Field of study

Motor vehicles, railway vehicles, ships and aircrafts

Uvedeným študijným odborom skončila platnosť 31.08.2019. Nová sústava študijných odborov je na stránke ministerstva školstva. Momentálne pracujeme na jej aktualizácii.

Group:

Construction, Technology, Production and Communications

Subgroup:

Construction Engineering, Technology, Production and Communications

Research area:

strojárstvo

English Name of the field of study:

Motor vehicles, railway vehicles, ships and aircrafts

PDF of the description


Levels - description

Študijný odbor Motorové vozidlá, koľajové vozidlá, lode a lietadlá sa môže študovať podľa Sústavy študijných odborov vydanej rozhodnutím Ministerstva školstva SR č. 2090/2002-sekr. Zo dňa 16. decembra 2002 v:

 • prvom stupni vysokoškolského štúdia (Bc.) so štandardnou dĺžkou štúdia 3 roky (v externej forme 3,5 roka),
 • druhom stupni vysokoškolského štúdia (Ing.) so štandardnou dĺžkou štúdia 2 roky (v externej forme 2,5 roka), za predpokladu, že študent absolvoval prvostupňové štúdium v študijnom odbore Motorové vozidlá, koľajové vozidlá, lode a lietadlá alebo v niektorom príbuznom študijnom odbore (napr. Dopravné stroje a zariadenia, Energetické stroje a zariadenia). V opačnom prípade možno navrhnúť študijný program so štandardnou dĺžkou štúdia 3 roky (v externej forme 3,5 roka).
 • treťom stupni vysokoškolského štúdia (PhD.) so štandardnou dĺžkou štúdia 3 roky (v externej forme 5 rokov).

Content of the study department - general part

Absolventi študijného odboru Motorové vozidlá, koľajové vozidlá, lode a lietadlá sú spôsobilí vykonávať podľa dosiahnutého stupňa profesiu:

 • Strojár alebo prevádzkový pracovník pre motorové vozidlá, koľajové vozidlá, lode a lietadlá- 1. stupeň,
 • Inžinier pre motorové vozidlá alebo koľajové vozidlá alebo lode alebo lietadlá - 2. stupeň,
 • Philosophiae doctor - PhD. pre motorové vozidlá alebo koľajové vozidlá alebo lode alebo lietadlá - 3. stupeň.

Predpokladajú sa alternatívne študijné programy orientované na jednotlivé druhy dopravných prostriedkov, ktorých odlišnosť bude narastať so stupňom štúdia. V 1. stupni štúdia sa predpokladá alternatívnosť študijných programov v malej miere v 2. ročníku štúdia a vo väčšej miere v 3. ročníku.

Strojár - ovláda základy fyziky, aplikovanej matematiky, mechaniky, náuky o materiáloch, ďalej ovláda časti strojov, pohonné jednotky, má prehľad o všetkých druhoch dopravných prostriedkov a prehĺbené znalosti v oblasti alternatívne zvolených dopravných prostriedkoch. Ovláda základy strojárenských technológií, elektrotechniky, prevádzky a údržby dopravných prostriedkov a tiež diagnostiky. Je schopný vykonávať konštrukčné práce na jednotlivých častiach a subsystémoch dopravných prostriedkov.

Prevádzkový pracovník - je spôsobilý vykonávať profesiu bakalára pre prevádzku a údržbu dopravných prostriedkov v smere jeho špecializácie.

Inžinier pre dopravné prostriedky - ovláda metódy výpočtov, simulácie a verifikácie modelových riešení dopravných prostriedkov v smere jeho špecializácie. Má prehĺbené znalosti a schopnosti v oblasti aplikovanej matematiky a mechaniky, konštrukcie v špecializácii na vybraný druh dopravného prostriedku. Jeho profesná špecializácia mu umožňuje vykonávať práce v oblasti výskumu, vývoja, projekcie a konštrukcie ako aj v oblasti prevádzky a údržby vybraného druhu dopravných prostriedkov. Má profesné predpoklady pracovať vo výskumných organizáciách, v strojárenských podnikoch orientovaných na výrobu dopravných prostriedkov, ich údržbu a obnovu. Tiež je schopný pracovať na technických, prípadne aj riadiacich postoch organizácií prevádzkujúcich jednotlivé druhy dopravných prostriedkov.

