Field of study

Chemical Technology or Engineering Chemistry

Uvedeným študijným odborom skončila platnosť 31.08.2019. Nová sústava študijných odborov je na stránke ministerstva školstva. Momentálne pracujeme na jej aktualizácii.

Group:

Construction, Technology, Production and Communications

Subgroup:

Construction Engineering, Technology, Production and Communications

Research area:

chémia, chemická technológia a biotechnológie

English Name of the field of study:

Chemical Technology or Engineering Chemistry

PDF of the description


Levels - description

Študijný odbor Chemické technológie sa môže podľa Sústavy študijných odborov,    vydanej rozhodnutím Ministerstva školstva SR č. 2090/2002 - sekr. zo dňa 16. decembra 2002 študovať:

  • v prvom stupni vysokoškolského štúdia (Bc.) so štandardnou dĺžkou 3 roky,
  • v druhom stupni vysokoškolského štúdia (Ing.) so štandardnou dĺžkou 2 roky.

V druhom stupni sa predpokladá, že absolvent ukončil prvostupňové štúdium v študijnom odbore Chemické technológie, Chemické inžinierstvo, Chémia a iných príbuzných odboroch. Pre študentov, ktorí ukončili štúdium v inom odbore sa navrhuje študijný program so štandardnou dĺžkou štúdia 3 roky.

Content of the study department - general part

Absolventi študijného odboru ChemickÉ technolÓgie sú spôsobilí vykonávať podľa dosiahnutého stupňa profesiu:

-         chemický technológ (Chemical Technologist) - 1. Stupeň (Bc.),

-         chemický inžinier (Chemical Engineer) - 2. Stupeň (Ing.)

Chemický technológ - ovláda problematiku výroby chemických látok a konkrétne výroby dokáže riadiť, dokáže riešiť technologické problémy, pozná bezpečnosť technológií a riziká práce s chemickými látkami, pozná základy tvorby, štruktúry a charakterizácie materiálov, vie posúdiť kvalitu materiálov a ich ekologické vlastnosti.

Chemický inžinier - ovláda komplexne problematiku výroby chemických látok a materiálov, simuláciu modelových riešení, výpočet technologických zariadení, vývoj nových technologických stupňov, riadenie a kontrolu procesov, vie charakterizovať štruktúru materiálov a modifikovať ich vlastnosti, ovláda vzťahy medzi štruktúrou materiálov, vlastnosťami a technológiou. Má rozšírené teoretické a praktické chemickoinžinierske poznatky, umožňujúce sa uplatniť tak v chemických výrobách, ako aj vo výskume a vývoji. Má poznatky tiež z oblasti informatiky, práva, marketingu, riadenia, enviromentálneho a bezpečnostného inžinierstva.

Reason for the establishment of a study department

Chemické a farmaceutické výrobky sú súčasťou každodennej potreby obyvateľstva a sú nepostrádateľné pre rôzne odvetvia národného hospodárstva. Materiály a technológie pre ich výrobu, sa stále zdokonaľujú, sú zložitejšie a vyžadujú si veľmi kvalitných odborníkov. Rovnako aj vývoj nových materiálov a nových procesov si vyžaduje erudovaných a tvorivých chemických inžinierov. Chemické technológie predstavujú veľmi široký odbor, ktorý zahrňuje tak anorganické, ako aj organické technológie a materiály, a tým výchovu absolventov v prvom rade pre potreby celého chemického priemyslu a jeho výskumno-vývojovej základne.

Examples of similar study departments abroad

Prakticky na všetkých technicky zameraných univerzitách vo svete sú odbory, zabezpečujúce výchovu absolventov pre priemysel výroby chemických látok. Veľké množstvo takýchto odborov možno nájsť na INTERNETE pod odkazom "Chemical Technology" alebo "Engineering Chemistry".

Definition of related fields of study and differences between them

- chemické inžinierstvo, odbor je orientovaný viac na jednotkové procesy,

- chémia, zameranie je viac teoretické ako technologické.

