Field of study

Letecké a kozmické inžinierstvo

Uvedeným študijným odborom skončila platnosť 31.08.2019. Nová sústava študijných odborov je na stránke ministerstva školstva. Momentálne pracujeme na jej aktualizácii.

Group:

Construction, Technology, Production and Communications

Subgroup:

Construction Engineering, Technology, Production and Communications

Research area:

projektovanie, inžinierstvo, technológie a vodné hospodárstvo

PDF of the description


Levels - description

 • v prvom stupni vysokoškolského štúdia so štandardnou dĺžkou štúdia v dennej forme tri akademické roky, v externej forme štyri akademické roky,
 • v druhom stupni vysokoškolského štúdia so štandardnou dĺžkou štúdia v dennej forme dva akademické roky, v externej forme  tri akademické roky, pričom obvykle ide o inžinierske študijné programy;
 • v treťom stupni vysokoškolského štúdia so štandardnou dĺžkou štúdia v dennej forme tri akademické roky, v externej forme štyri  akademické roky.

 

 

Content of the study department - general part

Študijný odbor letecké a kozmické inžinierstvo reprezentuje oblasť inžinierstva zameranú na výskum, vývoj, konštrukciu, testovanie, technológie, bezpečnosť a prevádzku leteckej a kozmickej techniky a spolupracujúcich pozemných systémov a zariadení.

 

Reason for the establishment of a study department

Letecké a kozmické inžinierstvo sa začalo rozvíjať ako uznávaná akademická a vedecko-výskumná aktivita začiatkom 20. storočia v súvislosti s rozvojom leteckej techniky a v polovici 20. storočia aj kozmickej techniky. Rozvoj odboru letecké a kozmické inžinierstvo je výrazne podmienený potrebou nových technických, diagnostických a informačných systémov, materiálov a technológií s cieľom zabezpečenia zvyšovania bezpečnosti, efektivity a kvality leteckej dopravy a využívania kozmických prostriedkov.

V čase návrhu na zaradenie tohto študijného odboru do sústavy študijných odborov SR odbor s uvedeným zameraním chýbal. Návrh na jeho zaradenie zohľadňuje aktuálne tendencie vo vývoji našej spoločnosti v rámci podpory procesov a prípravy pracovníkov pre oblasť leteckej a kozmickej techniky v súvislosti so vstupom Slovenska do Európskej vesmírnej agentúry (ESA) a súčasne reflektuje na potrebu harmonizácie vysokoškolského vzdelávania v oblasti leteckej a kozmickej techniky a technológií so vzdelávaním danej problematiky v krajinách Európskej únie a vo svete, v ktorých je uvedená problematika pokrytá študijným odborom „Aerospace engineering“.

Zavedenie nového študijného odboru má napomôcť k obsahovému, ale aj formálnemu prispôsobeniu vysokoškolskej prípravy odborníkov pre oblasť leteckej a kozmickej techniky. Napríklad cestou výmenných programov a študentských aktivít v rámci existujúcej siete európskych univerzít s leteckým zameraním PEGASUS (Partnership of European Group of Aeronautics and Space Universities) alebo podpory výskumnej činnosti európskych leteckých univerzít cez európsku platformu EASN (The European Aeronautics Science Network Association - Brussels), ako aj budovaním partnerstiev cez program Erasmus.

Letecké a kozmické inžinierstvo reprezentuje oblasť inžinierstva, ktorá sa zaoberá výskumom, návrhom, vývojom, konštrukciou, testovaním, technológiami, bezpečnosťou a prevádzkou lietadiel a kozmických prostriedkov a spolupracujúcich pozemných systémov a zariadení. Ide o dynamicky sa rozvíjajúci odbor s komplexným interdisciplinárnym prístupom so širokým vedeckým základom, ktorý zaznamenáva neustály kvalitatívny i kvantitatívny rast v celosvetovom meradle.

