Field of study

Metallurgy

Uvedeným študijným odborom skončila platnosť 31.08.2019. Nová sústava študijných odborov je na stránke ministerstva školstva. Momentálne pracujeme na jej aktualizácii.

Group:

Construction, Technology, Production and Communications

Subgroup:

Construction Engineering, Technology, Production and Communications

Research area:

metalurgické a montánne vedy

English Name of the field of study:

Metallurgy

PDF of the description


Levels - description

Študijný odbor hutníctvo je možné študovať v:

 1. prvom stupni vysokoškolského vzdelávania - bakalárske štúdium (Bc.) - so štandardnou dĺžkou štúdia 3 roky v dennej forme a 4 roky v externej forme,
 2. druhom stupni vysokoškolského vzdelávania – inžinierske štúdium (Ing.) - so štandardnou dĺžkou štúdia 2 roky v dennej forme a 3 roky v externej forme,
 3. treťom stupni vysokoškolského vzdelávania – doktorandské štúdium (PhD.) - so štandardnou dĺžkou štúdia 4 roky v dennej forme a 5 rokov v externej forme.

 

Content of the study department - general part

Študijný odbor hutníctvo je technologický odbor postavený na základoch matematiky, fyziky, chémie a náuky o materiáloch. Jeho poslaním je vychovávať tvorivých a technicky vybavených odborníkov pre oblasť plánovania, projektovania, prevádzkovania a riadenia vysokoteplotných technologických procesov v širokom zmysle slova, od výroby a spracovania železa, ocele, ferozliatin, neželezných kovov a zliatin kovov, cez zlievarenské technológie, práškovú metalurgiu, výrobu nekovových anorganických materiálov pre hutníctvo a podporné odvetvia priemyslu, tepelnú techniku a hutnícku energetiku so zameraním na dopravu energetických médií a efektívne využitie tradičných, odpadných a obnoviteľných zdrojov tepelnej energie v energetických zariadeniach v hutníctve a príbuzných odvetviach priemyslu.

 

 

Rámcový profil a uplatnenie absolventov

 Absolvent bakalárskeho študijného programu v študijnom odbore hutníctvo

 • je odborník s vybudovaným technologickým a teoretickým základom odboru;
 • vie samostatne riešiť menej náročné odborné úlohy v odbore; vie pracovať v tíme a podieľať sa aj na riešení náročnejších úloh zameraných na efektívne využívanie, rozvoj a inováciu technologických procesov v hutníctve a príbuzných odvetviach priemyslu;
 • rozumie technickým, ekonomickým a právnym disciplínam v rozsahu potrieb odboru; chápe vzájomné súvislosti, pozná potrebné teórie, koncepty a metódy odboru umožňujúce zhromaždiť údaje a vykonať analýzu problému pre výkon technických alebo riadiacich funkcií; rozumie možnostiam, podmienkam a obmedzeniam využitia teórií, konceptov a metód v technickej praxi;
 • vie samostatne riešiť typické technické a softvérové úlohy s využitím štandardných postupov odboru; na základe rámcovo definovaného zadania vie samostatne realizovať menej náročný výskumný projekt, vyhľadať, utriediť a prezentovať informácie relevantné pre riešenie zverenej úlohy, prípadne aj navrhovať jednoduché inovatívne postupy;
 • je schopný rýchlo sa adaptovať v prevádzkovej praxi v rámci odboru hutníctvo alebo príbuzného odboru a komunikovať s príslušnými technikmi a inžiniermi ; je schopný prevádzkovať jednotlivé zariadenia aj technologické celky, má základnú orientáciu v metodike experimentu a práci v laboratóriu, v presnosti a spracovaní výsledkov laboratórnych meraní a prevádzkových údajov, ako aj v oblasti systémov riadenia;
 • komunikuje odborne v jednom neslovanskom svetovom (najčastejšie anglickom) jazyku;
 • je pripravený zastávať funkciu technológa, pracovať v oblasti riadenia a kontroly kvality, ako aj v podnikateľskej sfére a štátnom sektore.