Standard length of daily study: 3

Standard length of external study:

 

Content of the study department - description of the first degree

Všeobecná charakteristika odborného profilu absolventa (1. stupeň)

Absolvent odboru Chemické technológie (1. stupeň) je odborník so základnými prírodovedeckými vedomosťami a všeobecným chemickotechnologickým vzdelaním. Teoretické vedomosti vie aplikovať na technologické problémy.

Je schopný rýchlo sa adaptovať a komunikovať s technikmi a inžiniermi pri prevádzkovaní chemických výrob. Je schopný riadiť chod výroby technologických celkov a zariadení, vrátane ekologických. Veľká pozornosť sa tiež venuje výučbe spracovania výsledkov laboratórnych experimentov a výrobných procesov, ako aj orientácii v oblasti kontroly a riadení kvality materiálov a výrobkov.

Absolvent bežne komunikuje v jednom neslovanskom svetovom jazyku. Pozná základné princípy práce s počítačom a ovláda základný informačný software. Aktívne využíva výpočtovú techniku pri riadení a automatizácii technologických procesov, pri riešení výskumných problémov a v prostredí manažmentu riadenia podnikov.

Absolventi sú vybavení potrebnými znalosťami a predpokladmi pre ďalšie inžinierske, resp. magisterské štúdium.Teoretické vedomosti (1. stupeň)

Absolvent odboru Chemické technológie:

- pozná chemizmus technologických procesov a jeho vplyv na výrobný proces,

- ovláda prácu s počítačom a základný software,

- pozná rôzne metódy analytickej kontroly procesov, kvality materiálov a výrobkov,

- pozná bezpečnostné a zdravotné riziká chemických látok.

Praktické schopnosti a zručnosti (1. stupeň)

Absolvent odboru Chemické technológie:

- vie komunikovať v jednom svetovom jazyku,

- využíva informačné technológie pri kontrole a riadení technologických procesov,

- má znalosti z riadenia pracovného kolektívu,

- má predpoklady podnikať v oblasti výroby a predaja chemických prípravkov a materiálov

Doplňujúce vedomosti, schopnosti a zručnosti  (1. stupeň)

Absolvent chemickej technológie dokáže:

- samostatne získavať odborné poznatky a hodnotiť ich,

- sledovať vývoj vo svojej disciplíne a pokračovať vo vlastnom profesionálnom vývoji,

- prezentovať svoje poznatky a dávať návrhy na riešenie problémov.

Vymedzenie jadra znalostí (1. stupeň)

Nosné témy jadra znalostí študijného odboru Chemické technológie (1. stupeň)

Nosné témy jadra znalostí sú viazané v

1. roku vysokoškolského štúdia hlavne na:

● Matematicko-fyzikálne a chemické (teoretické a praktické) základy pre štúdium chemických technológií a materiálov (aplikovaná matematika, informatika, základy fyziky, všeobecná a anorganická chémia, organická chémia),

● Ekonomické, environmentálne a jazykové základy (ekonómia, základy manažmentu, environmentálna filozofia, jazyky)

Tieto znalostí budú tvoriť 3/5 ETCS kreditov študijného programu 1. roku štúdia.

2. roku vysokoškolského štúdia

● Fyzikálnochemické (teoretické a praktické) základy pre štúdium chemických technológií a materiálov (fyzikálna a koloidná chémia, priemyselná organická chémia, analytická chémia),

● Základy chemických technológií a materiálov (anorganická technológia a materiály, organické technológie a petrochémia, technológie polymérnych a keramických materiálov),

● Energie

Tieto znalostí budú tvoriť 3/5 ETCS kreditov študijného programu 2. roku štúdia.

v 3. roku vysokoškolského štúdia

● Chemicko-inžinierske základy chemických technológií (jednotkové operácie, základy riadenia, automatizácie a bezpečnostného inžinierstva),

● Výrobné zariadenia pre chemické technológie a spracovanie anorganických a organických materiálov,

● Praktiká z analytických metód a metód charakterizácie materiálov,

● Základy práva (prípadové štúdie).

Záverečná práca (projekt) - štátna skúška Bc.

Tieto znalostí budú tvoriť 3/5 ETCS kreditov študijného programu 3. roku štúdia.

