Field of study

Environmental Chemistry and Technology

Uvedeným študijným odborom skončila platnosť 31.08.2019. Nová sústava študijných odborov je na stránke ministerstva školstva. Momentálne pracujeme na jej aktualizácii.

Group:

Construction, Technology, Production and Communications

Subgroup:

Construction Engineering, Technology, Production and Communications

Research area:

chémia, chemická technológia a biotechnológie

English Name of the field of study:

Environmental Chemistry and Technology

PDF of the description


Levels - description

Študijný odbor CHÉMIA A TECHNOLÓGIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA sa môže podľa Sústavy študijných odborov vydanej rozhodnutím Ministerstva školstva SR č. 2090/2002-sekr. zo dňa 16. decembra 2002 študovať v:

 • treťom stupni vysokoškolského štúdia (PhD.)

Štandardná dĺžka štúdia je 3 roky pre internú a 5 rokov pre externú formu štúdia.

Content of the study department - general part

Absolventi študijného odboru CHÉMIA A TECHNOLÓGIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA sú spôsobilí vykonávať podľa dosiahnutého stupňa profesiu

 • Chemik-technológ pre ochranu životného prostredia – Doktor filozófie
 • Environmental Chemistry and Technology Philosophiae doctor-PhD, (Environmental Chemistry and Technology Scientist ) -3. stupeň..

Environmental Chemistry and Technology Philosophiae doctor-PhD. - ovláda vedecké metódy výskumu mechanizmov chemických premien organických a anorganických polutantov v zložkách životného prostredia, so zameraním na posudzovanie rizika na zdravie a prirodzenú funkčnosť ekologických systémov. Ovláda  fyzikálno-chemické a technologické procesy využívané pri ochrane životného prostredia, modelovaní a vývoji nových bezodpadových technológií a technológií kontroly a monitoringu emisií do prostredia, v súčinnosti s koncepciou globálneho zdravia a trvale udržateľného rozvoja spoločnosti.

Reason for the establishment of a study department

CHÉMIA A TECHNOLÓGIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA predstavuje samostatnú, komplexnú vednú oblasť environmentálnych vied, zaoberajúcu sa ekologickými vplyvmi antropogénnych chemických polutantov a rádioaktívnych látok na zložky životného prostredia, ako aj výskumom chemicko-inžinierskych procesov pre nové progresívne technológie znižovania emisií do ovzdušia, znečisťovania vôd a pôd, výskumom a vývojom separačných a recyklačných technológií rozličných druhov odpadov, posudzovaním toxicity chemických výrobných medziproduktov, vývojom remediačných technológií, jadrovej bezpečnosti,  monitorovaním hladiny kontaminantov v životnom prostredí s cieľom chrániť jeho čistotu a zdravie človeka.

Examples of similar study departments abroad

University of California, Riverside, USA; Carleton University, Ottava, Canada; Clemson University, Clemson, USA; Universität Cottbus, Cottbus, FRG; Vysoká škola chemicko-technologická, Praha, Česká republika.

Definition of related fields of study and differences between them

-        Environmentálne inžinierstvo,

-        Chemické inžinierstvo,

-        Chémia,

-        Chemické technológie,

-        Biotechnológie

Content of the study department - description of the first degree

Contents of the study department - second grade description

Standard length of daily study: 3

Standard length of external study: 5

 

Content of the study department - description of the third grade

Absolvent ovláda vedecké metódy výskumu a vývoja CHÉMIE A TECHNOLÓGIE ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA s orientáciou na vývoj nových progresívnych technológií, monitorovacích techník a analytických metód pre ochranu zložiek životného prostredia (ovzdušia, vody, pôdy) a ochranu pred vplyvom rádioaktívneho externého a interného znečistenia z prírodných a antropogénnych zdrojov.Teoretické vedomosti:

Absolvent odboru CHÉMIA A TECHNOLÓGIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

 • získa nadštandardné vedomosti z oblasti chémie a technológie ochrany životného prostredia
 • rozšírené vedomosti z oblasti monitoringu škodlivých chemických látok a rádionuklidov v zložkách životného prostredia
 • významne komplexnejšie vedomosti z oblasti:

-         čistenia odpadových vôd, úpravy pitných vôd,

-         ochrany čistoty a spôsobov kontroly znečisťovania vzduchu (vonkajšieho i vnútorného prostredia),

-         spôsobov hodnotenia jadrovej a radiačnej bezpečnosti.

Doplňujúce vedomosti, schopnosti a zručnosti:

Absolvent odboru CHÉMIA A TECHNOLÓGIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA (3. stupeň) si osvojí:

 • zásady vedeckej práce, väzby  a súvislosti v reťazci výskum-vývoj-výroba-použitie-recyklácia, schopnosť vedeckého formulovania problému (technického zadania), konať analýzu právnych a environmentálnych aspektov zavádzania nových produktov, etické a sociálne stránky výskumnej a vedeckej práce, vhodné spôsoby prezentácie výsledkov, schopnosť zhodnotiť výsledky vykonanej práce z hľadiska rozvoja študijného odboru a prínosov pre prax..

Vymedzenie jadra vedomostí

Nosné témy jadra znalostí študijného odboru:

Nosné témy jadra znalostí 3.stupňa vysokoškolského štúdia (PhD.) sú viazané na Chemické vedy a technológie ochrany životného prostredia ( Chemical and Environmental Protection Technology).

Študijná časť:

Teoretický fundament, metodologický aparát, špecializácia:  chemická kinetika a katalýza, chemická termodynamika, štruktúra a vlastnosti chemických zlúčenín, spektrálne vlastnosti látok, chromatografické analytické metódy, separačné metódy, filtrácia, adsorpcia, absorpcia, extrakcia, ióno-výmenné reakcie, redox systémy, jadrová chémia a nukleárna technika, biologická rozložiteľnosť látok, toxicita látok, fotochémia a fotobiológia, technológia anorganických materiálov, technológia organických materiálov a petrochémia, technológia makromolekulových látok, chemické reaktory a bioreaktory, environmentálne biotechnológie , technológie kontroly polutantov v prostredí, remediačné a recyklačné technológie, vedecký experiment, matematická analýza, teória pravdepodobností a matematická štatistika, teória systémov, matematicko-počítačová simulácia a modelovanie, monitorovanie chemických a rádioaktívnych látok, radiačná chémia, vnútorná kontaminácia, jadrová a radiačná bezpečnosť, nakladanie s rádioaktívnymi odpadmi.

Vedecká časť:

Je zameraná na štúdium a výskum v oblasti:

 • analýzy polutantov a ich vplyvu na zložky životného prostredia a ekologické systémy,
 • fyzikálno-chemických a biologických metód rozložiteľnosti polutantov,
 • simulovania technologických procesov ochrany zložiek životného prostredia,
 • vplyvov rádioaktívnych látok a žiarenia na životné prostredie,
 • nových postupov v technológiách ochrany životného prostredia,
 • zhodnocovania a recyklácie rôznych druhov odpadov,
 • osvojenia si zásad vedeckej práce, väzieb  a súvislostí v reťazci výskum-vývoj-výroba-použitie-recyklácia, schopnosti vedeckého formulovania problému (technického zadania), vykonávania analýzy právnych a environmentálnych aspektov zavádzania nových produktov, etických a sociálnych stránok výskumnej a vedeckej práce, vhodných spôsobov prezentácie výsledkov, schopnosti hodnotiť výsledky vykonanej práce z hľadiska rozvoja študijného odboru a prínosov pre prax.

History of Descriptions

Back