Philosophiae doctor - PhD. pre odbor motorových vozidiel, koľajových vozidiel, lodí a lietadiel - ovláda vedecké metódy výskumu a vývoja pre oblasť vybraného druhu dopravných prostriedkov.

Reason for the establishment of a study department

Doprava je podmienkou fungovania ekonomického systému spoločnosti. Nevyhnutnou súčasťou dopravy sú dopravné prostriedky. Od efektívnosti dopravy, ktorú podmieňuje aj efektívnosť dopravných prostriedkov a ich prevádzkovania závisí aj efektívnosť ekonomiky štátu. Aj z medzinárodného hľadiska má doprava nezastupiteľnú úlohu. V štátoch EÚ je vysoko rozvinutý výskum, vývoj a výroba dopravných prostriedkov. Aj v SR existuje vývoj a výroba všetkých druhov dopravných prostriedkov, t.j. motorových vozidiel, koľajových vozidiel, lodí aj lietadiel. Okrem toho existuje mnoho organizácií prevádzkujúcich dopravné prostriedky. Úspešnosť týchto procesov je podmienená trvalým udržiavaním a rozvojom vedomostnej bázy v oblasti dopravných prostriedkov. V štátoch EÚ a aj v iných štátoch je zabezpečovaná príprava vysokoškolsky vzdelaných odborníkov v odbore.

Výučba v tomto odbore má na Slovensku dlhoročnú tradíciu a v zameraní na lode je jediná v SR aj v ČR.

Tieto skutočnosti poukazujú na existenciu spoločenskej objednávky na výchovu vysokoškolsky vzdelaných odborníkov v odbore Motorové vozidlá, koľajové vozidlá, lode a lietadlá.

Examples of similar study departments abroad

Podobná kombinácia dopravných prostriedkov sa na zahraničných univerzitách nevyskytuje. Niekde sa vyskytuje kombinácia motorové a koľajové vozidlá. Lode a lietadlá sa vždy študujú každá zvlášť. Z odlišnosti konštrukčných princípov jednotlivých dopravných prostriedkov, najmä lodí a lietadiel od pozemných dopravných prostriedkov (motorové a koľajové vozidlá), ako aj zo zvyklostí v zahraničí vyplýva nutnosť koncipovať tento študijný odbor v alternatívnych vetvách.

ČR: TU - VŠB Ostrava, Univerzita Pardubice, ČVUT Praha, Vojenská akadémia Brno, VUT Brno

Francúzsko: Ecole de air Salon De Provance

Nemecko: TU Aachen, TU Berlín, TU Dresden, TU Mníchov, TU Hamburg, TU Rostock

Maďarsko: Budapest University of Technology and Economics,

Poľsko: Politechnika Gdansk, WAT Varšava,

Rakúsko: Luftfahrt / Aviation Studium FH, Graz

Taliansko: Politecnico di Torino, TU Neapol, Academia aeronatika Neapol

UK: RAF Craanwel

Definition of related fields of study and differences between them

5.2.1 Strojárstvo, 5.2.2 Údržba strojov a zariadení, 5.2.3 Dopravné stroje a zariadenia, 5.2.59 Doprava, 8.4.3 Výzbroj a technika ozbrojených síl.

Standard length of daily study: 3

Standard length of external study: 3,5

 

Content of the study department - description of the first degree

Absolventi bakalárskeho štúdia študijného odboru „Motorové vozidlá, koľajové vozidlá, lode a lietadlá" sú schopní analyzovať problémy a možnosti, ktoré sa vyskytujú v rôznych oblastiach súvisiacich s oblasťou dopravných prostriedkov. Získajú základné vedomosti z predmetov všeobecného technického vzdelania, majú všeobecný prehľad o strojárskej výrobe a jej riadení, odborné poznatky z oblasti dopravných prostriedkov všeobecne a v prehĺbenej forme v oblasti jednotlivých druhov dopravných prostriedkov v závislosti od ich špecializácie, poznatky z hodnotenia kvality a skúšobníctva v dopravných prostriedkoch a spôsobe plnenia legislatívnych požiadaviek kladených na výrobky a prevádzku dopravných prostriedkov v smere ich špecializácie.Teoretické vedomosti (1. stupeň):

