Field of study

Industrial Engineering

Uvedeným študijným odborom skončila platnosť 31.08.2019. Nová sústava študijných odborov je na stránke ministerstva školstva. Momentálne pracujeme na jej aktualizácii.

Group:

Construction, Technology, Production and Communications

Subgroup:

Construction Engineering, Technology, Production and Communications

Research area:

strojárstvo

English Name of the field of study:

Industrial Engineering

PDF of the description


Levels - description

Študijný odbor PRIEMYSELNÉ INŽINIERSTVO sa môže v zmysle Sústavy študijných odborov (ďalej len SŠO) za vydaných rozhodnutím MŠ SR č. 2020/2002-sekr. zo dňa 16. decembra 2002 študovať v týchto stupňoch vzdelávania:

 • 1. stupeň vysokoškolského štúdia - bakalár v odbore Priemyselné inžinierstvo (Bc.) – štandardná dĺžka štúdia 3 roky.
 • 2. stupeň vysokoškolského štúdia – priemyselný inžinier (Ing.) – štandardná dĺžka štúdia 2 roky. Predpoklad: ukončený 1. stupeň v študijnom odbore Priemyselné inžinierstvo. Ak uchádzač o 2. stupeň vysokoškolského štúdia ukončil 1. stupeň štúdia v inom študijnom odbore je možné navrhnúť študijný program na 3 roky.
 • 3. stupeň vysokoškolského štúdia – priemyselný inžinier (Ing.) - Philosophiae doctor (PhD.) – štandardná dĺžka štúdia - 3 roky (denná forma), štandardná dĺžka štúdia – 5 rokov (externá forma).

Content of the study department - general part

Absolventi, podľa dosiahnutého stupňa vysokoškolského vzdelávania budú schopní sa uplatniť na rôznych stupňoch riadenia v hospodárskej praxi, flexibilne sa prispôsobovať požiadavkám na trhu ľudskej práce a budú schopní tvorivo aplikovať  vedomosti získané štúdiom. Tým, že absolventi získajú vedomosti z technickej oblasti, ale aj z oblasti ekonomických, manažérskych, spoločensko - právnych, etických a prírodovedných disciplín, môžu sa uplatniť v útvaroch technického rozvoja, projektovania, ekonomických útvaroch, útvaroch logistiky, atď. Priemyselní inžinieri projektujú, implementujú, plánujú  a riadia komplexné integrované výrobné systémy a procesy, systémy pre poskytovanie služieb s cieľom zabezpečovať ich vysokú výkonnosť, spoľahlivosť, plnenie termínov a riadenie nákladov v nich. Na základe dosiahnutého stupňa vysokoškolského vzdelania potom uplatnenie absolventov bude:

1.stupeň – bakalár –  na riadiacich útvaroch nižších stupňoch, technických útvaroch  prevádzok a závodov. Uplatnenie ako „prevádzkový inžinier“.

2. stupeň – inžinier – na riadiacich stupňoch stredných až vrcholových, v útvaroch projektovania, logistiky, ekonomických útvaroch a všade tam, kde je potrebná synergia technických, ekonomických, manažérskych a humanitno-spoločenských vedomostí.

3. stupeň – PhD. – na útvaroch zaoberajúcich sa prognózovaním, vývojom nových technických systémov a spôsobom ich riadenia, výskumom a získavaním nových poznatkov, ako aj v rôznych vedeckých inštitúciách.

Reason for the establishment of a study department

Priemyselná výroba a servis sú zabezpečované komplexom procesov, ktoré sú spravidla predmetom štúdia v rôznych vedeckých a študijných disciplín, resp. odborov.

            V súčasnosti, keď rozvoj vedy a techniky sa neustále urýchľuje a čas inovačných procesov sa skracuje, je možné konštatovať, že v technických disciplínách zvlášť, sa jasne vymedzené hranice medzi jednotlivými odbormi akoby „ zahmlievajú“, čo znamená prienik jednotlivých študijných odborov a disciplín. Tento stav sa prejavuje aj v strojárstve a oveľa viac vystupuje do popredia v súčasnom svete – v trhovej ekonomike.

