Field of study

Construction and Processes of Wood Products Manufacturing

Uvedeným študijným odborom skončila platnosť 31.08.2019. Nová sústava študijných odborov je na stránke ministerstva školstva. Momentálne pracujeme na jej aktualizácii.

Group:

Construction, Technology, Production and Communications

Subgroup:

Construction Engineering, Technology, Production and Communications

Research area:

English Name of the field of study:

Construction and Processes of Wood Products Manufacturing

PDF of the description


Levels - description

Študijný odbor konštrukcie a procesy výroby drevárskych výrobkov je možné    študovať v týchto stupňoch vysokoškolského vzdelávania:

 • v prvom stupni (Bc.) so štandardnou dĺžkou štúdia 3 akademické roky v dennej forme a 4 akademické roky v externej forme štúdia,
 • v druhom stupni (Ing.) so štandardnou dĺžkou štúdia 2 akademické roky v dennej a 3 akademické roky v externej forme štúdia.

Pre uchádzačov, ktorí ukončili štúdium prvého stupňa v niektorom z príbuzných študijných odborov, možno navrhnúť študijný program v študijnom odbore konštrukcie a procesy výroby drevárskych výrobkov so štandardnou dĺžkou štúdia 3 akademické roky („konverzné študijné programy“).

 • v treťom stupni (PhD.) so štandardnou dĺžkou štúdia 3 akademické roky v dennej forme a 5 akademických rokov v externej forme štúdia.

Pre prijatie na štúdium tretieho stupňa sa predpokladá, že záujemca o štúdium má ukončené vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v študijnom odbore konštrukcie a procesy výroby drevárskych výrobkov alebo v príbuznom študijnom odbore.

Content of the study department - general part

 

Absolventi študijného odboru konštrukcie a procesy výroby drevárkych výrobkov sú spôsobilí podľa dosiahnutého stupňa vzdelania vykonávať činnosti spojené s výkonom profesie:

 • Po ukončení prvého stupňa vzdelania – absolvent nájde uplatnenie v oblasti, v ktorej sa zhodnocuje drevo v širokej škále výrobkov ako sú: drevené stavby, stavebno-stolárske výrobky, nábytok a hudobné nástroje. Má tvorivo a adaptabilne vykonávať činnosti spojené s predvýrobnou a projektovou prípravou, realizáciou, výrobou, ocenením a certifikáciou výrobkov z dreva, ako aj s uplatnením na trhu.

Po ukončení druhého stupňa vzdelania – absolvent má schopnosť modelovo riešiť a vyvíjať konštrukcie drevárskych výrobkov, kreatívne rozvíjať procesy ich výroby so zreteľom na efektívne využívanie drevnej suroviny. Dokáže samostatne a tvorivo riešiť úlohy prípravy a realizácie drevárskych výrobkov s využitím počítačom podporovaného projektovania, organizovať prácu a riadiť pracovné tímy v danej oblasti. Absolvent môže nájsť uplatnenie pri predvýrobnej a projekčnej príprave, pri konštruovaní a tvorbe nových produktov v oblasti drevárskej, stavebnej a nábytkárskej výroby, pri projektovaní a konštruovaní výrobkov a stavieb z dreva, výchovno-vzdelávacích inštitúciách, vo výskumno-vývojových organizáciách, a certifikačných organizáciách. V prípade stavebného zamerania môže nájsť uplatnenie v projektovaní a realizácii jednoduchých stavieb z dreva v intenciách stavebného zákona.

 • Po ukončení tretieho stupňa vzdelania – absolventje spôsobilý vykonávať najnáročnejšie funkcie v danom odbore.