Oblasť kozmickej techniky v čase zavedenia študijného odboru letecké a kozmické inžinierstvo do sústavy študijných odborov SR nebola podchytená v žiadnom z existujúcich študijných odborov a oblasť leteckej techniky v danom čase pokrýval študijný odbor zameraný na dopravné prostriedky motorové vozidlá, koľajové vozidlá, lode a lietadlá, v opise ktorého je uvedené: “Podobná kombinácia dopravných prostriedkov sa na zahraničných univerzitách nevyskytuje. Niekde sa vyskytuje kombinácia motorové a koľajové vozidlá. Lode a lietadlá sa vždy študujú každá zvlášť. Z odlišnosti konštrukčných princípov jednotlivých dopravných prostriedkov, najmä lodí a lietadiel od pozemných dopravných prostriedkov (motorové a koľajové vozidlá), ako aj zo zvyklostí v zahraničí vyplýva nutnosť koncipovať tento študijný odbor v alternatívnych vetvách.”

Zavedením nového študijného odboru sa zabezpečilo komplexné riešenie rozvoja dynamicky sa vyvíjajúcej oblasti výskumu, vývoja a vysokoškolského vzdelávania leteckej a kozmickej techniky a spolupracujúcich pozemných systémov a zariadení v rámci SR na báze európskych štandardov.

Examples of similar study departments abroad

V zahraničí je tento odbor dlhodobo etablovaný pod názvom „Aerospace engineering“ a rozvíjaný v rôznych modifikovaných študijných programoch so zameraním na leteckú a kozmickú techniku a technológie, napríklad vo:

Veľká Británia:

Nemecko:      

Holandsko:

 •  Delft University of Technology, http://www.lr.tudelft.nl/en/research/

Francúzsko:

Švédsko:

 

Definition of related fields of study and differences between them

Vývoj moderných leteckých a kozmických prostriedkov je možné charakterizovať synergickým spájaním mechanických, elektronických a informačných systémov, materiálov a technológií v rámci spoločných konštrukcií. Za príbuzné študijné odbory je možné považovať:

 • motorové vozidlá, koľajové vozidlá, lode a lietadlá,
 • elektronika,
 • doprava,
 • výzbroj a technika ozbrojených síl

Študijný odbor letecké a kozmické inžinierstvo sa odlišuje komplexným interdisciplinárnym prístupom so širokým vedeckým základom a zameraním na strojárstvo, elektrotechniku/elektroniku, informatiku a letecké a kozmické dopravné prostriedky.

 

Standard length of daily study: 3

Standard length of external study: 4

 

Content of the study department - description of the first degree

Vymedzenie odborného profilu absolventa (1. stupeň)

Všeobecná charakteristika odborného profilu absolventa

Absolvent štúdia bakalárskeho študijného programu v študijnom odbore Letecké a kozmické inžinierstvo má základné vedomosti o moderných leteckých a kozmických technických prostriedkoch, ovláda princípy a funkcie ich činnosti a podmienky ich prevádzky. Má vedomosti z teoretických disciplín ako je aerodynamika, aplikovaná matematika, atď. a vybraných elektronických, elektrotechnických, prístrojových a strojárenských disciplín pre pochopenie činnosti technických prostriedkov. Je schopný posúdiť funkčnosť technických, technologických i počítačovo podporovaných zariadení v daných podmienkach leteckých a kozmických zariadení, výrobno-technických prevádzkach, laboratóriách a súčasne je schopný kvalifikovane komunikovať s letovým personálom, ako aj s technickým personálom v oblasti výroby, údržby, konštrukcií, technológií a pod. Uplatní sa najmä pri prevádzkovaní leteckej a kozmickej techniky, v rámci obsluhy a navrhovania diagnostických systémov, pri výrobe technických pomôcok pre oblasť leteckej prevádzky, údržby a realizácie predpísaných prác. Na základe získaných vedomostí o informačných systémoch je spôsobilý ich kvalifikovane využívať.

