Field of study

Obstetrics and Gynecology

Uvedeným študijným odborom skončila platnosť 31.08.2019. Nová sústava študijných odborov je na stránke ministerstva školstva. Momentálne pracujeme na jej aktualizácii.

Group:

Healthcare

Subgroup:

Medical Sciences

Research area:

lekárske, farmaceutické a nelekárske zdravotnícke vedy

English Name of the field of study:

Obstetrics and Gynecology

PDF of the description


Levels - description

Gynekológia a pôrodníctvo je v prvom a druhom stupni vysokoškolského štúdia organickou súčasťou predmetov študijného odboru všeobecné lekárstvo. Štandardná dĺžka štúdia je 6 rokov.

Ako samostatný študijný odbor v treťom stupni vysokoškolského štúdia sa gynekológia a pôrodníctvo študuje v rámci doktorandského študijného programu. Štandardná dĺžka štúdia tohto odboru je podľa § 54, odsek 2 Zákona č. 131/2002 Zz. v dennej forme štúdia najmenej 3 roky a najviac 4 roky, v externej forme štúdia najviac 5 rokov.

Content of the study department - general part

Nosné témy jadra znalosti tretieho stupňa vysokoškolského štúdia odboru Gynekológie a pôrodníctvo sú viazané na hlboké poznanie všetkých oblastí odboru, na zvládnutie  meto-dológie vedeckej práce a získanie nových originálnych vedeckých poznatkov v odbore vlastnou tvorivou prácou pod vedením školiteľa. Doktorandské štúdium  v odbore  gynekológa a pôrodníctvo sa skladá zo študijnej a vedeckej časti.

Reason for the establishment of a study department

Gynekológia a pôrodníctvo je základným klinickým odborom na lekárskych fakultách.

Examples of similar study departments abroad

Odbor gynekológia a pôrodníctvo  je súčasťou všetkých študijných pregraduálnych a postgraduálnych programov lekárskych fakúlt na celom svete.

Definition of related fields of study and differences between them

Gynekológia a pôrodníctvo úzko spolupracuje s chirurgiou, urológiou, pediatriou, onko-lógiou, imunológiou, endokrinológiou a mnohými inými vednými odbormi.

Absolventom doktorandského štúdia  v odbore gynekológia a pôrodníctvo sa udeľuje titul PhD (philosophiae doctor).

Content of the study department - description of the first degree

Contents of the study department - second grade description

Standard length of daily study: najmenej 3 a najviac 4 roky

Standard length of external study: 5

 

Content of the study department - description of the third grade

Absolvent má poznatky založené na súčasnom stave vedeckého poznania v odbore gynekológia a pôrodníctvo, ovláda vedecké metódy výskumu ľudského tela, pozná regulačné mechanizmy a mechanizmy vzniku a rozvoja chorôb matky a plodu. Tieto schopnosti nadobudol štúdiom, vedeckým bádaním a samostatnou tvorivou činnosťou v odbore podľa individuálneho študijného plánu pod vedením  školiteľa.

Absolvent štúdia daného odboru má osvojené zásady – metodológiu vedeckej práce, a to od schopnosti orientácie v najnovších poznatkoch odboru, cez vedecké formulovanie       problému, posúdenie etickej stránky vedeckej práce, plánovania a realizácie vedeckého výskumu problému, správneho štatistického a dokumentačného spracovania získaných údajov, ich interpretáciu a prezentáciu a na ich prípadný návrh na aplikáciu do praxe.

Absolvent študijného odboru gynekológia a pôrodníctvo má schopnosť samostatne vedecky pracovať a prinášať vlastné riešenia problémov v danom odbore. Má schopnosť prispievať k rozvoju študijného odboru vedeckou, pedagogickou, publikačnou a vedecko-populárnou prácou.Študijná časť

Gynekológia a pôrodníctvo, funkcie, mechanizmy a regulácia funkcií tela matky a plodu od molekulárnej úrovne až po celistvý organizmus. Prevencia, diagnostika, diferenciálna idagnostika a liečba ženských chorôb.

Vedecká časť

Vedecký výskum aktuálneho problému z uvedeného odboru, alebo multidisciplinárho problému s ťažiskom v oblasti gynekológie a pôrodníctva.

Zvládnutie princípov a metodológie vedeckej experimentálnej práce  a príslušnej časti práce v klinickom výskume.

Vedecká časť študijného programu má rozhodujúcu prevahu v doktorandskom štúdiu v odbore gynekológia a pôrodníctvo.

Dizertačná skúška musí preukázať, že študent má schopnosť samostatne získavať teoretické a praktické poznatky, ovládať ich a dokázať ich transformovať do ucelenej formy písomná časť). Obhajoba dizertačnej práce musí spĺňať kritériá preukázania schopnosti a tvorivej činnosti v oblasti výskumu získaním vlastných poznatkov, prevažne samostatnou vedeckou prácou pod vedením školiteľa.

Na štúdium gynekológie a pôrodníctva v treťom stupni sa vzťahuje kreditový systém štúdia. Pre udeľovanie kreditov, systém transféru kreditov a ďalšie náležitosti je záväzný kreditový systém doktorandského štúdia, schválený Vedeckou radou fakulty.

History of Descriptions

Back