 

INDIKÁTORY ŠTUDIJNÉHO ODBORU:

 1. Študijné programy uskutočňované v 1.stupni vysokoškolského vzdelávania so štandardnou dĺžkou 3 akademické roky (denná forma štúdia) a 4 akademické roky (externá forma štúdia) budú obsahovať minimálne 180 ECTS kreditov. Študijný program obsahuje minimálne 108 ECTS kreditov z tém jadra študijného odboru.
 2. Študijné programy uskutočňované v 2. stupni vysokoškolského vzdelávania so štandardnou dĺžkou 2 akademické roky (denná forma štúdia) a 3 akademické roky (externá forma štúdia) obsahujú minimálne 120 ECTS kreditov. Študijný program obsahuje najmenej 60 ECTS kreditov z tém jadra študijného odboru.
 3. Študijné programy uskutočňované v kombinácii dvoch študijných odborov (medziodborové štúdium) musia obsahovať v dostačujúcom rozsahu jadrá oboch študijných odborov a obe musia byť zastúpené približne rovnako. Aby sa toto dosiahlo, môže byť nevyhnutné navrhnúť študijný program s väčšou dĺžkou štúdia než je štandardná dĺžka študijných programov v ľubovoľnom z oboch študijných odborov.
 4. Študijné programy uskutočňované v kombinácii hlavného a vedľajšieho študijného odboru musia obsahovať úplné jadro hlavného študijného odboru a v primeranom rozsahu jadro vedľajšieho študijného odboru. Pri posudzovaní primeranosti rozsahu zastúpenia jadra vedľajšieho študijného odboru sa sleduje, či dostačuje na získanie ucelenej časti vzdelania v tomto odbore.

Reason for the establishment of a study department

Drevo je obnoviteľná surovina, ktorá má strategický význam v národnom hospodárstve Slovenska – krajiny s jednou z najvyšších lesnatostí v Európe a krajiny s dlhodobým prírastkom drevnej suroviny. Na druhej strane veľký vývoz nespracovateľnej guľatiny a nízky stupeň zhodnotenia dreva vo finalizovaných výrobkoch, a tým aj nízky podiel pridanej hodnoty, stavia Slovensko do pozície rozvojovej krajiny. Pritom je to prírodný, biokompatibilný materiál, ktorý tvorí bázu azda najširšej a najrozmanitejšej škály výrobkov vysokých úžitkových vlastností. Je aj historicky najstarším konštrukčným materiálom, ktorý sa využíva nielen v čistej, ale aj v kompozitnej forme, či v kombinácii s väčšinou iných druhov materiálov. Prednosti ako aj jedinečné vlastnosti samotného dreva predurčujú takmer neobmedzenú diverzitu výrobkov na jeho báze a ich úžitkových vlastností. Využitie týchto možností predpokladá vysokú odbornú a vedeckú, multidisciplinárnu erudíciu a kreatívnosť, ale predovšetkým ľudský potenciál vysoko-školsky vzdelaných kádrov v rôznych pozíciách – od stredných riadiacich pracovníkov, vedúcich výroby, projektantov a konštruktérov, manažérov stavieb, stredných podnikateľov, až po špičkových výskumných a vývojových pracovníkov. Špecifickosť dreva si pritom vynucuje aj špecifické vzdelanie v medziodborových oblastiach, napr. v konštrukcii drevených stavieb. V budúcnosti sa očakáva narastanie významu inovácii drevárskych výrobkov, pre ktoré sú vytvorené vhodné podmienky – dostatočné zásoby dreva ako reprodukovateľnej suroviny, odborne vyspelá spracovateľská základňa (personálna i technicko-technologická), dlhodobá tradícia drevárstva. Práve oblasť nízko-energetických a ekologických drevených stavieb sa v súvislosti s energetickou hospodárnosťou a environmentálnym hodnotením budov stáva vysoko perspektívnou a už teraz je na trhu práce po absolventoch prvého a druhého stupňa, vzdelávaných v špecializovanej oblasti konštrukcií drevených stavieb, vysoký záujem, čo je doložené aj Memorandom Zväzu spracovateľov dreva.

