Field of study

Telecommunications

Uvedeným študijným odborom skončila platnosť 31.08.2019. Nová sústava študijných odborov je na stránke ministerstva školstva. Momentálne pracujeme na jej aktualizácii.

Group:

Construction, Technology, Production and Communications

Subgroup:

Construction Engineering, Technology, Production and Communications

Research area:

informatické vedy, automatizácia a telekomunikácie

English Name of the field of study:

Telecommunications

PDF of the description


Levels - description

Študijný odbor TELEKOMUNIKÁCIE sa môže podľa Sústavy študijných odborov vydanej rozhodnutím Ministerstva školstva SR č. 2090/2002-sekr. zo dňa 16. decembra 2002 študovať v:

 • prvom stupni vysokoškolského štúdia (Bc.) so štandardnou dĺžkou 3 - 4 roky ( § 52 odst.3  Zákona 131/2002),
 • druhom stupni vysokoškolského štúdia (Ing.) so štandardnou dĺžkou 1 - 3 roky ( § 53 odst.2 Zákona 131/2002),. Predpokladá sa, že absolvent ukončil prvostupňové štúdium v študijnom odbore Telekomunikácie alebo v niektorom príbuznom študijnom odbore. Pre uchádzačov, ktorí ukončili prvostupňové štúdium v inom ako príbuznom študijnom odbore možno navrhnúť študijný program so štandardnou dĺžkou štúdia až 3 roky,
 • treťom stupni vysokoškolského štúdia (PhD.) so štandardnou dĺžkou 3 najviac 4 roky v externej forme najviac 5 rokov (§ 54 odst.2 Zákona 131 /2002)

Content of the study department - general part

Absolventi študijného odboru Telekomunikácie sú podľa dosiahnutého stupňa spôsobilí vykonávať profesiu

 • bakalár v odbore Telekomunikácie - 1. stupeň,
 • inžinier v odbore  Telekomunikácie - 2. stupeň
 • doktor (PhD.) v odbore  Telekomunikácie -3. stupeň..

Bakalár v odbore Telekomunikácie - dokáže riešiť problémy v oblasti prevádzky a projektovania telekomunikačných systémov, sietí a služieb a má schopnosť špecializovať sa a adaptovať potrebám, resp. požiadavkám telekomunikačnej praxe.

Inžinier v odbore  Telekomunikácie - dokáže riešiť problémy v oblasti praxe a výskumu, v oblasti telekomunikačných technológií, sietí a služieb, ako aj v oblasti riadenia a manažmentu telekomunikačných systémov, sietí a služieb.

Doktor (PhD.) v odbore Telekomunikácie - ovláda metódy výskumu a samostatnej vedeckej práce v oblasti telekomunikačných systémov, sietí a služieb a vývoja telekomunikačných technológií  v súlade s najnovšími svetovými trendami.

Reason for the establishment of a study department

Oblasť telekomunikácií patrí k najdynamickejšie sa rozvíjajúcim oblastiam ľudskej činnosti a komunikačné technológie v spolupráci s informačnými technológiami vo významnej miere ovplyvňujú vývoj spoločnosti, ktorý smeruje k vytvoreniu globálnej informačnej spoločnosti. Tento trend si vyžaduje prípravu kvalifikovaných odborníkov zameraných na vývoj, implementovanie, spravovanie a prevádzku zložitých telekomunikačných systémov nových generácií, ktoré prenikli prakticky do všetkých sfér ľudskej činnosti.

Z pohľadu uvedených trendov je prakticky nevyhnutné pokračovať v systematickom rozvíjaní študijného odboru Telekomunikácie, ktorý je zameraný na výchovu odborníkov pre oblasť telekomunikačných technológií a služieb. Potreba existencie tohto odboru spočíva aj v masovom zavádzaní telekomunikačných a informačných systémov, ich rýchlymi inováciami a z toho vyplývajúcou potrebou kvalifikovaných odborníkov pre túto oblasť.

