Field of study

TRESHOLD STATE OF MATERIALS

Uvedeným študijným odborom skončila platnosť 31.08.2019. Nová sústava študijných odborov je na stránke ministerstva školstva. Momentálne pracujeme na jej aktualizácii.

Group:

Construction, Technology, Production and Communications

Subgroup:

Construction Engineering, Technology, Production and Communications

Research area:

metalurgické a montánne vedy

English Name of the field of study:

TRESHOLD STATE OF MATERIALS

PDF of the description


Levels - description

Študijný odbor MEDZNÉ STAVY MATERIÁLOV sa môže podľa Sústavy študijných odborov vydanej rozhodnutím Ministerstva školstva SR č. 2090/2002-sekr. zo dňa 16. decembra 2002 študovať v:

  • treťom stupni vysokoškolského štúdia (PhD.).

Predpokladá sa, že absolvent ukončil druhostupňové štúdium v študijnom odbore Materiály, Aplikovaná mechanika, Časti a mechanizmy strojov alebo v niektorom príbuznom študijnom odbore.

Reason for the establishment of a study department

Medzné stavy materiálov sú súčasťou systému tvorby moderných a inteligentných materiálov s uplatnením v rôznych oblastiach: letecký, raketový a automobilový priemysel, biomedicínske aplikácie, multifunkčné materiály, inteligentné materiály a pod. Pre súčasnú úspešný rozvoj poznania sa predpokladá zvýšený dopyt profesionálov v tejto oblasti.

Examples of similar study departments abroad

University of Cambridge -  Materials Science and Metallurgy, University of Oxford - Materials Science, Stanford University - Materials Science & Engineering, Pennsylvania  State University - Physical Metallurgy, Metals Science and Engineering. V Európe na všetkých väčších technických univerzitách je doktorandské štúdium zamerané na fyzikálnu metalurgiu a medzné stavy materiálov, prípadne na materiálový výskum.

Definition of related fields of study and differences between them

-          Materiály

-          Fyzikálna metalurgia

-          Strojárske technológie a materiály

-          Aplikovaná mechanika

Tieto odbory sú len čiastočne orientované na medzné stavy materiálov, ale tvoria ich neoddeliteľnú časť.

Content of the study department - description of the first degree

Contents of the study department - second grade description

Standard length of daily study:

Standard length of external study:

 

Content of the study department - description of the third grade

Absolvent študijného odboru Medzné stavy materiálov ovláda vedecké metódy výskumu, vývoja a hodnotenia konštrukčných kovových aj nekovových materiálov  s orientáciou napr. na vývoj biomateriálov, nanomateriálov, materiálov pre vysoké teploty, materiálov pre dlhodobé zaťaženie v radiačnom prostredí, v koróznom prostredí, materiálov pre vysokorýchlostné obrábanie, ultraľahkých materiálov, materiálov pre mikroelektroniku a podobne.Teoretické vedomosti (3. stupeň)

Absolvent odboru Medzné stavy materiálov (3. stupeň)

-          vedecky báda a prináša vlastné riešenia problémov v oblasti medzných stavov materiálov

-          navrhuje hraničné oblasti využitia konštrukčných materiálov

-          navrhuje a overuje nové metódy hodnotenia vlastností materiálov

Doplňujúce vedomosti, schopnosti a zručnosti (3. stupeň)

Absolvent odboru Medzné stavy materiálov (3. stupeň) si osvojí:

-          zásady vedeckej práce, väzby výskum-vývoj-výroba-použitie-recyklácia, vedecké formulovanie problému (technické zadanie), právne a environmentálne aspekty nových materiálov, etické a spoločenské stránky vedeckej práce, prezentáciu výsledkov, rozvoj študijného odboru a prínos pre prax

-          spoluprácu s pracoviskami pre vývoj softvéru pre MKP a MHP

Nosné témy jadra znalostí študijného odboru (3. stupeň)

Nosné témy jadra znalostí 3.stupňa tj. PhD. stupňa vysokoškolského štúdia sú viazané na Materiálové vedy  - MS (Materials Science) .

Študijná časť:

Teoretický fundament, metodologický aparát, špecializácia:

-          Teoretický základ pre riešenie vedeckých úloh:  Vybrané state z aplikovanej matematiky, Teória pravdepodobností a matematická štatistika, Fyzika tuhých látok

-          Teoretický základ pre štecializáciu:  Teória fázových premien, Fyzikálna metalurgia, Medzné stavy materiálov, Mechanika kontinua, Metódy hraničných prvkov a metódy konečných prvkov, Mikro a nanomateriály, Kompozitné materiály, Polymérne materiály

-          Základy pre vedenie experimentov: Vedecký experiment, Faktorová analýza, Experimentálne metódy

Vedecká časť:

-          výskum aktuálneho otvoreného vedeckého problému z odboru.

-          znalosti uvedené v jadre majú rozsah 1/3 v študijnej časti a 2/3 vo vedeckej časti.

-          publikovanie vo vedeckých časopisoch v oblasti materiálových vied, mechaniky a fyziky tuhých látok

-          dizertačná skúška a obhajoba dizertačnej práce (záverečná práca) - preukázanie schopnosti samostatne vedecky pracovať, získavať nové poznatky a schopnosť interpretovať získané výsledky

History of Descriptions

Back