Field of study

Forensic Engineering

Uvedeným študijným odborom skončila platnosť 31.08.2019. Nová sústava študijných odborov je na stránke ministerstva školstva. Momentálne pracujeme na jej aktualizácii.

Group:

Construction, Technology, Production and Communications

Subgroup:

Construction Engineering, Technology, Production and Communications

Research area:

inžinierstvo a technológie

English Name of the field of study:

Forensic Engineering

PDF of the description


Levels - description

Študijný odbor súdneho inžinierstvo sa môže podľa Sústavy študijných odborov vydanej rozhodnutím Ministerstva školstva SR č. 2090/ 2002 – sekr. zo dňa 16. decembra 2002 študovať v:

  • druhom stupni vysokoškolského štúdia (Ing.) so štandardnou dĺžkou 2 roky.

Predpokladá sa, že absolvent ukončil prvostupňové štúdium v študijnom odbore pre ktorý sa Súdne inžinierstvo v tejto časti štúdia špecializuje, predovšetkým študijné odbory 5.1 Architektúra a staviteľstvo, 5.2 Konštrukčné inžinierstvo, technológie, výroba a komunikácie a 9.2 Informatické vedy, informačné a konštrukčné technológie. Pre uchádzačov, ktorí ukončili prvostupňové štúdium v niektorom vzdialenejšom študijnom odbore, možno navrhnúť študijný program so štandardnou dĺžkou štúdia až 3 roky.

  • treťom stupni vysokoškolského štúdia (PhD.) so štandardnou dĺžkou 3 roky pre interné a 5 rokov pre externé štúdium.

Predpokladom štúdia je absolvovanie druhého stupňa štúdia v študijnom odbore Súdne inžinierstvo. Uchádzačom, ktorí ukončili druhostupňové štúdium v príbuznom študijnom odbore, možno navrhnúť v internej forme študijný program so štandardnou dĺžkou štúdia 4 roky.

Content of the study department - general part

Absolventi študijného odboru Súdne inžinierstvo sú spôsobilí vykonávať podľa dosiahnutého stupňa profesiu

Inžinier, expert príslušného odboru - 2. stupeň

Philosophiae doctor - PhD., výskumný pracovník, špecialista - 3. stupeň

Inžinier - expert - ovláda problematiku expertnej činnosti, komplexný systémový prístup k riešeniu problémov, má hlboké znalosti o právnych predpisoch týkajúcich sa expertnej činnosti, využíva interdisciplinárne poznatky z technických odborov , z teórie poznania a ekonomickej oblasti. Absolvent doktorandského štúdia ovláda vedecké metódy výskumu a vývoja s orientáciou na príslušnú špecializáciu (doprava, strojárstvo, stavebníctvo, elektrotechnika a informatika a pod.).

Absolventi sa uplatnia na ústredných a riadiacich pracoviskách štátnych orgánov, inštitútov, v podnikateľskej sfére a ako špičkoví pracovníci v znaleckej činnosti. Úplné vysokoškolské štúdium poskytuje absolventovi plnohodnotné uplatnenie na trhu práce v európskom priestore.

Reason for the establishment of a study department

Súdne inžinierstvo je odbor, ktorý sa zaoberá skúmaním príčin, priebehom a dôsledkami negatívnych technických javov všetkých odborov, s významnou spätnou väzbou – objektívne poznanie príčin porúch výrazne znižuje opakovanie sa negatívnych javov.

Absolventi odboru súdneho inžinierstva spĺňajú podmienky na špecifickú kvalifikáciu expertov v technických odboroch. Expertná činnosť je nevyhnutná pri konaniach občianskeho, správneho i trestného poriadku.

Examples of similar study departments abroad

ČR - VUT Brno,

Poľsko - Politechnika Karkow,

Maďarsko - TU Budapešť,

Rakúsko - TU Graz,

Slovinsko - University of Ljubljana,

Nemecko - TU Karlsruhe,

Švajčiarsko - ETH Zurich.

Definition of related fields of study and differences between them

Študijný odbor Súdne inžinierstvo bezprostredne súvisí so študijnými odbormi, ktoré vychovávajú odborníkov pre expertnú činnosť v jednotlivých odboroch, sú to predovšetkým odbory v podskupinách študijných odborov:

3.3 Ekonómia a management

3.4 Právo

4.1    Vedy o neživej prírode

4.3    Ekologické a enviromentálne vedy

5.1    Architektúra a staviteľstvo

5.2    Konštrukčné inžinierstvo, technológie, výroba a komunikácie

6.4    Vodné hospodárstvo

8.3.3 Teória policajných vied

8.3.4 Kriminológia a kriminalistika

9.1    Matematika a štatistika

9.2    Informatické vedy, informačné a komunikačné technológie

Content of the study department - description of the first degree

Standard length of daily study: 2 (pre uchádzačov, ktorí ukončili prvostupňové štú

Standard length of external study:

 

Contents of the study department - second grade description

Všeobecná charakteristika odborného profilu absolventa (2. stupeň)

Absolventi druhého stupňa vysokoškolského štúdia súdneho inžinierstva dokážu analyzovať; navrhovať, konštruovať a udržiavať rozsiahle technické riešenia zahŕňajúce Súdne inžinierstvo; prezentovať vlastné riešenia problémov v expertnej činnosti, kriticky analyzovať a aplikovať  princípy a praktiky odboru v kontexte voľne definovaných problémov s preukázaním efektívneho rozhodovania v súvislosti s výberom a použitím metód, techník a prostriedkov.