 Teoretické vedomosti

Absolvent počas štúdia:

 • získal vedomosti a pochopí základné pojmy, zákonitosti a súvislosti z predmetov teoretického základu, ako sú matematika, fyzika, informatika a pod.,
 • podľa zamerania študijného programu získal vedomosti o zákonitostiach a súvislostiach z vybraných predmetov teoretického základu, ako sú základy elektrotechniky, strojárstva a aerodynamiky a pod.,
 • nadobudol vedomosti o zákonitostiach a súvislostiach teoretického základu leteckých a kozmických disciplín, s dôrazom na konštrukciu a funkcie lietajúcich objektov, fyzikálnych, elektrických, elektronických a mechanických procesov,
 • získal vedomosti o leteckej a kozmickej technike, a jej aplikáciách, o fyzikálnej a aerodynamickej podstate senzorov veličín a schopnosť samostatne riešiť problémy predpísaných prác na leteckej a kozmickej technike

Praktické schopnosti a zručnosti

Absolvent získal počas štúdia schopnosť:

 • analyzovať a porozumieť princípom činností a technológiám leteckej a kozmickej techniky,
 • kvalifikovane komunikovať s leteckým prostredím a pracovať v interdisciplinárnych tímoch s letovým personálom,
 • navrhovať a realizovať hardvérové i softvérové riešenia pri analýze a spracovaní letových údajov pod vedením špecialistov,
 • mať dostatočné technické zručnosti v práci s vybranou leteckou a kozmickou technikou, prípadne konštruktérske zručnosti,
 • byť odborným pracovníkom leteckých služieb a technického zabezpečenia leteckých a kozmických prostriedkov,

Doplňujúce vedomosti, schopnosti a zručnosti

Absolvent štúdia dokáže:

 • pracovať ako člen interdisciplinárneho kolektívu v prostredí leteckého a kozmického inžinierstva,
 • riešiť technické úlohy v aplikácii na palubné lietadlové a kozmické systémy a ich pohonné systémy,
 • správať sa profesionálne vo všetkých oblastiach svojej činnosti s dôrazom na etické normy v oblasti okruhu svojich pracovných kontaktov v rámci výrobných a údržbových zariadení,
 • pracovať ako samostatný technik (mechanik, avionik) na leteckej technike.

Vymedzenie jadra znalostí (1. stupeň)

Nosné témy jadra znalostí študijného odboru

Nosné témy jadra znalostí v prvom stupni sú orientované na teoretický základ leteckej a kozmickej techniky: matematika, fyzika, aerodynamika, pohony.

Alternatívne zo skupiny predmetov teoretického základu:

 • letecké a kozmické informačné rádiové systémy
 • letecké a kozmické rádiotechnické systémy
 • letecké a kozmické rádio navigačné systémy
 • senzory leteckých a kozmických systémov,
 • elektrické systémy lietadiel a kozmických prostriedkov
 • prístrojové systémy lietadiel a kozmických prostriedkov
 • systémy automatického riadenia lietadiel a kozmických prostriedkov
 • mechanizmy a časti leteckých a kozmických prostriedkov,
 • letecké a kozmické technológie a materiály,
 • teória, konštrukcia a pomocné systémy leteckých a kozmických prostriedkov,
 • teória, konštrukcia a riadenie pohonných jednotiek,
 • výpočtová technika, projektovanie pomocou CAD systémov, počítačové spracovanie informácií a simulácie činnosti lietadlových a kozmických systémov,
 • údržba a opravy lietadiel a kozmických systémov,
 • vedomosti leteckých a kozmických disciplín s dôrazom na stavbu lietadiel a kozmických systémov a funkcie činnosti týchto systémov,
 • základy údržby a realizácie kontrolných prác na leteckej a kozmickej technike,
 • samostatné spracovanie semestrálneho projektu.

Záverečná práca

Konkrétne riešenie zadania z oblasti leteckého a kozmického inžinierstva v rámci študijného odboru zamerané na technické oblasti v procese, ako je napr. konštruovanie a navrhovanie modulov, uzlov a komponentov na báze nových a netradičných materiálov a informačných technológií.