Examples of similar study departments abroad

Študijný odbor Telekomunikácie sa vyskytuje prakticky na všetkých významnejších zahraničných technických univerzitách v podobe najrôznejších študijných programov a zameraní štúdia.

Z veľkého množstva príkladov možno uviesť tieto:

Technische Universität Wien (Rakúsko)

California State University (USA)

UPC Barcelona (Španielsko)

Helsinky University of Technology (Fínsko)

Universite Jean Monnet Saint-Etienne (Francúzsko)

Politechnico di Torino (Taliansko)

University of Southampton (UK)

Royal Institut of Technology (Švédsko)

Technische Universität Műnchen

Definition of related fields of study and differences between them

Medzi príbuzné odbory patrí najmä Elektronika, Elektrotechnika, Počítačové inžinierstvo, Automatizácia a Informačné systémy. Základným rozdielom oproti týmto príbuzným odborom sú profilujúce vedomosti, zručnosti a schopnosti, ktoré sa získavajú v študijnom odbore Telekomunikácie. Tieto vedomosti a zručnosti umožnia absolventom riešiť problémy návrhu a zavádzanie moderných telekomunikačných systémov sietí a služieb s využitím moderných telekomunikačných a informačných technológií.

Standard length of daily study: 3-4

Standard length of external study:

 

Content of the study department - description of the first degree

Absolvent odboru Telekomunikácie (1. stupeň) získa základné vedomosti z teoretického základu odboru, a to z matematiky, fyziky, elektrotechniky, informatiky, počítačov, ako aj programovania.

V ďalšej časti štúdia získa vedomosti zo základných disciplín odboru orientovaných na všeobecné odborné a praktické znalosti z oblasti elektroniky, teórie signálov a telekomunikačných systémov, sietí a služieb, moderných metód spracovania a prenosu signálov, prenosových médií, na ktoré nadviaže vzdelanie a získanie praktických znalostí z oblasti telekomunikačných technológií, najmä prenosových a spojovacích systémov, optických, mobilných a satelitných telekomunikácií, resp. telekomunikačných sietí a služieb.

V rámci štúdia získa potrebné odborné skúsenosti a zručnosti v oblasti prevádzky a projektovania telekomunikačných systémov. Okrem toho získa právne, ekonomické a manažérske vedomosti a jazykové znalosti z oblasti odbornej terminológie odboru.

Absolvent odboru Telekomunikácie (1. stupeň) získa schopnosť špecializovať sa a adaptovať podľa potrieb a požiadaviek telekomunikačnej praxe, ako aj schopnosť trvalého prehlbovania vedomostí z odboru.

Uplatní sa ako kvalifikovaný pracovník pre prevádzku a projektovanie telekomunikačných zariadení, ktorý bude schopný samostatne aj v tíme riešiť úlohy telekomunikačnej praxe.Teoretické vedomosti (1. stupeň)

Absolvent odboru Telekomunikácie (1. stupeň) získa základné teoretické vedomosti najmä  v oblasti

-           matematických a fyzikálnych vedomostí,

-           informatiky, počítačov a programovania,

-           odborno-technických základov študijného odboru.

Uvedené teoretické vedomosti umožnia absolventovi odboru Telekomunikácie (1. stupeň)

-           pochopiť podstatné fakty, pojmy, princípy a teoretické postupy vzťahujúce sa k problematike telekomunikácií,

-           použiť tieto teoretické vedomosti v oblasti prevádzky, projektovania a údržby telekomunikačných systémov, sietí a služieb.

Praktické schopnosti a zručnosti (1. stupeň)

Absolvent odboru Telekomunikácie (1. stupeň) získa schopnosť

-           špecifikovať, projektovať a implementovať telekomunikačné systémy, siete a služby,

-           hodnotiť telekomunikačné systémy podľa všeobecných a špecifických atribútov kvality,

-           prevádzkovať telekomunikačné systémy, siete a služby účinne a efektívne v zmysle technických noriem.

