Field of study

Technology of Macromolecular Materials

Uvedeným študijným odborom skončila platnosť 31.08.2019. Nová sústava študijných odborov je na stránke ministerstva školstva. Momentálne pracujeme na jej aktualizácii.

Group:

Construction, Technology, Production and Communications

Subgroup:

Construction Engineering, Technology, Production and Communications

Research area:

chémia, chemická technológia a biotechnológie

English Name of the field of study:

Technology of Macromolecular Materials

PDF of the description


Levels - description

Študijný odbor TECHNOLÓGIA MAKROMOLEKULOVÝCH LÁTOK sa môže podľa Sústavy študijných odborov vydanej rozhodnutím Ministerstva školstva SR č. 2090/2002-sekr. zo dňa 16. decembra 2002 študovať v:

  • treťom stupni vysokoškolského štúdia (PhD.)

Content of the study department - general part

Absolventi študijného odboru TECHNOLÓGIA MAKROMOLEKULOVÝCH LÁTOK sú spôsobilí vykonávať podľa dosiahnutého stupňa profesiu

-       Technology of macromolecular materials Philosophiae doctor-PhD, (Technology of macromolecular materials Scientist or Polymer materials Scientist) -3. stupeň..

Technology of macromolecular materials Philosophie doctor-PhD. - ovláda vedecké metódy výskumu a vývoja nových typov makromolekulových materiálov s orientáciou na poznanie vzťahov medzi štruktúrou, vlastnosťami a technológiou. Orientuje sa na spracovanie a aplikáciu syntetických a prírodných polymérov, modifikovaných polymérnych zmesí a kompozitov pre širokú oblasť priemyslu plastických látok a kaučuku, celulózarsko-papierenského priemyslu, polygrafického priemyslu, priemyslu vlákien a obalových polymérnych materiálov, biomateriálov a ďalších špeciálnych materiálov, kde sa spracovávajú alebo využívajú polyméry.

Reason for the establishment of a study department

Technológia makromolekulových látok je disciplína orientovaná na vývoj a priemyselnú výrobu rôznych typov polymérnych materiálov, pre potreby viacerých priemyselných odvetví.

Examples of similar study departments abroad

Prakticky na všetkých technicky zameraných univerzitách vo svete sú odbory, zabezpečujúce výchovu PhD študentov pre polymérny priemysel a materiály, v mnohých prípadoch aj vo veľmi špecifických interdisciplinárnych odboroch. Veľké množstvo takýchto odborov možno nájsť na INTERNETE pod odkazom "Polymer materials and engineering" alebo "Polymer science and technology".

Definition of related fields of study and differences between them

-       Makromolekulová chémia – skôr teoretické základy pre vývoj nových typov polymérov.

Content of the study department - description of the first degree

Contents of the study department - second grade description

Standard length of daily study:

Standard length of external study:

 

Content of the study department - description of the third grade

Absolvent ovláda vedecké metódy výskumu a vývoja nových makromolekulových materiálov na báze syntetických alebo prírodných polymérov s orientáciou napr. na vývoj polymérnych materiálov s novou štruktúrou a novými vlastnosťami a ovláda špeciálne metódy ich charakterizácie a nové špecifické technológie ich prípravy.Teoretické vedomosti (3. stupeň)

Absolvent odboru Technológia makromolekulových látok (3. stupeň)

-       vedecky báda a prináša vlastné riešenia problémov v oblasti makromolekulových materiálov a technológií ich prípravy a spracovania.

Doplňujúce vedomosti, schopnosti a zručnosti (3. stupeň)

Absolvent odboru Technológia makromolekulových látok (3. stupeň) si osvojí

-       Zásady vedeckej práce, väzby výskum-vývoj-výroba-použitie-recyklácia, vedecké formulovanie problému (technické zadanie), právne a environmentálne aspekty nových produktov, etické a spoločenské stránky vedeckej práce, prezentáciu výsledkov, rozvoj študijného odboru a prínos pre prax..

Vymedzenie jadra znalostí (3. stupeň)

Nosné témy jadra znalostí študijného odboru (3. stupeň)

Nosné témy jadra znalostí 3.stupňa tj. PhD. stupňa vysokoškolského štúdia sú viazané na Vedu o polyméroch (Polymer Science).

Jadro obsahuje len rámcové témy ( vybrané state):

Študijná časť:

Teoretický fundament, metodologický aparát, špecializácia:  Makromolekulová chémia, fyzika polymérov, reológia tavenín, metódy charakterizácie polymérnych látok, modifikácia polymérov, kompozitné materiály, biopolyméry, fyzikálna a koloidná chémia, teória špeciálnych technológií polymérnych materiálov – podľa študijného programu (plasty a kaučuk, textil a vlákna, drevo, buničina, papier, polygrafia, biomateriály, obalové materiály a podobne), ekologické a ekonomické aspekty špeciálnych technológií polymérnych materiálov.

Vedecká časť:

-               Výskum aktuálneho otvoreného vedeckého problému z odboru.

-       Zásady vedeckej práce, väzby výskum-vývoj-výroba-použitie-recyklácia, vedecké formulovanie problému (technické zadanie), právne a environmentálne aspekty nových produktov, etické a spoločenské stránky vedeckej práce, prezentácia výsledkov, rozvoj študijného odboru a prínos pre prax.

Znalosti uvedené v jadre majú rozsah 1/3 v študijnej časti a 2/3 vo vedeckej časti. Dizertačná skúška a obhajoba dizertačnej práce (záverečná práca) musí spĺňať kritérium, aby študent preukázal schopnosť samostatne získavať teoretické a praktické poznatky.

History of Descriptions

Back