Štátna skúška

Štátna skúška pozostáva z:

 • obhajoby záverečnej práce,
 • overenia spôsobilosti riešiť technologické zadania v rámci odboru,
 • kolokviálnej skúšky z oblastí poznania študijného odboru s dôrazom na interdisciplinárny charakter odboru a problematiku praxe.

Obvyklé profesijné uplatnenie absolventov I. stupňa

 • letecký mechanik pre prevádzku, údržbu a opravy lietadiel a vesmírnej techniky (Aerospace Mechanic)
 • mechanik pre montáž leteckej a vesmírnej techniky (Aerospace Assembly Mechanic)
 • technik (mechanik) avionických a kozmických systémov a technológií
 • technik bezposádkových prostriedkov
 • samostatný technik (mechanik, avionik) na leteckej technike

 

Standard length of daily study: 2

Standard length of external study: 3

 

Contents of the study department - second grade description

Vymedzenie odborného profilu absolventa (2.stupeň)

Všeobecná charakteristika odborného profilu absolventa

Absolvent štúdia inžinierskeho študijného programu v študijnom odbore letecké a kozmické inžinierstvo má dôkladné vedomosti o moderných technických prostriedkoch leteckého a kozmického inžinierstva, ovláda princípy ich činnosti, podmienky ich prevádzky a údržby za účelom bezpečného používania leteckej a kozmickej techniky v prevádzkovej praxi.

Má vedomosti z leteckých a kozmických motorových, drakových a avionických systémov v kontexte pochopenia cieľa aplikácie lietajúcich prostriedkov. Taktiež je schopný posúdiť funkčnosť technických i počítačovo podporovaných zariadení v daných podmienkach leteckých zariadení alebo iných výrobných prevádzok, opravárenských zariadení a odborných laboratórií a súčasne je schopný kvalifikovane komunikovať s odborným letovým personálom. Je schopný sa podieľať na skúmaní príčin nehôd a katastrof a navrhovať opatrenia zabráneniu podobných nehôd.

Na základe získaných vedomostí o informačných systémoch je spôsobilý ich kvalifikovane využívať na lokálnej i nadnárodnej úrovni, resp. sa podieľať na ich tvorbe pre potreby konkrétneho leteckého alebo kozmického prevádzkovateľa, výrobno-technického alebo opravárenského pracoviska.

Po absolvovaní inžinierskeho štúdia absolvent disponuje aj primeranými manažérskymie schopnosťami orientovanými na riadenie v oblasti technického zabezpečenia leteckých a kozmických služieb, výroby pomôcok a kvality využívania informačných technológií. Taktiež má schopnosť vykonávať koncepčnú a koordinačnú činnosť i v medzinárodnej odbornej konfrontácii.

Absolvent tvorivo pristupuje k riešeniu problémov interdisciplinárneho charakteru na báze systémových inžinierskych postupov.

Dokáže samostatne analyzovať i navrhovať teoretické i praktické postupy údržby pri aplikácii technických i počítačovo podporovaných prostriedkov pre stanovené úlohy na leteckej technike, leteckých zariadeniach, vo výrobných procesoch a v iných leteckých a kozmických zariadeniach.

Na základe získaných vedomostí prierezového interdisciplinárneho charakteru môžu samostatne pracovať v oblasti vývoja a realizácie nových hardvérových i softvérových produktov pre aplikácie v leteckej či kozmickej praxi, ako i pri vytváraní nových informačných systémov v tejto oblasti.

