Field of study

Automation, Control Engineering

Uvedeným študijným odborom skončila platnosť 31.08.2019. Nová sústava študijných odborov je na stránke ministerstva školstva. Momentálne pracujeme na jej aktualizácii.

Group:

Construction, Technology, Production and Communications

Subgroup:

Construction Engineering, Technology, Production and Communications

Research area:

informatické vedy, automatizácia a telekomunikácie

English Name of the field of study:

Automation, Control Engineering

PDF of the description


Levels - description

Študijný odbor Automatizácia sa môže podľa Sústavy študijných odborov vydanej rozhodnutím Ministerstva školstva SR č.2090/2002-sekr. zo dňa 16. decembra 2002 študovať v:

  • prvom stupni vysokoškolského štúdia (Bc.) so štandardnou dĺžkou 3 roky
  • druhom stupni vysokoškolského štúdia (Ing.) so štandardnou dĺžkou 2 roky. Predpokladá sa, že absolvent ukončil prvostupňové štúdium v študijnom odbore Automatizácia alebo v niektorom príbuznom študijnom odbore. Pre uchádzačov, ktorí ukončili štúdium v niektorom vzdialenejšom študijnom odbore možno navrhnúť študijný program so štandardnou dĺžkou štúdia 3 roky.
  • treťom stupni vysokoškolského štúdia (PhD.).

Content of the study department - general part

Absolventi študijného odboru Automatizácia sú spôsobilí vykonávať podľa dosiahnutého stupňa profesiu:

  • Bakalár automatizácie - 1. stupeň,
  • Inžinier automatizácie (Automation Engineer) - 2. stupeň a
  • Automation Philosophiae doctor - PhD. (Automation Scientist) - 3. stupeň.

Absolventi odboru majú vedomosti a zručnosti zodpovedajúce absolvovanému stupňu vysokoškolského vzdelania: zo všeobecných metód analýzy, návrhu a implementácie systémov automatického riadenia, z analýzy technologických zariadení a procesov, z informačných technológií, návrhu technických a programových prostriedkov a ich implementácie v konkrétnej aplikácii. Majú na zodpovedajúcej úrovni vedomosti z prírodných vied, informatiky, ekonomických, environmentálnych a spoločenských vied. Ovládajú metódy a nástroje analýzy, navrhovania, hodnotenia kvality a spoľahlivosti systémov.

Reason for the establishment of a study department

Automatizácia prináša oslobodenie človeka od náročnej a namáhavej riadiacej duševnej práce, prináša zvýšenie produktivity práce, zníženie spotreby surovín, palív a energie, uplatnenie výrobkov s vyššou úžitkovou hodnotou. Vo všetkých oblastiach ľudskej činnosti sa presadzujú čoraz zložitejšie automaticky pracujúce systémy. Je nevyhnutné vychovávať vysokoškolsky vzdelaných odborníkov vo všetkých stupňoch vysokoškolského vzdelania, ktorí budú schopní na príslušnej odbornej úrovni (podľa stupňa vzdelania a praxe) navrhovať, nasadzovať, prevádzkovať, udržiavať technické a programové časti automatických systémov riadenia a ich komponentov, robiť vývoj a vedecký výskum v tejto oblasti. Automatizácia procesov a systémov je všeobecný trend pre zabezpečenie vyššej kvality života. Komplexnosť profilu absolventov zaručuje ich bezproblémové uplatnenie vo výrobných a technologických odvetviach i v styčných oblastiach súčasnej informačnej spoločnosti. Pre najbližšie desaťročie sa predpokladá potreba absolventov študijného odboru Automatizácia zrovnateľná s počtom absolventov v iných progresívne sa rozvíjajúcich študijných odboroch.

