Field of study

Organic Technology and Technology of fuels

Uvedeným študijným odborom skončila platnosť 31.08.2019. Nová sústava študijných odborov je na stránke ministerstva školstva. Momentálne pracujeme na jej aktualizácii.

Group:

Construction, Technology, Production and Communications

Subgroup:

Construction Engineering, Technology, Production and Communications

Research area:

chémia, chemická technológia a biotechnológie

English Name of the field of study:

Organic Technology and Technology of fuels

PDF of the description


Levels - description

Študijný odbor ORGANICKÁ  TECHNOLÓGIA   A TECHNOLÓGIA  PALÍV  sa môže podľa sústavy študijných odborov vydanej rozhodnutím Ministerstva školstva SR č. 2090/2002-sekr. zo dňa 16. decembra 2002 študovať v: 

  • treťom stupni vysokoškolského štúdia ( PhD. )

Content of the study department - general part

Absolventi študijného odboru ORGANICKÁ  TECHNOLÓGIA  A TECHNOLÓGIA  PALÍV  sú spôsobilí vykonávať profesiu

-  Philosophiae doctor – PhD. organickej technológie  a technológie palív

Reason for the establishment of a study department

Organická technológia a technológia palív riešia problémy súvisiace s využitím primárnych uhlíkových surovín, najmä uhľovodíkov a následne z nich vyrábaných zlúčenín. Technológie sú stimulátorom v hľadaní optimálneho riešenia. Úlohou organickej technológia a technológie palív je maximálne zhodnocovať východiskové suroviny pri minimálnej potrebe energie a bez znečisťovania životného prostredia s cieľom vyrobiť spoločensky žiadúce produkty. Organická technológia a technológia palív sa zaoberajú postupmi, ktoré doprevádzajú fyzikálne a chemické premeny prebiehajúce vo výrobných zariadeniach. Zabezpečujú priemysel, komunálnu oblasť a domácnosti potrebnou energiou. Obsah študijného odboru je koncipovaný tak, aby poskytol hlboké základy profesného zamerania v oblasti priemyslu organických výrob, spracovania ropy a petrochémie.

Examples of similar study departments abroad

Kanada – University of Ottawa, Faculty of Engineering, Department of Chemical Engineering Ottawa; University of Calgary, Faculty of Engineering, Oil and Gas Engineering,Calgary; Rakúsko – University of Leoben, Leoben. Česká republika – Institute of Chemical Technology, Faculty of Chemical Technology, Faculty of Environment Protection Technology, Praque.

Definition of related fields of study and differences between them

-         Chemické inžinierstvo

-         Materiály

-         Technológia makromolekulových látok

Chemické inžinierstvo je vyprofilovaná a etablovaná vedná disciplína. Študijný odbor existuje na každej technickej univerzite, ktorá pripravuje inžinierov chémie. Teoretické prostredie vytvárané chemickým inžinierstvom dopĺňa príbuzný študijný odbor Materiály, ktorý pojednáva v procesoch spracovania prírodných a syntetických materiálov, vlákien, textilu, plastov, kaučuku, dreva, celulózy a papiera.

Content of the study department - description of the first degree

Contents of the study department - second grade description

Standard length of daily study:

Standard length of external study:

 

Content of the study department - description of the third grade

Absolvent ovláda vedecké metódy výskumu a vývoja v technológii palív s orientáciou napríklad na vývoj rafinérskych a petrochemických technológií. V organickej technológii sa zameriava napríklad na vývoj technológie výroby základných chemikálií antioxidantov, farmaceutík, pesticídov a chemických špecialít.

 

Teoretické vedomosti

Absolvent odboru Organická technológia a technológia palív

-         vedecky báda a prináša vlastné riešenia problémov v oblasti organickej technológie a technológie palív

Doplňujúce vedomosti, schopnosti a zručnosti

Absolvent odboru Organická technológia a technológia palív si osvojí :

-         zásady vedeckej práce, väzby výskum – vývoj – výroba - použitie – recyklácia, vedecké formulovanie problému ( technické zadanie ), právne a environmentálne aspekty nových produktov, etické a spoločenské stránky vedeckej práce, prezentácia výsledkov, rozvoj študijného odboru a prínos pre prax

VYMEDZENIE  JADRA  ZNALOSTÍ

Nosné témy jadra znalostí študijného odboru

Nosné témy jadra znalostí PhD. stupňa vysokoškolského štúdia sú viazané na Vedu o organickej technológii a technológii palív.

Jadro obsahuje len rámcové témy ( vybraté state ) :

Študijná časť :

Teoretický fundament metodologický aparát, špecializácia :  Matematika, Optimalizácia, Inštrumentálne metódy štúdia organických látok, Spektroskopické metódy, Chromatografické metódy, Reaktivita a fyzikálno–chemické vlastnosti látok, Termodynamika, Kinetika, Katalýza, Reaktory, Mechanizmy premien organických látok, Uhľovodíkové technológie, Chémia a technológia ropy, Petrochémia, Funkcionalizácia uhľovodíkov zemného plynu, Katalytické a termické procesy spracovania uhľovodíkových i alternatívnych surovín, Analytické hodnotenie surovín a produktov, Membránové separácie, Recyklácia odpadov, Procesy organickej technológie, Chemické špeciality, Farmaceutické výroby, Vodíková energetika, Palivové články, Bezpečnostné inžinierstvo, Aplikácia výpočtovej techniky na teoretické výpočty, Obnoviteľné zdroje uhlíka.

Vedecká  časť :

-         výskum aktuálneho vedeckého problému z odboru

-         zásady vedeckej práce, väzby výskum – vývoj – výroba – použitie – recyklácia, vedecké formovanie problému ( technické zadanie ), právne a environmentálne aspekty nových produktov, etické a spoločenské stránky vedeckej práce, prezentácia výsledkov, rozvoj študijného odboru a prínos pre prax.

Znalosti uvedené v jadre majú rozsah 1/3 v študijnej časti a 2/3 vedeckej časti. Dizertačná skúška a obhajoba dizertačnej práce ( záverečná  práca ) musí spĺňať kritérium, aby študent preukázal schopnosť samostatne získavať teoretické a praktické poznatky.

History of Descriptions

Back