            Od súčasného úspešného technika, a to malým a stredným podnikaním začínajúc a veľkými korporáciami holdingového typu končiac, sa vyžadujú nielen špeciálne vedomosti a znalosti v príslušnom odbore, či odvetví, ale aj celkový prehľad – systémový, ktorý by mal a musí vychádzať z konečného cieľa každého podniku a podnikateľa, t.j. byť úspešný.

            V praxi to však znamená ovládať nielen „svoju problematiku“, ale mať aj široký záber a vedomosti z disciplín, ktoré sa bezpodmienečne vyskytujú pri úspešnom riadení podniku. Okrem vedomosti rýdzo odborných (v zmysle technického chápania problému), by to mali a musia byť aj vedomosti a znalosti z oblasti projektovania systémov, ekonomiky, manažmentu, marketingu, informačných technológii, systémov na podporu rozhodovania právnych disciplín, etiky a mnohých ďalších.

     Vývoj ukazuje, že tieto vedomosti a znalosti je možné získať v odbore – „priemyslové inžinierstvo“, ktoré M. Vytlačil a I. Mašin definuje ako „odbor, ktorý sa zaoberá hľadaním a zabezpečovaním dômyselnejšieho vykonávania práce, čím zvyšuje zisk a konkurenčnú schopnosť podnikov.

            Priemyselné inžinierstvo musí zodpovedať predovšetkým za:

 • projektovanie výrobných systémov,
 • definovanie výrobných metód a procesov,
 • vypracovávanie metodických pokynov pre vykonávanie určitého druhu prác a ich koordinácia,
 • zavádzanie časových noriem vychádzajúcich z danej pracovnej metódy.

Examples of similar study departments abroad

-         Průmyslové inženýrství – Strojní fakulta Západočeská univerzita Plzeň – ČR,

-         Industrial Engineering, Bilkent University Ankara – Turecko,

-         Intelligent System Lab, Michigan State University – USA,

-         Fakulta manažmentu a ekonomiky v Zlíne, VUT Brno – ČR,

-         Katedra Inźynierii Produkcji Politechnika Lódzka Filia w Bielsku – Bialej,

-         Japan Institute of Industrial Engineers – Japan,

-         Institute of Industrial Engineers (IIE) Atlanta – USA,

-         Institute of Production Engineers (I.Prod.E.), London – England,

-         Deutsche MTM Vereinigung e. V., Hamburg – SRN,

-         Department of Engineering, University of Pittsburgh – USA,

-         European Institute of Industrial Engineers, Dublin – Ireland,

-         atď.

Definition of related fields of study and differences between them

Odbory sústavy študijných odborov – skupina 5

1.      Strojárstvo (5.2.1)

2.      Výrobná technika (5.2.50)

3.      Výrobné technológie (5.2.51)

4.      Bezpečnosť technických systémov (5.2.56)

5.      Kvalita produkcie (5.2.52)

6.      Automatizácia (5.2.14)

Odbory sústavy študijných odborov – skupina 3

-        Manažment (3.3.15)

-        Ekonomika a manažment podniku (3.3.16)

-        Odvetvové ekonomiky a manažment (3.3.20)

Standard length of daily study: 3

Standard length of external study:

 

Content of the study department - description of the first degree

Absolventi prvého stupňa sú schopní analyzovať problémy a možnosti, ktoré sa v rôznych výrobných organizáciách  vyskytujú na nižšom stupni riadenia – v praxi to znamená riešiť problémy na úrovni prevádzok. Dokážu spolupracovať s rôznymi typmi prevádzok, čo je základ pre dobrú vzájomnú výrobnú kooperáciu.

Pre túto činnosť je potrebné mať základné vedomosti, znalosti a zručnosti aj z oblasti podnikania, organizácie, ekonomiky a riadenia.

