Field of study

Nekovové materiály a stavebné hmoty

Uvedeným študijným odborom skončila platnosť 31.08.2019. Nová sústava študijných odborov je na stránke ministerstva školstva. Momentálne pracujeme na jej aktualizácii.

Group:

Construction, Technology, Production and Communications

Subgroup:

Construction Engineering, Technology, Production and Communications

Research area:

projektovanie, inžinierstvo, technológie a vodné hospodárstvo

PDF of the description


Content of the study department - description of the first degree

Contents of the study department - second grade description

Standard length of daily study:

Standard length of external study:

 

Content of the study department - description of the third grade

Absolvent ovláda vedecké metódy práce pri výskume a vývoji nekovových materiálov a stavebných hmôt s prihliadnutím najmä na ich fyzikálne vlastnosti, štruktúru a fázové zloženie.Teoretické vedomosti

Absolvent rozširuje poznatky odboru a je schopný zovšeobecňovať dosiahnuté výsledky výskumu, modelovať a matematicky formulovať kinetiku procesov vývoja štruktúry, fázového zloženia a vlastností nekovových a kompozitných materiálov. Je schopný prognózovať trvanlivosť a životnosť, hľadať účinnú ochranu na zvýšenie trvanlivosti, a tým aj životnosti materiálov a konštrukcií.

Teoretické vedomosti vytvárajú predpoklady, že absolvent je pripravený na riešenie aj náročných vedeckých alebo praktických problémov súvisiacich s vývojom a aplikáciou nekovových materiálov a stavebných hmôt.

Doplňujúce vedomosti, schopnosti a zručnosti

Absolvent je schopný vedecky formulovať problém, navrhnúť optimálny postup jeho riešenia a tento realizovať. Osvojil si zásady vedeckej práce, získal laboratórnu zručnosť a je schopný využívať a aj navrhovať nové skúšobné metódy. Rieši tiež úlohy spojené s vývojom nových materiálov. Je schopný prezentovať výsledky výskumu. Rozširovaním poznatkov v uvedených smeroch prispieva k rozvoju študijného odboru s kladným dopadom na prax.

Vymedzenie jadra znalostí (Korpus študijného odboru)

Nosné témy jadra znalostí študijného odboru

Nosné témy jadra znalostí 3. stupňa, t.j. PhD. stupňa vysokoškolského štúdia sú viazané na Náuku o nekovových materiáloch a stavebných hmotách (Theory of non-metalic materials  and building masses).

Jadro obsahuje len rámcové témy (vybrané state):

Študijná časť

Teoretický fundament, metodologický aparát, špecializácia: matematická štatistika; optimálny návrh experimentu; výpočtový systém Mathematica pod MS Windows; stavebná tepelná technika; stavebná akustika; pružnosť a pevnosť; stavebná mechanika; anorganická chémia; organická chémia; chémia a technológia silikátov; štruktúra, fyzikálne  vlastnosti, trvanlivosť a skúšanie stavebných materiálov; technológia betónu; ľahké stavebné hmoty; plasty; maltoviny apod.

Vedecká časť

  • Výskum aktuálneho vedeckého problému zodboru.
  • Vedecké formulovanie problému (technické zadanie), väzba výskum - vývoj - výroba -vlastnosti - použitie - recyklácia, právne a environmentálne aspekty nových výrobkov, etická a spoločenské stránka vedeckej práce, prezentácia výsledkov, rozvoj študijného odboru a prínos pre prax.

Znalosti uvedené v jadre majú rozsah 1/3 v študijnej časti a 2/3 vo vedeckej časti. Dizertačná skúška a obhajoba dizertačnej práce (záverečná práca) musí spĺňať kritérium, aby študent preukázal schopnosť samostatne získavať a aplikovať teoretické a praktické poznatky.

Back