Široký základ teoretických a odborných predmetov dáva absolventovi trojročného štúdia variabilnosť pri uplatnení v praxi, najmä so zameraním na technickú činnosť v oblasti výroby, na konštruovanie častí dopravnej techniky, na strednú úroveň riadenia prevádzky dopravnej techniky, skúšobníctva, riadenia servisnej a poradenskej činnosti. Má základné vedomosti o podnikaní a manažmente.

Absolvent spĺňa všetky podmienky na zvyšovanie vzdelania v ďalšom stupni štúdia - inžinierskom (aj v zahraničí).

Praktické schopnosti a zručnosti (1. stupeň):

Absolvent je schopný navrhovať a konštrukčne riešiť časti dopravných prostriedkov aj s využitím moderných CA-X technológií. Je schopný uplatniť sa v prevádzke jednotlivých dopravných prostriedkov, ich diagnostike, údržbe a opravách (v smere jeho špecializácie).

Doplňujúce vedomosti, schopnosti a zručnosti (1. stupeň):

Absolvent 1. stupňa štúdia študijného odboru „Motorové vozidlá, koľajové vozidlá, lode a lietadlá" je schopný prezentovať rôznym druhom poslucháčstva technické problémy v oblasti dopravných prostriedkov a ich prevádzky a spôsoby ich riešenia, efektívne pracovať ako člen pracovného tímu, porozumieť riešenej problematike, organizovať svoje vlastné ďalšie vzdelávanie a rozvoj, udržiavať kontakt s posledným vývojom v oblasti dopravných prostriedkov v smere jeho špecializácie.

Vymedzenie jadra znalostí (1. stupeň)

Nosné témy jadra znalostí študijného odboru (1. stupeň)

 • základy matematiky,
 • základy fyziky,
 • základy mechaniky pevných telies a tekutín
 • konštrukčné materiály,
 • strojárenské technológie,
 • základy elektrotechniky,
 • základy konštruovania,
 • časti strojov amechanizmy,
 • pohonné jednotky,
 • základy teórie dopravných prostriedkov,
 • základy konštrukcie dopravných prostriedkov (obecne avprehĺbenej forme pre jednotlivé druhy dopravných prostriedkov vzameraní podľa špecializácie),
 • základy diagnostiky, prevádzky aúdržby dopravných prostriedkov (zamerané podľa špecializácie),
 • skúšobníctvo voblasti dopravných prostriedkov (v zameraní podľa špecializácie),
 • základy CA-X technológií,
 • Záverečná práca aštátna skúška Bc.

Odporúča sa, aby tieto znalosti tvorili najmenej 3/5 ECTS kreditov študijného programu.

Ďalšie témy jadra znalostí študijného odboru (1. stupeň):

 • základy podnikania amanažmentu,
 • spoločenské, morálne a právne aspekty profesie,
 • cudzí jazyk,
 • medzinárodné predpisy vzameraní na jednotlivé druhy dopravných prostriedkov týkajúce sa ich konštrukcie aprevádzky (v zameraní podľa špecializácie).

Štátna skúška (1. stupeň):

 • obhajoba záverečnej práce (abstrakt vniektorom zo svetových jazykov - prednostne vangličtine), rozsah práce študenta vkreditovom vyjadrení musí byť úmerný významu zhľadiska príspevku kprofilu absolventa,
 • overenie spôsobilosti riešiť technické zadania vodbore dopravných prostriedkov,
 • kolokviálna skúška zoblasti poznania študijného odboru „Motorové vozidlá, koľajové vozidlá, lode alietadlá" vzameraní podľa špecializácie.

