Field of study

Transport and Handlig Machines

Uvedeným študijným odborom skončila platnosť 31.08.2019. Nová sústava študijných odborov je na stránke ministerstva školstva. Momentálne pracujeme na jej aktualizácii.

Group:

Construction, Technology, Production and Communications

Subgroup:

Construction Engineering, Technology, Production and Communications

Research area:

strojárstvo

English Name of the field of study:

Transport and Handlig Machines

PDF of the description


Levels - description

Študijný odbor Dopravné stroje a zariadenia sa môže podľa Sústavy študijných odborov vydanej rozhodnutím Ministerstva školstva SR č. 2090/2002-sekr. zo dňa 16. decembra 2002 študovať v:

 • prvom stupni vysokoškolského štúdia (Bc.) so štandardnou dĺžkou 3 roky

- v študijnom odbore Strojárstvo,

- v študijnom odbore Dopravné stroje a zariadenia,

 • druhom stupni vysokoškolského štúdia (Ing.) so štandardnou dĺžkou 2 roky pre absolventov 1. stupňa študijného odboru Strojárstvo, alebo so štandardnou dĺžkou 3 roky pre absolventov 1. stupňa študijného odboru Dopravné stroje a zariadenia,
 • treťom stupni vysokoškolského štúdia (PhD.).

Content of the study department - general part

Absolventi študijného odboru Dopravné stroje a zariadenia sú spôsobilí vykonávať podľa dosiahnutého stupňa profesiu:

 • Strojár alebo prevádzkový technik (Bachelor of Mechanical Engineering)- 1. stupeň,
 • Inžinier pre dopravné stroje a zariadenia (Mechanical Engineer) - 2. stupeň,
 • Philosophiae doctor-PhD. pre odbor Dopravné stroje a zariadenia ( Transport and Handling Machine Scientist ) -3. stupeň.

Strojár - ovláda základy fyziky, aplikovanej matematiky, mechaniky a náuky o materiáloch, dokáže riešiť konštrukčné problémy strojných uzlov, technologické problémy strojných zariadení a systémov. Má znalosti o metódach konštruovania jednoduchších konštrukčných celkov.

Prevádzkový technik - je spôsobilý vykonávať profesie v prevádzke a údržbe dopravných  strojov a zariadení. Má znalosti o výrobných technológiach, prevádzke a údržbe strojných zariadení, ako aj základné znalosti o konštrukciách strojov a zariadení.

Inžinier pre dopravné stroje a zariadenia - absolvent študijného odboru Dopravné stroje a zariadenia nachádza široké uplatnenie vo všetkých sférach národného hospodárstva, keďže manipulácia s materiálom je významnou integrálnou súčasťou všetkých výrobných procesov a obslužných systémov. Jeho profesná špecializácia umožňuje vykonávať prácu v oblasti konštrukcie, projekcie, údržby a prevádzky dopravných strojov a zariadení. Cieľovým segmentom hospodárstva pre plné využitie schopností absolventa tohto odboru je široká oblasť manipulácie a dopravy materiálu a osôb. Má profesné predpoklady pracovať vo výskumných a projekčných inštitúciách, ako aj v  strojárskych podnikoch orientovaných na výrobu dopravnej a manipulačnej techniky. Okrem toho sa uplatní v širokej škále podnikov, ktoré musia riešiť problémy materiálových tokov a skladovania.

Philosophiae doctor-PhD. pre odbor Dopravné stroje a zariadenia - ovláda vedecké metódy výskumu  a vývoja pre oblasť dopravných strojov a zariadení, analýzy materiálových tokov a logistických dopravno-manipulačných systémov.