Examples of similar study departments abroad

Špecializované študijné programy a odbory zamerané na konštrukciu drevených stavieb či nábytku už existujú v mnohých európskych štátoch i vo svete, napr.:

 • Česká republika: študijný program „Stavby na bázi dřeva“ na Mendelové zemědělské univerzity v Brně; „Dřevěné stavby a tvorba nábytku“ na Vyššej odbornej škole vo Volyni (práve referencie z Českej republiky svedčia o vysokej uplatniteľnosti absolventov v zameraní na drevené stavby),
 • Francúzsko: šúdium na School of Wood Science and Timber Engineering na Univerzite v Nancy,
 • Nemecko a Rakúsko: špecializované študijné programy na „Bau – und Holztechnik“, Technische Universität Hamburg, „Holzbau für Architekten (Master of Engineering)“ a „Holzbau und Ausbau (Bachelor)“ na Hochschule für angewandte Wissenschaften - Fachhochschule Rosenheim, ďalej „Holztechnologie & Holzbau (Bachelor)“ na Fachhochschule Salzburg,
 • Švajčiarsko: „Holzbau (Master of Advanced Studies)“ na Berner Fachhochschule; „National Graduate School of Timber Construction and Design“
 • Fínsko: štúdium na Aalto University.

 

Výskumom a vývojom v oblasti konštrukcií a procesov výroby drevárskych výrobkov za zaoberajú aj ďalšie inštitúcie v Európe, ako napr.: Institute of Wood Biology & Wood Technology Georg August University Gottingen SRN, Technische Universität, Institut für Holz- und Papiertechnik, Dresden, SRN, University of Gottingen, Institut fur Holzbiologie und Holztechnologie, Gottingen, West Hungarian University Soproň, Maďarsko, Akademia Rolnicza Poznaň, Poľsko, Universita of Forestry – Sofia, a mnohé ďalšie v Kanade, USA, Japonsku, na Novom Zélande a v Austrálii.

Definition of related fields of study and differences between them

Za príbuzné študijné odbory možno považovať odbory, ktorých jadrá znalostí sa v primeranom rozsahu zhodujú. Sú to študijné odbory:

 • drevárstvo                                         
 • technológia spracovania dreva        
 • štruktúra a vlastnosti dreva             
 • stavebníctvo   
 • pozemné stavby         

 

Zhoda v primeranom rozsahu v prírodovednom základe predmetov jadra potrebnom pre technické vzdelanie je pri všetkých menovaných odboroch. Spoločná zhoda je aj v teoretických vedomostiach zo štruktúry a vlastností dreva a drevných materiálov a procesov spracovania dreva so študijnými odbormi drevárstvo, technológia spracovania dreva a štruktúra a vlastnosti dreva.

Rozdiely oproti študijným odborom drevárstvo, technológia spracovania dreva a štruktúra a vlastnosti dreva sú v zníženom rozsahu vedomostí z drevárskych technológií, konkrétne v oblasti prvostupňových a druhostupňových technológií spracovania dreva a ich strojno-technologických zariadení, z chemického spracovania dreva, procesov mechanického spracovania dreva, sušenia dreva, degradácie, zušľachťovania dreva a energetického využitia dreva. Naopak oproti študijným odborom drevárstvo, technológia spracovania dreva a štruktúra a vlastnosti dreva, je študijný odbor konštrukcia a procesy výroby drevárskych výrobkov rozdielny vo zväčšení rozsahu vedomostí z oblasti teórie projektovania, princípov konštrukčnej tvorby a funkčných požiadaviek drevárskych výrobkov, z oblasti energetickej hospodárnosti cielenej na finalizovaný výrobok (napr. stavbu z dreva) a v posilnení výučby svetového jazyka.

Standard length of daily study: 3

Standard length of external study: 4

 

Content of the study department - description of the first degree

Vymedzenie odborného profilu absolventa (1. stupeň) 

Všeobecná charakteristika odborného profilu absolventa         

Absolventi prvého stupňa štúdia v študijnom odbore konštrukcie a procesy výroby drevárskych výrobkov získali okrem základných vedomostí z prírodovedných odborov, prislúchajúcich vysokoškolskému štúdiu technického zamerania v danom stupni, znalosti zo štruktúry a vlastností dreva, z drevných materiálov a drevárskych technológií a ich zhodnotení v drevárskych výrobkoch, z princípov konštrukčnej tvorby a funkčných požiadaviek drevárskych výrobkov.

