Art Humanities
Etika 1. 2. 3. Humanities and Art Humanities
Estetika 1. 2. 3. Humanities and Art Humanities
História 1. 2. 3. Humanities and Art Humanities
Všeobecné dejiny 3. Humanities and Art Humanities
Slovenské dejiny 3. Humanities and Art Humanities
Archívnictvo 1. 2. Humanities and Art Humanities
Pomocné vedy historické 3. Humanities and Art Humanities
Teológia 1. 2. 3. Humanities and Art Humanities
Katolícka teológia 1. 2. 3. Humanities and Art Humanities
Evanjelická teológia 1. 2. 3. Humanities and Art Humanities
Pravoslávna teológia 1. 2. 3. Humanities and Art Humanities
Religionistika 1. 2. 3. Humanities and Art Humanities
Dejiny a teória výtvarného umenia a architektúry 1. 2. 3. Humanities and Art Humanities
Dejiny a teória výtvarného umenia a architektúry 1. 2. 3. Humanities and Art Humanities
Dejiny a teória divadelného umenia 1. 2. 3. Humanities and Art Humanities
Dejiny a teória filmového umenia a multimédií 1. 2. 3. Humanities and Art Humanities
Teória hudby 3. Humanities and Art Humanities
Teória tanca 3. Humanities and Art Humanities
Teória literatúry a dejiny konkrétnych národných literatúr 3. Humanities and Art Humanities
Muzeológia 1. 2. 3. Humanities and Art Humanities
Archeológia 1. 2. 3. Humanities and Art Humanities
Klasická archeológia 1. 2. 3. Humanities and Art Humanities
Slovenský jazyk a literatúra 1. 2. 3. Humanities and Art Humanities
Slovanské jazyky a literatúry 1. 2. 3. Humanities and Art Humanities
Neslovanské jazyky a literatúry 1. 2. 3. Humanities and Art Humanities
Orientálne jazyky a kultúry 1. 2. 3. Humanities and Art Humanities
Klasické jazyky 1. 2. 3. Humanities and Art Humanities
Cudzie jazyky a kultúry 1. 2. 3. Humanities and Art Humanities
Všeobecná jazykoveda 3. Humanities and Art Humanities
Jazykoveda konkrétnych jazykových skupín 3. Humanities and Art Humanities
Prekladateľstvo a tlmočníctvo 1. 2. 3. Humanities and Art Humanities
Literárna veda 3. Humanities and Art Humanities
Muzikológia 1. 2. 3. Humanities and Art Humanities
Výtvarné umenie 1. 2. 3. Humanities and Art Art
Tanečné umenie 1. 2. 3. Humanities and Art Art
Hudobné umenie 1. 2. 3. Humanities and Art Art
Divadelné umenie 1. 2. 3. Humanities and Art Art
Filmové umenie a multimédiá 1. 2. 3. Humanities and Art Art
Dizajn 1. 2. 3. Humanities and Art Art
Architektonická tvorba 1. 2. 3. Humanities and Art Art
Reštaurovanie 1. 2. 3. Humanities and Art Art
sociológia 1. 2. 3. Social, Economic and Legal Sciences Social and Behavioural Sciences
Kulturológia 1. 2. 3. Social, Economic and Legal Sciences Social and Behavioural Sciences
Etnológia 1. 2. 3. Social, Economic and Legal Sciences Social and Behavioural Sciences
Teória a metodológia sociológie 3. Social, Economic and Legal Sciences Social and Behavioural Sciences
Medzinárodné vzťahy 1. 2. 3. Social, Economic and Legal Sciences Social and Behavioural Sciences
Politológia 1. 2. 3. Social, Economic and Legal Sciences Social and Behavioural Sciences
Verejná politika a verejná správa 1. 2. 3. Social, Economic and Legal Sciences Social and Behavioural Sciences
Psychológia 1. 2. Social, Economic and Legal Sciences Social and Behavioural Sciences
Všeobecná a experimentálna psychológia 3. Social, Economic and Legal Sciences Social and Behavioural Sciences
Pedagogická, poradenská a školská psychológia 3. Social, Economic and Legal Sciences Social and Behavioural Sciences
Klinická psychológia 3. Social, Economic and Legal Sciences Social and Behavioural Sciences
Sociálna psychológia a psychológia práce 3. Social, Economic and Legal Sciences Social and Behavioural Sciences
Sociálna práca 1. 2. 3. Social, Economic and Legal Sciences Social and Behavioural Sciences
Sociálna antropológia 1. 2. 3. Social, Economic and Legal Sciences Social and Behavioural Sciences
Sociálne služby a poradenstvo 1. 1. 2. 2. 3. 3. Social, Economic and Legal Sciences Social and Behavioural Sciences
Žurnalistika 1. 2. Social, Economic and Legal Sciences Journalism and Information
Teória a dejiny žurnalistiky 3. Social, Economic and Legal Sciences Journalism and Information
Masmediálne štúdiá 1. 2. 3. Social, Economic and Legal Sciences Journalism and Information