Reason for the establishment of a study department

Doprava a manipulácia s materiálom výrazným spôsobom ovplyvňuje efektívnosť fungovania ekonomického systému spoločnosti. Je známa skutočnosť, že dopravno-manipulačné náklady tvoria nezanedbateľnú súčasť hodnoty a ceny finálneho produktu, resp. polotovaru. Takisto štatistiky poukazujú na fakt, že v oblasti dopravy a manipulácie pracuje významná časť ekonomicky činného obyvateľstva, pričom tento podiel má rastúci charakter. Z pohľadu blízkej perspektívy integrácie Slovenskej republiky do ekonomicko-sociálnych štruktúr EÚ vyplýva nutnosť pripojenia sa k už prebiehajúcim trendom intenzívneho rozvoja materiálových tokov, k tvorbe medzinárodných prepravných koridorov a k intenzifikácii transeurópskej výmeny tovarov a osôb. Úspešnosť tohto procesu je podmienená trvalým udržiavaním a rozvojom vedomostnej bázy v oblasti dopravnej a manipulačnej techniky.

Zvláštnu skupinu tvoria výrobné činnosti, u ktorých je dopravno-manipulačný proces základom výrobnej činnosti. Takýmito sú stavebná výroba, úpravníctvo, poľnohospodárska výroba. Tento dopravno–manipulačný proces zabezpečujú stroje a zariadenia pre stavebníctvo, úpravníctvo a poľnohospodárstvo.

V krajinách EÚ s vysokou efektívnosťou ekonomického systému je zabezpečená vysokoškolská výchova odborníkov pre oblasť dopravy a manipulácie s materiálom v rozsiahlej sieti technických univerzít.

Uvedené skutočnosti poukazujú na existenciu aktuálnej spoločenskej objednávky pre výchovu vysokoškolsky vzdelaných odborníkov pre vyššie definovanú oblasť v odbore Dopravné stroje a zariadenia.

Examples of similar study departments abroad

Nomenklatúra študijných odborov a  programov podľa medzinárodných štandardov - ISCED dokladuje podobné študijné odbory v zahraničí. Významné postavenie študijného odboru zaznamenávame najmä v krajinách, v ktorých sa nachádzajú tradiční špičkoví výrobcovia dopravnej a manipulačnej techniky. Spolupráca vysokých škôl a priemyslu vytvára v takom prípade predpoklady úspešného rozvoja odboru. V Európskom regióne sú v tomto smere dominantnými najmä nemecké a rakúske univerzity.

Nemecko: Otto-von-Guericke Universität Magdeburg, Universtität Stuttgart, Universität Dortmund, TU Mníchov, Universität Karlsruhe, Universität Hamburg, RWTH Aachen,Universität Bochum, TU Drážďany

Rakúsko: TU Wien, TU Graz, Montanuniversität Leoben

Holandsko: TU Delft

Fínsko: TU Tampere

Taliansko: Politecnico di Milano, Universita di Roma

Veľká Británia: University of Manchester, University of Salford, University of Cambridge, University of  Edinburgh

Írsko: University College Dublin,

Maďarsko: MU Miskolc, TU Budapešť

Česká republika: ČVUT Praha, VUT Brno, TU Liberec, VŠB-TU Ostrava

Definition of related fields of study and differences between them

5.2.1 Strojárstvo; 5.2.2 Údržba strojov a zariadení; 5.2.4 Motorové vozidlá, koľajové vozidlá, lode a lietadlá; 5.2.6 Energetické stroje a zariadenia; 5.2.36 Banská mechanizácia, doprava a hlbinné vŕtanie; 5.2.46 Poľnohospodárska a lesnícka technika; 5.2.59 Doprava.

Standard length of daily study: 3

Standard length of external study:

 

Content of the study department - description of the first degree

Absolventi odboru Strojárstvo (1. stupeň) dokážu analyzovať problémy a možnosti, ktoré sa otvárajú v rôznych oblastiach strojárskeho priemyslu, navrhovať časti systémov aj celé systémy tak, aby spĺňali požiadavky, vytvárať takéto systémy a implementovať ich na mieste. Absolventi musia vedieť pracovať s manažérmi, používateľmi systému a špecialistami iných profesií. Vyžaduje to aj znalosti o podnikaní, organizáciách a manažmente.

Absolventi odboru Strojárstvo (1. stupeň) majú znalosti o teórii strojárskych systémov a o ich aplikovaní na konštrukčné a technologické problémy.