Doplňujúce vedomosti, schopnosti a zručnosti (1. stupeň)

Absolvent odboru Telekomunikácie (1. stupeň) dokáže

-           prezentovať na rôznych úrovniach technické a prevádzkové problémy a ich riešenia,

-           sledovať najnovšie trendy v odbore,

-           trvale zvyšovať svoj odborný rast.

Vymedzenie jadra znalostí (1. stupeň)

Nosné témy jadra znalostí študijného odboru (1. stupeň)

Jadro znalostí určuje aspoň 60% obsahu študijného odboru Telekomunikácie, ktorý musí študijný program na 1. stupni obsahovať, a ktorý musí každý študent absolvovať. V zmysle objemu kreditov to zodpovedá asi 108 kreditom za absolvovanie celého štúdia na 1. stupni. Študijný program musí absolvovať všetky nosné témy jadra znalostí a je doplnený ďalšími (variabilnými) témami tak, aby spĺňal vyššie uvedené kvantitatívne požiadavky.

Nosné témy jadra znalostí odboru Telekomunikácie (1. stupeň):

 • matematická analýza, lineárna algebra, pravdepodobnosť amatematická štatistika, základy logiky, komplexná premenná
 • fyzikálne základy mechaniky, optiky a elektrotechniky,
 • základy informatiky (počítače, programovanie),
 • základy elektrotechniky( elektrické obvody, elektromagnetické pole)
 • základy elektroniky, teórie obvodov, elektronického merania a merania v telekomunikáciách,
 • teória signálov, systémov a rádiových, resp. optických komunikácií,
 • spojovacie systémy,
 • prenosové systémy,
 • telekomunikačné technológie, siete a služby.

Ďalšie (variantné) témy jadra znalostí odboruTelekomunikácie (1. stupeň)

 • diskrétna matematika, numerická matematika
 • programovacie techniky, databázy, operačné systémy
 • bezpečnosť aochrana telekomunikačných sietí,
 • základy multimediálnych telekomunikácií,
 • ekonomické, spoločenské, morálne aprávne aspekty odboru.

Hĺbka rozpoznania  variantných tém môže byť v jednotlivých študijných programoch rôzna, nesmie však byť nižšia ako sa vymedzuje v jadre znalostí.

Ukazovateľom spôsobilosti inštitúcie priznať akademický titul "bakalár" je, že celkový  súčet kreditov študijného programu dosahuje  aspoň 60% celkového počtu ECTS kreditov, odpovedajúcich 100% ECTS kreditov študijného odboru.

Štátna skúška (1. stupeň) - § 63 Zákona 131/2002

 • Obhajoba bakalárskej práce

Bakalárska práca musí dokumentovať prehľad absolventa 1. stupňa štúdia v odbore Telekomunikácie o niektorej čiastkovej oblasti odboru a schopnosť aplikovať získané poznatky na riešenie úloh primeranej náročnosti.

 • Kolokviálna skúška

Táto časť štátnej skúšky slúži na overenie znalostí zo stanovených tém resp. predmetov, ktoré študent absolvoval počas štúdia.

Standard length of daily study: 1-3 (pre uchádzačov, ktorí ukončili prvostupňové š

Standard length of external study:

 

Contents of the study department - second grade description

Absolvent inžinierskeho štúdia študijného odboru Telekomunikácie si prehĺbi v potrebnom rozsahu vedomosti z predmetov teoretického základu odboru vrátane číslicového spracovania signálov, spracovania a prenosu  multimédií, ďalej získa podrobné poznatky z oblasti telekomunikačných systémov, sietí a služieb a ich konvergencii, modelovania telekomunikačných systémov, bezpečnosti  telekomunikačných systémov a sietí, ochrany údajov v telekomunikačných sieťach, kryptografickej bezpečnosti a overovania údajov a ich integrity.