Absolventi dokážu používať progresívne metódy a prostriedky pri riešení problémov, zavádzať zložité technické riešenia a tvorivo aplikovať získané poznatky z praxe. Absolventi dokážu vykonávať expertnú činnosť samostatne prípadne viesť expertné tímy.Teoretické vedomosti (2. stupeň)

Absolvent odboru Súdne inžinierstvo (2. stupeň) má teoretické vedomosti z oblastí:

materiály a ich vlastnosti,

aplikovaná matematika a mechanika,

technológie a ich obmedzenia,

právne normy expertnej činnosti,

expertízna analýza,

príčinná analýza porúch,

expertné informačné systémy,

modelovanie a simulovanie procesov,

tvorba expertíznej správy.

Praktické schopnosti a zručnosti (2. stupeň)

Absolvent odboru Súdne inžinierstvo (2. stupeň) získa schopnosť

- analyzovať a porozumieť metodike tvorby expertných posudkov

- navrhovať, implementovať a udržiavať rozsiahle integrované riešenia zahŕňajúce odbornú problematiku pre rôzne druhy špecifických aplikácií,

- pracovať v projektoch, ktoré zahŕňajú identifikáciu problému, analýzu, návrh a implementáciu rozsiahlych riešení spolu s testovaním a primeranou dokumentáciou.

Doplňujúce vedomosti, schopnosti a zručnosti (2. stupeň)

Absolvent odboru Súdne inžinierstvo (2. stupeň) dokáže

-pracovať efektívne ako jednotlivec, ako člen a ako vedúci tímu,

-identifikovať mechanizmy pre kontinuálny vlastný profesionálny vývoj a vzdelávanie sa,

-udržiavať kontakt s posledným vývojom vo svojej disciplíne,

-riadiť sa primeranými praktikami v súlade s profesionálnym, právnym a etickým rámcom disciplíny.

Vymedzenie jadra znalostí (2. stupeň)

Nosné témy jadra znalostí študijného odboru (2. stupeň)

Občianske, trestné a obchodné právo

Súdne  inžinierstvo

Všeobecná hodnota majetku a ekonomika obnovy

Expertízna analýza

Príčinná analýza porúch

Expertné informačné systémy

Metodika experimentu

Semestrálny projekt - inžinierske riešenie zadania

Odporúča sa, aby tieto znalosti tvorili aspoň 1/2 ECTS kreditov študijného programu 1 .roku štúdia.

Koncepčné riešenie zadaní

Technicko-ekonomické aspekty riešení

Diagnostika spoľahlivosti, porúch a závad

Náklady a ceny

Živostné prostredie

Vybrané state z expertnej praxe

Diplomová práca ( DP ) - konkrétne riešenie zadania _

Odporúča sa, aby tieto znalosti tvorili aspoň 1/2 ECTS kreditov študijného programu 2 .roku štúdia..

Znalosti uvedené v jadre znalostí musia byť súčasťou obsahu každého študijného programu v tomto študijnom odbore. Študijný program teda musí pokrývať celý obsah Študijného odboru. Aspoň 1/2 obsahu študijného programu musí  obsahovať témy ( nosné a ďalšie) študijného odboru, v 100 % vyjadrení ECTS kreditov odboru.

štátna skúška (2. stupeň)

- obhajoba diplomovej práce ( abstrakt v cudzom jazyku)

- overenie spôsobilosti riešiť inžinierske zadania

- kolokviálna skúška z oblasti poznania študijného odboru: Súdne inžinierstvo

Standard length of daily study: 3

Standard length of external study: 5

 

Content of the study department - description of the third grade

Všeobecná charakteristika odborného profilu absolventa (3. stupeň)

Absolvent doktorandského štúdia získava poznatky a vedomosti založené na súčastnom  stave vedeckého poznania, s vlastným príspevkom k výsledkom vedeckého bádania a samostatnej tvorivej činnosti v oblasti vedy a techniky.

Absolventi sú integrátormi  vedných poznatkov z rôznych odborov, ich systémovými rozvíjateľmi, podstatne zvýšia úroveň výstupov v znaleckej činnosti.