Standard length of daily study: 2 (pre uchádzačov, ktorí ukončili prvostupňové štú

Standard length of external study: 2,5 (pre uchádzačov, ktorí ukončili prvostupňové š

 

Contents of the study department - second grade description

Absolventi druhého stupňa vysokoškolského štúdia odboru „Motorové vozidlá, koľajové vozidlá, lode a lietadlá" sú schopní analyzovať, navrhovať, konštruovať, prevádzkovať a udržiavať rozsiahle technické systémy dopravných prostriedkov v rámci svojej špecializácie. Sú schopní používať riešenia s vysokou mierou tvorivosti, komplexnosti, samostatnosti a zodpovednosti. Dôraz sa musí klásť na to, aby absolvent získal prehĺbené znalosti v oblasti základných teoretických disciplín strojárenstva (aplikovaná matematika a mechanika) ako aj v oblasti konštrukcie a projektovania jednotlivých dopravných prostriedkov v smere svojej špecializácie.

Aby absolventi boli schopní budovať požadovaný vedecký prístup, musia získať skúsenosti s formuláciou hypotéz, experimentálnym návrhom, overovaním hypotéz a analýzou získaných údajov. Absolventi môžu budovať odbornú perspektívu v celej škále aplikácií, v ktorých uplatňujú pokrokové metódy a techniky návrhu a vývoja a prevádzky dopravných prostriedkov a ich systémov.

Predpokladá sa, že absolvent ukončil prvostupňové v niektorom príbuznom študijnom odbore, študijný program druhého stupňa má štandardnú dĺžku štúdia 2 roky. V opačnom prípade môže mať študijný program štandardnú dĺžku štúdia 3 roky.Teoretické vedomosti (2. stupeň):

Prehĺbené a rozšírené znalosti teoretických a odborných predmetov, väčšinou alternatívne zameraných podľa špecializácie na jednotlivé druhy dopravných prostriedkov, umožňujú absolventovi inžinierskeho stupňa študijného odboru „Motorové vozidlá, koľajové vozidlá, lode a lietadlá" nachádzať a prezentovať vlastné riešenia problémov pri výskume, vývoji, projektovaní a konštruovaní dopravných prostriedkov a ich systémov v smere jeho špecializácie.

Pozná najmodernejšie princípy činnosti systémov odboru, vie tieto analyzovať, diagnostikovať a riadiť ich prevádzku. Tvorivo aplikuje získané poznatky v praxi, kriticky analyzuje a aplikuje celú paletu konceptov, princípov a praktík odboru v kontexte voľne definovaných problémov, pričom preukazuje efektívne rozhodovanie v súvislosti s výberom a použitím metód, techník a prostriedkov. Vie zavádzať zložité technické riešenia, používať moderné metódy a prostriedky pri riešení problémov.

Praktické schopnosti a zručnosti (2. stupeň):

Absolvent 2. stupňa štúdia študijného odboru „Motorové vozidlá, koľajové vozidlá, lode a lietadlá" vie analyzovať a porozumieť technickým, technologickým a prevádzkovým procesom z pohľadu špecifických potrieb jednotlivých druhov dopravných prostriedkov. Je schopný pracovať v projektoch, ktoré zahŕňajú identifikáciu problému, analýzu, návrh a implementáciu rozsiahlych riešení spolu s testovaním a primeranou dokumentáciou, pričom si uvedomuje jednotlivé aspekty kvality s využitím moderných CA-X technológií. Je schopný uplatniť sa v prevádzke jednotlivých dopravných prostriedkov, ich diagnostike, údržbe a opravách (v smere jeho špecializácie).

Je schopný preukazovať dôkladné porozumenie nosných oblastí znalostí a teórie systémov dopraných prostriedkov spolu so schopnosťou kritického úsudku v celom spektre problémov a situácií.

Doplňujúce vedomosti, schopnosti a zručnosti (2. stupeň):

Absolvent 2. stupňa štúdia študijného odboru „Motorové vozidlá, koľajové vozidlá, lode a lietadlá" dokáže pracovať efektívne ako jednotlivec, ako člen alebo vedúci tímu , spolupracovať s nadriadenými zložkami, neustále si zvyšovať kvalifikáciu vrátane rozvoja technicko-manažérskych schopností, udržiavať kontakt s posledným vývojom vo svojej disciplíne, riadiť sa primeranými praktikami v súlade s predpismi a  profesionálnym, právnym a etickým rámcom odboru.