Absolvent inžinierskeho štúdia získa vedomosti  z oblasti telekomunikačných systémov, sietí a multimediálnych služieb, z oblasti mobilných a satelitných systémov, sietí a služieb, širokopásmových spojovacích systémov, ako aj z oblasti riadenia a manažmentu  telekomunikačných systémov,  sietí a služieb. Ďalej získa tiež vedomosti z oblasti prípravy multimediálnych materiálov a dokumentov a tiež z oblasti ekonomických a právnych aspektov podnikania.

Absolvent inžinierskeho štúdia študijného programu Telekomunikácie získa schopnosť špecializovať sa a adaptovať podľa potrieb praxe a výskumu, ako aj schopnosť trvalého prehlbovania vedomostí z odboru. Nájde uplatnenie ako tvorivý pracovník vo výskume, technickom rozvoji, projektovaní a manažmente telekomunikácií ako aj vo všetkých oblastiach aplikácií telekomunikačných a informačných  technológií. Získa vedomosti a schopnosti, ktoré mu umožnia pracovať samostatne aj v tímoch na riešení projektov z oblasti telekomunikácií.Teoretické vedomosti (2. stupeň)

Absolvent odboru Telekomunikácie (2. stupeň)

-           má hlboké teoreticko-metodologické vedomosti z teoretických oblastí odboru,

-           samostatne nachádza a prezentuje vlastné riešenia problémov v oblasti výskumu, vývoja, projektovaní a implementovaní telekomunikačných systémov, sietí a služieb,

-           tvorivo implementuje získané vedomosti v praxi,

-           je schopný analyticky hodnotiť navrhnuté riešenia problémov,

-           chápe spoločenské, etické, právne a ekonomické súvislosti odboru.

Praktické vedomosti (2. stupeň)

Absolvent odboru Telekomunikácie (2. stupeň) získa schopnosť

-           analyzovať telekomunikačné systémy z hľadiska ich funkčnej a technickej zložitosti,  efektívnosti a kvality poskytovaných služieb,

-           špecifikovať, navrhovať, implementovať a udržiavať moderné integrované riešenia v oblasti telekomunikačných systémov, sietí a služieb,

-           analyzovať a modifikovať existujúce riešenia z pohľadu úrovne technologického vývoja.

Doplňujúce vedomosti, schopnosti a zručnosti (2. stupeň)

Absolvent študijného odboru Telekomunikácie (2. stupeň) dokáže

-           efektívne pracovať ako vedúci, resp. člen odborného a vývojového tímu,

-           sledovať najnovšie vývojové trendy v odbore,

-           dopĺňať svoje znalosti  najmä formami celoživotného vzdelávania.

Vymedzenie jadra znalostí (2. stupeň)

Nosné témy jadra znalostí študijného odboruTelekomunikácie (2. stupeň):

 • vybrané kapitoly zmatematiky a fyziky
 • teória šírenia elektromagnetického vlnenia vrádiovom aoptickom pásme,
 • číslicové spracovanie signálov, kompresia aprenos multimediálnych signálov,
 • teória telekomunikačných systémov, teória kódovania, šifrovania aochrana údajov vtelekomunikačných sieťach,
 • moderné (širokopásmové) spojovacie technológie,
 • moderné telekomunikačné systémy, siete aslužby
 • moderné sieťové technológie aich konvergencia,
 • architektúra komunikačnej infraštruktúry,
 • manažment telekomunikačných systémov, sietí a služieb vrátane ich modelovania.

Ďalšie (variantné) témy jadra znalostí odboruTelekomunikácie (2. stupeň):

 • inteligentné siete a služby,
 • neverejné telekomunikačné služby a siete,
 • spracovanie a prenos multimédií,
 • neurónové siete a ich aplikácie v telekomunikáciách,
 • bezpečnosť telekomunikačných a informačných technológií,
 • špecializované číslicové systémy (číslicové filtre, signálové procesory, obvody ASIC),
 • telekomunikačné právo a telekomunikačná legislatíva, ekonomicko - právne aspekty tvorby a prevádzky telekomunikačných systémov, sietí a služieb.