 Absolvent inžinierskeho študijného programu v študijnom odbore hutníctvo

 • je odborník so všeobecným základom odboru a prehĺbeným technologickým a inžinierskym vzdelaním v oblasti absolvovanej špecializácie v odbore;
 • vie sa potenciálne uchádzať, pripraviť a riešiť výskumné a rozvojové projekty na národnej a medzinárodnej úrovni, buduje kontakty s domácimi a zahraničnými partnermi v oblasti vedecko-výskumnej spolupráce, zúčastňuje sa medzinárodných výmenných pobytov;
 • je schopný samostatne riešiť aj náročné odborné úlohy zamerané na efektívne využívanie, rozvoj a inováciu technologických procesov v hutníctve a príbuzných odvetviach priemyslu alebo perspektívne viesť kolektív, ktorý také úlohy rieši;
 • je pripravený zastávať pracovnú pozíciu aj v rámci vysokoškolského vzdelávania v príslušnom odbore;
 • preukazuje hlboké vedomosti z disciplín, ktorými sa prehlbuje a rozvíja inžiniersky a technologický základ odboru, a to s dôrazom na oblasť svojej špecializácie;  je pripravený a schopný prakticky využívať, rozvíjať a rozpracovávať počítačové prístupy pri riešení odborných problémov; vie vykonávať stacionárnu aj dynamickú analýzu študovaných procesov, posudzovať tepelné namáhanie, riešiť technické úlohy prúdenia, prenosu tepla a hmoty, ako aj interakcií prenosových javov s chemickými reakciami, najmä v rámci vysokoteplotných procesov;
 • je schopný simulovať a riadiť jemu zverené technologické procesy a vyvíjať nové technologické postupy; v konkrétnych aplikáciách je schopný využívať a potenciálne rozvíjať počítačovú podporu v konštrukčnej, projektovej a vedecko-výskumnej činnosti, ako aj analyzovať a rozvíjať existujúce technické riešenia;
 • je pripravený realizovať a potenciálne plánovať a riadiť prevádzku jednotlivých zariadení aj technologických celkov, vrátane environmentálnych;
 • je adaptabilný, dokáže spolupracovať aj s odborníkmi z iných profesií; odborne komunikuje v jednom neslovanskom svetovom (najčastejšie anglickom) jazyku;
 • je pripravený zastávať funkciu metalurga, technológa a potenciálne výrobného manažéra, viesť veľké projekty, pracovať v oblasti výskumu, vývoja a transferu technológií, v oblasti riadenia a kontroly kvality, ako aj v podnikateľskej sfére a štátnom sektore. 

Absolvent doktorandského študijného programu v študijnom odbore hutníctvo

 • je odborník s najvyšším technologickým a inžinierskym vzdelaním a s prehľadom o stave vedeckého poznania v oblasti absolvovanej špecializácie;
 • je pripravený a schopný prakticky využívať, rozvíjať a rozpracovávať počítačové prístupy pri riešení vedeckých problémov z oblasti stacionárnej a dynamickej analýzy študovaných procesov, posudzovať tepelné namáhanie, riešiť technické úlohy prúdenia, prenosu tepla a hmoty, ako aj interakcií prenosových javov s chemickými reakciami, najmä v rámci vysokoteplotných procesov;
 • je schopný formulovať nové, vedecké problémy a samostatne riešiť súvisiace náročné odborné úlohy, najmä vyvíjať metodiky a modely, stanovovať postupy, plány a stratégie riešenia;
 • vie sa potenciálne uchádzať, pripraviť a riešiť výskumné a rozvojové projekty v rámci národnej aj medzinárodnej vedeckej spolupráce;
 • je adaptabilný, dokáže spolupracovať aj s odborníkmi z iných profesií; odborne komunikuje v jednom neslovanskom svetovom (najčastejšie anglickom) jazyku;
 • je schopný simulovať a riadiť technologické procesy a vyvíjať nové technologické postupy; je schopný využívať a potenciálne rozvíjať počítačovú podporu v konštrukčnej, projektovej a vedecko-výskumnej činnosti, ako aj analyzovať a rozvíjať existujúce technické riešenia;
 • je pripravený vedecky prispieť k novým a originálnym poznatkom v rámci svojho odboru a pôsobiť ako vysokoškolský pedagóg v príslušnom odbore;
 • je pripravený realizovať a potenciálne plánovať a riadiť prevádzku technologických celkov, vrátane environmentálnych;
 • je pripravený zastávať funkciu technológa, výskumného pracovníka a potenciálne výrobného alebo technického manažéra, viesť veľké projekty zamerané na riešenie problémov v kontexte hutníctvo (alebo príbuzné odvetvie priemyslu) – ekonomika – životné prostredie, a to tak z lokálneho ako aj celospoločenského hľadiska, pracovať v oblasti výskumu, vývoja a transferu technológií v podnikateľskej sfére a štátnom sektore.