Examples of similar study departments abroad

Študijný odbor Automatizácia sa vyučuje na všetkých európskych a mimoeurópskych univerzitách a ich zložkách zameraných na elektrotechniku, strojárenstvo, chémiu a ďalšie. Výučba je zabezpečovaná aj v kombinácii s výučbou elektroniky, resp. meracej techniky, resp. počítačových systémov, resp. kybernetiky, resp. riadenia konkrétnych procesov a systémov. Prehľadové internetové stránky sú napr.

http://www-control.eng.cam.ac.uk/extras/Virtual_Library/Control_VL.html

http://www.shef.ac.uk/acse/links/

www.shef.ac.uk/acse/

http://www.coe.isu.edu/engrg/mcerc.html

http://ntsat.oulu.fi/

http://www.ncl.ac.uk/mech/research/maths/control.htm

http://fourier.che.udel.edu/doyle.html

Definition of related fields of study and differences between them

Jedným zo základných princípov súčasných automatizovaných a automatických systémov je integrácia všetkých zložiek riadenia. Pre úspešné zvládnutie úloh automatizácie je potrebná taká znalosť automatizovaných procesov, aby sa mohli vytvoriť ich matematické modely. Odborník v oblasti automatizácie rieši teoretické úlohy analýzy a syntézy systémov, navrhuje technické a programové prostriedky a ich implementácie, s uvažovaním ekonomických,  environmentálnych a sociálnych dôsledkov navrhnutých riešení, so základnou znalosťou o automatizovaných procesoch. Príbuzné odbory sú Kybernetika, Aplikovaná informatika, Softvérové inžinierstvo, Umelá inteligencia, Počítačové inžinierstvo, Informačné systémy, Elektronika, Mechatronika, Meracia technika, ktorých niektoré časti sú súčasťou systémov automatického riadenia alebo naopak metódy a prostriedky automatického riadenia sú používané v týchto systémoch.

Standard length of daily study: 3

Standard length of external study:

 

Content of the study department - description of the first degree

Absolvent prvého stupňa má základné vedomosti o automatizovaných a automatických riadiacich a informačných systémoch, ich implementácii a prevádzke. Má potrebné teoretické znalosti a praktické schopnosti a zručnosti, ktoré mu umožňujú uplatnenie v praxi alebo pokračovanie v ďalšom štúdiu.Teoretické vedomosti (1. stupeň)

Absolvent má vedomosti z prírodných vied v rozsahu potrebnom pre prvý stupeň, matematických a fyzikálnych základov automatizácie, základov metód automatického riadenia, metód tvorby modelov a simulácie systémov, základov algoritmizácie úloh, základov merania, základov zberu, spracovania a prenosu údajov pre riadiace a informačné systémy, základov diagnostiky systémov, základov teórie spoľahlivosti systémov a základov programovania.

Praktické schopnosti a zručnosti (1. stupeň)

Absolvent na laboratórnych cvičeniach, pri riešení projektov a počas odbornej praxe získa praktické skúsenosti z používania CAE systémov, prostriedkov počítačového modelovania a simulácie, programovania, prevádzky automatických meracích, riadiacich a informačných systémov.

Doplňujúce vedomosti, schopnosti a zručnosti (1. stupeň)

Absolvent ovláda jeden svetový jazyk, má základné znalosti o ekonomike podniku, o právnych a environmentálnych otázkach vo vzťahu k odboru.

Vymedzenie jadra znalostí (1. stupeň)

Nosné témy jadra znalostí študijného odboru (1. stupeň)

Jadro znalostí odboru tvoria: matematické a fyzikálne základy automatizácie, tvorba matematických modelov systémov a procesov, metódy analýzy a syntézy systémov automatického riadenia, technické prostriedky systémov automatického riadenia, informačné technológie, metódy návrhu komplexných systémov automatického riadenia, základy diagnostiky a kvality produkcie.

Ďalšie témy jadra znalostí študijného odboru (1. stupeň)

Ďalšie témy sú určené aplikačnou oblasťou, pre ktorú je pripravovaný absolvent odboru (napr. elektrotechnika, strojárenstvo, chémia, stavebníctvo, doprava, technologické a výrobné systémy a procesy a pod.).

štátna skúška (1. stupeň)

Obsahom štátnej skúšky sú predmety z nosnej časti jadra znalostí súvisiace s obhajovanou záverečnou prácou.