Absolventi odboru Strojárstvo (1. stupeň) nachádzajú uplatnenie v rôznych odvetviach priemyslu, vo verejnom aj v súkromnom sektore, a to nie iba v čisto strojárskych, ale aj v iných technických a priemyselných podnikoch. Dokážu navrhovať, vyvíjať, implementovať, rozširovať, prispôsobovať a lokalizovať strojné systémy. Vedia sa uplatniť na miestach vývojárov, technológov a prevádzkových inžinierov.

Absolventi odboru Dopravné stroje a zariadenia (1. stupeň) dokážu analyzovať problémy a možnosti, ktoré sa otvárajú v rôznych praktických oblastiach dopravy a manipulácie s materiálom, navrhovať riešenia dopravno-manipulačných problémov a ovládajú problematiku prevádzky, údržby a opráv dopravno-manipulačných systémov a ich prvkov. Absolventi musia vedieť pracovať s manažérmi, používateľmi systému a špecialistami iných profesií. Vyžaduje to aj znalosti o podnikaní, organizáciách a manažmente.

Absolventi odboru Dopravné stroje a zariadenia (1. stupeň) majú znalosti o stavbe a prevádzkových vlastnostiach dopravno-manipulačných systémov a ich prvkov.

Absolventi odboru Dopravné stroje a zariadenia (1. stupeň) nájdu uplatnenie v rôznych odvetviach priemyslu, vo verejnom aj v súkromnom sektore, a to nie iba v strojárskych, ale aj v iných podnikoch výroby a služieb. Dokážu riešiť praktické organizačno-operatívne úlohy prevádzky a údržby dopravy a manipulácie. Vedia sa uplatniť na prevádzkových inžinierov.

Teoretické vedomosti (1. stupeň)

Absolvent strojárstva:

-  získa a pochopí podstatné fakty, pojmy, princípy a teórie vzťahujúce sa k strojárstvu,

-  vie ich použiť pri navrhovaní strojných systémov a ich častí takým spôsobom, ktorý preukazuje pochopenie súvislostí a dôsledkov alternatívnych rozhodnutí pri navrhovaní,

-  vie použiť primeranú teóriu, praktické postupy a nástroje na špecifikovanie, navrhovanie, implementovanie a hodnotenie strojných systémov a ich častí.

Praktické schopnosti a zručnosti (1. stupeň)

Absolvent strojárstva získa schopnosť:

-  špecifikovať, navrhovať,  implementovať a prevádzkovať strojné systémy a ich časti,

-  hodnotiť tieto systémy podľa všeobecných atribútov kvality,

-  pracovať s nástrojmi, používanými pri konštruovaní a dokumentovaní strojných systémov,

-  prevádzkovať strojné systémy účinne a efektívne.

Doplňujúce vedomosti, schopnosti a zručnosti (1. stupeň)

Absolvent strojárstva dokáže:

-  prezentovať rôznym druhom poslucháčstva technické problémy a ich riešenia,

-  pracovať efektívne ako člen vývojového tímu,

-  porozumieť a vysvetliť kvantitatívne rozmery problému,

-  organizovať si vlastné učenie a vývoj,

-  udržiavať kontakt s posledným vývojom vo svojej disciplíne a pokračovať vo vlastnom profesionálnom vývoji.

 

Vymedzenie jadra znalostí (1. stupeň) - Strojár

Nosné témy jadra znalostí študijného odboru (1. stupeň)

Nosné témy jadra znalostí 1. stupňavysokoškolského štúdia sú viazané predovšetkým na základné prírodovedné znalosti. Jadro obsahuje:

 • matematicko - fyzikálne základy mechaniky ( fyzikálne princípy javov, fenomény štruktúr, ich matematický popis, analýza a syntéza),
 • fyzikálne modely materiálov, znalosti o ich vlastnostiach a hospodárnom použití,
 • metódy konštrukčnej práce spolu sprihliadnutím na používanie, údržbu až po zničenie strojárskych produktov po ich životnosti,
 • základy tvorby a používania technickej dokumentácie, význam a metódy práce voblasti typizácie anormalizácie v strojárstve, základy konštruktívnej geometrie a počítačovej grafiky,
 • základy strojárskej mechaniky,
 • etika strojárskej činnosti.

Odporúča sa, aby tieto znalosti tvorili aspoň 3/5 ECTS kreditov študijného programu l. roku štúdia.