 

Jadro znalosti obsahuje:

-        Matematika

-        Fyzika

-        Informatika

-        Elektrotechnika a elektronika

-        Základy konštruovania

-        Základy manažmentu

-        Technické materiály

-        Technológia I.

-        Všeobecná ekonomická teória

-        Základy environmentalistiky

Doplňujúce vedomosti získa voliteľnými predmetmi:

-        Dejiny vedy a  techniky

-        Získavanie a spracovanie surovín

-        Základy komunikácie

-        Bezpečnosť práce

-        Cudzí jazyk

3/5 ECTS kreditov študijného programu v I. ročníku

Jadro znalosti obsahuje:

-        Technická mechanika

-        Výrobná technika

-        Technológia II.

-        Pružnosť a pevnosť

-        Manažment podniku

-        Personálny manažment

-        Dopravné a manipulačné prostriedky

-        Štatistické metódy

-        Informačné technológie

-        Automatizované a riadiace systémy

Doplňujúce vedomosti:

-        Prevádzka a údržba strojov

-        Aplikovaná elektrotechnika a elektronika

-        Priemyselná psychológia a sociológia

-        Základy racionalizácie práce

-        Teória systémov  a rozhodovania

-        Tabuľkové a  grafické procesory

-        Cudzí jazyk

Po druhom ročníku sa doporučuje dvojtýždňová výrobná prax.

3/5 ECTS kreditov študijného programu v II. ročníku

Jadro znalosti obsahuje:

-        Podnikové hospodárstvo I.

-        Kvalita produkcie a služieb

-        Nekonvenčné technológie

-        Marketing

-        Kalkulácie a ceny

-        Účtovníctvo

-        Výrobná logistika

-        Manažment výroby I.

-        Základy podnikania

-        Semestrálny projekt

-        Záverečná práca

Doplňujúce vedomosti:

-        Aplikovaná informatika

-        Základy práva pre technikov a manažérov

-        Automatizované systémy merania a zberu údajov

-        Trendy v systémoch údržby

-        Tímová práca

3/5 ECTS kreditov študijného programu v III. ročníku

Bakalár  priemyslového inžinierstva získa základné prírodovedné, technické a technologické vedomosti, ako aj vedomosti zo základov informatiky. Jeho orientácia je najmä na riadenie  výroby na základnej úrovni a na stredných stupňoch riadenia, čo mu umožňujú získané vedomosti z manažmentu, marketingu, účtovníctva, personalistiky, ako aj z ďalších spoločensko - ekonomických disciplín. Absolvent ovláda prácu v tíme a metódy rozhodovania.  

Znalosti uvedené v korpuse musia byť súčasťou každého študijného programu v odbore „ Priemyselné inžinierstvo“, pričom  hĺbka rozpracovania môže byť rôzna a prispôsobená špecifikám príslušnej univerzity, resp. fakulty. Podmienkou akreditácie inštitúcie  priznať titul Bc. – bakalár, je získanie 3/5 celkového počtu ECTS kreditov priznaných pre daný študijný odbor.

Štátna skúška (1. stupeň):

-        obhajoba záverečnej práce (abstrakt vo svetovom jazyku, spravidla v anglickom), rozsah práce musí byť úmerný významu z hľadiska profilu absolventa,

-        overenie spôsobilosti riešiť technologické a prevádzkové problémy úmerné stupni vzdelania,

-        kolokviálna alebo komisionálna skúška z oblasti poznania študijného odboru.

Standard length of daily study: 2 (ak uchádzač o 2. stupeň vysokoškolského štúdia

Standard length of external study:

 

Contents of the study department - second grade description

 

Absolventi 2. stupňa vysokoškolského štúdia sú schopní samostatne navrhovať a riešiť problémy týkajúce sa riadenia podnikov na najvyššej riadiacej úrovni, k čomu ich predurčujú získané teoretické vedomosti z oblasti projektovania, výrobných systémov a procesov, ekonomiky, logistiky, kvality produkcie a bezpečnosti, právnych a spoločensko - etických predmetov. Na základe vedomostí a znalostí vo vzájomnej nadväznosti riešiť problémy a otázky podnikov vychádzajú z pružného prispôsobovania sa turbulentnosti praxe.