Znalosti uvedené v jadre znalostí musia byť súčasťou obsahu každého študijného programu v študijnom odbore Telekomunikácie. Aspoň 1/2 obsahu študijného programu v študijnom odbore Telekomunikácie musí obsahovať témy ( nosné a ďalšie) v 100 % vyjadrení ECTS  kreditov odboru, pričom hĺbka rozpoznania tém jadra je spravidla v jednotlivých študijných programoch rôzna.

Štátna skúška (2. stupeň) - § 63 Zákona 131/2002

 • obhajoba diplomovej práce

Diplomová práca musí dokumentovať prehľad absolventa 2. stupňa štúdia v odbore Telekomunikácie o niektorej čiastkovej oblasti odboru a schopnosť inžinierskeho prístupu k riešeniu problémov odboru.

 • kolokviálna skúška

Kolokviálna skúška slúži na overenie znalostí zo stanovených tém, resp. predmetov, ktoré študent absolvoval počas štúdia.

Standard length of daily study: 3 najviac 4 roky

Standard length of external study: 5

 

Content of the study department - description of the third grade

Absolvent doktorandského štúdia študijného odboru Telekomunikácie si prehĺbi v potrebnom rozsahu vedomosti získané v inžinierskom štúdiu.

V rámci študijnej časti programu si prehĺbi teoretické vedomosti štúdiom najnovších vedeckých poznatkov odboru Telekomunikácie.

V rámci vedeckej časti programu získa absolvent doktorandského štúdia schopnosť samostatne vedecky pracovať na vedeckých projektoch a samostatne, resp. v tímoch získavať pôvodné vedecké poznatky. Získa schopnosť prezentovať výsledky svojej vedeckej práce vo forme publikácií a vystúpení na  vedeckých konferenciách, ako aj aplikovať a prenášať získané poznatky do praxe.

Absolventi doktorandského štúdia nájdu uplatnenie v domácich aj zahraničných vedecko - výskumných a konzultačných inštitúciách, ústavoch a na univerzitách ako výskumní a pedagogickí pracovníci so schopnosťou  samostatnej tvorivej vedeckej práce a so schopnosťou viesť vedecké tímy.Teoretické vedomosti (3. stupeň)

Absolvent študijného odboru Telekomunikácie (3. stupeň)

-           má hlboké teoreticko - metodologické vedomosti z kľúčových oblastí odboru na úrovni súčasného stavu výskumu vo svete,

-           vie analyzovať a originálne riešiť neštandardné problémy odboru s cieľom prinášať nové riešenia,

-           tvorivo aplikovať získané poznatky v praxi.

Praktické, schopnosti a zručnosti (3. stupeň)

Absolvent študijného odboru Telekomunikácie (3. stupeň) získa schopnosť:

-           vedecky bádať a prinášať vlastné riešenia problémov v odbore,

-           aplikovať získané teoretické poznatky v praxi.

Doplňujúce vedomosti,, schopnosti a zručnosti (3. stupeň)

Absolvent študijného odboru Telekomunikácie (3. stupeň) získa schopnosť:

-           samostatne vedecky pracovať a viesť odborný, výskumný, resp.  vývojový tím,

-           sledovať najnovšie svetové výskumné trendy v odbore,

-           dopĺňať svoje vedomosti formami celoživotného vzdelávania,

-           zohľadniť vo svojej práci právne, etické a enviromentálne aspekty.