 • Aplikovaná matematika,
 • aplikovaná mechanika,
 • základy pružnosti a pevnosti,
 • základy numerickej matematiky a programovania,
 • praktické vedomosti zoblasti konštruovania strojových súčiastok a jednoduchších mechanizmov,
 • praktické vedomosti zoblasti základných a progresívnych technológií,
 • používanie cudzieho jazyka vodbore,
 • základy podnikania vstrojárskej výrobe.

Odporúča sa, aby tieto znalosti tvorili aspoň 3/5 ECTS kreditov študijného programu 2. roku štúdia.

 • Progresívne metódy konštruovania súčiastok a návrh zložitejších mechanizmov,
 • moderné technologické postupy výroby a montáže,
 • základy silnoprúdej elektrotechniky,
 • termomechanika,
 • projekt zkonštruovania častí a mechanizmov strojov,
 • informatika,
 • odborná prax za účelom oboznámenia sa sprevádzkou strojárskych podnikov a organizácií,
 • záverečná práca - štátna skúška Bc.

Odporúča sa, aby tieto znalosti tvorili aspoň 3/5 ECTS kreditov študijného programu 3. roku štúdia.

Ďalšie témy jadra znalostí študijného odboru (1. stupeň):

 • materiálové toky a logistika,
 • základy environmentálneho inžinierstva,
 • bezpečnosť technických systémov a bezpečnosť práce,
 • automatické riadenie a umelá inteligencia,
 • spoločenské, morálne a právne aspekty profesie,
 • základy podnikania a manažmentu.

Znalosti uvedené v korpuse musia byť súčasťou obsahu každého študijného programu v tomto študijnom odbore. Študijný program teda musí pokrývať celý obsah študijného odboru !!! HÍbka rozpracovania však môže byť rôzna, nie však menej ako sa vymedzuje v jadre. Ak sú uvedené témy alternatívne, študijný program musí obsahovať aspoň jednu, alebo umožňovať voľbu jednej  z  nich.

Indikátorom priznania spôsobilosti inštitúcie priznávať akademický titul "bakalár" je kumulatívna hodnota kreditov študijného programu na úrovni 3/5 celkového počtu ECTS kreditov, odpovedajúcich 100 % ECTS kreditov študijného odboru.

Štátna skúška (1. stupeň):

 • obhajoba záverečnej práce ( abstrakt vanglickom nemeckom, alebo ruskom jazyku) predstavuje určitý podiel zcelkového počtu kreditov,
 • overenie spôsobilosti riešiť technické zadania vstrojárstve,
 • kolokviálna skúška z oblasti poznania študijného odboru Strojárstvo.

Teoretické vedomosti (1. stupeň)

Absolvent odboru Dopravné stroje a zariadenia:

-  získa a pochopí podstatné fakty, pojmy, princípy a teórie vzťahujúce sa na oblasť dopravnej a manipulačnej techniky,

-  vie ich použiť pri prevádzke a údržbe dopravno-manipulačných systémov a ich častí,

-  má teoretické poznatky o postupoch a nástrojoch hodnotenia prevádzkového stavu dopravných systémov a ich častí.

Praktické schopnosti a zručnosti (1. stupeň)

Absolvent odboru Dopravné stroje a zariadenia získa schopnosť:

-  špecifikovať, implementovať, prevádzkovať a riadiť dopravné systémy a ich časti,

-  hodnotiť tieto systémy podľa všeobecných atribútov kvality,

-  využívať podporné systémy  používané pri prevádzke, údržbe a dokumentovaní dopravno-manipulačných systémov,

-  účinne a efektívne prevádzkovať strojné systémy.

Doplňujúce vedomosti, schopnosti a zručnosti (1. stupeň)

Absolvent odboru Dopravné stroje a zariadenia dokáže:

-  prezentovať technické problémy a ich riešenia,

-  pracovať efektívne ako člen tímu,

-  porozumieť technickej podstate praktických problémov,

-  organizovať si vlastné vzdelávanie a odborný rast,

-  udržiavať kontakt s aktuálnym vývojom vo svojej odbornej oblasti a pokračovať vo vlastnom profesionálnom vývoji.