Reason for the establishment of a study department

Už po mnohé tisícročia hutníctvo zásadným spôsobom ovplyvňuje vývoj ľudskej spoločnosti.

Hutníctvo je odvetvie priemyslu, ktoré je na území Slovenska jedným z kľúčových a dominujúcich a z hľadiska smerovania priemyslu Slovenskej republiky má veľmi perspektívnu pozíciu. 

Hutníctvo železa, ocele a neželezných kovov, najmä hliníka, a následne spracovanie kovov na plechy, rúry a sochory vytvára výrobky pre ďalšie odvetvia priemyslu, najmä automobilového, strojárenského a stavebného. 

Priemysel výroby keramických žiaruvzdorných materiálov spracúva aj magnezit – jednu z najhodnotnejších domácich surovín a má dosah na celosvetovú ekonomiku.

Examples of similar study departments abroad

Študijný odbor hutníctvo sa študuje na veľkom počte univerzít na celom svete, napríklad:

 • AGH Krakow, Sliezka technická univerzita, Katowice, Poľsko;
 • VŠB – Technická univerzita Ostrava, Česká republika;
 • MISIS Moskva, Ruská federácia;
 • BA Freiberg, Nemecko;
 • Sveučilište Zagreb, Chorvátsko;
 • TU Istanbul, Turecko;
 • University of Sheffield, Anglicko;
 • University of Trondheim, Nórsko;
 • University of Pittsburgh, USA.

 

Definition of related fields of study and differences between them

Študijný odbor hutníctvo má nasledovné príbuzné študijné odbory:

 • materiály

Príbuznosť vymedzuje skutočnosť, že hutnícke technológie sú špecificky zamerané na výrobu a spracovanie kovových materiálov. Metódy hodnotenia štruktúry a vlastností kovových materiálov, znalosti súvislostí medzi ich zložením, štruktúrou a vlastnosťami, ako aj metódy hodnotenia a ovplyvňovania ich úžitkových vlastností sa využívajú pri efektívnom riadení hutníckych technologických procesov.

 • energetika

Príbuznosť vymedzuje energetická náročnosť hutníckych procesov a potreba súčasného navrhovania a realizovania hutníckych procesov s energetickými technológiami a zdrojmi.

 • environmentálne inžinierstvo

Príbuznosť vymedzuje náročnosť hutníckych procesov na zaťažovanie životného prostredia, z čoho vyplýva potreba súčasného navrhovania a realizovania hutníckych procesov s environmentálnymi riešeniami.

 • chemické technológie
 • anorganická technológia a materiály

Príbuznosť vymedzuje skutočnosť, že hutnícke technológie sú špecificky zamerané na výrobu a spracovanie kovov. Hutníctvo aplikuje všeobecné znalosti tvorby, štruktúry a charakterizácie anorganických materiálov a problematiky súvisiacich chemických výrob, využíva ich na riešenie technologických a environmentálnych problémov, bezpečnosti technológií a rizík práce s chemickými látkami, najmä pri vysokých teplotách.

 

 

Standard length of daily study: 3

Standard length of external study: 4

 

Content of the study department - description of the first degree

Vymedzenie odborného profilu absolventa (1. stupeň)

 

Všeobecná charakteristika odborného profilu absolventa (1. stupeň)

Absolvent bakalárskeho študijného programu v študijnom odbore hutníctvo

 • má systémový pohľad na odbor, pozná jeho možnosti a chápe medziodborové väzby v oblasti spracovania surovín a výroby materiálov, najmä kovových;
 • má všeobecný prehľad o najvýznamnejších technológiách používaných v odbore;
 • chápe najdôležitejšie javy a procesy v oblasti výroby a spracovania kovov, zlievarenstva, tepelnej techniky, energetiky a žiaruvzdornej keramiky;
 • vie samostatne riešiť typické technické a softvérové úlohy odboru;
 • vie pracovať v tíme a efektívne sa podieľať aj na riešení náročnejších úloh v odbore;
 • vie ústnou aj písomnou formou odborne komunikovať v štátnom a jednom svetovom (najčastejšie anglickom) jazyku;
 • má schopnosť sebavzdelávania v odbore v nadväznosti na absolvovaný stupeň vzdelávania.