Vymedzenie jadra znalostí (2. stupeň)

Nosné témy jadra znalostí študijného odboru (2. stupeň)

 • rozšírené aprehĺbené znalosti matematiky a mechaniky,
 • rozšírené aprehĺbené znalosti elektrotechniky a elektroniky,
 • prehĺbenie arozšírenie teórie jednotlivých dopravných prostriedkov vzameraní podľa špecializácie,
 • prehĺbené arozšírené znalosti konštrukcie jednotlivých druhov dopravných prostriedkov vzameraní podľa špecializácie,
 • moderné výpočtové metódy vodbore podľa špecializácie,
 • pokročilé modelovanie adynamické simulácie dopravných prostriedkov aich systémov,
 • experimentálne metódy askúšobníctvo vzameraní podľa špecializácie,
 • projektovanie dopravných prostriedkov aich systémov,
 • semestrálny projekt - inžinierske riešenie zadania,
 • diplomová práca - inžinierske riešenie konkrétneho zadania.

Odporúča sa, aby tieto znalosti tvorili najmenej 1/2 ECTS kreditov študijného programu.

Ďalšie témy jadra znalostí študijného odboru (2. stupeň):

 • manažment,
 • spoločenské, morálne a právne aspekty profesie.

Štátna skúška (2. stupeň):

 • obhajoba diplomovej práce (abstrakt vniektorom zo svetových jazykov - prednostne vangličtine),
 • overenie spôsobilosti riešiť inžinierske zadania vodbore dopravných prostriedkov,
 • kolokviálna skúška zoblasti poznania študijného odboru „Motorové vozidlá, koľajové vozidlá, lode alietadlá" vzameraní podľa špecializácie.

Standard length of daily study: 3

Standard length of external study: 5

 

Content of the study department - description of the third grade

Absolvent doktorandského stupňa študijného odboru „Motorové vozidlá, koľajové vozidlá, lode a lietadlá" ovláda vedecké metódy výskumu s vývoja dopravných prostriedkov v oblasti svojej špecializácie. Je schopný riešiť najnáročnejšie vedecko-výskumné úlohy so zameraním na stavbu dopravných prostriedkov, ako aj ich skúšanie a certifikáciu. Uplatnenie nájde vo vedecko-výskumných, vývojových a projekčných organizáciách pri riešení zložitých problémov návrhov, analýz pri aplikáciách špičkových technológií, prípadne ako vedecko-pedagogický pracovník vysokej školy.Teoretické vedomosti (3. stupeň):

Absolvent študijného odboru „Motorové vozidlá, koľajové vozidlá, lode a lietadlá" (3. stupeň) získa na vysokom stupni poznania vedomosti a schopnosť ich tvorivého rozvíjania najmä v oblasti aplikovanej mechaniky a aplikovanej matematiky, ako aj v teoretických disciplínach súvisiacich s jeho špecializáciou v rámci študijného odboru, čo mu umožní vedecky bádať a prinášať vlastné riešenia problémov v oblasti dopravných prostriedkov.

Doplňujúce vedomosti, schopnosti a zručnosti (3. stupeň):

Absolvent študijného odboru „Motorové vozidlá, koľajové vozidlá, lode a lietadlá" (3. stupeň) si osvojí zásady vedeckej práce, väzby výskum-vývoj-výroba-použitie-recyklácia, vedecké formulovanie problému (technické zadanie), právne a environmentálne aspekty nových produktov, etické a spoločenské stránky vedeckej práce, prezentácia výsledkov, rozvoj študijného odboru a prínos pre prax.

Vymedzenie jadra znalostí (3. stupeň)

Nosné témy jadra znalostí študijného odboru (3. stupeň)

Nosné témy jadra znalostí 3.stupňa t.j. PhD. stupňa vysokoškolského štúdia sú viazané na Vedu o dopravných prostriedkoch v oblasti svojej špecializácie.

