Field of study

Anatómia, histológia a embryológia

Group:

Healthcare

Subgroup:

Medical Sciences

Research area:

lekárske, farmaceutické a nelekárske zdravotnícke vedy

PDF of the description


Content of the study department - general part

Odbor sa zapodieva štúdiom stavby a  štruktúry organizmov - celého tela organizmu in toto a  jeho súčastí, t.j. orgánových sústav, orgánov, tkanív, buniek, bunkových organel, makromolekúl stavebných a funkčných súčastí tkanív a buniek, pričom toto štúdium nie je charakterizované iba deskriptívnym prístupom, ale berie do úvahy aj funkčné aspekty a súvislosti študovaných objektov.  Embryológia súčasne študuje vznik a vývoj nového jedinca, vrátane normálnych a  patologických variácií vývoja  a  medzidruhové rozdiely a podobnosti.

Examples of similar study departments abroad

Na svete niet štandardnej lekárskej, veterinárnej, farmaceutickej, prírodovedeckej fakulty, na ktorej by sa predmetný odbor neštudoval a nevyučoval.

Definition of related fields of study and differences between them

Patologická anatómia - študuje ten istý predmet, ako navrhovaný odbor s tým rozdielom, že študuje stavbu a štruktúru organizmov zmenených patologickými procesmi po poškodení chorobou, zmenami životného prostredia, inou traumou a pod.

Antropológia - predmet je v porovnaní s navrhovaným odborom zúžený na štúdium morfologických, najmä makroskopických znakov stavby organizmu človeka, ale rozšírený o súvislosti sociálne, geografické, historické a pod.

Cytológia - dnes samostatný odbor, ktorý je však len časťou, hoci rozvinutou, pôvodného materského odboru, ktorým je predmetný navrhovaný odbor (anatómia, histológia, embryológia)

Molekulová biológia -  dnes samostatný odbor, ktorý je však len časťou, hoci rozvinutou, pôvodného materského odboru, ktorým je predmetný navrhovaný odbor (anatómia, histológia, embryológia)

Lekárska biológia - niektoré časti tohto odboru (najmä z  oblasti cytológie a ultraštruktúry) sa čiastočne prekrývajú s predmetom štúdia navrhovaného odboru, ale ťažisko lekárskej biológie je iné.

Fyziológia - navrhovaný študijný odbor sa zapodieva štúdiom stavby a štruktúry organizmov, zatiaľčo  fyziológia študuje v prvom rade ich funkcie.

Content of the study department - description of the first degree

Contents of the study department - second grade description

Standard length of daily study:

Standard length of external study:

 

Content of the study department - description of the third grade

Konkrétny obsah študijného programu vychádza zo súčasného stavu poznatkov vedeckého poznania v  morfologických vedách. Vzhľadom k  rozsiahlosti a rozmanitosti morfologických vied sa obsah štúdia neohraničuje prísne hranicami odboru, ale vychádza z konkrétnych potrieb pri štúdiu konkrétnej úlohy. Podľa obsahu a zamerania témy práce (makroskopická anatómia, histológia/cytológia, embryológia)  študent zvládne  súčasné  metodiky vedeckej práce v danej oblasti štúdia (ktoré môžu siahať od použitia pelvimetra až po použitie hmotového spektrografu) tak, aby pochopil výhody i nevýhody každého metodického prístupu pri riešení úlohy a vedel zvoliť optimálny postup.  Individuálny študijný plán,  pomer študijnej časti a vedeckej časti štúdia a ich rozsah navrhuje a kontroluje školiteľ v zhode s § 54 (a súvisiacimi) zákona č. 131/2002 Z.z.Back