Vedný odbor je interdisciplinárny - integruje a využíva poznatky aj z netechnických disciplín, svojou podstatou patrí jednoznačne na technické univerzity.Teoretické vedomosti (3. stupeň)

Absolvent odboru Súdne inžinierstvo (3. stupeň)

Vedecky báda a prináša vlastné riešenia problémov v oblasti súdneho inžinierstva:

-systematika a metodika vstupov vo vednom odbore s prihliadnutím na jeho interdisciplinárny charakter,

-všeobecné a špecifické metódy vedeckého poznania vo vednom odbore,

-implementácia poznatkov z ostatných technických a netechnických odborov pri riešení otázok znaleckej problematiky z rámci súdneho inžinierstva,

-získavanie nových vedeckých poznatkov ako výstup pre aplikáciu v znaleckej praxi, legislatíve a normotvornej činnosti

Doplňujúce vedomosti, schopnosti a zručnosti (3. stupeň)

Absolvent odboru Súdne inžinierstvo (3. stupeň) si osvojí

Zásady vedeckej práce,

vedecké formulovanie problému (technické zadanie),

právne a environmentálne aspekty nových produktov,

etické a spoločenské stránky vedeckej práce,

prezentácia výsledkov pre rozvoj študijného odboru a prínos pre prax.

Vymedzenie jadra znalostí (3. stupeň)

Nosné témy jadra znalostí študijného odboru (3. stupeň)

Nosné témy jadra znalostí 3.stupňa tj. PhD. stupňa vysokoškolského štúdia sú viazané na  vedecké prístupy k znaleckej činnosti v jednotlivých oblastiach špecializácie.

Jadro obsahuje len rámcové témy ( vybrané state):

Študijná časť:

Jadro vedného základu odboru predstavuje:

teória pravdepodobnosti a matematická štatistika

teória systémov

matametická simulácia procesov

dynamická optimalizácia

stochastický prístup k analýze  dejov pri ohodnocovaní majetku

verifikácia počítačových modelov

využívanie logických matíc na posudzovanie príčin dejov vo forme matice hypotéz

matice korešpondencie poškodenia

znalecký experiment

znalecké dokazovanie

Vedecká časť:

výskum aktuálneho otvoreného vedeckého problému z odboru,

projekt experimentov a experimentálne metódy odboru,

väzba výskum - vývoj - výroba,

vedecké spracovanie výsledkov a experimentálne metódy odboru,

právne väzby pri znaleckej činnosti,

zovšeobecnenie výsledkov vedeckej práce pre rozvoj študijného odboru a pre prax.

Znalosti uvedené v jadre majú rozsah 1/3 v študijnej časti a 2/3 vo vedeckej činnosti. Dizertačná skúška a obhajoba dizertačnej práce (záverečná práca) musí spĺňať kritérium, aby študent preukázal schopnosť samostatne získavať teoretické a praktické poznatky.

 

INDIKÁTORY ŠTUDIJNÉHO ODBORU

(1) Študijné programy 2. stupňa vysokoškolského vzdelávania so štandardnou dĺžkou 2 roky obsahujú 120 ECTS kreditov. Pre akceptáciu študijného programu v študijnom odbore, študijný program musí obsahovať najmenej 60 ECTS kreditov z tém jadra študijného odboru. Študijné programy jednoho študijného odboru sa musia líšiť najmenej v 1/5 rozsahu študijných programov navzájom t.j. nejmenej v rozsahu 24 ECTS kreditov.

(2) Štúdium podľa doktorandského študijného programu prebieha podľa individuálneho študijného plánu pod vedením školiteľa. Podmienkou riadneho skončenia doktorandského štúdia je vykonanie dizertačnej skúšky, ktorá patrí medzi štátne skúšky a obhajoba dizertačnej práce. Dizertačná práca je záverečnou prácou (§51 ods.3, zákon 131/ 2002 Z.z.)

(3) Študijné programy 3. stupňa vysokoškolského vzdelávania obsahujú pomer študijnej a vedeckej časti študijného programu 1:2. O akceptácii študijného programu v študijnom odbore rozhoduje Ministerstvo školstva SR (priznaním práva konať dizertačnú skúšku, záverečnú skúšku vo forme obhajoby dizertácie a priznaním práva vedeckej rade fakulty udeľovať vedecko-akademický titul „philosophiae doctor – PhD.“

(4) Medziodborové štúdia v kombinácii dvoch študijných odborov (§ 51 ods. 5) musia obsahovať v dostačujúcom rozsahu jadrá oboch študijných odborov a obe musia byť zastúpené približne rovnako. Aby sa toto dosiahlo, môže byť nevyhnutné navrhnúť študijný program s väčšou dĺžkou, než je štandardná dĺžka študijných programov v ľubovoľnom  z oboch študijných odborov.

(a) Študijné programy v kombinácii hlavného a vedľajšieho študijného odboru (§ 51 ods. 5) musia obsahovať úplné jadro hlavného študijného odboru a v primeranom rozsahu jadro vedľajšieho študijného odboru. Pri posudzovaní primeranosti rozsahu zastúpenia jadra vedľajšieho študijného odboru sa sleduje, či dostačuje na získanie ucelenej časti vzdelania v tomto odbore.

(5) Špecifické prípady nastavenia iných indikátorov posudzuje Akreditačná komisia Vlády SR ako výnimočnú reláciu k Štruktúre študijných odborov mimo ISCED ( International Standard of Classification of Education Documents).

History of Descriptions

Back