  

 

Teoretické vedomosti (1. stupeň)

Absolvent bakalárskeho študijného programu v študijnom odbore hutníctvo

 • preukazuje vedomosti z matematiky, fyziky, chémie, mechaniky tuhých a poddajných telies a prostredí, nerastných surovín, náuky o materiáli, termomechaniky a hydromechaniky na úrovni, ktorá umožňuje ich praktickú aplikáciu, napr. ovláda princípy vysokopecnej výroby surového železa aj alternatívnych spôsobov výroby železa, princípy výroby, spracovania a odlievania ocele, ferozliatin a liatin, výroby a spracovania neželezných kovov a ich zliatin, má prehľad o technológiách výroby tvarových odliatkov, má poznatky zo zdrojov a premeny energie a ovláda princípy výroby a aplikácie rôznych skupín žiaruvzdorných materiálov;
 • ovláda základy technológie materiálov, napríklad vzťahy medzi spôsobom prípravy látok, ich štruktúrou a vlastnosťami;
 • ovláda metódy a prostriedky riadenia procesov;
 • pozná základné metódy analytickej kontroly procesov a kvality surovín, polotovarov, výrobkov aj odpadov v rámci odboru;
 • pozná bezpečnostné a zdravotné riziká procesov, preukazuje chápanie súvislostí medzi priemyselnou činnosťou v odbore a rizikami pre životné prostredie či udržateľný rozvoj;
 • pozná zásady systému zabezpečenia kvality výroby v rámci odboru, pozná najčastejšie sa vyskytujúce chyby, prejavy a príčiny nekvality a dokáže ľahko identifikovať nezhodné výrobky;
 • pozná základnú legislatívu, princípy a zásady politiky kvality, vrátane energetickej politiky, politiky BOZP a politiky prevencie závažných priemyselných havárií;
 • preukazuje základné vedomosti o postupoch a metódach vedeckej práce;
 • preukazuje vedomosti umožňujúce úspešný vstup do inžinierskeho štúdia.

 

Praktické schopnosti a zručnosti (1. stupeň)

Absolvent bakalárskeho študijného programu v študijnom odbore hutníctvo

 • vie používať odbornú terminológiu a chápe a dokáže vypracovať jednoduchú technickú dokumentáciu (pracovný postup);
 • vie vykonávať odbornú analýzu jednoduchších technologických celkov, analyzovať a hodnotiť rôzne technické riešenia;
 • vie čítať jednoduchšie technologické schémy a technické výkresy strojov a zariadení alebo ich častí;
 • vie používať základné metodiky experimentu a samostatne realizovať jednoduchšie experimenty v laboratóriu, vie spracovať a vyhodnotiť výsledky;
 • vie navrhovať jednoduchšie technologické procesy (postupnosť jednotkových operácií a spôsob ich zapojenia, so základnými výpočtami a ekonomickými rozvahami) na základe stanoveného postupu a cieľovej kapacity;
 • je schopný vykonávať technický dozor na pracoviskách, kontrolovať dodržiavanie technologických postupov;
 • je schopný zabezpečovať a organizovať technologické prípravy výroby, navrhovať usporiadanie strojov a zariadení, toku materiálu a energií, nadväznosti pracovísk a ostatných technických podmienok;
 • je schopný zabezpečovať technické prípravy zmien sortimentu a zavádzať nové produkty;
 • vie overovať nové postupy výroby, spolupracovať na realizácii technologických zmien a inovačných aktivít;
 • je schopný aplikovať určený spôsob kontroly kvality a technických skúšok, spolupracovať na riadení kvality produkcie.