Standard length of daily study: 2 (pre uchádzačov, ktorí ukončili prvostupňové štú

Standard length of external study:

 

Contents of the study department - second grade description

Absolvent druhého stupňa má prehĺbené vedomosti v teórii odboru a špecializuje sa na užšiu oblasť odboru. Je pripravovaný na samostatné navrhovanie automatických riadiacich a informačných systémov, ich implementáciu a prevádzku s uvažovaním súvislostí. Teoretické znalosti a praktické schopnosti a zručnosti mu umožňujú uplatniť sa v praxi alebo vo výskume alebo pokračovať v ďalšom štúdiu.Teoretické vedomosti (2. stupeň)

V druhom stupni sú prehĺbené znalosti z prírodných vied z hľadiska špecifických potrieb konkrétnej oblasti odboru. Absolventi majú hlbšie znalosti z teórie riadenia a spracovania informácií v konkrétnej oblasti, z metód návrhu technických a programových prostriedkov, návrhu a využitia informačných technológií systémov automatického riadenia a z metód diagnostiky systémov.

Praktické schopnosti a zručnosti (2. stupeň)

V druhom stupni sa výrazne posilňuje samostatná práca študentov. Študenti získavajú základné skúsenosti z výskumnej a vývojovej práce a z riadenia kolektívov.

Doplňujúce vedomosti, schopnosti a zručnosti (2. stupeň)

Prehlbuje sa vzdelanie v oblasti podporných CAE prostriedkov pre inžiniersku prácu, ekonomických vied a spoločenských vied.

Vymedzenie jadra znalostí (2. stupeň)

Nosné témy jadra znalostí študijného odboru (2. stupeň)

Jadro znalostí tvorí: pokročilé metódy riadenia systémov, optimalizácia, metódy návrhu komponentov systémov automatického riadenia, metódy návrhu komplexných systémov automatického riadenia, modelovanie a simulácia systémov, informačné zabezpečenie systémov riadenia, inteligentné systémy riadenia a priemyselné riadiace systémy.

Ďalšie témy jadra znalostí študijného odboru (2. stupeň)

Ďalšie témy jadra sú určené aplikačnou oblasťou, pre ktorú je pripravovaný absolvent odboru (napr. elektrotechnika, strojárenstvo, chémia, stavebníctvo, doprava, technologické a výrobné systémy a procesy a pod.).

štátna skúška (2. stupeň)

Obsahom štátnej skúšky sú predmety z nosnej časti jadra znalostí súvisiace s témou obhajovanej diplomovej práce.

Standard length of daily study:

Standard length of external study:

 

Content of the study department - description of the third grade

Absolvent tretieho stupňa je špecialista v konkrétnej oblasti odboru, vedecký a výskumný pracovník. Je pripravovaný na samostatné riešenie náročných úloh z oblasti automatizácie.Teoretické vedomosti (3. stupeň)

Má hlboké teoretické vedomosti v oblasti prírodných vied súvisiacich s jeho vedeckou prácou v oblasti systémov automatizovaného a automatického riadenia, v oblasti informačných systémov a technológií, v oblasti prípravy a riadenia experimentov, v oblasti modelovania a simulácie systémov a v oblasti programovania.

Praktické schopnosti a zručnosti (3. stupeň)

Absolvent má praktické schopnosti a zručnosti s prácou na zložitých experimentálnych zariadeniach a počítačových systémoch, v spracovaní výsledkov, príprave a prezentácii správ o výsledkoch výskumu.

Doplňujúce vedomosti, schopnosti a zručnosti (3. stupeň)

Absolvent tretieho stupňa má skúsenosť s formulovaním čiastkových úloh výskumu, vedením kolektívu pri riešení úloh a s pedagogickou prácou.

Vymedzenie jadra znalostí (3. stupeň)

Nosné témy jadra znalostí študijného odboru (3. stupeň)

Jadro znalostí absolventa tvorí: pokročilé metódy teórie systémov automatického riadenia, metódy inteligentného riadenia, optimalizácia, princípy a metódy návrhu automatizovaných a automatických systémov a ich informačného zabezpečenia.

Ďalšie témy jadra znalostí študijného odboru (3. stupeň)

Ďalšie témy jadra sú určené konkrétnou oblasťou vedeckej a výskumnej práce študenta. Stanovené sú v individuálnom študijnom pláne študenta.

štátna skúška (3. stupeň)

Štátna skúška sa skladá z dizertačnej skúšky, z obhajoby dizertačnej práce a rozpravy k práci. Dizertačná skúška a obhajoba dizertačnej práce musí spĺňať kritérium, aby študent preukázal schopnosť samostatne získavať teoretické a praktické poznatky.

History of Descriptions

Back