Field of study

POSTAL TECHNOLOGY

Uvedeným študijným odborom skončila platnosť 31.08.2019. Nová sústava študijných odborov je na stránke ministerstva školstva. Momentálne pracujeme na jej aktualizácii.

Group:

Construction, Technology, Production and Communications

Subgroup:

Construction Engineering, Technology, Production and Communications

Research area:

dopravné služby

English Name of the field of study:

POSTAL TECHNOLOGY

PDF of the description


Levels - description

- V prvom stupni vysokoškolského štúdia (Bc.) so štandardnou dĺžkou štúdia

 • v dennej forme štúdia najmenej 3 a najviac 4 akademické roky,
 • v externej forme štúdia najmenej 3 a najviac 5 akademických rokov.

- V druhom stupni vysokoškolského štúdia (Ing.) so štandardnou dĺžkou štúdia

 • v dennej forme štúdia najmenej 1 a najviac 3 akademické roky,
 • v externej forme štúdia najmenej 2 a najviac 4 akademické roky.

Predpokladá sa, že uchádzač o štúdium ukončil prvostupňové štúdium v študijnom odbore poštové technológie alebo v niektorom príbuznom študijnom odbore. Pre uchádzačov o štúdium, ktorí ukončili štúdium prvého stupňa v niektorom inom študijnom odbore, je možné navrhnúť študijný program so štandardnou dĺžkou štúdia dlhšou, ako pre uchádzačov z rovnakého alebo príbuzného študijného odboru.

- V treťom stupni vysokoškolského štúdia (PhD.) so štandardnou dĺžkou štúdia

 • v dennej forme štúdia 3 alebo 4 akademické roky,
 • v externej forme štúdia 4 alebo 5 akademických rokov.

Content of the study department - general part

Absolventi štúdia v študijnom odbore poštové technológie sú spôsobilí vykonávať, podľa dosiahnutého stupňa vzdelania, profesie:

 • Po ukončení prvého stupňa vysokoškolského štúdia - poštový technológ (postal technologist).

Poštový technológ ovláda problematiku konštrukcie poštových sietí, charakteristické vlastnosti poštových produktov a ich orientáciu na zákazníka. Dokáže riešiť technologické problémy realizácie poštových procesov, má základné poznatky o teórii informácie a jej prenose,  informačných technológiách, prepravných procesoch a technike v pošte.

 • Po ukončení druhého stupňa vysokoškolského štúdia – poštový inžinier (postal engineer).

Poštový inžinier ovláda metódy výpočtu, modelovania a simulácie technologických procesov v poštových sieťach a poštových podnikoch, využitia nových technológií pri poskytovaní poštových služieb a zabezpečení poštovej prevádzky, má znalosti o metódach manipulácie s materiálom, o manipulačnej technike a o mechanizácii, automatizácii a robotizácii využívanej v technologických procesoch v pošte. Pozná metódy riadenia technologických procesov.

 • Po ukončení tretieho stupňa vysokoškolského štúdia - vedecký pracovník špecializovaný na riešenie zložitých, komplexných problémov v rámci problematiky študijného odboru poštové technológie.

Vedecký pracovník v pôsobiaci v oblasti študijného odboru poštové technológie ovláda vedecké metódy výskumu a vývoja technologických procesov v pošte s orientáciou na diagnostiku, modelovanie, simuláciu a optimalizáciu procesov a technológií, logistiku, obehové procesy a riadenie kvality v pošte.

Reason for the establishment of a study department

Poštové technológie a poštové podniky prechádzajú obdobím radikálnych zmien.  Tieto zmeny sú spojené najmä s rýchlym rozvojom v oblasti logistiky, zasielateľstva a informačných a komunikačných technológií. Základnými charakteristikami tohto rozvoja sú outsourcing, hodnotové reťazce orientované na integráciu služieb a prudký rozvoj elektronického podnikania a obchodovania. Z pohľadu technických podmienok zabezpečujúcich uvedené procesy ide o zmeny hmotnostných limitov a cenových limitov pri zabezpečovaní univerzálnej služby, podmienky prístupu k poštovej sieti, zmeny v identifikácii zásielok, ich spracovaní, zbere i dodaní. S týmito procesmi je spojená potreba absolventov v študijnom odbore poštové technológie.