Knižnično-informačné štúdiá 1. 2. 3. Social, Economic and Legal Sciences Journalism and Information
Národné hospodárstvo 1. 2. Social, Economic and Legal Sciences Economics and Management
Dejiny národného hospodárstva 3. Social, Economic and Legal Sciences Economics and Management
Ekonomická teória 3. Social, Economic and Legal Sciences Economics and Management
Prognostika 3. Social, Economic and Legal Sciences Economics and Management
Verejná správa a regionálny rozvoj 1. 2. 3. Social, Economic and Legal Sciences Economics and Management
Financie, bankovníctvo a investovanie 1. 2. Social, Economic and Legal Sciences Economics and Management
Financie 3. Social, Economic and Legal Sciences Economics and Management
Poisťovníctvo 1. 2. 3. Social, Economic and Legal Sciences Economics and Management
Obchodné podnikanie 1. Social, Economic and Legal Sciences Economics and Management
Obchod a marketing 2. 3. Social, Economic and Legal Sciences Economics and Management
Odvetvové a prierezové ekonomiky 3. Social, Economic and Legal Sciences Economics and Management
Účtovníctvo 1. 2. 3. Social, Economic and Legal Sciences Economics and Management
Finančný manažment 1. 2. 3. Social, Economic and Legal Sciences Economics and Management
Ľudské zdroje a personálny manažment 1. 2. 3. Social, Economic and Legal Sciences Economics and Management
Manažment 1. 2. 3. Social, Economic and Legal Sciences Economics and Management
Ekonomika a manažment podniku 1. 2. 3. Social, Economic and Legal Sciences Economics and Management
Medzinárodné ekonomické vzťahy 1. 2. 3. Social, Economic and Legal Sciences Economics and Management
Medzinárodné podnikanie 1. 2. 3. Social, Economic and Legal Sciences Economics and Management
Svetová ekonomika 3. Social, Economic and Legal Sciences Economics and Management
Odvetvové ekonomiky a manažment 1. 2. 3. Social, Economic and Legal Sciences Economics and Management
Ekonomika a riadenie podnikov 3. Social, Economic and Legal Sciences Economics and Management
Podnikový manažment 3. Social, Economic and Legal Sciences Economics and Management
Verejná ekonomika a služby 1. 2. 3. Social, Economic and Legal Sciences Economics and Management
Kvantitatívne metódy v ekonómii 1. 2. 3. Social, Economic and Legal Sciences Economics and Management
Ekonometria a operačný výskum 3. Social, Economic and Legal Sciences Economics and Management
Právo 1. 2. Social, Economic and Legal Sciences Law
Teória a dejiny štátu a práva 3. Social, Economic and Legal Sciences Law
Ústavné právo 3. Social, Economic and Legal Sciences Law
Správne právo 3. Social, Economic and Legal Sciences Law
Hospodárske právo a finančné právo 3. Social, Economic and Legal Sciences Law
Pracovné právo 3. Social, Economic and Legal Sciences Law
Trestné právo 3. Social, Economic and Legal Sciences Law
Medzinárodné právo 3. Social, Economic and Legal Sciences Law
Rímske právo 3. Social, Economic and Legal Sciences Law
Obchodné a finančné právo 3. Social, Economic and Legal Sciences Law
Občianske právo 3. Social, Economic and Legal Sciences Law
Kánonické právo 2. 3. Social, Economic and Legal Sciences Law
Fyzika 1. 2. Natural Sciences Physical, Space, Earth and Engineering Sciences
Všeobecná fyzika a matematická fyzika 3. Natural Sciences Physical, Space, Earth and Engineering Sciences
Fyzika kondenzovaných látok a akustika 3. Natural Sciences Physical, Space, Earth and Engineering Sciences
Kvantová elektronika a optika 3. Natural Sciences Physical, Space, Earth and Engineering Sciences
Jadrová a subjadrová fyzika 3. Natural Sciences Physical, Space, Earth and Engineering Sciences
Fyzika plazmy 3. Natural Sciences Physical, Space, Earth and Engineering Sciences
Astronómia 3. Natural Sciences Physical, Space, Earth and Engineering Sciences
Astrofyzika 3. Natural Sciences Physical, Space, Earth and Engineering Sciences
Geofyzika 3. Natural Sciences Physical, Space, Earth and Engineering Sciences
Meteorológia a klimatológia 3. Natural Sciences Physical, Space, Earth and Engineering Sciences
Chemická fyzika 3. Natural Sciences Physical, Space, Earth and Engineering Sciences