Ako nevyhnutný teoretický základ absolventi počas štúdia získali prírodovedný základ, ako aj prehľad o štruktúre a vlastnostiach dreva, o drevných materiáloch a drevárskych technológiách a ich zhodnotení v drevárskych výrobkoch, ďalej prehľad o princípoch konštrukčnej tvorby a funkčných požiadavkách drevárskych výrobkov. Majú tiež prehľad o právnych, ekonomických a marketingových aspektoch podnikania v danej oblasti.

Absolventi dokážu analyzovať problémy, súčasné trendy a možnosti inovácií, ktoré sa otvárajú v konštrukciách drevárskych výrobkov a procesoch ich výroby. Vedia spolupracovať s manažérmi, technológmi a špecialistami iných profesií, čo si vyžaduje znalosti o podnikaní, organizácii a manažmente.

 

Teoretické vedomosti

Absolvent štúdia v študijnom odbore konštrukcie a procesy výroby drevárskych výrobkov:

 • počas štúdia získal a pochopil podstatné fakty, pojmy a princípy, ktoré súvisia s konštrukciou a procesmi výroby drevárskych výrobkov, predvýrobnou a projektovou prípravou, realizáciou, výrobou, ocenením a certifikáciou,
 • ovláda základné teoretické princípy, praktické postupy a nástroje projektovania a konštruovania drevárskych výrobkov,
 • ovláda súčasné trendy vývoja a inovácií v danej oblasti, najmä v oblasti energetickej hospodárnosti a environmentálneho hodnotenia.

 

Praktické schopnosti a zručnosti (1. stupeň)

Absolvent štúdia v študijnom odbore konštrukcie a procesy výroby drevárskych výrobkov nadobudol schopnosť:

 • riešiť základné technické problémy v konštruovaní drevárskych výrobkov,
 • ovládať štandardné metódy projektovania a konštruovania výrobkov a procesov spracovania,
 • efektívne využívať počítačom podporované projektovanie s možným výstupom na číslicovo riadené výrobné zariadenia,
 • podieľať sa na predvýrobnej príprave drevárskych produktov v ucelenom tíme,
 • manažovať realizáciu jednoduchších výrobkov (stavebno-stolárske výrobky, drevené stavby, nábytok...).

Popritom má potrebné jazykové zručnosti.

 

Doplňujúce vedomosti, schopnosti a zručnosti

Absolvent štúdia v študijnom odbore konštrukcie a procesy výroby drevárskych výrobkov dokáže:

 • indikovať technické, technologické a ekonomické problémy v procese konštruovania a realizácie drevárskych výrobkov,
 • pracovať efektívne ako člen pracovného tímu a riadiť kolektív na zodpovedajúcom stupni riadenia,
 • udržiavať kontakt s vývojom vo svojom odbore,
 • pokračovať vo vlastnom profesionálnom vývoji a vo vysokoškolskom štúdiu na druhom stupni.

 

 

Vymedzenie jadra znalostí (1. stupeň)

Nosné témy jadra znalostí študijného odboru

Nosné témy jadra znalostí 1.stupňa vysokoškolského štúdia študijného odboru konštrukcie a procesy výroby drevárskych výrobkov sú viazané predovšetkým na konštrukciu drevárskych výrobkov, ktorého jadro vytvárajú disciplíny prírodovedného základu, techniky a teórie projektovania a konštruovania:

 • 1. rok štúdia (denná forma štúdia):

- prírodovedné disciplíny (matematika, fyzika, chémia, deskriptívna geometria)

- štruktúra a vlastnosti dreva

- základné princípy konštruovania a projektovania drevárskych výrobkov i princípy samotných konštrukcií

- cudzí jazyk

Odporúča sa, aby tieto znalosti tvorili minimálne 3/5 ECTS kreditov študijného programu

prvého roka štúdia.

