Field of study

Onkológia

Group:

Healthcare

Subgroup:

Medical Sciences

Research area:

lekárske, farmaceutické a nelekárske zdravotnícke vedy

PDF of the description


Levels - description

  • v 3. stupni - doktorandské štúdium (PhD).

    Predpokladom pre prijatie uchádzača o doktorandské štúdium v ŠO onkológia na Lekárskej fakulte UK v Bratislave je ukončené druhostupňové (doktorské) štúdium na lekárskej fakulte, resp. príbuzných prírodovedných odborov, pre klinické odbory absolvovanie atestácie v základnom odbore a zaradenie do špecializačnej prípravy na nadstavbovú atestáciu z onkológie.

Content of the study department - general part

Študijný odbor sa vymedzuje obsahom, ktorý charakterizujú najmä oblasti a rozsah vedomostí, schopností a zručností, ktoré profilujú absolventa tohto stupňa VŠ štúdia.

Absolvent študijného odboru onkológia je oprávnený používať vedecko-akademický titul "philosophiae doctor"  - PhD.

Philosophiae doctor-PhD. v odbore onkológia ovláda základy molekulárnej biológie nádorových ochorení, ovláda princípy vzniku, rastu a šírenia novotvarov, etiológie a epidemiológie nádorov, symptomatológiu nádorových ochorení, princípy diagnostiky a liečby nádorových ochorení, ako zásady klinických triálov v onkológii. Vzhľadom na predpokladanú špecializačnú prípravu, resp. získanie špecializácie v odbore onkológia je náplňou doktorandského štúdia v odbore onkológia aj  orientácia v špeciálnej onkológii (podľa lokalizácie: epidemiológia, etiológia, diagnostika, patológia, stanovenie štádia, diferenciálna diagnostika, liečba, prevencia a prognóza jednotlivých nádorových ochorení.

Reason for the establishment of a study department

Zhubné nádory sú choroby posledného storočia, vzostup ich incidencie, posun do mladších vekových kategórií a napriek pokrokom v diagnostike a liečbe stále vysoká mortalita - to všetko robí tento vedecký odbor mimoriadne významným. Onkológia zasahuje takmer do všetkých odborov liečebno-preventívnej starostlivosti. Vyžaduje multidsiciplinárny prístup a spoluprácu viacerých odborníkov - experimentálnych onkológov, epidemiológov, klinických imunológov, patológov, fyzikov, chirurgov, rádioterapeutov, chemoterapeutov. Vyžaduje integráciu základného a klinického výskumu.

Definition of related fields of study and differences between them

Každý medicínsky klinický odbor, resp. vedný odbor má svoju onkológiu, nádorové ochorenia podľa jednotlivých systémov. Vzhľadom na to, že diagnostika a liečba týchto ochorení je multidisciplinárna. Je potrebné zaujímať komplexný pohľad aj na tieto ochorenia vrátane epidemiológie, etiológie, rizikových faktorov. Je potrebné zamerať sa aj na základný onkologický výskum,  ktorého realizácia v klinike môže mať v blízkej či vzdialenej budúcnosti význam.

Content of the study department - description of the first degree

Contents of the study department - second grade description

Standard length of daily study:

Standard length of external study:

 

Content of the study department - description of the third grade

History of Descriptions

Back