 

Vymedzenie jadra znalostí (1. stupeň) - Prevádzkový technik

Nosné témy jadra znalostí študijného odboru (1. stupeň)

Nosné témy jadra znalostí 1. stupňavysokoškolského štúdia sú viazané na základné prírodovedné a technické znalosti. Jadro obsahuje:

 • matematicko - fyzikálne základy mechaniky,
 • vlastnosti materiálov, znalosti o ich hospodárnom použití,
 • prevádzkovanie, údržba a opravy dopravných strojov a zariadení,
 • základy tvorby a používania technickej dokumentácie,
 • základy strojárskej mechaniky,
 • etika strojárskej činnosti.

Odporúča sa, aby tieto znalosti tvorili aspoň 3/5 ECTS kreditov študijného programu l. roku štúdia.

 • Aplikovaná matematika a programovanie,
 • aplikovaná mechanika,
 • základy pružnosti a pevnosti,
 • základné vedomosti zoblasti konštruovania strojových súčiastok a jednoduchších mechanizmov,
 • prostriedky manipulácie a dopravy,
 • riadenie prevádzky a údržby.

Odporúča sa, aby tieto znalosti tvorili aspoň 3/5 ECTS kreditov študijného programu 2. roku štúdia.

 • Vozidlá a mobilné pracovné stroje,
 • základy elektrotechniky,
 • časti a mechanizmy strojov,
 • materiálové toky a logistika,
 • experimentálne metódy odboru,
 • informatika.

Odporúča sa, aby tieto znalosti tvorili aspoň 3/5 ECTS kreditov študijného programu 3. roku štúdia.

Ďalšie témy jadra znalostí študijného odboru (1. stupeň):

 • základy environmentálneho inžinierstva,
 • riadenie a programovanie strojov,
 • spoločenské, morálne a právne aspekty profesie,
 • základy podnikania amanažmentu.

Znalosti uvedené v korpuse musia byť súčasťou obsahu každého študijného programu v tomto študijnom odbore. Študijný program teda musí pokrývať celý obsah študijného odboru.  HÍbka rozpracovania však môže byť rôzna, nie však menej ako sa vymedzuje v jadre. Ak sú uvedené témy alternatívne, študijný program musí obsahovať aspoň jednu, alebo umožňovať voľbu jednej  z  nich.

Indikátorom priznania spôsobilosti inštitúcie priznávať akademický titul "bakalár" je kumulatívna hodnota kreditov študijného programu na úrovni 3/5 celkového počtu ECTS kreditov, odpovedajúcich 100 % ECTS kreditov študijného odboru.

Štátna skúška (1. stupeň):

 • obhajoba záverečnej práce ( abstrakt vanglickom, nemeckom alebo ruskom jazyku) predstavuje určitý podiel zcelkového počtu kreditov,
 • overenie spôsobilosti riešiť technické zadania prevádzky a údržby dopravných strojov azariadení,
 • kolokviálna skúška z oblasti poznania študijného odboru Dopravné stroje a zariadenia.

Standard length of daily study: 2 alebo 3

Standard length of external study:

 

Contents of the study department - second grade description

Absolvent študijného odboru Dopravné stroje a zariadenia má vedomosti z oblasti teórie, konštruovania a stavby dopravných a manipulačných zariadení (napr. žeriavy, dopravníky, výťahy, manipulačné prostriedky), stavebných strojov, úpravníckych strojov a poľnohospodárskych strojov. Ďalej z oblasti projektovania logistických (dopravných a manipulačných) systémov, napríklad riadenie a regulácia materiálových tokov, skladové hospodárstvo, systémové riešenie manipulácie s materiálom a z nasadenia mobilných pracovných strojov. Definovaním okrajových (pracovných) podmienok a rozborom vhodných metód riešenia úloh dopravy a manipulácie s materiálom je schopný tvoriť, realizovať a riadiť vysoko efektívne integrované logistické systémy s dopravnými strojmi a zariadeniami. Má prehĺbené vedomosti z  pružnosti a pevnosti, spoľahlivosti a životnosti konštrukcií s využitím CAD a znalostných systémov. V rámci štúdia je oboznámený s experimentálnymi metódami skúšania strojov. Je schopný samostatne navrhovať a konštruovať dopravné stroje a zariadenia s ohľadom na požiadavky ich funkčnosti, bezpečnosti a spoľahlivosti. Ovláda metódy projektovania materiálových tokov s využitím moderných logistických princípov. Má znalosti zo zavádzania teórie spoľahlivosti do praktických aplikácií.

