Field of study

GENERAL MEDICINE

Group:

Healthcare

Subgroup:

Medical Sciences

Research area:

lekárske, farmaceutické a nelekárske zdravotnícke vedy

English Name of the field of study:

GENERAL MEDICINE

PDF of the description


Content of the study department - general part

Absolventi doktorského študijného programu v študijnom odbore VŠEOBECNÉ LEKÁRSTVO    sú spôsobilí vykonávať profesiu:

▪ všeobecný lekár s akademickým titulom „doktor medicíny" (MUDr.)

Absolvent študijného odboru Všeobecné lekárstvo ovláda teoretické poznatky všetkých teoretických, predklinických  a klinických odborov a v praktickej výučbe si osvojil základné diagnostické, terapeutické a preventívne postupy, a tieto je schopný uplatniť vo svojom povolaní tak, aby chápal existenciu a význam súvislostí medzi klinickou medicínou a jej vedeckým základom.

Examples of similar study departments abroad

Študijný odbor všeobecné lekárstvo je štandardným študijným odborom na lekárskych fakultách všetkých renomovaných univerzít v krajinách Európskej únie, vrátane kandidátskych krajín (napr. Česká republika - Lékařská fakulta Univerzity Karlovy v Prahe, Lékařská fakulta Univerzity Palackého v Olomouci, Poľská republika - Jagellonská Univerzita v Krakove, Maďarská republika - Semmelweissova univerzita v Budapešti).

Definition of related fields of study and differences between them

Študijný odbor všeobecné lekárstvo je základným odborom lekárskych fakúlt, pričom absolvovanie  spojeného prvého a druhého stupňa doktorského študijného programu vytvára predpoklad na ďalšie vzdelávanie v odbore formou postgraduálneho štúdia. Vymedzenie doktorského študijného programu v oblasti humánneho lekárstva s udelením akademického titulu „doktor medicíny" (MUDr.) a v oblasti veterinárskeho lekárstva s udelením akademického titulu „doktor veterinárskej medicíny" (MVDr.) sú striktne definované v § 53 ods. 6 Zákona o vysokých školách č. 131/2002.

Content of the study department - description of the first degree

Standard length of daily study:

Standard length of external study:

 

Contents of the study department - second grade description

Content of the study department - description of the third grade

History of Descriptions

Back