Biofyzika 3. Natural Sciences Physical, Space, Earth and Engineering Sciences
Teória vyučovania fyziky 3. Natural Sciences Physical, Space, Earth and Engineering Sciences
Chémia 1. 2. Natural Sciences Physical, Space, Earth and Engineering Sciences
Anorganická chémia 3. Natural Sciences Physical, Space, Earth and Engineering Sciences
Organická chémia 3. Natural Sciences Physical, Space, Earth and Engineering Sciences
Analytická chémia 3. Natural Sciences Physical, Space, Earth and Engineering Sciences
Fyzikálna chémia 3. Natural Sciences Physical, Space, Earth and Engineering Sciences
Makromolekulová chémia 3. Natural Sciences Physical, Space, Earth and Engineering Sciences
Jadrová chémia 3. Natural Sciences Physical, Space, Earth and Engineering Sciences
Teoretická a počítačová chémia 3. Natural Sciences Physical, Space, Earth and Engineering Sciences
Biochémia 3. Natural Sciences Physical, Space, Earth and Engineering Sciences
Geológia 1. 2. Natural Sciences Physical, Space, Earth and Engineering Sciences
Hydrológia 3. Natural Sciences Physical, Space, Earth and Engineering Sciences
Hydrogeológia 3. Natural Sciences Physical, Space, Earth and Engineering Sciences
Inžinierska geológia 3. Natural Sciences Physical, Space, Earth and Engineering Sciences
Ložisková geológia 3. Natural Sciences Physical, Space, Earth and Engineering Sciences
Geochémia 3. Natural Sciences Physical, Space, Earth and Engineering Sciences
Mineralógia 3. Natural Sciences Physical, Space, Earth and Engineering Sciences
Aplikovaná geofyzika 3. Natural Sciences Physical, Space, Earth and Engineering Sciences
Paleontológia 3. Natural Sciences Physical, Space, Earth and Engineering Sciences
Petrológia 3. Natural Sciences Physical, Space, Earth and Engineering Sciences
Tektonika 3. Natural Sciences Physical, Space, Earth and Engineering Sciences
Pedológia 3. Natural Sciences Physical, Space, Earth and Engineering Sciences
Geografia 1. 2. Natural Sciences Physical, Space, Earth and Engineering Sciences
Fyzická geografia a geoekológia 3. Natural Sciences Physical, Space, Earth and Engineering Sciences
Humánna geografia 3. Natural Sciences Physical, Space, Earth and Engineering Sciences
Regionálna geografia 3. Natural Sciences Physical, Space, Earth and Engineering Sciences
Politická geografia 3. Natural Sciences Physical, Space, Earth and Engineering Sciences
Geoinformatika 3. Natural Sciences Physical, Space, Earth and Engineering Sciences
sedimentológia 3. Natural Sciences Physical, Space, Earth and Engineering Sciences
Biológia 1. 2. Natural Sciences Life, Medical, and Environmental Sciences
Molekulárna cytológia 3. Natural Sciences Life, Medical, and Environmental Sciences
Molekulárna biológia 3. Natural Sciences Life, Medical, and Environmental Sciences
Genetika 3. Natural Sciences Life, Medical, and Environmental Sciences
Zoológia 3. Natural Sciences Life, Medical, and Environmental Sciences
Botanika 3. Natural Sciences Life, Medical, and Environmental Sciences
Mikrobiológia 3. Natural Sciences Life, Medical, and Environmental Sciences
Antropológia 3. Natural Sciences Life, Medical, and Environmental Sciences
Fyziológia rastlín 3. Natural Sciences Life, Medical, and Environmental Sciences
Fyziológia živočíchov 3. Natural Sciences Life, Medical, and Environmental Sciences
Bionika a biomechanika 3. Natural Sciences Life, Medical, and Environmental Sciences
Etológia 3. Natural Sciences Life, Medical, and Environmental Sciences
Virológia 3. Natural Sciences Life, Medical, and Environmental Sciences
Parazitológia 3. Natural Sciences Life, Medical, and Environmental Sciences
Imunológia 3. Natural Sciences Life, Medical, and Environmental Sciences
Neurovedy 3. Natural Sciences Life, Medical, and Environmental Sciences
Ochrana a využívanie krajiny 1. 2. 3. Natural Sciences Ecological and Environmental Sciences
Environmentálne inžinierstvo 1. 2. 3. Natural Sciences Ecological and Environmental Sciences
Environmentálny manažment 1. 2. 3. Natural Sciences Ecological and Environmental Sciences
Všeobecná ekológia a ekológia jedinca a populácií 1. 2. 3. Natural Sciences Ecological and Environmental Sciences