 

Doplňujúce vedomosti, schopnosti a zručnosti (1. stupeň)

Absolvent bakalárskeho študijného programu v študijnom odbore hutníctvo

 • vie získavať, triediť, spracovať a prezentovať získané informácie, ale i nápady, problémy a ich možné riešenia odbornej verejnosti písomnou aj ústnou formou v štátnom jazyku;
 • vie získavať informácie zo zdrojov v anglickom jazyku, prípadne iných svetových jazykoch;
 • vie zhromažďovať a interpretovať relevantné dáta a formulovať závery, rešpektujúce vedecké aj etické štandardy oblasti/odboru;
 • aktívne využíva algoritmizáciu a IKT, ovláda prácu s PC a príslušný užívateľský softvér v odbore;
 • ovláda metodiku experimentu a štatistického spracovania výsledkov;
 • vie pripraviť a vykonať samostatne, spoľahlivo a bezpečne laboratórny experiment a zostaviť správu o výsledkoch;
 • vie využiť teoretické vedomosti, prístrojové vybavenie a štandardnú metodológiu pre získavanie experimentálnych výsledkov v prevádzkových podmienkach;
 • je schopný porozumieť a informovanej verejnosti vysvetliť presnosť získaných experimentálnych údajov a všetky obmedzenia z toho vyplývajúce;
 • ovláda základy organizácie a manažmentu projektu, je schopný realizovať malý výskumný projekt, ktorého výsledky nemusia mať nutne kvalitu oprávňujúcu na publikovanie experimentu;
 • je schopný sledovať vývoj v odbore a úspešne pokračovať vo vlastnom profesijnom vývoji;
 • je schopný odborne komunikovať v jednom svetovom (najčastejšie anglickom) jazyku;
 • vie riešiť problémy a rozhodovať, pracovať v tíme, využívať manažment času
 • je schopný podnikať v oblasti malého a stredného podnikania.

 

Vymedzenie jadra znalostí (1. stupeň)

Nosné témy jadra znalostí študijného odboru hutníctvo v prvom stupni vysokoškolského štúdia spadajú do týchto oblastí:

a) Všeobecný základ:

 • Matematika
 • Fyzika
 • Chémia (všeobecná, anorganická, organická, fyzikálna)
 • IKT (algoritmizácia, základné nástroje (MS Office) – pokročilé aplikácie, spracovanie a prezentácia výsledkov)

b) Technologický základ odboru:

 • Nerastné suroviny (technická mineralógia)
 • Technologické procesy a zariadenia
 • Výroba kovov (železo, oceľ, ferozliatiny, liatiny, neželezné kovy, zliatiny kovov)
 • Spracovanie kovov (zlievarenstvo, fyzikálna a prášková metalurgia)
 • Výroba a použitie priemyselnej (žiaruvzdornej) keramiky
 • Energia (zdroje, premena a transport energie)
 • Tepelná technika

c) Teoretický základ odboru:

 • Teória vysokoteplotných procesov (termodynamické a kinetické aspekty)
 • Teória technologických procesov (jednotkové operácie, bilancie)
 • Náuka o materiáloch, kryštalochémia
 • Základy strojárstva (výkresová dokumentácia, CAD systémy)
 • Meranie, regulácia, automatizácia
 • Informatika (vyhľadávanie informácií v databázach odboru a ich kritické posudzovanie, štatistika a plánovanie experimentov, aplikovaný SW/informatizácia v odbore – modelovanie, programovanie)
 • Systémy riadenia výroby a kvality 

d) Identifikačné metódy a metódy medzioperačnej kontroly (analytické metódy a metódy charakterizácie materiálov).

e) Ekonomické, právne, environmentálne a jazykové základy.

f) Manažérske spôsobilosti (riešenie problémov a rozhodovanie, prezentácia poznatkov, tímová práca, manažment času).

Neoddeliteľnou súčasťou štúdia sú laboratórne cvičenia v špecializovaných laboratóriách, zamerané na základné laboratórne operácie a špecifické laboratórne práce odboru.

 

Štátna skúška (1. stupeň):

- obhajoba bakalárskej práce,

- overenie poznania študijného odboru - súčasťou obhajoby bakalárskej práce je odborná rozprava, kde študent     preukáže schopnosť odborne diskutovať na tému bakalárskej práce v kontexte znalostí študijného odboru hutníctvo.

