Field of study

Pharmaceutical technology

Group:

Healthcare

Subgroup:

Pharmaceutical Sciences

Research area:

lekárske, farmaceutické a nelekárske zdravotnícke vedy

English Name of the field of study:

Pharmaceutical technology

PDF of the description


Examples of similar study departments abroad

Pharmaceutical technology (Veľká Británia, USA), Pharmazeutische Technologie (Nemecko, Švajčiarsko, Rakúsko), Pharmacie Galénique (Francúzsko), Technologia lekarstv (Rusko), Farmaceutická technologie (Česká republika). Na väčšine významných zahraničných univerzít a pracovísk farmaceutického výskumu patrí tento študijný odbor medzi profilové odbory. Obzvlášť veľkú dôležitosť má v krajinách s vyspelým farmaceutickým výskumom, vývojom a výrobou liekov.

Definition of related fields of study and differences between them

Nemá.

Študijný odbor GALENICKÁ FARMÁCIA je vysokošpecializovaná výučbová disciplína a vedný odbor, ktoré sa rozvíjajú v SR jedine na Farmaceutickej fakulte UK v Bratislave. Hľadá podmienky, za ktorých možno liečivá a farmaceutické pomocné látky technologicky pretvárať na lieky a zákonitosti, ktorými sa procesy pretvárania liečiv a farmaceutických pomocných látok na lieky v rôznych liekových formách riadia.

Content of the study department - description of the first degree

Contents of the study department - second grade description

Standard length of daily study:

Standard length of external study:

 

Content of the study department - description of the third grade

Absolvent ovláda vedecké metódy výskumu, vývoja v oblasti formulácie liekov s obsahom liečiv syntetického a prírodného pôvodu z aspektu optimalizácie zloženia, fyzikálno-chemických parametrov, biologickej dostupnosti, stability a technologických procesov pri príprave tuhých, polotuhých, kvapalných homogénnych a heterogénnych sústav pre rôzne aplikačné cesty - gastrointestinálne, topické, parenterálne.Teoretické vedomosti

Absolvent študijného odboru Galenická farmácia

  • vedecky báda aprináša vlastné riešenia problémov voblasti liekových foriem aliekov
  • získava komplexné, hlboké anajnovšie poznatky oliekoch ako disperzných systémoch aliekoch ako aplikačných systémoch aj prostredníctvom účasti na výučbe študentov 2. stupňa vysokoškolského štúdia (Mgr.).

Doplňujúce vedomosti, schopnosti a zručnosti

Absolvent študijného odboru Galenická farmácia si osvojí

  • zásady vedeckej práce, väzby výskum-vývoj-výroba-použitie, vedecké formulovanie problému, právne aenvironmentálne aspekty skúmaných avyvíjaných liekových foriem, etické aspoločenské stránky vedeckej práce
  • zručnosť pri realizácii nových experimentálnych metodík
  • návyk prezentácie výsledkov na vedeckých podujatiach, vdomácich azahraničných vedeckých aodborných periodikách.
  • mieru vlastnej zodpovednosti za rozvoj študijného odboru aprínos pre vedecké poznanie aprax.

Vymedzenie jadra znalostí

Nosné témy jadra znalostí študijného odboru GALENICKÁ FARMÁCIA.

Nosné témy jadra znalostí 3. stupňa tj. PhD. Stupňa vysokoškolského štúdia sú viazané na vedný odbor Galenická farmácia - farmaceutická technológia.

Jadro obsahuje len rámcové témy ( vybrané state):

Študijná časť:

Teoretický fundament, metodologický aparát, špecializácia:

Predformulačné štúdie, formulácia, design liekov, fyzikálna a fyzikálno-chemická teória liekov a ich foriem, kinetika liekov, disperzné systémy, vnútorná štruktúra tuhých látok, polymorfia, rozpustnosť, solubilizácia, rýchlosť rozpúšťania, javy na fázových rozhraniach, koloidné a hrubodisperzné systémy, vezikuly a mikroemulzie, operácie a všeobecné postupy v technológii liekov, meracia a automatizačná technika vo farmaceutickej výrobe, polymérne farmaceutické pomocné látky, dostupnosť liečiva z liekov, lieky s riadeným uvoľňovaním liečiva, terapeutické systémy, cielený prívod a biodistribúcia liečiva, lieky ako aplikačné systémy, stabilita a stabilizácia, akosť a zabezpečovanie akosti liekov. Vybrané kapitoly z fyzikálnej chémie, farmakológie a toxikológie, farmakognózie, mikrobiológie, radiofarmák, analýzy liečiv v biologických systémoch.

Vedecká časť:

  • výskum aktuálneho otvoreného vedeckého problému zodboru, vsúlade sorientáciou doktoranda a témami pravidelne zverejňovanými.

Znalosti uvedené v jadre majú rozsah 1/3 v študijnej časti a 2/3 vo  vedeckej časti. Dizertačná skúška a obhajoba dizertačnej práce (záverečná práca) musí spĺňať kritérium, aby študent preukázal schopnosť samostatne získavať teoretické a praktické poznatky.

Back