Synekológia 1. 2. 3. Natural Sciences Ecological and Environmental Sciences
Architektúra a urbanizmus 1. 2. 3. Construction, Technology, Production and Communications Architecture and Civil Engineering
Priestorové plánovanie 1. 2. 3. Construction, Technology, Production and Communications Architecture and Civil Engineering
Geodézia a kartografia 1. 2. 3. Construction, Technology, Production and Communications Architecture and Civil Engineering
Pozemné stavby 1. 2. 3. Construction, Technology, Production and Communications Architecture and Civil Engineering
Inžinierske konštrukcie a dopravné stavby 1. 2. 3. Construction, Technology, Production and Communications Architecture and Civil Engineering
Vodné stavby 1. 2. 3. Construction, Technology, Production and Communications Architecture and Civil Engineering
Aplikovaná mechanika 1. 2. 3. Construction, Technology, Production and Communications Architecture and Civil Engineering
Strojárstvo 1. 2. Construction, Technology, Production and Communications Construction Engineering, Technology, Production and Communications
Údržba strojov a zariadení 1. 2. Construction, Technology, Production and Communications Construction Engineering, Technology, Production and Communications
Dopravné stroje a zariadenia 1. 2. 3. Construction, Technology, Production and Communications Construction Engineering, Technology, Production and Communications
Motorové vozidlá, koľajové vozidlá, lode a lietadlá 1. 2. 3. Construction, Technology, Production and Communications Construction Engineering, Technology, Production and Communications
Časti a mechanizmy strojov 3. Construction, Technology, Production and Communications Construction Engineering, Technology, Production and Communications
Energetické stroje a zariadenia 1. 2. 3. Construction, Technology, Production and Communications Construction Engineering, Technology, Production and Communications
Strojárske technológie a materiály 3. Construction, Technology, Production and Communications Construction Engineering, Technology, Production and Communications
Stavebníctvo 1. 2. 3. Construction, Technology, Production and Communications Construction Engineering, Technology, Production and Communications
Elektrotechnika 1. 2. Construction, Technology, Production and Communications Construction Engineering, Technology, Production and Communications
Teoretická elektrotechnika 3. Construction, Technology, Production and Communications Construction Engineering, Technology, Production and Communications
Silnoprúdová elektrotechnika 3. Construction, Technology, Production and Communications Construction Engineering, Technology, Production and Communications
Elektrotechnológie a materiály 3. Construction, Technology, Production and Communications Construction Engineering, Technology, Production and Communications
Elektronika 1. 2. 3. Construction, Technology, Production and Communications Construction Engineering, Technology, Production and Communications
Automatizácia 1. 2. 3. Construction, Technology, Production and Communications Construction Engineering, Technology, Production and Communications
Telekomunikácie 1. 2. 3. Construction, Technology, Production and Communications Construction Engineering, Technology, Production and Communications
Mechatronika 1. 2. 3. Construction, Technology, Production and Communications Construction Engineering, Technology, Production and Communications
Chemické inžinierstvo 1. 2. 3. Construction, Technology, Production and Communications Construction Engineering, Technology, Production and Communications
Chemické technológie 1. 2. Construction, Technology, Production and Communications Construction Engineering, Technology, Production and Communications
Anorganická technológia a materiály 3. Construction, Technology, Production and Communications Construction Engineering, Technology, Production and Communications
Organická technológia a technológia palív 3. Construction, Technology, Production and Communications Construction Engineering, Technology, Production and Communications
Technológia makromolekulových látok 3. Construction, Technology, Production and Communications Construction Engineering, Technology, Production and Communications
