Field of study

Technology of Wood Processing

Uvedeným študijným odborom skončila platnosť 31.08.2019. Nová sústava študijných odborov je na stránke ministerstva školstva. Momentálne pracujeme na jej aktualizácii.

Group:

Construction, Technology, Production and Communications

Subgroup:

Construction Engineering, Technology, Production and Communications

Research area:

inžinierstvo a technológie

English Name of the field of study:

Technology of Wood Processing

PDF of the description


Levels - description

Študijný odbor TECHNOLÓGIA SPRACOVANIA DREVA sa môže podľa Sústavy študijných odborov vydanej rozhodnutím Ministerstva školstva SR č.2090/2002-sekr. zo dňa 16. Decembra 2002 študovať v:

  • v treťom stupni vysokoškolského štúdia (PhD. – philosophiae doctor)

Podmienkou je, aby uchádzač o štúdium:

  • ukončil druhostupňové štúdium v odbore Drevárstvo, alebo
  • ukončil druhostupňové štúdium v niektorom príbuznom študijnom odbore, ktorý sa v primeranom rozsahu študijného jadra zhoduje so študijným odborom Drevárstvo, alebo
  • ukončili druhostupňové štúdium v niektorom vzdialenejšom študijnom odbore so študijným odborom Drevárstvo, za predpokladu, že mu možno navrhnúť študijný program s predĺženou dĺžkou štúdia o 1 rok vzhľadom k jeho štandardnej dĺžke, a to na základe skutočnosti, či absolvoval alebo neabsolvoval prvý stupeň štúdia v odbore Drevárstvo.

Štandardná dĺžka štúdia v internej forme trvá 3 roky a v externej forme 5 rokov.

Content of the study department - general part

Absolventi študijného odboru TECHNOLÓGIA SPRACOVANIA DREVA sú spôsobilí vykonávať profesiu:

-         Doktor v odbore Technológia spracovania dreva (PhD. in Technology of Wood Processing) – 3.stupeň

Doktor v odbore Technológia spracovania dreva – pozná vedecké zákonitosti procesov mechanického, fyzikálneho, chemického a biologického spracovania dreva, ovláda vedecké metódy výskumu a vývoja progresívnych technológií spracovania dreva, je pripravený na najvyššej úrovni riadiť, skúmať, zlepšovať a vyvíjať nové technológie na komplexné a čo najefektívnejšie spracovanie drevnej hmoty v spojení s výrobou produktov z dreva – drevárskych výrobkov (napr. rezivo, drevné kompozitné materiály, nábytok, drevené konštrukcie) a taktiež ďalších výrobkov a energií na báze drevnej hmoty (napr. buničina, papier, špeciálne chemikálie, poživatiny, tepelná energia).

Reason for the establishment of a study department

Drevná hmota je trvalo sa obnovujúca surovina a Slovensko je jej významným producentom. Zámerom našej spoločnosti (ekonómov, vedcov, výskumníkov, technikov, ale aj iných) by malo byť, aby priemyselné využitie dreva do výroby reziva, drevných kompozitných materiálov, stavebno-stolárskych výrobkov, nábytku, hudobných nástrojov i iných výrobkov z dreva, ďalej do výroby buničiny, papiera, celulózy, špeciálnych chemikálií, energie i iných produktov z dreva bolo komplexné a čo najefektívnejšie  vždy na úrovni doby. Otázka inovácie a vývoja nových technológií spracovania dreva s patričným dôrazom na ich environmentálne a ekologické aspekty sa stane ešte aktuálnejšou po vstupe Slovenska do EU (predpokladaný zvýšený dovoz kapitálu a nových investícií), s cieľom obmedziť vývoz drevnej hmoty a jej efektívne a komplexné spracovanie u nás. Do oblastí výskumu, vývoja a inovácií technológií spracovania dreva a ich efektívneho riadenia sa musia zapojiť vysoko fundovaní drevárski odborníci na úrovni PhD.- doktor v odbore Technológia spracovania dreva, ktorí dôkladne poznajú  vedecké zákonitosti jednotlivých technológií mechanického, fyzikálneho, chemického a biologického spracovania dreva,  sú schopní tvorivo ich rozvíjať, implementovať do nich poznatky z iných vedných a technických odborov, ako aj vyvíjať nové technológie samostatne a v spolupráci s ďalšími odborníkmi z príbuzných i vzdialenejších odborov.