Examples of similar study departments abroad

Nemecko - TU Dresden, Poľsko - University of Szeczin, University of Bydgoszcz, Maďarsko - University Gyor, Francúzsko - ENSPTT Paris, ENSPTT Rennes

Definition of related fields of study and differences between them

 • poštové služby

Študijný odbor poštové služby sa zameriava, na rozdiel od študijného odboru poštové technológie, primárne na tvorbu a modifikáciu portfólia ponúkaných poštových služieb na trhu, na komunikáciu so zákazníkom, na predaj a hodnotenie kvality operátorov a samotných poštových služieb, kým študijný odbor poštové technológie sa dominantne venuje technológii manipulácie s poštovými zásielkami, t.j. spracovaniu zásielok pri výbere zásielok, smerovaniu a triedeniu zásielok, preprave zásielok a samotnému doručovaniu adresátovi.

 

 • doprava

Študijný odbor doprava sa zameriava, na rozdiel od študijného odboru poštové technológie, predovšetkým na koordináciu medzi jednotlivými druhmi dopravy, na perspektívne budovanie inteligentných dopravných systémov, na riadenie súčasných dopravných systémov a na tvorbu dopravnej siete nevyhnutnej pre premiestňovanie osôb a tovaru všeobecne, kým študijný odbor Poštové technológie sa zaoberá technológiami pre automatizáciu, mechanizáciu a manipuláciu primárne s poštovými zásielkami v rámci premiestňovacieho procesu v technologickom poštovom systéme.

 

 • dopravné služby

Študijný odbor dopravné služby, na rozdiel od študijného odboru poštové technológie, prevažne rieši otázky vytvárania prepravných reťazcov, organizácie prepravnej činnosti, výberu druhu dopravy a dopravcov, zaoberá sa metódami hodnotenia kvality dopravcov, zaoberá sa využitím informačných technológií na kontrolu a riadenie prepravných a logistických činností. Je zameraný na zákazníka a kvalitu prepravnej činnosti osôb a tovaru všeobecne, zatiaľ čo študijný odbor poštové technológie rieši predovšetkým technologické procesy automatizácie, mechanizácie a manipulácie s poštovými zásielkami v rámci premiestňovacieho procesu. Ide najmä o technológie a technologické postupy spracovania zásielok pri ich výbere a distribúcii.

Standard length of daily study: najmenej 3 a najviac 4 roky

Standard length of external study: najmenej 3 a najviac 5 rokov

 

Content of the study department - description of the first degree

Absolventi ŠO Poštové technológie (Bc.) dokážu analyzovať problémy, procesy v poštovej prevádzke a hľadať možnosti ich riešenia v spojitosti s rozvojom iných oblastí priemyslu, navrhovať riešenia častí technologických postupov. Absolventi nachádzajú uplatnenie v niektorých profesiách v poštovej prevádzke a na poštách. Absolvovanie 1. stupňa štúdia je však najmä kvalitným základom pre plynulý prechod do druhého stupňa štúdia.Teoretické vedomosti (1. stupeň)

Absolvent:

 • získa apochopí podstatné súvislosti, pojmy, prístupy ametódy voblasti poštovej techniky atechnológie
 • vie aplikovať vhodné postupy ametódy pre riešení návrhu štandardných technologických postupov
 • dokáže analyzovať poštové technologické problémy ašpecifikovať požiadavky na ich riešenie

Praktické schopnosti a zručnosti (1. stupeň)

Absolvent získa schopnosť:

 • hodnotiť technologické otázky vpošte
 • špecifikovať najvhodnejšie postupy vpošte
 • organizovať azabezpečovať prevádzku v pošte
 • špecifikovať kritické body apracovať so štandardnými metódami používanými pri riadení poštových procesov

Doplňujúce vedomosti, schopnosti a zručnosti (1. stupeň)

Absolvent dokáže:

 • prezentovať technologické problémy vpošte amožnosti ich riešenia
 • porozumieť avysvetliť kvantitatívne otázky poštovej technológie
 • sledovať vývoj vproblematike poštových technológií doma ivo svete

Vymedzenie jadra znalostí (1. stupeň)

Nosné témy jadra znalostí ŠO

Nosné témy jadra znalostí 1. stupňa VŠ štúdia sú viazané najmä na:

Poštové technológie a procesy. Jadro obsahuje:

 • matematicko-štatistické základy poštových technológií, procesov a sietí (PTPS),
 • fyzikálne a elektrotechnické základy PTPS (fyzikálne základy javov, základy elektrotechniky – rovnice prenosu),
 • informatické základy PTPS,
 • teória informácie a jej prenosu,
 • aplikačná časť teórie grafov a riešenia dopravných úloh na sieti,
 • manažérske zručnosti  (spojené s riadením kolektívov pri riešení PTPS),
 • technológia pošty, telematické  a bankové služby,
 • mechanizačná, skladovacia a manipulačná technika,
 • záverečná práca, štátna skúška.