Teoretické vedomosti

Absolvent štúdia:

 • nadobudol vedomosti a chápe základné pojmy, zákonitosti a súvislosti z teoretického základu leteckých a kozmických disciplín, ako sú: aerodynamika a mechanika letu, teória, konštrukcia a riadenie lietajúcich prostriedkov a ich pohonných jednotiek, aplikácia CAE (Computer Aided Engineering) metód pri projektovaní, testovaní a diagnostikovaní leteckej a kozmickej techniky, letecká a kozmická navigácia a pod.,
 • získal dôkladné vedomosti o špeciálnej leteckej diagnostickej, strojárenskej, avionickej, informačnej, komunikačnej a ďalšej technike a jej použití v letectve a v súvisiacich oblastiach spoločenského života,
 • nadobudol vedomosti interdisciplinárneho charakteru súvisiace s aplikáciami technických poznatkov v leteckých a kozmických oblastiach, ako sú systémový výskum, meranie a meracia technika na lietadlových či kozmických objektoch, moderné kompozitné materiály a technológie v letectve a kozmonautike, aplikovaná informatika v leteckej a kozmickej prevádzke, získavanie informácií a spracovanie signálov v leteckej a kozmickej oblasti,
 • je schopný nachádzať a prezentovať vlastné riešenia zadávaných interdisciplinárnych problémov pri výskume a vývoji, prípadne konštruovaní v oblasti technických prostriedkov v leteckom a kozmickom inžinierstve. Tvorivo aplikuje získané poznatky pri riešení projektov v leteckej a kozmickej praxi pri dodržiavaní základných zásad etiky,
 • vie používať moderné metódy a prostriedky pri komplexnom riešení technických problémov leteckej a kozmickej problematiky, pri zachovaní bezpečnosti ich letovej prevádzky.

Praktické schopnosti a zručnosti

Absolvent počas štúdia získal schopnosť:

 • analyzovať a porozumieť princípom a aplikáciám leteckej a kozmickej techniky a súvisiacej aplikovanej informatiky,
 • využívať systémový prístup pri analýze a syntéze problémov, vrátane modelovania a simulácie,
 • kvalifikovane komunikovať s technickým, leteckým a kozmickým personálom a pracovať v interdisciplinárnych tímoch s pilotmi a technikmi vo výrobe či prevádzke,
 • transformovať problémy prevádzky lietadiel do ich technických riešení,
 • navrhovať a realizovať hardvérové i softvérové riešenia pri analýze a spracovaní letových, lietadlových údajov riadenia letovej prevádzky a technických údajov,
 • mať dostatočné inžinierske zručnosti v práci s leteckou či kozmickou technikou, dobré konštruktérske a technologické zručnosti,
 • byť manažérom kvality leteckých služieb a technického zabezpečenia v leteckom a kozmickom servise ako aj v prevádzkovom prostredí.

Doplňujúce vedomosti, schopnosti a zručnosti

Absolvent štúdia:

 • dokáže pracovať samostatne, súčasne tiež ako člen interdisciplinárneho kolektívu, dokáže viesť tím na primeranej organizačnej, odbornej a technickej úrovni,
 • vie udržiavať kontakt so svetovým vývojom a novými trendmi v oblasti leteckého a kozmického inžinierstva na základe štúdiom získaných odborných i jazykových znalostí,
 • dokáže sa správať profesionálne vo všetkých oblastiach svojej činnosti, s dôrazom na etické normy v oblasti spoločenských kontaktov v rámci leteckých technických, údržbových a leteckých prevádzkových zariadení,
 • má vedomosti o marketingových a podnikateľských aktivitách. 

 

Vymedzenie jadra znalostí 2. stupeň

Nosné témy jadra znalostí študijného odboru pre 2. stupeň štúdia sú:

 • teoretický základ z leteckých a kozmických disciplín,
 • predmety zamerané na špeciálne letecké a kozmické metódy, technológie a prostriedky s primeraným alternatívnym rozsahom jednotlivých predmetov podľa zamerania študijného programu:
 • letecké a kozmické informačné systémy,
 • letecké a kozmické technické systémy,
 • letecké a kozmické navigačné systémy,
 • senzory leteckých a kozmických systémov,
 • elektrické systémy lietadiel a kozmických prostriedkov,
 • systémy automatického riadenia lietadiel a kozmických prostriedkov,
 • prístrojové systémy lietadiel a kozmických prostriedkov,
 • prostriedky pozemného riadenia kozmických systémov,
 • mechanizmy a časti lietadiel,
 • teória, konštrukcia, riadenie a diagnostika pohonných jednotiek,
 • konštrukcia a pevnosť leteckej a kozmickej techniky,
 • pomocné systémy leteckej a kozmickej techniky,
 • diagnostické systémy leteckej a kozmickej techniky,
 • teória, konštrukcia a pomocné systémy lietadiel,
 • teória, konštrukcia a riadenie pohonných jednotiek,
 • údržba a opravy lietadiel,
 • letecké a kozmické technológie a materiály,
 • špeciálne predmety na získanie znalosti z oblasti leteckých a kozmických technológií podľa zamerania študijného programu,
 • modelovanie a simulácia leteckých a kozmických technických systémov,
 • prax v leteckých zariadeniach a riešenie konkrétnych úloh v rámci ročníkového projektu v 2. roku štúdia,
 • manažérske vedomosti (technicko-ekonomická, finančná a riadiaca oblasť).

Záverečná práca

Konkrétne riešenie zadania z oblasti leteckého a kozmického inžinierstva technického zamerania v rámci študijného odboru.

Štátna skúška

Štátna skúška pozostáva:

 • z obhajoby diplomovej práce,
 • z overenia spôsobilosti riešiť inžinierske úlohy,
 • z kolokviálnej skúšky z oblasti poznania študijného odboru letecké a kozmické inžinierstvo s dôrazom na interdisciplinárne súvislosti jednotlivých disciplín.

Obvyklé profesijné uplatnenie absolventov II. stupňa

 • inžinier pre letecké a vesmírne inžinierstvo (Aeronautical Engineer)
 • inžinier pre dizajn (Project Design Engineer)
 • konštruktér kozmických prostriedkov (Structural Aerospace Engineer)
 • inžinier avionických a kozmických systémov a technológií
 • konštruktér senzorických systémov lietadiel

Standard length of daily study: 3

Standard length of external study: 4

 

Content of the study department - description of the third grade

Vymedzenie odborného profilu absolventa (3. stupeň)

Všeobecná charakteristika odborného profilu absolventa

Absolvent doktorandského študijného programu v študijnom odbore letecké a kozmické inžinierstvo ovláda vedecké metódy výskumu a vývoja v odbore, preukazuje schopnosť a pripravenosť na samostatnú tvorivú a výskumnú činnosť v danej oblasti. Absolvent je schopný abstrahovať vedecké problémy pri štúdiu zahraničnej odbornej literatúry, je pripravený formovať trendy a koncepcie rozvoja v technicky a počítačovo podporovaných leteckých a kozmických konštrukciách a technológiách.

Absolvent 3. stupňa štúdia študijného programu v študijnom odbore letecké a kozmické inžinierstvo môže pracovať ako samostatný tvorivý konštruktér a vývojový pracovník prvkov, modulov, uzlov a komponentov leteckej a kozmickej techniky, ako samostatný tvorivý pracovník v oblasti softvérových produktov v letectve, kozmonautike a v oblasti tvorby nových informačných systémov v týchto oblastiach alebo ako vedúci interdisciplinárnych výskumných a konštrukčných kolektívov, schopný pracovať v medzinárodných riešiteľských tímoch, v konštrukčnom, technickom a prevádzkovom výskume.

Teoretické a praktické vedomosti

Absolvent doktorandského študijného programu v študijnom odbore letecké a kozmické inžinierstvo skúma a prináša vlastné riešenia v oblasti leteckej a kozmickej problematiky a leteckého a kozmického inžinierstva. Výskumnou prácou získava nové teoretické vedomosti z počítačovo podporovaných technických prostriedkov pre rozvoj technického leteckého a kozmického výskumu a výskumu v ďalších súvisiacich oblastiach. Ovláda moderné matematické a fyzikálne metódy, letecké zákonitosti a princípy, vrátane ich počítačových simulácií a tvorivo ich využíva vo vedeckej práci.