 

Jadro znalosti obsahuje:

-        Podnikové hospodárstvo II.

-        Operačná analýza

-        Finančný manažment podniku

-        Ergonómia

-        Strategický manažment

-        Inovačný manažment

-        Projektovanie výrobných procesov a systémov

-        Technická príprava výroby

-        Analýza a meranie práce

-        Informačný manažment

-        Semestrálny projekt

Doplňujúce znalosti:

-        Certifikácia a štandardizácia

-        Operačný manažment

-        Simulácia

-        Technická obsluha výroby

-        Produktivita

Po prvom ročníku inžinierskeho štúdia sa doporučuje trojtýždňová výrobná prax.

1/2 ECTS kreditov študijného programu v I. ročníku inžinierskeho

štúdia

Jadro znalosti obsahuje:

-        Manažment  investičného rozvoja podniku

-        Finančná a ekonomická analýza

-        Manažment výroby II.

-        Modelovanie, simulácia a optimalizácia procesov a systémov

-        Zásobovacia a distribučná logistika

-        Projektové riadenie

-        Manažment kvality

-        Semestrálny projekt

-        Diplomový projekt

Doplňujúce znalosti:

-       Daňový systém

-       Podnikateľské stratégie malých a stredných podnikov

-        Obchodné a pracovné právo

-        Psychológia v práci manažéra

Absolvent musí absolvovať  trojtýždňovú preddiplomovú prax.

1/2 ECTS kreditov študijného programu v II. ročníku inžinierskeho štúdia

Úlohou priemyselného inžiniera je integrovanie a optimalizovanie činnosti podniku tak, aby výsledky tejto činnosti prinášali efekt organizácií.

Priemyselný inžinier robí koordinátora všetkých inžinierskych profesií vychádzajúc z toho, že v trhovej ekonomike existuje podnikateľská realita, ktorá predurčuje činnosť organizácií, to znamená, že na problémy sa musí pozerať z nadhľadu, aby bol konečný cieľ – efektívnosť organizácie zabezpečený.

Náplňou činnosti priemyslového inžiniera je plánovanie, projektovanie, riadenie a implementovanie komplexných výrobných systémov a systémov pre poskytovanie  služieb alebo služby pri zabezpečovaní ich vysokej výkonnosti, spoľahlivosti, bezpečnosti a riadenia nákladov v týchto systémoch. Absolventi priemyselného inžinierstva budú schopní organizovať a riadiť projekty podnikových zmien. Budú schopní integrovať ľudí, technológie, zariadenia a procesy, informácie, materiály a energie počas celého životného cyklu výrobku, ale aj životného cyklu organizácie. Preto úlohou priemyselného inžiniera je vhodne vyberať a používať také metódy, ktoré najviac prispejú k dosiahnutiu cieľa organizácie.

Štátna skúška (2. stupeň)

-        obhajoba diplomovej práce (abstrakt vo svetovom jazyku, spravidla v anglickom),

-        overenie spôsobilosti riešiť technické, technologické a prevádzkovo ekonomické problémy na úrovni inžinierskeho štúdia,

-        kolokviálna alebo komisionálna skúška z oblasti poznania študijného odboru Priemyselné inžinierstvo.

Standard length of daily study: 3

Standard length of external study: 5

 

Content of the study department - description of the third grade

Absolvent 3. stupňa vysokoškolského vzdelávania ovláda vedecké metódy výskumu s orientáciou na manažérstvo, ekonomické vedy, vedecké techniky projektovania výrob, ekonomických systémov a procesov, ako aj techník prognózovania s využitím výpočtovej techniky. Doktorand  v študijnom odbore  Priemyselné inžinierstvo bude môcť na báze systémových vied pracovať nielen v priemyselných odvetviach, ale aj v ostatných oblastiach života spoločnosti.

