Field of study

Physical Metallurgy

Uvedeným študijným odborom skončila platnosť 31.08.2019. Nová sústava študijných odborov je na stránke ministerstva školstva. Momentálne pracujeme na jej aktualizácii.

Group:

Construction, Technology, Production and Communications

Subgroup:

Construction Engineering, Technology, Production and Communications

Research area:

metalurgické a montánne vedy

English Name of the field of study:

Physical Metallurgy

PDF of the description


Levels - description

Študijný odbor Fyzikálna metalurgia sa môže podľa Sústavy študijných odborov vydanej rozhodnutím Ministerstva školstva SR č. 2090/2002 – sekr. zo dňa 16. decembra 2002 študovať v:

  • Treťom stupni vysokoškolského štúdia (PhD.) so štandardnou dĺžkou 3 roky. Podmienkou tohto štúdia je ukončenie druhého stupňa vysokoškolského štúdia v príbuznom študijnom odbore.

Reason for the establishment of a study department

Fyzikálna metalurgia patrí medzi základnú a najstaršiu vednú oblasť technických univerzít. Vzhľadom na podiel výroby kovových materiálov a ich spotrebu v súčasnosti aj v budúcnosti, je potrebné im venovať samostatný študijný odbor. Odborníci z odboru fyzikálna metalurgia majú nezastupiteľné uplatnenie vo vývojových a výskumných tímoch v hutníckych, strojárskych, ale aj iných odvetviach priemyslu, ale aj vo výskumných ústavoch a na katedrách technických univerzít, zameraných na výskum a výučbu fyzikálnej metalurgie. Pre budúcnosť sa predpokladá potreba odborníkov z odboru fyzikálna metalurgia minimálne na doterajšej úrovni.

Examples of similar study departments abroad

Česko – VŠB – TU Ostrava, Fyzikální metalurgie a medzné stavy materiálů, Anglicko – University of Cambridge, Physical Metallurgy, Belgicko – Katholieke Universiteit Leuven, Metals and Ceramics, Finsko – Helsinki University of Technology, Physical Metallurgy and Materials Science, Anglicko – University of Birmingham, Metallurgy and Materials, Česko – ČVUT Praha, Materiálové inženýrství, Nemecko – Materialwissenschaften, RWTH Achen.

Definition of related fields of study and differences between them

-       Hutníctvo

-       Materiály

-       Medzné stavy materiálov

-       Strojárske technológie a materiály

Podstatný rozdiel medzi študijným odborom Fyzikálna metalurgia a uvedenými príbuznými odbormi spočíva v hĺbke poznania podstaty vlastností kovových materiálov a aplikácii týchto poznatkov pri cieľavedomom ovládaní vlastností kovových materiálov. Uvádzané príbuzné študijné odbory využívajú tieto poznatky, rozširujú ich a aplikujú pri výrobe, spracovaní a posudzovaní kovových, ale aj nekovových materiálov a výrobkov z nich.

Content of the study department - description of the first degree

Contents of the study department - second grade description

Standard length of daily study: 3

Standard length of external study:

 

Content of the study department - description of the third grade

Absolvent získa hlboké teoretické vedomosti o vnútornej stavbe kovových materiálov, súvislostiach medzi chemickým zložením – technológiou spracovania – štruktúrou a vlastnosťami kovových materiálov, o degradačných mechanizmoch a metódach predikcie vlastností kovových materiálov. Absolvent ovláda experimentálne metódy, technologické princípy fyzikálnej metalurgie ako aj interpretáciu a aplikáciu získaných výsledkov. Absolvent je schopný samostatnej vedeckej práce, je pripravený tvorivo rozvíjať a prehlbovať poznatky v odbore.Teoretické vedomosti

Absolvent tretieho stupňa študijného odboru Fyzikálna metalurgia

-       Vedecky báda a prináša vlastné riešenia problémov v oblasti fyzikálnej metalurgie

Doplňujúce vedomosti, schopnosti a zručnosti

Absolvent tretieho stupňa študijného odboru Fyzikálna metalurgia ovláda

-       Zásady vedeckej práce, vedecké a vedecko-technické formulovanie problému, etické a spoločenské stránky výskumnej práce, prezentácie výsledkov a prínos pre prax

-       Navrhovanie kovových materiálov na mieru, právne a enviromentálne aspekty vývojových materiálov, vzťah fyzikálnej metalurgie k novým odborom a vývojovým medziodborom

-       Podstatu kovových materiálov a väzby výskum – vývoj – výroba – použitie – recyklácia.

Vymedzenie jadra znalostí

Nosné témy jadra znalostí študijného odboru

Nosné témy jadra znalosti 3. stupňa vysokoškolského štúdia v odbore Fyzikálna metalurgia sú orientované na vedecké poznatky z daného odboru v rozsahu umožňujúcom dosiahnuť stanovený odborný profil absolventa.

Študijná časť:

-       Teoretický základ z fyzikálnej metalurgie: Vnútorná stavba kovových materiálov, teória dislokácii, mechanizmy spevňovania, tepelne aktivované procesy, segregačné procesy, termodynamika a kinetika fázových transformácii, teória mechanických vlastností, princípy ovládania vlastností kovových sústav, mechanizmy degradácie štruktúry a vlastností, fyzika povrchov, korózia a ochrana, zušľachťovanie kovových materiálov, špeciálne kovové materiály, spoľahlivosť,  životnosť a ich predikcia.

-       Metodológia vedeckej práce: Teória vedeckého experimentu, experimentálne metódy fyzikálnej metalurgie, realizácia experimentov a ich interpretácia.

-       Formulovanie problému, realizácia a vyhodnotenie experimentov, prezentácia výsledkov, zásady vedeckej práce.

Vedecká časť:

-       Výskum aktuálneho vedeckého, alebo vedecko-technického problému z fyzikálnej metalurgie zadaného témou dizertačnej práce.

-       Väzby technológie spracovania – chemické zloženie – štruktúra – vlastnosti kovových materiálov, väzby  výskum – vývoj – výroba – použitie – recyklácia.

-       Tímová vedecká práca a jej aplikácia na pracovisku.

Znalosti uvedené v jadre majú rozsah 1/3 študijnej časti a 2/3 vedeckej časti.

DIZERTAČNÁ SKÚŠKA

-       Preukázanie schopností samostatne získavať teoretické a praktické skúsenosti a formulovať tézy práce.

OBHAJOBA DIZERTAČNEJ PRÁCE

-       Preukázať schopnosti samostatnej vedeckej práce.

History of Descriptions

Back