Doplňujúce vedomosti, schopnosti a zručnosti

Absolvent ovláda vedecké formulácie problémov riešenia, ktoré vidí a chápe v interdisciplinárnych súvislostiach daných technickými, právnymi, ekonomickými, etickými i environmentálnymi hľadiskami riešenej komplexnej úlohy. Prezentuje výsledky svojej vedeckej práce v príslušných odborných kruhoch doma a v zahraničí.

Vymedzenie jadra znalostí (3. stupeň)

Nosné témy jadra znalostí

Nosné témy jadra znalostí 3. stupňa vysokoškolského štúdia sú viazané na širokú interdisciplinárnu problematiku študijného odboru letecké a kozmické inžinierstvo, v rámci ktorej rozvíja túto oblasť do hĺbky s cieľom splniť charakteristiku profilu absolventa študijného odboru v 3. stupni vysokoškolského štúdia, s dôrazom využitia vedomosti, techniky, leteckých a kozmických vied.

Študijná časť

Teoretický základ, metodologický aparát, špecializácia:

Predmety všeobecného charakteru:

Vybrané kapitoly z matematiky, Vybrané kapitoly z fyziky, Analýza signálov a sústav, Vedecká práca a experiment, Digitalizácia a číslicové spracovanie signálov, Senzorické meracie systémy, Matematicko-počítačová simulácia elektronických a mechanických obvodov a systémov, Teória lietadlových antén a šírenia elektromagnetických vĺn, Modelovanie a riadenie v prostredí Matlab/Simulink, Dizajnovanie leteckých a kozmických prostriedkov vo virtuálnom prostredí, Riadiace systémy lietadiel a pohonných jednotiek, Aerodynamika a mechanika letu lietajúcich prostriedkov.

Predmety špecializácie podľa zamerania študijného programu:

Spracovanie nameraných dát, Metrológia a technická diagnostika, Letecké a kozmické elektronické komunikačné systémy, Letecké a kozmické elektronické navigačné systémy, Optické a optoelektronické systémy, Elektronické systémy riadenia lietadiel a leteckých motorov, Letecké a kozmické energetické systémy, Letecké a kozmické prístrojové systémy, Elektronika bezpečnostných a zabezpečovacích systémov, Magnetometria, Projektovanie leteckých a kozmických prostriedkov, Diagnostika leteckých a kozmických prostriedkov, Letecké a kozmické technológie a materiály, Metódy riešenia zvláštnych prípadov za letu leteckých a kozmických prostriedkov, Metódy vyšetrovania zvláštnych prípadov počas letu leteckých a kozmických prostriedkov, Metódy údržby a opráv leteckých a kozmických prostriedkov.

Vedecká časť

Výskum aktuálneho otvoreného vedeckého problému z odboru leteckého a kozmického inžinierstva. Zásady vedeckej práce, väzby výskum vývoj výroba použitie, vedecké formulovanie problému (technické zadanie), právne, etické a environmentálne aspekty nových produktov, prezentácia výsledkov výskumnej práce, prínos vedeckej práce pre ďalší rozvoj študijného odboru letecké a kozmické inžinierstvo i pre leteckú a kozmickú prax, ako aj pre iné súvisiace oblasti dopravy a spoločenského života.

Obvyklé profesijné uplatnenie absolventov III. stupňa

 • samostatný tvorivý konštruktér a vývojový pracovník prvkov, modulov, uzlov a komponentov leteckej a kozmickej techniky
 • samostatný tvorivý pracovník v oblasti softvérových produktov v letectve a kozmonautike
 • samostatný tvorivý pracovník v oblasti tvorby nových informačných systémov v oblasti študijného odboru
 • vedúci interdisciplinárnych výskumných a konštrukčných kolektívov
 • vysokoškolský učiteľ v študijnom odbore
 • výskumný pracovník

 

Back