Examples of similar study departments abroad

Bulharsko - Universita of Forestry, Sofia

Francúzsko - Université de Nancy

Chorvátsko - University of Zagreb, Faculty of Forestry, Zagreb

Japonsko - Akita Prefectural University, Institute of Wood Technology, Akita

- Kyushu University, Forest and Forest Products Science, Fukuoka

Kanada - University of British Columbia, Centre for Advanced Wood Processing,Vancouver

Maďarsko - University of West Hungary, Šopron

Nemecko - University of Gottingen,Institute fur Holzbiologie und Holztechnologie,

Gottingen

- Institute fur Holzbiologie und Holzschutz, Hamburg

- University of Applied Sciences Eberswalde, Wood Science and Technology,

Eberswalde

Poľsko - Warsaw Agricultural University, Warszawa

- Agricultural Academy, Poznaň

Rakúsko - Technische Universitat, Wien

Rusko - Moscow State Forestry University, Moskva

- Academy of Forestry engineering, St. Peterburg

Rumunsko – Transilvania University, Brasov

Švédsko - The Swedish University of Agricultural Sciences, Uppsala

USA - Michigan Technological University, School of Forestry and Wood Products, Houghton

- Oregon State University, Corvallis

Definition of related fields of study and differences between them

-Konštrukcie a procesy výroby drevárskych výrobkov (5.2.45)

-Štruktúra a vlastnosti dreva (5.2.44)

-Technológia makromolekulových látok (5.2.21)

-ako aj vzdialenejšie študijné odbory, ktoré sa v primeranom rozsahu študijného jadra zhodujú so študijným odborom Technológia spracovania dreva

Content of the study department - description of the first degree

Contents of the study department - second grade description

Standard length of daily study: 3

Standard length of external study: 5

 

Content of the study department - description of the third grade

Absolvent študijného odboru Technológia spracovania dreva je vyzbrojený hlbokými poznatkami:

-        o dreve (jeho štruktúre a vlastnostiach) a podľa potreby aj o ďalších materiáloch tvoriacich finálny produkt spracovania dreva,

-        o interakciách dreva s nástrojmi, rôznymi formami energie, chemikáliami a biologickým činiteľmi,

-        o zákonitostiach, modelovaní a optimalizácii procesov mechanického, fyzikálneho, chemického a biologického spracovania dreva na finálne produkty,

-        o vedeckých metódach riadenia, plánovania, výskumu a vývoja, ako aj schopnosťami samostatného tvorivého prístupu k zložitým technologickým problémom a v danom zmysle je pripravený zdokonaľovať, vyvíjať a na najvyššej úrovni analyzovať a riadiť technológie špecifického a komplexného spracovania dreva i drevného odpadu s dôrazom na ich efektívnosť a ekológiu.

Uplatnenie nájde v riadiacej, projekčnej, vedecko-výskumnej alebo výchovno-vzdelávacej oblasti zameranej na efektívne spracovanie dreva.Teoretické vedomosti

Absolvent študijného odboru Technológia spracovania dreva má hlboké teoretické vedomosti:

-       z príslušných prírodovedných disciplín (fyzika, makromolekulová chémia, biológia, ekológia, ...), matematických a informatických disciplín (matematická analýza, štatistika, informatika)  a technických disciplín (drevárstvo, výrobné technológie, procesná technika, meracia technika, priemyselné inžinierstvo, ...), a tieto vedomosti dokáže tvorivo aplikovať pre  projektovanie, modelovanie, riadenie a celkový rozvoj (zdokonaľovanie známych a vývoj nových) technológií mechanického, fyzikálneho, chemického a biologického spracovania dreva,