Jadro obsahuje len rámcové témy ( vybrané state):

Študijná časť:

Témy sú viazané najmä na teoretický základ, metodologicky aparát a špecializáciu absolventa:

 • aplikovaná matematika a mechanika,
 • metódy optimalizácie konštrukcií dopravných prostriedkov,
 • metódy aprostriedky experimentálneho výskumu,
 • teoretické disciplíny vsmere špecializácie vrámci študijného odboru.

Vedecká časť:

 • Výskum aktuálneho otvoreného vedeckého problému vodbore,
 • Zásady vedeckej práce, väzby výskum-vývoj-výroba-použitie-recyklácia, vedecké formulovanie problému (technické zadanie), právne aenvironmentálne aspekty nových produktov, etické aspoločenské stránky vedeckej práce, prezentácia výsledkov, rozvoj študijného odboru aprínos pre prax..

Znalosti uvedené v jadre majú rozsah 1/3 v študijnej časti a 2/3 vo vedeckej časti.

Dizertačná skúška a obhajoba dizertačnej práce (záverečná práca) musí preukázal schopnosť študenta samostatne získavať teoretické a praktické poznatky.

 

INDIKÁTORY ŠTUDIJNÉHO ODBORU

 • Študijné programy 1.stupňa vysokoškolského vzdelávania so štandardnou dĺžkou 3 roky obsahujú 180 ECTS kreditov. Pre akceptáciu študijného programu v študijnom odbore, študijný program MUSÍ obsahovať najmenej 108 ECTS kreditov z tém jadra študijného odboru. Študijné programy jedného študijného odboru sa musia líšiť najmenej v 1/5 rozsahu študijných programov navzájom t.j. najmenej v rozsahu 36 ECTS kreditov.
 • Študijné programy 2.stupňa vysokoškolského vzdelávania so štandardnou dĺžkou 2 roky obsahujú 120 ECTS kreditov. Pre akceptáciu študijného programu v študijnom odbore, študijný program musí obsahovať najmenej 60 ECTS kreditov z tém jadra študijného odboru. Študijné programy jedného študijného odboru sa musia líšiť najmenej v 1/5 rozsahu študijných programov navzájom t.j. najmenej v rozsahu 24 ECTS kreditov.
 • Študijné programy 3.stupňa vysokoškolského vzdelávania obsahujú pomer študijnej a vedeckej časti študijného programu 1 : 2. O akceptácii študijného programu v študijnom odbore rozhoduje Ministerstvo školstva SR (priznaním práva konať dizertačnú skúšku, záverečnú skúšku vo forme obhajoby dizertácie a priznaním práva Vedeckej rade fakulty udeľovať vedecko-akademický titul „philosophiae doctor - PhD.“, resp. umelecko-akademický tirul “artis doctor - ArtD.“)
 • Medziodborové štúdia v kombinácii dvoch študijných odborov (§ 51 ods. 5)musia obsahovať v dostačujúcom rozsahu jadrá oboch študijných odborov a obe musia byť zastúpené približne rovnako. Aby sa toto dosiahlo, môže byť nevyhnutné navrhnúť študijný program s väčšou dĺžkou, než je štandardná dĺžka študijných programov v ľubovoľnom z oboch študijných odborov.
 • Študijné programy v kombinácii hlavného a vedľajšieho študijného odboru (§ 51 ods. 5) musia obsahovať úplné jadro hlavného študijného odboru a v primeranom rozsahu jadro vedľajšieho študijného odboru. Pri posudzovaní primeranosti rozsahu zastúpenia jadra vedľajšieho študijného odboru sa sleduje, či dostačuje na získanie ucelenej časti vzdelania v tomto odbore.
 • Špecifické prípady nastavenia iných indikátorov posudzuje Akreditačná komisia Vlády SR ako výnimočnú reláciu k Štruktúre študijných odborov mimo ISCED (International Standard of Classifícation of Educatíon Documents).

History of Descriptions

Back