 • 2. rok štúdia (denná forma štúdia):

- princípy konštrukcií konkrétnych drevárskych výrobkov

- mechanika

- konštrukčné drevné materiály

- fyzikálne, technické a funkčné požiadavky na drevárske výrobky

- ochrana dreva

- cudzí jazyk

Odporúča sa, aby tieto znalosti tvorili minimálne 3/5 ECTS kreditov študijného programu druhého roka štúdia.

 • 3. rok štúdia (denná forma štúdia):

- ateliérová konštrukčná tvorba

- statické dimenzovanie drevárskych výrobkov

- energetická hospodárnosť

- cudzí jazyk

- záverečná práca

- štátna skúška

Odporúča sa, aby tieto znalosti tvorili minimálne 3/5 ECTS kreditov študijného programu tretieho roka štúdia.

 

Ďalšie témy jadra znalostí študijného odboru

 • ekonomické, spoločensko-vedné a právne aspekty profesie
 • základy podnikania a manažmentu
 • ostatné materiály pre drevárske výrobky

Štátna skúška

 • obhajoba záverečnej práce
 • kolokviálna skúška z oblasti poznania vybratých tém znalostí jadra a ďalších tém podľa odbornej profilácie absolventa

Standard length of daily study: 2 (v prípadoch konverzných ŠP až 3 roky)

Standard length of external study: 3

 

Contents of the study department - second grade description

Vymedzenie odborného profilu absolventa (2. stupeň)

 

Všeobecná charakteristika odborného profilu absolventa

Absolvent štúdia má poznatky o štruktúre a vlastnostiach dreva, drevných materiáloch, výrobkoch z dreva, prípadne drevených stavebných konštrukcií, o ich interakciách s inými látkami, rôznymi formami energie, o technológiách a zákonitostiach procesov ich výroby. Tiež nadobudol nevyhnutné poznatky z interdisciplinárnych oblastí bezpečnosti, ekológie a environmentalistiky, ako aj počítačového modelovania a počítačom podporovaného projektovania. Má hlboké poznatky z funkčných a technických vlastností drevárskych výrobkov, prípadne drevených stavieb, vrátane ich technického vybavenia z pohľadu súčasných trendov nízkoenergetickej výstavby. Tieto znalosti o materiáli a konštrukcii vytvárajú predpoklad pre tvorivý rozvoj inovatívnych konštrukcií a procesov komplexného zhodnocovania dreva vo vysoko sofistikovaných výrobkoch, prípadne budovách na báze dreva. Absolvent dokáže analyzovať, navrhovať, konštruovať a realizovať náročné technické riešenia, samostatne riešiť projekty, viesť riešiteľský kolektív, prevziať zodpovednosť za ich komplexné riešenie, ako aj riadiť realizačné tímy pracovníkov.

Absolvent má rozšírené vedomosti o vlastnostiach materiálov a konštrukcii výrobkov, s dôrazom na oblasť dimenzovania, energetickej hospodárnosti, počítačového modelovania, počítačom podporeného projektovania a výroby drevárskych výrobkov, ako aj súvisiacich technických zariadeniach, na základe ktorých je schopný riešiť problémy inovačného procesu tvorby nových výrobkov s vyššími fyzikálnymi a úžitkovými vlastnosťami.

 

Teoretické vedomosti

Absolvent druhého stupňa štúdia v študijnom odbore konštrukcie a procesy výroby drevárskych výrobkov:

 • z pohľadu teoreticky zdôvodnenej konštrukčnej tvorby vie analyzovať praktické problémy a preukazovať efektívne rozhodovanie pri výbere metód či optimalizácii v procese projektovania a konštruovania,
 • do hĺbky pozná funkčné, energetické, technologické, ekonomické, environmentálne, estetické vlastnosti výrobkov z dreva determinujúce konštrukčnú tvorbu,
 • pozná zložité moderné laboratórne metódy a prostriedky testovania štandardných a neštandardných vlastností dreva a výrobkov z dreva.