 

Standard length of daily study: 2

Standard length of external study: 3

 

Contents of the study department - second grade description

Vymedzenie odborného profilu absolventa (2. stupeň)

 

Všeobecná charakteristika odborného profilu absolventa (2. stupeň)

Absolvent

 • má podrobný prehľad a hlboké vedomosti o technológiách používaných v oblasti svojej špecializácie, chápe javy a procesy prebiehajúce v prevádzkových podmienkach aj ich vzájomné interakcie;
 • je potenciálne schopný optimalizovať a modernizovať technológie používané v oblasti svojej špecializácie;
 • je schopný (samostatne alebo ako vedúci riešiteľského tímu) tvorivým spôsobom riešiť komplexný problém s použitím vybraných teórií, konceptov a metód odboru, vie realizovať aj rozsiahle analyticko-syntetické práce v rámci výrobnej organizácie a odvetvia priemyslu;
 • vie použiť niektoré pokročilé výskumné postupy odboru spôsobom, ktorý umožňuje získať nové pôvodné poznatky vychádzajúce z teórie alebo praxe;
 • je schopný prevziať zodpovednosť za vykonávané laboratórne činnosti, hodnotiť a prezentovať dosiahnuté výsledky;
 • je schopný realizovať výskumný projekt, ktorého výsledky sú potenciálne publikovateľné;
 • aktívne pracuje s výpočtovou technikou a informačnými technológiami pri riadení technologických procesov a pri riešení úloh výskumu a vývoja.

 

Teoretické vedomosti (2. stupeň)

Absolvent inžinierskeho študijného programu v študijnom odbore hutníctvo

 • preukazuje hlboké vedomosti a pochopenie vychádzajúce z vedomostí absolventa bakalárskeho štúdia z matematiky, fyziky, chémie, mechaniky a dynamiky tuhých a poddajných telies a prostredí, nerastných surovín, náuky o materiáli, termomechaniky a hydromechaniky, ako aj matematického modelovania a programovania na úrovni umožňujúcej ich praktickú aplikáciu a rozvoj inžinierskych metód, ktoré mu umožňujú vyvíjať originálne postupy a metódy v oblasti svojej špecializácie;
 • ovláda technológiu materiálov, napríklad pozná fyzikálnu a chemickú podstatu procesov využívaných v rámci svojej špecializácie a ich vplyv na zložitosť i náročnosť technológie a na vlastnosti produktov;
 • preukazuje hlboké vedomosti a chápanie teórií, konceptov a metód zodpovedajúcich súčasnému stavu poznania v oblasti svojej špecializácie;
 • preukazuje hlboké znalosti hlavných postupov a metód vedeckej práce a niektoré z nich vie použiť v štandardných podmienkach;
 • preukázateľne chápe možnosti, podmienky a obmedzenia využitia poznatkov súvisiacich odborov;
 • preukazuje získanie vedomostí umožňujúcich úspešný vstup do doktorandského štúdia.

 

Praktické schopnosti a zručnosti (2. stupeň)

Absolvent

 • vie kriticky posudzovať problémy svojho odboru, orientovať sa v medziodborových problémoch;
 • vie navrhovať technologické procesy so všetkými potrebnými výpočtami a ekonomickými rozvahami;
 • vie používať odbornú terminológiu a spracovať technickú dokumentáciu (DTP);
 • vie čítať technologické schémy a technické výkresy strojov a zariadení alebo ich častí;
 • je schopný vyvíjať nové inžinierske metódy riešenia problémov v odbore;
 • vie vykonávať odbornú analýzu technologických procesov, analyzovať a hodnotiť technické riešenia;
 • vie používať základné aj špecifické metodiky experimentu a samostatne realizovať aj zložitejšie experimenty v laboratóriu, vie spracovať a vyhodnotiť výsledky experimentu na odbornej úrovni;
 • vie navrhovať aj zložité technologické procesy (postupnosť jednotkových operácií a spôsob ich zapojenia, so základnými výpočtami a ekonomickými rozvahami) na základe stanoveného postupu a cieľovej kapacity;
 • vie s využitím odborných vedomostí samostatne vymedziť, pomenovať a tvorivým spôsobom riešiť doposiaľ nevyriešený teoretický alebo praktický problém v odbore;
 • vie použiť pokročilé výskumné postupy v odbore spôsobom umožňujúcim získavať nové pôvodné informácie.