Chémia a technológia poživatín 3. Construction, Technology, Production and Communications Construction Engineering, Technology, Production and Communications
Chémia a technológia životného prostredia 3. Construction, Technology, Production and Communications Construction Engineering, Technology, Production and Communications
Potravinárstvo 1. 2. Construction, Technology, Production and Communications Construction Engineering, Technology, Production and Communications
Biotechnológie 1. 2. 3. Construction, Technology, Production and Communications Construction Engineering, Technology, Production and Communications
Materiály 1. 2. 3. Construction, Technology, Production and Communications Construction Engineering, Technology, Production and Communications
Medzné stavy materiálov 3. Construction, Technology, Production and Communications Construction Engineering, Technology, Production and Communications
Nekovové materiály a stavebné hmoty 3. Construction, Technology, Production and Communications Construction Engineering, Technology, Production and Communications
Energetika 1. 2. 3. Construction, Technology, Production and Communications Construction Engineering, Technology, Production and Communications
Elektroenergetika 3. Construction, Technology, Production and Communications Construction Engineering, Technology, Production and Communications
Jadrová energetika 3. Construction, Technology, Production and Communications Construction Engineering, Technology, Production and Communications
Baníctvo 1. 2. 3. Construction, Technology, Production and Communications Construction Engineering, Technology, Production and Communications
Banské meračstvo a geodézia 3. Construction, Technology, Production and Communications Construction Engineering, Technology, Production and Communications
Geotechnika 2. 3. Construction, Technology, Production and Communications Construction Engineering, Technology, Production and Communications
Banská geológia a geologický prieskum 1. 2. 3. Construction, Technology, Production and Communications Construction Engineering, Technology, Production and Communications
Banská mechanizácia, doprava a hlbinné vŕtanie 3. Construction, Technology, Production and Communications Construction Engineering, Technology, Production and Communications
Mineralurgia 1. 2. 3. Construction, Technology, Production and Communications Construction Engineering, Technology, Production and Communications
Získavanie a spracovanie zemských zdrojov 1. 2. 3. Construction, Technology, Production and Communications Construction Engineering, Technology, Production and Communications
Hutníctvo 1. 2. 3. Construction, Technology, Production and Communications Construction Engineering, Technology, Production and Communications
Fyzikálna metalurgia 3. Construction, Technology, Production and Communications Construction Engineering, Technology, Production and Communications
Drevárstvo 1. 2. Construction, Technology, Production and Communications Construction Engineering, Technology, Production and Communications
Technológia spracovania dreva 3. Construction, Technology, Production and Communications Construction Engineering, Technology, Production and Communications
Štruktúra a vlastnosti dreva 3. Construction, Technology, Production and Communications Construction Engineering, Technology, Production and Communications
Konštrukcie a procesy výroby drevárskych výrobkov 1. 2. 3. Construction, Technology, Production and Communications Construction Engineering, Technology, Production and Communications
Poľnohospodárska a lesnícka technika 1. 2. Construction, Technology, Production and Communications Construction Engineering, Technology, Production and Communications
Biomedicínske inžinierstvo 1. 2. 3. Construction, Technology, Production and Communications Construction Engineering, Technology, Production and Communications
Fyzikálne inžinierstvo 1. 2. 3. Construction, Technology, Production and Communications Construction Engineering, Technology, Production and Communications