 

Praktické schopnosti a zručnosti

Absolvent štúdia v študijnom odbore konštrukcie a procesy výroby drevárskych výrobkov počas štúdia získal schopnosť:

 • navrhovať, projektovať, vyvíjať a konštruovať výrobky na báze dreva, prípadne drevené stavby z pohľadu vývoja, prispôsobovania a zavádzania najnovších poznatkov a inovácií,
 • riešiť vývoj drevárskych výrobkov, ktorý zahŕňa identifikáciu problému, analýzu, návrh a zavádzanie optimálnych riešení z pohľadu súčasných a budúcich trendov,
 • organizovať, logisticky manažovať a viesť realizáciu drevárskych výrobkov, prípadne realizáciu jednoduchých stavieb z dreva v intenciách stavebného zákona,
 • efektívne využívať výpočtovú techniku v projektovaní, konštruovaní a prezentácii výrobkov z dreva.

 

Doplňujúce vedomosti, schopnosti a zručnosti

Absolvent druhého stupňa štúdia v študijnom odbore konštrukcie a procesy výroby drevárskych výrobkov dokáže:

 • pracovať efektívne ako jednotlivec, člen alebo vedúci tímu,
 • udržiavať kontakt s najnovšími poznatkami a vývojom v oblasti výrobkov z dreva,
 • riadiť sa profesionálnymi, právnymi a etickými zásadami,
 • pokračovať v štúdiu daného odboru na 3. stupni.

 

Vymedzenie jadra znalostí (2.stupeň)

Nosné témy jadra znalostí študijného odboru

 • 1. rok štúdia (denná forma štúdia):

- aplikované poznatky prírodovedných disciplín v konštrukcii a vlastnostiach výrobkov z dreva

- procesy degradácie, ochrany a zušľachťovania dreva

- dimenzovanie drevených prvkov

- počítačové modelovanie a simulácie

- navrhovanie výrobkov z dreva, prípadne drevených stavieb z pohľadu minimalizácie energetickej a environmentálnej záťaže

Odporúča sa, aby tieto znalosti tvorili 1/2 ECTS kreditov študijného programu prvého roka štúdia.

 • 2. rok štúdia (denná forma štúdia):

- ekonomické aspekty konštrukcií a procesov výroby

- protipožiarna bezpečnosť

- technológia výroby drevárskych výrobkov v príslušnom zameraní

- ateliérová konštrukčná tvorba

- cudzí jazyk – odborná terminológia

- diplomová práca – konkrétne riešenie zadaného problému

Odporúča sa, aby tieto znalosti tvorili aspoň 1/2 ECTS kreditov študijného programu druhého roka štúdia.

 

Štátna skúška

Pozostáva z obhajoby diplomovej práce s overením spôsobilosti inžiniersky riešiť odborné problémy a aplikovať teoretické poznatky nadobudnuté v jadre znalostí.

Standard length of daily study: 3

Standard length of external study: 5

 

Content of the study department - description of the third grade

Vymedzenie odborného profilu absolventa (3. stupeň)

 

Všeobecná charakteristika odborného profilu absolventa

Absolvent doktorandského štúdia v študijnom odbore konštrukcie a procesy výroby drevárskych výrobkov je odborne profilovaný hlbokými teoretickými znalosťami získanými absolvovaním predmetného študijného programu, ktorý nadväzuje na štúdium druhého stupňa  v študijnom odbore konštrukcie a procesy výroby drevárskych výrobkov, prípadne v príbuznom študijnom odbore a absolvovaním predmetného vedeckého programu zameraného na vedeckú prípravu v rámci riešenia zadaného vedecko-výskumného problému alebo konštrukčného projektu s cieľom získať schopnosť samostatnej vedeckej práce v oblasti konštrukcií a konštruovania drevárskych výrobkov (drevených stavieb, nábytku...) a výrobných procesov s nimi bezprostredne súvisiacich (obrábania dreva, lepenie, povrchové úpravy drevárskych výrobkov a pod.).