Ďalšie témy jadra znalostí študijného odboru (1. stupeň)

Biológia a mikrobiológia

Biotechnológie

Chémia prírodných materiálov

Špeciálne chemické materiály

Technológia povrchových vrstiev

Korózia materiálov

Recyklácia odpadov

Environmentálne inžinierstvo

Technická mineralógia

Jazyková príprava

Skúšobníctvo a riadenie kvality

Účtovníctvo

Psychológia

Štátna skúška (1. stupeň):

- obhajoba záverečnej práce (abstrakt v anglickom jazyku),

- overenie spôsobilosti poznania študijného odboru.

Standard length of daily study: 2 (pre uchádzačov, ktorí ukončili prvostupňové štú

Standard length of external study:

 

Contents of the study department - second grade description

Absolventi druhého stupňa vysokoškolského štúdia v odbore Chemické technológie majú široký teoretický základ, ktorý umožňuje analyzovať a rozvíjať technické riešenia, vyvíjať nové technologické postupy, optimalizovať a simulovať jednotlivé zariadenia technologických celkov. Absolventi sú pripravení zastávať funkcie technológa, výrobných manažérov, viesť veľké projekty, pracovať v oblasti výskumu a vývoja, v oblasti riadenia a kontroly kvality, ako aj v podnikateľskej sfére a štátnom sektore. Absolventi sú adaptabilní, dokážu spolupracovať s odborníkmi aj z iných profesií, vykonávať vedecký základný a aplikovaný výskum s vysokou mierou tvorivosti a samostatnosti.Teoretické vedomosti (2. stupeň)

Absolvent študijného odboru Chemické technológie:

- pozná zákonitosti chemických reakcií a štruktúry materiálov a vie ich využiť pri optimalizácii a modelovaní procesov s využitím výpočtovej techniky,

- vie aplikovať nové poznatky výskumu v praxi,

- využíva moderné metódy a prostriedky pri riešení technických problémov,

- vie analyzovať technologické problémy a vhodnými metódami ich riešiť.

Praktické schopnosti a zručnosti (2. stupeň)

Absolvent odboru  Chemické technológie získa schopnosť:

- riadiť technologické procesy,

- viesť tímy pracovníkov,

- viesť projekty,

- formulovať výskumné problémy,

- využívať metódy a techniky riadenia, kontroly procesov a kvality materiálov.

Doplňujúce vedomosti, schopnosti a zručnosti (2. stupeň)

Absolvent odboru Chemické technológie dokáže:

- samostatne sa ďalej vzdelávať,

- samostatne podnikať v oblasti chemického výskumu,

- pôsobiť v štátnej správe.

Vymedzenie jadra znalostí (2. stupeň)

Nosné témy jadra znalostí študijného odboru v:

1.      roku štúdia

● Špeciálne chemické technológie I podľa študijných programov

● Technológie spracovania materiálov I podľa študijných programov

● Kinetika

● Aplikovaná termodynamika

● Energia II

● Matematika II (štatistika)

● Laboratórium odboru (semestrálny projekt).

Tieto znalostí  tvoria 1/2 ECTS kreditov študijného programu 1. roku štúdia.

2.      roku štúdia

● Špeciálne chemické technológie II podľa študijných programov

● Technológie spracovania materiálov II podľa študijných programov

● Optimalizácia a riadenie technologických procesov

● Reakčné inžinierstvo

● Materiálové inžinierstvo

● Laboratórium odboru

● Diplomová práca

Tieto znalostí  tvoria 1/2 ECTS kreditov študijného programu 2. roku štúdia.

Ďalšie doporučené témy jadra znalostí študijného odboru (2. stupeň):

Špeciálna anorganická chémia

Špeciálna organická chémia

Biotechnologické polyméry

Fyzika polymérov

Materiálové inžinierstvo II

Špeciálne anorganické a polymérne materiály

Separačné procesy

Katalýza

Inštrumentálne analytické metódy

Projektovanie chemických výrob

Elektrochémia

Štátna skúška (2. stupeň):

- obhajoba diplomovej práce (súhrn v anglickom jazyku),

- overenie spôsobilosti komplexne riešiť technologické problémy,

- skúška z odboru.

Content of the study department - description of the third grade

History of Descriptions

Back