Ďalšie témy jadra znalostí ŠO

 • Všeobecná ekonomická teória spojená s problematikou riešenia sieťových systémov a verejného záujmu
 • Spoločenské, etické a legislatívne aspekty profesie
 • Základy podnikania a manažmentu
 • Základy komunikácie

Štátna skúška

V rámci prvého stupňa štúdia v študijnom poštové technológie študent vypracuje záverečnú prácu a vykoná štátnu skúšku skladajúcu sa z (rámcový obsah):

 • obhajoby záverečnej práce,
 • kolokviálnej skúšky z oblasti poznania študijného odboru poštové technológie.

Standard length of daily study: najmenej 1 a najviac 3 roky

Standard length of external study: najmenej 2 a najviac 4 roky

 

Contents of the study department - second grade description

Absolventi 2. stupňa vysokoškolského štúdia v odbore Poštové technológie získavajú komplexné vedomosti z oblasti poštových technológií, vrátane riešenia sieťových problémov, projektovania technologických procesov, automatizácie poštových operácií, využitia  informačných a komunikačných technológií. Absolventi sú pripravovaní na riadenie prevádzkových a technologických činností v pošte na rôznych organizačných stupňoch. Zároveň sú vychovávaní pre riešenie, posudzovanie a rozhodovanie neustále zložitejších úloh rozvoja poštových procesov a hodnotových reťazcov, v zmysle prebiehajúcej deľby práce pri prenose a preprave správ, zásielok  a informácií. Aby dokázal navrhovať a implementovať vhodné technológie, ako aj organizovať a zabezpečovať prevádzku poštových jednotiek, musí ovládať a poznať vlastnosti a parametre jednotlivých procesov, spôsob zabezpečenia ich technickej spôsobilosti a spoľahlivosti s využitím diagnostických metód. Absolvent má znalosti o podnikaní na poštových trhoch a o riadení projektov v oblasti technológie sieťových systémov.

Predpokladá sa, že absolvent ukončil 1. stupeň vysokoškolského štúdia v niektorom príbuznom študijnom odbore.Teoretické vedomosti (2. stupeň)

Absolvent vie:

 • sa orientovať a rozvíjať teoretickú bázu poštových technológií,
 • použiť podstatné postupy, metodiky a metódy pri riešení a posudzovaní rozsiahlych systémov v pošte, poštových sietí ako aj procesov,
 • diagnostikovať kritické miesta v poštových procesoch a navrhovať riešenia resp. opatrenia pre ich odstránenie

Praktické schopnosti a zručnosti (2. stupeň)

Absolvent:

 • tvorivo rozvíja získané poznatky pri riešení praktických úloh organizácie a riadenia poštového premiestňovacieho procesu,
 • vie definovať, racionalizovať, modelovať a projektovať rozsiahle riešenia technologických procesov v pošte
 • analyzuje a navrhuje možnosti riešenia mechanizovaného a automatizovaného spracovania zásielok
 • pracovať a koordinovať práce na technologických projektoch PTPS

Doplňujúce vedomosti, schopnosti a zručnosti (2. stupeň)

Absolvent:

 • prezentovať technologické problémy vpošte,možnosti ich riešenia a optimalizácie
 • porozumieť avysvetliť kvantitatívne akvalitatívne otázky poštovej technológie
 • sledovať vývoj vproblematike poštových technológií doma ivo svete

Vymedzenie jadra znalostí (2. stupeň)

Nosné témy jadra znalostí ŠO

Jadro znalostí študijného odboru poštové technológie obsahuje:

 • automatizácia v pošte (technika pre spracovanie jednotlivých typov zásielok),
 • modelovanie a simulácia poštových procesov,
 • logistika (analýza logistických nákladov a výnosov),
 • projektovanie technologických procesov v pošte,
 • semestrálny projekt zameraný na riešenie vybraného technologického procesu.
 • technicko-ekonomické hodnotenie procesov v pošte,
 • projektový manažment,
 • diplomová práca – konkrétne riešenie zadania.

 

Štátna skúška

Štátna skúška na druhom stupni štúdia pozostáva z:

 • obhajoby diplomovej práce 
 • overenia spôsobilosti riešiť a hodnotiť inžinierske zadania, úlohy a projekty,
 • kolokviálnej skúšky z oblasti poznania študijného odboru poštové technológie.