Obsahovou náplňou v študijnom programe je teoretická príprava z disciplín, prípadne ich vybraných častí súvisiacich s tvorbou, konštruovaním výrobkov na báze dreva a procesmi ich výroby s ohľadom na riešený vedecko-výskumný problém. Jeho súčasťou sú moderné metódy vedeckého výskumu, štatistického plánovania a vyhodnocovania vedeckých pokusov, vyhodnocovania a spracovania výsledkov, analýza a vyhodnocovanie vedeckých poznatkov, formulácia vedeckého problému a konkrétny spôsob jeho riešenia. Ďalej zahŕňa princípy a moderné metódy navrhovania výrobkov, teoreticko-experimentálne zdôvodnenú konštrukčnú tvorbu, použitie výpočtovej techniky pri navrhovaní (systémy CAD a CAD/CAM). Predpokladá sa zdokonaľovanie v cudzom jazyku s ohľadom na zahraničné mobility. Nevyhnutnou súčasťou je vypracovanie písomnej práce k dizertačnej skúške a dizertačná skúška. V nadväznosti na teoretickú prípravu obsahová náplň ďalej zahrňuje: vypracovanie metodiky riešenia konkrétnej vedecko-výskumnej témy z oblasti konštruovania drevárskych výrobkov a výrobných procesov s nimi bezprostredne súvisiacich; spracovanie a vyhodnotenie výsledkov vlastného konštrukčného a experimentálneho riešenia; publikovanie výsledkov vo vedeckých a odborných článkoch; spracovanie vedeckej monografie riešenej témy; prezentácia výsledkov a obhajoba doktorandskej práce s cieľom získania akademickej hodnosti Philosophiae doctor (PhD.).

 

Teoretické vedomosti

Absolvent má v požadovanom rozsahu zvládnuté teoretické vedomosti, ktoré sú obsahom druhého stupňa vysokoškolského štúdia v rovnakom, alebo príbuznom študijnom odbore. V závislosti od študijného programu uskutočňovaného v treťom stupni štúdia ďalej získa patričné teoretické vedomosti z/o:

 • aplikovanej matematiky, fyziky a chémie, náuky o dreve a ostatných materiáloch používaných pri výrobe a konštruovaní drevárskych výrobkov,
 • procesoch interakcie dreva s fyzikálnymi a chemickými látkami a rôznymi formami energie a o zmenách jeho vlastností, o prenosových javoch hmoty a energií v natívnom a dezintegrovanom dreve, v drevných kompozitoch a stavebných prvkoch z dreva,
 • teórii projektovania, konštruovania drevených stavebných konštrukcií, nábytku a ostatných drevárskych výrobkov, vrátane dimenzovania a fyzikálnej analýzy, o zásadách dizajnérskej tvorby nábytku a drevených stavebných konštrukcií,
 • teórii obrábania dreva, o procesoch lepenia, povrchovej úpravy a ochrany dreva,
 • zákonitostiach vzťahu medzi štruktúrou, mechanickými a fyzikálnymi vlastnosťami dreva na jednej strane a technickými vlastnosťami drevárskych výrobkov a stavebných konštrukcií na druhej strane so zohľadnením špecifík dreva ako konštrukčného materiálu v procese ich projektovania a konštruovania,
 • vedeckých metódach plánovania experimentov a štatistického vyhodnoco-vania experimentálnych výsledkov, o moderných metódach projektovania a konštruo-vania drevárskych výrobkov a drevených stavebných konštrukcií.