-       z jednotlivých technologických disciplín spracovania dreva – piliarska výroba, obrábanie, sušenie, hydrotermická úprava, fyzikálna a chemická ochrana, lepenie, povrchové úpravy, výroba drevných kompozitov, drevených konštrukcií, nábytku, hudobných nástrojov, buničiny a papiera, špeciálnych chemikálií a potravín, využitie na energiu, i iných, pričom ich dokáže aj rozvíjať na základe vlastných originálnych myšlienok a riešení problémov.

Doplňujúce vedomosti, schopnosti a zručnosti

Absolvent študijného odboru Technológia spracovania dreva:

-         si osvojí zásady vedecko-výskumnej práce, metódy získavania informácií, etické princípy práce v kolektíve riešiteľov, potrebu trvalého vzdelávania sa, formy prezentácie výsledkov,

-         dokáže aplikovať ekologické, environmentálne, ekonomické a právne princípy do svojho profesionálneho odboru,

-         podľa zamerania zvládne riadiacu, vedecko-výskumnú a výchovno-vzdelávaciu funkciu.

Vymedzenie jadra znalostí (3.stupeň)

Nosné témy jadra znalostí študijného odboru

Jadro znalostí absolventa študijného odboru Technológia spracovania dreva (3. stupeň vysokoškolského štúdia s titulom PhD) sa viaže na vedu o dreve a technológiách (Wood Science and Technology) s dôrazom na technologické aspekty efektívneho spracovania dreva.

Študijná časť (1/3 študijného programu):

Študijná časť je variabilná vzhľadom na konkrétnu nosnú tému štúdia vychádzajúcej zo zvolenej technológie spracovania dreva (mechanická, fyzikálna, chemická, biologická):

-       Teoretický fundament: štruktúra a vlastnosti dreva, drevárske a priemyselné inžinierstvo, aplikovaná matematika, aplikovaná mechanika, procesná a výrobná technika, akustika, makromolekulová chémia a technológia makromolekulových látok, biotechnológie, nanotechnológie, ekológia, ekonomika podniku, resp. podľa konkrétného zamerania aj iné predmety;

-       Metodologický aparát: výrobné technológie, meracia technika, regulácia a optimalizácia, riadenie kvality, hospodárske právo;

-       Špecializácia: piliarska technológia, trieskové a beztrieskové obrábanie dreva, sušenie a hydrotermická úprava dreva, ochrana a zušľachťovanie dreva, kompozitné výrobky na báze drevných a nedrevných materiálov, lepenie a iné formy spájania dreva, povrchové úpravy dreva, chemické spracovanie dreva, biotechnologické spracovanie dreva, energetické využitie dreva.

Vedecká časť (2/3 študijného programu):

Vedecká časť je zameraná na výchovu absolventa v duchu zásad samostatnej ako aj kolektívnej vedecko-výskumnej práce, získavania teoretických a praktických poznatkov na úrovni doby a ich implementácie do riešenia špecifických problémov a úloh v odbore Technológia spracovania dreva. Výsledkom výskumu aktuálneho vedeckého problému z daného odboru je dizertačná práca. Absolvent súčasne získava vedomosti:

-        o princípoch plánovania, realizácie, vyhodnocovania i prezentácie vedeckého experimentu,

-        o väzbách: základný výskum - technologický vývoj - zavedenie technológie do praxe, o nutnosti interdisciplinaritného pohľadu na rozvoj technologických študijných odborov i samotných technologických disciplín, a to na základe skĺbovania patričných poznatkov prírodovedného, technického, ekonomického, environmentálneho a právneho charakteru.

History of Descriptions

Back