Procesná technika 1. 2. 3. Construction, Technology, Production and Communications Construction Engineering, Technology, Production and Communications
Výrobná technika 1. 2. 3. Construction, Technology, Production and Communications Construction Engineering, Technology, Production and Communications
Výrobné technológie 1. 2. Construction, Technology, Production and Communications Construction Engineering, Technology, Production and Communications
Priemyselné inžinierstvo 1. 2. 3. Construction, Technology, Production and Communications Construction Engineering, Technology, Production and Communications
Meranie 1. 2. Construction, Technology, Production and Communications Construction Engineering, Technology, Production and Communications
Meracia technika 3. Construction, Technology, Production and Communications Construction Engineering, Technology, Production and Communications
Metrológia 3. Construction, Technology, Production and Communications Construction Engineering, Technology, Production and Communications
Bezpečnosť technických systémov 2. 3. Construction, Technology, Production and Communications Construction Engineering, Technology, Production and Communications
Kvalita produkcie 1. 2. 3. Construction, Technology, Production and Communications Construction Engineering, Technology, Production and Communications
Súdne inžinierstvo 2. 3. Construction, Technology, Production and Communications Construction Engineering, Technology, Production and Communications
Doprava 1. 2. 3. Construction, Technology, Production and Communications Construction Engineering, Technology, Production and Communications
Poštové technológie 1. 2. 3. Construction, Technology, Production and Communications Construction Engineering, Technology, Production and Communications
Letecké a kozmické inžinierstvo 1. 2. 3. Construction, Technology, Production and Communications Construction Engineering, Technology, Production and Communications
Všeobecné poľnohospodárstvo 1. 2. Agricultural and Veterinary Science Agriculture
Živočíšna produkcia 1. 2. Agricultural and Veterinary Science Agriculture
Všeobecná živočíšna produkcia 3. Agricultural and Veterinary Science Agriculture
Špeciálna živočíšna produkcia 3. Agricultural and Veterinary Science Agriculture
Rastlinná produkcia 1. 2. Agricultural and Veterinary Science Agriculture
Všeobecná rastlinná produkcia 3. Agricultural and Veterinary Science Agriculture
Špeciálna rastlinná produkcia 3. Agricultural and Veterinary Science Agriculture
Agrochémia a výživa rastlín 3. Agricultural and Veterinary Science Agriculture
Fyziológia plodín a drevín 3. Agricultural and Veterinary Science Agriculture
Záhradníctvo 1. 2. 3. Agricultural and Veterinary Science Agriculture
Krajinárstvo 1. 2. 3. Agricultural and Veterinary Science Agriculture
Výživa 1. 2. 3. Agricultural and Veterinary Science Agriculture
Spracovanie poľnohospodárskych produktov 1. 2. 3. Agricultural and Veterinary Science Agriculture
Mechanizácia poľnohospodárskej a lesníckej výroby 3. Agricultural and Veterinary Science Agriculture
Ochrana pôdy 3. Agricultural and Veterinary Science Agriculture
Ochrana rastlín 3. Agricultural and Veterinary Science Agriculture
Krajinná a záhradná architektúra 1. 2. 3. Agricultural and Veterinary Science Agriculture
Agrobiotechnológie 1. 2. 3. Agricultural and Veterinary Science Agriculture
Lesníctvo 1. 2. Agricultural and Veterinary Science Forestry
Pestovanie lesa 3. Agricultural and Veterinary Science Forestry
Hospodárska úprava lesov 3. Agricultural and Veterinary Science Forestry
Lesnícka fytológia 3. Agricultural and Veterinary Science Forestry
Ochrana lesa 3. Agricultural and Veterinary Science Forestry
Poľovníctvo 1. 2. 3. Agricultural and Veterinary Science Forestry
Lesnícke technológie 1. 2. 3. Agricultural and Veterinary Science Forestry
Ekosystémové služby lesov 3. Agricultural and Veterinary Science Forestry
Všeobecné veterinárske lekárstvo 1. 2. 4. Agricultural and Veterinary Science Veterinary Sciences
Hygiena potravín 1. 2. 3. Agricultural and Veterinary Science Veterinary Sciences
Veterinárna morfológia a fyziológia 3. Agricultural and Veterinary Science Veterinary Sciences