Vymedzenie jadra znalostí (3. stupeň)

Nosné témy jadra znalostí študijného odboru Telekomunikácie (3. stupeň)

Študijná časť 3. stupňa štúdia odboru Telekomunikácie (§ 54 odst.9 Zákona 131/2002) pozostáva najmä z prednášok, seminárov a individuálneho štúdia vedeckej a odbornej literatúry potrebnej z hľadiska zamerania dizertácia a zahŕňa:

 • teoretické základy vybraných predmetov odboru Telekomunikácie,
 • metodologické postupy riešenia problémov odboru Telekomunikácie,
 • vednú oblasť vsúlade so zameraním dizertačnej práce.

Študijná časť:

Študijná časť 3. stupňa  štúdia odboru Telekomunikácie (§ 54 odst 10 Zákona 131/2002) pozostáva z individuálnej alebo tímovej vedeckej práce študenta doktorandského štúdia, ktorá sa viaže na tému dizertačnej práce. Zahŕňa najmä:

 • mapovanie súčasného stavu problematiky v danej oblasti,
 • formulovanie problému,
 • výskum aktuálneho a otvoreného vedeckého problému,
 • prezentácia výsledkov a prínosov výskumu v danej oblasti a dokumentovanie prínosu pre rozvoj študijného odboru.

Rozsah študijnej časti a vedeckej časti sú v pomere 1/3 a 2/3 celkového rozsahu študijného programu 3. stupňa štúdia.

Štátna skúška:

Štátna skúška (3. stupeň) pozostáva z dvoch častí:

 • dizertačná skúška,
 • obhajoba dizertačnej práce.

 

INDIKÁTORY ŠTUDIJNÉHO ODBORU  TELEKOMUNIKÁCIE

 • Študijné programy 1.stupňa vysokoškolského vzdelávania so štandardnou dĺžkou 3 roky obsahujú 180 ECTS kreditov. Pre akceptáciu študijného programu v študijnom odbore Telekomunikáce, študijný program musí obsahovať najmenej 108 ECTS kreditov z tém jadra študijného odboru. Študijné programy študijného odboru sa musia líšiť najmenej v 1/5 rozsahu študijných programov navzájom, t.j. najmenej v rozsahu 36 ECTS kreditov.
 • Študijné programy 2.stupňa so štandardnou dĺžkou 2 roky obsahujú 120 ECTS kreditov. Pre akceptáciu študijného programu v študijnom odboreTelekomunikácie študijný program musí obsahovať najmenej 60 ECTS kreditov z tém jadra študijného odboru. Študijné programy jedného študijného odboru sa musia líšiť najmenej v 1/5 rozsahu študijných programov navzájom, t.j. najmenej v rozsahu 24 ECTS kreditov.
 • Študijné programy 3.stupňa vysokoškolského vzdelávania so štandardnou dĺžkou 3 roky obsahujú 180 ECTS kreditov.
 • Medziodborové štúdium v kombinácii dvoch študijných odborov (§ 51 odst5 Zákona 131/2002)musí obsahovať v dostačujúcom rozsahu jadrá oboch študijných odborov a obe musia byť zastúpené približne rovnako. Aby sa toto dosiahlo, môže byť nevyhnutné navrhnúť študijný program s väčšou dĺžkou, než je štandardná dĺžka študijných programov v ľubovoľnom z oboch študijných odborov.
 • Študijné programy v kombinácii hlavného a vedľajšieho študijného odboru (§ 51 odst.5 Zákona 131/2002) musia obsahovať úplné jadro hlavného študijného odboru a v primeranom rozsahu jadro vedľajšieho študijného odboru. Pri posudzovaní primeranosti rozsahu zastúpenia jadra vedľajšieho študijného odboru sa sleduje, či dostačuje na získanie ucelenej časti vzdelania v tomto odbore.
 • Špecifické prípady nastavenia iných indikátorov posudzuje Akreditačná komisia Vlády SR ako výnimočnú reláciu k štruktúre študijných odborov mimo ISCED (International Standard of Classification of Education Documents).

History of Descriptions

Back