 

Doplňujúce vedomosti, schopnosti a zručnosti

Absolvent má v požadovanom rozsahu zvládnuté doplňujúce vedomosti, schopnosti a zručnosti z druhého stupňa vysokoškolského štúdia v danom alebo príbuznom študijnom odbore a v závislosti od študijného programu uskutočňovanom v treťom stupni štúdia ďalej pozná/je schopný/je zručný:

 • moderné spôsoby získavania vedecko-technických a ekonomických informácií,
 • zásady a zákonitosti tvorby interiéru a obytného prostredia,
 • zásady ekológie procesov spracovania dreva a výroby drevárskych výrobkov,
 • aktívne sa podieľať na navrhovaní metodického riešenia vedecko-výskumného problému, projektového a konštrukčného riešenia,
 • ovládať zložité vedecké laboratórne metódy, postupy a laboratórnu techniku pre potreby realizácie predmetného výskumu,
 • aktívne a samostatne realizovať experimentálny výskum, projekčné a konštrukčné práce,
 • spracovať výsledky vedeckého výskumu, projektovania a konštruovania formou vedeckej monografie a prezentovať ich formou odborných a vedeckých publikácií a aktívnej účasti na odborných a vedeckých podujatiach.

 

Vymedzenie jadra znalostí (3.stupeň)

Nosné témy jadra znalostí študijného odboru

 • Študijná časť (v závislosti od riešenia skúmanej problematiky, 1/3 študijného programu):

- Aplikovaná matematika (vybrané časti z analýzy empirickej distribúcie súboru, testy dobrej zhody, testy homogenity súboru, princíp maximálnej vierohodnosti, aproximácia funkčných vzťahov, optimálne navrhovanie experimentov, matematické prostriedky modelovania a pod.),

- mechanika tuhých poddajných telies (teória pružnosti, kompozitov, medzné stavy a pod.),

- technické a konštrukčné vlastnosti dreva a drevných materiálov (štruktúrne, mechanické – pevnosť, pružnosť, plastickosť, húževnatosť, fyzikálne – vlhkosť a jej vplyv na ostatné vlastnosti dreva, tepelno-technické, reologické, akustické, požiarno-technické vlastnosti a funkčné vlastnosti výrobkov),

- procesy výroby drevných materiálov, drevárskych výrobkov a nábytku vrátane delenia, spájania, obrábania a tvárnenia, lepenia, povrchovej úpravy a čalúnenia nábytku,

- konštrukčné princípy a systémy v konštruovaní a tvorbe nábytku a drevárskych výrobkov a interiérových prvkov a drevených stavebných konštrukcií,

- zásady dizajnérskej tvorby nábytku a obytných interiérov a vlastnosti materiálov v prostredí komplexného interiéru,

- statická analýza drevných stavebných konštrukcií, zásady optimálnej pohody v prostredí budov na báze dreva, fyzika obvodového plášťa, a energetická efektívnosť a ochrana drevených konštrukcií proti biologickým škodcom a fyzikálnym vplyvom,

- meracia a experimentálna technika na meranie fyzikálnych vlastností stavebných materiálov v drevných konštrukciách a spotreby energie v budovách.

 • Vedecká časť: (2/3 študijného programu):

- Analýza excerpovaných vedeckých poznatkov a formulácia konkrétneho vedecko–výskumného problému, resp. konštrukčného riešenia skúmanej problematiky,

- metodika riešenia konštrukčných, resp. vedecko-výskumných problémov,

- projektové a konštrukčné spracovanie problému, resp. realizácia vedecko-výskumného experimentu,

- analýza a vyhodnotenie výsledkov konštrukčného riešenia nových a inovovaných výrobkov resp. vedecko-výskumného experimentu, z hľadiska vedeckého prínosu, rozšírenia, resp. prehĺbenia vedeckých poznatkov, tvorby nových a inovovaných výrobkov a konštrukčných riešení, rozvoja študijného odboru, prínosu pre prax so zohľadnením právnych, environmentálnych a ekonomických aspektov,

- spracovanie výsledkov vo forme vedeckej monografie, ich prezentácia a obhajoba, resp. publikovanie vo forme vedeckých a odborných článkov.

History of Descriptions

Back