 

Doplňujúce vedomosti, schopnosti a zručnosti (2. stupeň)

Absolvent

 • vie samostatne písomne spracovať komplexnú tému v danom odbore;
 • vie samostatne a tvorivým spôsobom vyriešiť komplexný výskumný problém s použitím vybraných teórií, konceptov a metód tak, že výsledky sú potenciálne publikovateľné;
 • vie použiť informácie z rôznych odborov pre formulácie záverov, ktoré je schopný jednoznačne zdôvodniť odbornej aj laickej verejnosti;
 • vie využiť vedomosti a chápanie a svoju schopnosť riešiť problémy v novom, neznámom prostredí, hoci aj vzdialenom od oblasti hutníctva.

 

 Vymedzenie jadra znalostí (2. stupeň)

Nosné témy jadra znalostí študijného odboru hutníctvo v druhom stupni vysokoškolského štúdia spadajú do týchto oblastí:

a) Prehĺbenie technologických základov odboru (v oblasti špecializácie):

 • Výroba kovov (železo, oceľ, ferozliatiny, liatiny, neželezné kovy, zliatiny kovov) a uhlíkatých palív
 • Spracovanie kovov (zlievarenstvo - výroba tvarových odliatkov, fyzikálna a prášková metalurgia)
 • Výroba a použitie priemyselnej (najmä žiaruvzdornej) keramiky
 • Energia (zdroje a premena energií, doprava energetických médií, energetické hodnotenie procesov)
 • Tepelná technika

b) Prehĺbenie inžinierskych základov odboru (v oblasti špecializácie):

 • Teória vysokoteplotných procesov (termodynamické a kinetické aspekty)
 • Inžinierske základy procesov (jednotkové operácie)
 • Materiálové inžinierstvo (náuka o materiáloch, kryštalochémia)
 • Základy strojárstva (výkresová dokumentácia, CAD systémy)
 • Meranie, regulácia, automatizácia
 • Inžinierska informatika (vyhľadávanie informácií v databázach odboru a ich kritické posudzovanie, aplikovaná štatistika, spoľahlivosť a plánovanie experimentov, aplikovaný SW/informatizácia v odbore – modelovanie, simulácia a optimalizácia, programovanie)
 • Systémy riadenia výroby
 • Základy environmentálneho povedomia

c) Identifikačné metódy a metódy medzioperačnej kontroly (analytické metódy a metódy charakterizácie materiálov).

d) Ekonomické, právne, environmentálne a jazykové základy.

e) Manažérske spôsobilosti (riešenie problémov a rozhodovanie, prezentácia poznatkov, tímová práca, manažment času)

Neoddeliteľnou súčasťou štúdia sú laboratórne cvičenia v špecializovaných laboratóriách, zamerané na základné laboratórne operácie a špecifické laboratórne práce odboru.

 

Štátne skúšky (2. stupeň):

- obhajoba diplomovej práce,

- štátna skúška z integrovaného predmetu - overenie poznania študijného odboru hutníctvo v oblasti špecializácie.

Standard length of daily study: 4

Standard length of external study: 5

 

Content of the study department - description of the third grade

 Vymedzenie odborného profilu absolventa (3. stupeň)

 

Všeobecná charakteristika odborného profilu absolventa (3. stupeň)

Absolvent

 • má podrobný prehľad a hlboké vedomosti o stave poznania v oblasti témy svojej dizertačnej práce, chápe do dôsledkov študované javy a procesy a ich vzájomné interakcie;
 • je schopný kritického myslenia pri formulácii nových, komplexných problémov;
 • je schopný vyvíjať a používať metodiky na riešenie nových problémov, stanovovať postupy, plány, stratégie na riešenie takých problémov;
 • má schopnosť abstrakcie a zjednodušenia v záujme identifikácie a modelovania podstaty študovaného problému;
 • vie vedecky prispieť k novým a originálnym poznatkom v rámci svojho odboru;
 • vie usporiadať fakty, porovnávať, štrukturalizovať, analyzovať a hodnotiť kvalitatívne aj kvantitatívne údaje;
 • vie posúdiť dôsledky možných riešení, rozpoznať obmedzenia pre ich použitie a vyhodnotiť možné efekty v porovnaní so stanovenými cieľmi;
 • vie komunikovať o predmete svojho expertného záujmu a o dosiahnutých výsledkoch s odborníkmi svojho odboru aj s odborníkmi z iných odborov, prípadne aj s laikmi;
 • vie kriticky hodnotiť obmedzujúce podmienky pre analýzy v kontexte hutníctvo (alebo príbuzné odvetvie priemyslu) – ekonomika – životné prostredie, a to tak z lokálneho ako aj celospoločenského hľadiska.

