Field of study

Elektrotechnológie a materiály

Uvedeným študijným odborom skončila platnosť 31.08.2019. Nová sústava študijných odborov je na stránke ministerstva školstva. Momentálne pracujeme na jej aktualizácii.

Group:

Construction, Technology, Production and Communications

Subgroup:

Construction Engineering, Technology, Production and Communications

Research area:

elektrotechnika a elektroenergetika

PDF of the description


Definition of related fields of study and differences between them

 • Príbuznými študijnými odbormi sú:
 • Elektrotechnika.
 • Elektronika.
 • Materiálové inžinierstvo.
 • Meracia technika.

Tieto  študijné  odbory  majú  príbuzný  predovšetkým  prírodovedný  a informatický základ a všeobecné odborné disciplíny elektrotechnického zamerania.

Každý z týchto odborov má v treťom stupni štúdia svoj samostatný profil, ktorý sa odlišuje ako v základe, tak aj následnou metodikou riešenia vedeckých a praktických problémov a ich technickej a technologickej aplikácie.

Samozrejme,  že  poznanie  a   používanie  parciálnych  teoretických  vedomostí  a výsledkov z vyššie   menovaných   odborov   je   nevyhnutné   pri   dosiahnutí   očakávaných   vedeckých a praktických výsledkov v rámci štúdia a záverečnej obhajobe dizertačnej práce absolventa tretieho stupňa Štúdia v študijnom odbore 5.2.12 Elektrotechnológie a materiály.

Content of the study department - description of the first degree

Contents of the study department - second grade description

Standard length of daily study:

Standard length of external study:

 

Content of the study department - description of the third grade

Absolvent ovláda vedecké metódy hodnotenia materiálových štruktúr a systémov z hľadiska technológie spracovania, štruktúry, životnosti, spoľahlivosti, medzioperačnej a výstupnej diagnostiky a kontroly, ako aj riadenia kvality. Takto získané komplexné znalosti umožnia absolventovi ich využitie v širokom spektre výrobných technológií v elektrotechnike, ako pri ich návrhu, tak aj pri organizovaní a optimalizácií jednotlivých technologických postupov. Absolvent získa schopnosti predikcie zmien vlastností materiálov v rôznych podmienkach použitia, ako aj z hľadiska použitia rôznych technologických postupov výroby elektrotechnických prvkov, štruktúr, systémov a zariadení.I.2 Teoretické vedomosti

Absolvent odboru „Elektrotechnológie a materiály" (3. stupeň):

 • vedecky báda v oblasti elektrotechnológie a materiálov,
 • prináša vlastné riešenia v oblastiach výrobných technologických postupov,
 • navrhuje optimálne využitie moderných materiálov pri návrhu komplexných elektrotechnických prvkov, štruktúr, systémov a zariadení.

I.3 Doplňujúce vedomosti, schopnosti a zručnosti

Absolvent odboru Elektrotechnológie a materiály si osvojí:

 • zásady vedeckej práce v oblasti návrhu a hodnotenia technologických postupov vprocese výroby nových elektrotechnických materiálov,
 • schopnosti návrhu technologických postupov v oblasti vývoja a výroby moderných elektronických prvkov s dôrazom na kvalitu, spoľahlivosť a využívanie environmentálne priaznivých materiálov,
 • schopnosti hodnotiť vlastnosti materiálov a materiálových štruktúr, výrobkov a systémov,
 • schopnosti hodnotenia degradačných procesov a stanovenia stability, resp. nestability elektrofyzikálnych vlastností materiálov v širokom rozsahu potenciálnych vonkajších, ale aj vnútorných vplyvov,
 • schopnosti samostatne rozhodovať a osvojiť si základné princípy marketingu voblasti elektrotechnických technológií,
 • vedecké metódy výskumu a vývoja voblasti elektrotechnológií,
 • metodiku formulovania inžiniersko - materiálno - technologických problémov a doviesť ich riešenia k praktickým realizáciám,
 • schopnosti kvalifikovane a samostatne riešiť vedecko-výskumné projekty a viesť tím odborníkov.

II. Vymedzenie jadra znalostí

II.1 Nosné témy jadra znalostí študijného odboru

Nosné témy jadra znalostí 3.stupňa vysokoškolského štúdia, t.j. PhD., sú viazané na Vedu o elektrotechnológiách a materiáloch - MSE (Materiál Science and Electrotechnology). Jadro študijného odboru je rozdelené na „Študijnú časť" (1/3) a   „Vedeckú časť" (2/3) tak, aby:

 • absolvent preukázal pri dizertačnej skúške a obhajobe dizertačnej práce schopnosť samostatnej vedeckej práce,
 • preukázal schopnosti samostatne získavať teoretické a praktické poznatky, vhodne ich syntetizovať a analyzovať a následne vhodne použiť pri praktických aplikáciách.

II.1.1 Študijná časť

Teoretický fundament, metodologický aparát, špecializácia: Matematická analýza, fyzika, fyzika tuhých látok, fyzikálna chémia, štruktúra a vlastnosti elektrotechnických materiálov, výrobné technológie a systémy, aplikovaná mechanika, termika, štrukturálne a materiálové analýzy, vákuové systémy, vysokonapäťové systémy, technológie plazmy, optimalizácia, meranie elektrických a neelektrických veličín, kontrola a riadenie kvality, makromolekulové a kompozitné materiály, supravodivé materiály, metódy riadenia a vyhodnotenia experimentu, počítačové modelovanie, CAD metódy návrhu systémov a štruktúr a metódy matematickej štatistiky.

II.1.2 Vedecká časť

 • Výskum aktuálneho vedeckého problému z odboru s dôrazom na jeho praktické využitie.
 • Analýza a syntéza návrhu nových materiálov a technológií ich výroby.
 • Vedecké zhodnotenie elektrofyzikálnych vlastností jednoduchých a zložitých materiálových štruktúr v rôznych podmienkach ich aplikácií s cieľom optimalizácie vlastností a technológií výroby.
 • Optimalizácia technologických procesov a metód diagnostiky so zameraním na požadované vlastnosti materiálových štruktúr a systémov.
 • Posúdenie právnych a environmentálnych dopadov využívania nových materiálov a výrobných technológií.
 • Medzinárodná vedecká prezentácia získaných výsledkov a vyhodnotenie ich prínosu pre prax.
 • Implementácia získaných výsledkov do rozvoja študijného odboru.

Back