Vnútorné choroby zvierat 3. Agricultural and Veterinary Science Veterinary Sciences
Veterinárna chirurgia, ortopédia a röntgenológia 3. Agricultural and Veterinary Science Veterinary Sciences
Veterinárne pôrodníctvo a gynekológia 3. Agricultural and Veterinary Science Veterinary Sciences
Infekčné a parazitárne choroby zvierat 3. Agricultural and Veterinary Science Veterinary Sciences
Kynológia 1. Agricultural and Veterinary Science Veterinary Sciences
Súdne a verejné veterinárske lekárstvo 3. Agricultural and Veterinary Science Veterinary Sciences
Výživa zvierat a dietetika 3. Agricultural and Veterinary Science Veterinary Sciences
Hygiena chovu zvierat a životné prostredie 3. Agricultural and Veterinary Science Veterinary Sciences
Vodné hospodárstvo 1. 2. 3. Agricultural and Veterinary Science Water Management
Hydromeliorácie 2. 3. Agricultural and Veterinary Science Water Management
Všeobecné lekárstvo 2. 4. Healthcare Medical Sciences
Anatómia, histológia a embryológia 3. Healthcare Medical Sciences
Normálna a patologická fyziológia 3. Healthcare Medical Sciences
Vnútorné choroby 3. Healthcare Medical Sciences
Epidemiológia 3. Healthcare Medical Sciences
Hygiena 3. Healthcare Medical Sciences
Chirurgia 3. Healthcare Medical Sciences
Röntgenológia a rádiológia 3. Healthcare Medical Sciences
Gynekológia a pôrodníctvo 3. Healthcare Medical Sciences
Pediatria 3. Healthcare Medical Sciences
Neurológia 3. Healthcare Medical Sciences
Psychiatria 3. Healthcare Medical Sciences
Dermatovenerológia 3. Healthcare Medical Sciences
Oftalmológia 3. Healthcare Medical Sciences
Onkológia 3. Healthcare Medical Sciences
Otorinolaryngológia 3. Healthcare Medical Sciences
Telovýchovné lekárstvo 3. Healthcare Medical Sciences
Toxikológia 3. Healthcare Medical Sciences
Nukleárna medicína 3. Healthcare Medical Sciences
Anesteziológia a resuscitácia 3. Healthcare Medical Sciences
Patologická anatómia a súdne lekárstvo 3. Healthcare Medical Sciences
Ortopédia 3. Healthcare Medical Sciences
Urológia 3. Healthcare Medical Sciences
Fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia 3. Healthcare Medical Sciences
Klinická biochémia 3. Healthcare Medical Sciences
Klinická farmakológia 3. Healthcare Medical Sciences
Lekárska biofyzika 3. Healthcare Medical Sciences
Lekárska, klinická a farmaceutická biochémia 3. Healthcare Medical Sciences
Lekárske neurovedy 3. Healthcare Medical Sciences
Zubné lekárstvo 2. 3. 4. Healthcare Dental Medicine
Farmácia 2. 4. Healthcare Pharmaceutical Sciences
Farmakológia 3. Healthcare Pharmaceutical Sciences
Farmaceutická chémia 3. Healthcare Pharmaceutical Sciences
Farmakognózia 3. Healthcare Pharmaceutical Sciences
Galenická farmácia 3. Healthcare Pharmaceutical Sciences
Lekárenstvo - sociálna farmácia 3. Healthcare Pharmaceutical Sciences
Klinická farmácia 3. Healthcare Pharmaceutical Sciences
Ošetrovateľstvo 1. 2. 3. Healthcare Non-medical Health Sciences
Verejné zdravotníctvo 1. 2. 3. Healthcare Non-medical Health Sciences
Laboratórne vyšetrovacie metódy v zdravotníctve 1. 2. 3. Healthcare Non-medical Health Sciences
Pôrodná asistencia 1. 2. Healthcare Non-medical Health Sciences
Zdravotnícke a diagnostické pomôcky 1. Healthcare Non-medical Health Sciences
Urgentná zdravotná starostlivosť 1. Healthcare Non-medical Health Sciences
Fyzioterapia 1. 2. 3. Healthcare Non-medical Health Sciences
Rádiologická technika 1. Healthcare Non-medical Health Sciences
Dentálna hygiena 1. Healthcare Non-medical Health Sciences
Fyziologická a klinická výživa 1. Healthcare Non-medical Health Sciences
Zubná technika 1. Healthcare Non-medical Health Sciences
Cestovný ruch 1. 2. 3. Services Personal Services
Šport 1. 2. Services Personal Services
Športová edukológia 3. Services Personal Services
Športová humanistika 3. Services Personal Services
Športová kinantropológia 3. Services Personal Services
Dopravné služby 1. 2. 3. Services Transportation and Postal Services
Poštové služby 1. 2. 3. Services Transportation and Postal Services
Ochrana osôb a majetku 1. 2. 3. Services Security Services
Bezpečnostné verejno-správne služby 1. 2. 3. Services Security Services
Teória policajných vied 3. Services Security Services
