Field of study

Inorganic Technology and Materials

Uvedeným študijným odborom skončila platnosť 31.08.2019. Nová sústava študijných odborov je na stránke ministerstva školstva. Momentálne pracujeme na jej aktualizácii.

Group:

Construction, Technology, Production and Communications

Subgroup:

Construction Engineering, Technology, Production and Communications

Research area:

chémia, chemická technológia a biotechnológie

English Name of the field of study:

Inorganic Technology and Materials

PDF of the description


Levels - description

Študijný odbor ANORGANICKÉ TECHNOLÓGIE A MATERIÁLY sa môže podľa Sústavy študijných odborov vydanej rozhodnutím Ministerstva školstva SR č. 2090/2002-sekr. zo dňa 16. decembra 2002 študovať v:

  • treťom stupni vysokoškolského štúdia (PhD.)

Reason for the establishment of a study department

Študijný odbor ANORGANICKÉ TECHNOLÓGIE A MATERIÁLY je súčasťou trendu tretieho milénia, ktorý je orientovaný na nové materiály a nízko odpadové technológie. Súčasťou anorganických technológií sú elektrochemické technológie a technológie priemyselnej keramiky - žiaruvzdornej, technickej a účelovej.  Pre súčasnú dekádu milénia sa predpokladá aspoň taká potreba profesionálov ako si vyžadoval  slovenský priemysel za posledných desať rokov. Pojem materiály je široký. Predmetom ŠO Anorganická technológia a materiály sú najmä konštrukčné materiály pre stavebníctvo, hutníctvo a strojárenstvo (keramické nástroje, korózia a povrchové funkčné vrstvy na materiáloch alebo žiaruvzdorná, technická a úžitková keramika).

Examples of similar study departments abroad

V nemecky hovoriacom prostredí sa tento odbor nazýva Chemische Technologie anorganischen Stoffe, resp. Technische anorganische Chemie alebo Anorganisch-technische Verfahren. V angličtine sa hovorí o Materials Engineering, Inorganic Industrial Chemistry, Applied and Industrial Electrochemistry, Refractories. ŠO sa študuje na univerzitách s technickým zameraním. Teoretický základ je podobný vo všetkých krajinách, detailná náplň ŠO (vrátane zamerania doktorandskej práce) je daná štruktúrou priemyslu danej krajiny alebo oblasti.

Definition of related fields of study and differences between them

-        Chemická technológia,

-        Materiály,

-        Hutníctvo.

Content of the study department - description of the first degree

Contents of the study department - second grade description

Standard length of daily study:

Standard length of external study:

 

Content of the study department - description of the third grade

Absolvent ovláda vedecké metódy výskumu prípravy nových anorganických materiálov. Je schopný samostatne riešiť problémy rozvoja anorganických technológií, vrátane znižovania odpadov a riešenia ich zhodnotenia. Špeciálne vedomosti má v oblasti skla, anorganických spojív, keramických a žiaruvzdorných materiálov a v oblasti technickej elektrochémie. Má praktické skúsenosti s výskumom vysokoteplotných procesov. Má hlboké teoretické vedomosti v oblasti termodynamiky a kinetiky, vrátane kinetiky elektrochemických reakcií a je schopný riešiť náročné inžinierske problémy v technickej praxi. Ovláda metódy štúdia štruktúry a vlastností materiálov. Aktívne ovláda cudzí jazyk. Aktívne ovláda výpočtovú techniku a informatiku. Je schopný aktívne pracovať v tíme, prognózovať vývoj vo svojom odbore a vykonávať projektové manažérstvo. Jeho teoretické vedomosti sú predpokladom k uplatneniu absolventa vo výskumných a vývojových pracoviskách, v priemysle a interdisciplinárnych odboroch.Teoretické vedomosti

Absolvent odboru Anorganické technológie a materiály (3. stupeň) má rozsiahle teoretické vedomosti v oblasti aplikovanej termodynamiky materiálov a kinetiky chemických dejov, vrátane elektrochemických a vysokoteplotných procesov. Ovláda zásady vedeckej práce, vrátane potrebného matematického aparátu potrebného pre plánovanie a štatistické spracovanie výsledkov experimentov. Ovláda teoretické základy  príslušných anorganických technológií.

Vymedzenie jadra znalostí (3. stupeň)

Nosné témy jadra znalostí študijného odboru (3. stupeň)

Nosné témy jadra znalostí 3. stupňa, t.j. PhD. stupňa vysokoškolského štúdia sú viazané na Vedu o anorganických materiáloch, o technológii výroby anorganických látok, vrátane technickej elektrochémie a chémie silikátov.

Študijná časť

Teoretický fundament, metodologický aparát, špecializácia: matematická analýza, vedecký experiment, teória pravdepodobnosti a matematická štatistika, anorganická chémia, fyzikálna chémia, aplikovaná termodynamika, elektrochémia, fyzika tuhej fázy, mikroštruktúrna a fázová analýza, teória vysokoteplotných procesov.

Vedecká časť:

Výskum aktuálneho otvoreného vedeckého a technologického problému z odboru.

Zásady vedeckej práce, väzby výskum – vývoj – výroba – použitie – recyklácia, vedecké formulovanie problému (technické zadanie), právne a environmentálne aspekty nových produktov, etické a spoločenské stránky vedeckej práce prezentácia výsledkov (vrátane prezentácie vo svetovom jazyku), rozvoj študijného odboru a prínos pre prax.

Znalosti uvedené v jadre majú rozsah 1/3 v študijnej časti a 2/3 vo vedeckej časti. Dizertačná skúška a obhajoba dizertačnej práce (záverečná práca) musí spĺňať kritérium, aby študent preukázal schopnosť samostatne získavať teoretické a praktické poznatky.

History of Descriptions

Back