 

Teoretické vedomosti (3. stupeň)

Absolvent doktorandského študijného programu v študijnom odbore hutníctvo

 • preukazuje hlboké vedomosti a chápanie teórií, konceptov a metód, ktoré sú v popredí súčasného záujmu o rozvoj poznania študovaného odboru na medzinárodnej úrovni;
 • ovláda vedecké a výskumné metódy odboru a vie ich tvorivo využívať v zložitých neštandardných podmienkach;
 • vie kriticky posudzovať problémy svojho odboru, kriticky posudzovať medziodborové problémy a je schopný ich riešiť;
 • preukazuje chápanie systému vied a výskumných problémov na rozhraní odborov.

 

Praktické schopnosti a zručnosti (3. stupeň)

Absolvent doktorandského študijného programu v študijnom odbore hutníctvo

 • vie samostatne vyhľadávať vedecké alebo vývojové problémy, presne ich definovať, zmapovať súčasný stav poznania v danej oblasti;
 • vie riešiť problémy vedeckými postupmi a svoje riešenia prezentovať a obhájiť pred odbornou komunitou, viesť o nich diskusiu vo svetovom jazyku;
 • je schopný prakticky využívať, rozvíjať a rozpracovávať počítačové prístupy pri riešení odborných problémov;
 • vie používať základné aj špecifické metodiky experimentu a samostatne realizovať aj náročné experimenty v laboratóriu, vie spracovať a vyhodnotiť výsledky experimentu na odbornej úrovni;
 • vie vykonávať nezávislý, originálny a recenzovaným periodikom publikovateľný výskum presahujúci súčasné hranice poznania v odbore na medzinárodnej úrovni;
 • vie na základe publikovaných prác spísať a obhájiť dizertačnú prácu;
 • je schopný tvorivo a zásadne prispieť k novým riešeniam;
 • je schopný navrhovať a overovať nové postupy výroby, spolupracovať na realizácii technologických zmien a inovačných aktivít.

 

Doplňujúce vedomosti, schopnosti a zručnosti (3. stupeň)

Absolvent doktorandského študijného programu v študijnom odbore hutníctvo

 • preukazuje schopnosť kritickej analýzy, hodnotenia a formulácie nových, komplexných návrhov;
 • vie kriticky posúdiť výsledky vedeckej práce vrátane vlastných výsledkov;
 • vie vyvíjať nové metódy a používať ich na riešenie problémov, určovať stratégiu postupu riešenia problému.

 

Vymedzenie jadra znalostí (3. stupeň)

Nosné témy jadra znalostí študijného odboru hutníctvo v treťom stupni vysokoškolského štúdia spadajú do týchto oblastí:

a) Rozšírenie a prehĺbenie technologických a inžinierskych základov odboru v oblasti špecializácie, s využitím interdisciplinárneho a medziodborového prístupu. 

b) Rozšírenie a prehĺbenie inžinierskych základov odboru (v oblasti špecializácie).

c) Rozšírenie a prehĺbenie v oblasti identifikačných a analytických metód.

d) Rozšírenie a prehĺbenie ekonomických, právnych, environmentálnych a jazykových vedomostí a zručností.

e) Rozšírenie a prehĺbenie manažérskych spôsobilostí, najmä v oblasti organizácie a riadenia projektov.

f) Aktívna účasť na medzinárodnej vedecko-výskumnej spolupráci v rámci mobilít.

 

Štátne skúšky (3. stupeň):

- dizertačná skúška,

- obhajoba dizertačnej práce.

 

History of Descriptions

Back