Kriminalistika a kriminológia 1. 2. 3. Services Security Services
Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci 1. 2. 3. Services Security Services
Záchranné služby 1. 2. 3. Services Security Services
Občianska bezpečnosť 1. 2. 3. Services Security Services
Manažment vojenských systémov 1. 2. 3. Services Defence and the Military
Ekonomika a manažment obranných zdrojov 1. 2. 3. Services Defence and the Military
Výzbroj a technika ozbrojených síl 1. 2. 3. Services Defence and the Military
Národná a medzinárodná bezpečnosť 1. 2. 3. Services Defence and the Military
Operačné a bojové použitie ozbrojených síl 3. Services Defence and the Military
Vojenské spojovacie a informačné systémy 1. 2. 3. Services Defence and the Military
Vojenská logistika 3. Services Defence and the Military
Logistika 1. 2. 3. Services Logistics
Matematika 1. 2. Information Sciences, Mathematics, Information and Communication Technology Mathematics and Statistics
Matematická logika a základy matematiky 3. Information Sciences, Mathematics, Information and Communication Technology Mathematics and Statistics
Algebra a teória čísel 3. Information Sciences, Mathematics, Information and Communication Technology Mathematics and Statistics
Matematická analýza 3. Information Sciences, Mathematics, Information and Communication Technology Mathematics and Statistics
Numerická analýza a vedecko-technické výpočty 3. Information Sciences, Mathematics, Information and Communication Technology Mathematics and Statistics
Diskrétna matematika 3. Information Sciences, Mathematics, Information and Communication Technology Mathematics and Statistics
Geometria a topológia 3. Information Sciences, Mathematics, Information and Communication Technology Mathematics and Statistics
Teória vyučovania matematiky 3. Information Sciences, Mathematics, Information and Communication Technology Mathematics and Statistics
Aplikovaná matematika 1. 2. 3. Information Sciences, Mathematics, Information and Communication Technology Mathematics and Statistics
Štatistika 1. 2. 3. Information Sciences, Mathematics, Information and Communication Technology Mathematics and Statistics
Pravdepodobnosť a matematická štatistika 3. Information Sciences, Mathematics, Information and Communication Technology Mathematics and Statistics
Informatika 1. 2. 3. Information Sciences, Mathematics, Information and Communication Technology Information Sciences, Information and Communication Technology
Teoretická informatika 3. Information Sciences, Mathematics, Information and Communication Technology Information Sciences, Information and Communication Technology
Teória vyučovania informatiky 3. Information Sciences, Mathematics, Information and Communication Technology Information Sciences, Information and Communication Technology
Počítačové inžinierstvo 1. 2. 3. Information Sciences, Mathematics, Information and Communication Technology Information Sciences, Information and Communication Technology
Softvérové inžinierstvo 1. 2. 3. Information Sciences, Mathematics, Information and Communication Technology Information Sciences, Information and Communication Technology
Informačné systémy 1. 2. 3. Information Sciences, Mathematics, Information and Communication Technology Information Sciences, Information and Communication Technology
Kybernetika 1. 2. 3. Information Sciences, Mathematics, Information and Communication Technology Information Sciences, Information and Communication Technology
Umelá inteligencia 2. 3. Information Sciences, Mathematics, Information and Communication Technology Information Sciences, Information and Communication Technology
Aplikovaná informatika 1. 2. 3. Information Sciences, Mathematics, Information and Communication Technology Information Sciences, Information and Communication Technology
Hospodárska informatika 1. 2. 3. Information Sciences, Mathematics, Information and Communication Technology Information Sciences, Information and Communication Technology
Kognitívna veda 2. 3. Information Sciences, Mathematics, Information and Communication Technology Information Sciences, Information and Communication Technology

Export