Jadro vedomosti

Nosné témy – predmety znalosti, vedomosti a zručnosti v 3. stupni vysokoškolského štúdia sú orientované v dvoch oblastiach v študijnej a vedeckej.

Študijná časť

Zvládnutie vybraných teoretických statí z manažmentu, ekonomiky, riadenia projektovania výrob a procesov s využitím počítačovej techniky. Ovládanie simulačných a optimalizačných metód, metód matematickej pravdepodobnosti a štatistiky.

Vedecká časť

Zásady vedeckej práce:  vzťah – výskum – vývoj – výroba – využitie z hľadiska dodržania zásad a princípov ekológie.  Súčasťou je aj schopnosť prezentácie výsledkov výskumu a jeho prínos pre rozvoj študijného odboru a praktickej aplikácie v praxi.

Znalosti uvedené v jadre majú rozsah 1/3 študijná časť a 2/3 vedecká časť.

Záver štúdia

Obhajoba dizertačnej práce a dizertačnej skúšky, ktoré majú preukázať schopnosť samostatne získavať teoretické a praktické poznatky a vo vzájomnej synergii ich aplikovať pre rozvoj študijného a vedného odboru a pre realizáciu v praxi.

 

INDIKÁTORY ŠTUDIJNÉHO ODBORU

 • Študijné programy 1.stupňa vysokoškolského vzdelávania so štandardnou dĺžkou 3 roky obsahujú 180 ECTS kreditov. Pre akceptáciu študijného programu v študijnom odbore, študijný program MUSÍ obsahovať najmenej 108 ECTS kreditov z tém jadra študijného odboru. Študijné programy jedného študijného odboru sa musia líšiť najmenej v 1/5 rozsahu študijných programov navzájom t.j. najmenej v rozsahu 36 ECTS kreditov.
 • Študijné programy 2.stupňa vysokoškolského vzdelávania so štandardnou dĺžkou 2 roky obsahujú 120 ECTS kreditov. Pre akceptáciu študijného programu v študijnom odbore, študijný program musí obsahovať najmenej 60 ECTS kreditov z tém jadra študijného odboru. Študijné programy jedného študijného odboru sa musia líšiť najmenej v 1/5 rozsahu študijných programov navzájom t.j. najmenej v rozsahu 24 ECTS kreditov.
 • Študijné programy 3.stupňa vysokoškolského vzdelávania obsahujú pomer študijnej a vedeckej časti študijného programu 1:2. O akceptácii študijného programu v študijnom odbore rozhoduje Ministerstvo školstva SR (priznaním práva konať dizertačnú skúšku, záverečnú skúšku vo forme obhajoby dizertácie a priznaním práva Vedeckej rade fakulty udeľovať vedecko-akademický titul "philosophiae doctor - PhD.", resp. umelecko-akademický titul" artis doctor - ArtD.)
 • Medziodborové štúdia v kombinácii dvoch študijných odborov (§ 51 ods. 5) musia obsahovať v dostačujúcom rozsahu jadrá oboch študijných odborov a obe musia byť zastúpené približne rovnako. Aby sa toto dosiahlo, môže byť nevyhnutné navrhnúť študijný program s väčšou dĺžkou, než je štandardná dĺžka študijných programov v ľubovoľnom z oboch študijných odborov.
  • Študijné programy v kombinácii hlavného a vedľajšieho študijného odboru (§ 51 ods. 5) musia obsahovať úplné jadro hlavného študijného odboru a v primeranom rozsahu jadro vedľajšieho študijného odboru. Pri posudzovaní primeranosti rozsahu zastúpenia jadra vedľajšieho študijného odboru sa sleduje, či dostačuje na získanie ucelenej časti vzdelania v tomto odbore.
 • Špecifické prípady nastavenia iných indikátorov posudzuje Akreditačná komisia Vlády SR ako výnimočnú reláciu k Štruktúre študijných odborov mimo ISCED (International Standard of Classification of Education Documents).

 

History of Descriptions

Back