Standard length of daily study: 3 alebo 4 roky

Standard length of external study: 4 alebo 5 rokov

 

Content of the study department - description of the third grade

Absolvent ovláda vedecké metódy výskumu a vývoja jednotlivých činiteľov technologických procesov v pošte - technických a prevádzkových parametrov, ako aj  riadiacich a normatívnych parametrov poštových procesov, sietí, techniky, v kontexte pôsobenia humanitného činiteľa - psychológie, sociológie, ergonómie.Teoretické vedomosti (3. stupeň)

Absolvent odboru Poštové technológie

 • Vedecky báda a prináša nové riešenia problémov v oblasti poštových technológií, pričom predmetom skúmania sú spôsoby realizácie pracovných postupov v pošte s cieľom zvýšenia spoľahlivosti, rýchlosti a bezpečnosti poskytovaných poštových služieb.

Doplňujúce vedomosti, schopnosti a zručnosti (3. stupeň)

Absolvent odboru poštové technológie si osvojí a dokáže:

 • Zásady vedeckej práce, väzby veda - výskum - vývoj - použitie vrátane spätných väzieb,
 • Formulovať vedecké problémy, vedecké a praktické ciele riešení, hypotézy a overovať ich platnosť modelovaním, experimentovaním a v praxi,
 • Prezentovať dosiahnuté výsledky doma i v zahraničí prostredníctvom vedeckých konferencií, seminárov a vedeckých a odborných časopisov.

Vymedzenie jadra znalostí (3. stupeň)

Nosné témy jadra znalostí ŠO

 • Vzorkové metódy, neparametrické metódy, indexy, rozhodovanie pri neistotách, riadenie štatistickej kvality
 • Modelovanie statických, dynamických a stochastických procesov v pošte, modelovanie sietí. Úlohy v distribučných sieťach a rajonizačné úlohy. Metodologické otázky systémov, vlastnosti poštových procesov a systémov.
 • Nástroje a techniky pre analýzu informačných systémov, funkčné a dátové modely, technika zberu a spracovania informácií
 • Spoľahlivosť, bezpečnosť a životnosť a ich súvislosť, apriórna a aposteriórna spoľahlivosť, bezpečnosť a životnosť, metódy ich zabezpečovania a hodnotenia, program riadenia spoľahlivosti a bezpečnosti.
 • Materiálové a hodnotové toky a reťazce
 • Hodnotenie externých vplyvov, harmonizácie podmienok a vytváranie koordinačných predpokladov na poštovom trhu. Hospodárnosť prevádzky, optimalizácia, vyhodnocovanie variantov, ekonomická efektívnosť. Synergia, druhy a uplatnenie.
 • Diagnostické systémy v pošte, diagnostické metódy a techniky, terapeutika.
 • Samoobslužné zariadenia, triediace systémy listových zásielok a balíkov, mechanizácia a automatizácia manipulácie s poštovými zásielkami v poštovej sieti
 • Optimalizácia siete pošty v území - väzba rozloženia funkcií a aktivít v území a ich vplyv na premiestňovacie nároky. Dopravno-inžinierske metódy v plánovaní.

Študijná časť:

Teoretický fundament, metodologický aparát a špecializácia sa formuje absolvovaním povinných  a voliteľných predmetov študijného odboru vo väzbe na zadanú vedeckú tému dizertačnej práce :

 • aplikovaná matematika,
 • optimalizácia a modelovanie poštových procesov,
 • informačné systémy v riadení poštových procesov,
 • riadenie kvality,
 • logistika a obehové procesy,
 • ekonomika pošty,
 • diagnostické systémy,
 • technické prostriedky – manipulačné, skladovacie a triediace systémy,
 • poštové inžinierstvo,
 • cudzí jazyk.

Vedecká časť:

 • Výskum aktuálneho otvoreného vedeckého problému z odboru
 • Zásady vedeckej práce
 • Formulovanie účelu, cieľov, vstupov, výstupov, výsledkov a dopadov riešení vedeckého problému z poštových technológií

Znalosti uvedené v jadre majú rozsah 1/3 v študijnej časti a 2/3 vo vedeckej časti.

 

Dizertačná skúška a obhajoba dizertačnej práce

Dizertačná skúška a obhajoba dizertačnej práce (záverečná práca) musia preukázať  schopnosť študenta samostatne získavať a tvorivo aplikovať a rozvíjať teoretické a praktické poznatky.

 

History of Descriptions

Back