Predpokladá sa, že absolvent ukončil prvostupňové štúdium v  študijnom odbore Strojárstvo (študijný program so štandardnou dĺžkou štúdia 2 roky). Pre uchádzačov, ktorí ukončili prvostupňové štúdium v  študijnom odbore Dopravné stroje a zariadenie, možno navrhnúť študijný program so štandardnou dĺžkou štúdia 3 roky.

Teoretické vedomosti (2. stupeň)

Absolvent odboru Dopravné stroje a zariadenia (2. stupeň):

-  nachádza a prezentuje vlastné riešenia problémov pri konštruovaní, projektovaní, vývoji a výskume dopravných strojov a zariadení a ich aplikácie,

-  tvorivo aplikuje získané poznatky v praxi,

-  kriticky analyzuje a aplikuje celú paletu konceptov, princípov a praktík odboru v kontexte voľne definovaných problémov, pričom preukazuje efektívne rozhodovanie v súvislosti s výberom a použitím metód, techník a prostriedkov,

-  vie zavádzať zložité technické riešenia, používať moderné metódy a prostriedky pri riešení problémov.

Praktické schopnosti a zručnosti (2. stupeň)

Absolvent odboru Dopravné stroje a zariadenia (2. stupeň) získa schopnosť:

-  analyzovať a chápať dopravno-manipulačné procesy,

-  tvorby, realizácie a riadenia vysokoefektívnych integrovaných logistických systémov s dopravnými strojmi a zariadeniami,

-  samostatne navrhovať a konštruovať dopravné stroje a zariadenia s využitím CAD systémov,

-  využívať moderné výpočtové a experimentálne metódy pre stavbu strojov s ohľadom na ich technické, úžitkové  a ekonomické vlastnosti, spoľahlivosť a kvalitu,

-  špecifikovať, navrhovať, implementovať a udržiavať rozsiahle integrované riešenia zahrňujúce dopravné stroje a zariadenia pre rôzne druhy aplikácie,

-  pracovať v  projektoch,  ktoré zahŕňajú identifikáciu problému, analýzu, návrh a implementáciu rozsiahlych riešení využitím mobilnej techniky spolu s  testovaním a primeranou dokumentáciou, pričom rešpektuje jednotlivé aspekty kvality.

Doplňujúce vedomosti, schopnosti a zručnosti (2. stupeň)

Absolvent odboru Dopravné stroje a zariadenia (2. stupeň) dokáže:

-  pracovať efektívne ako jednotlivec, ako člen a ako vedúci tímu,

-  udržiavať kontakt s aktuálnym vývojom stavu poznatkov a vedomostnej bázy vo svojej disciplíne,

-  riadiť sa primeranými praktikami v súlade s profesionálnym, právnym a etickým rámcom disciplíny.

Vymedzenie jadra znalostí (2. stupeň)

Nosné témy jadra znalostí študijného odboru (2. stupeň)

 • znalosti azručnosti zoblasti konštruovania,
 • aplikácia moderných výpočtových postupov pri uplatňovaní numerických metód pevnostnej kinematickej adynamickej analýzy dopravných zariadení,
 • uplatňovanie metód zabezpečenia spoľahlivosti prvkov, uzlov azariadení dopravných systémov,
 • projektovanie dopravných systémov metódami CAD,
 • schopnosť získania nových poznatkov zoblasti špecifikácie dopravných strojov azariadení.

Odporúča sa, aby tieto znalosti tvorili aspoň 1/2 ECTS kreditov študijného programu 1. roku štúdia.

 • Riadenie dopravy amateriálových tokov so zreteľom na ekonomickú efektívnosť prepravy amanipulácie smateriálom prípadne osôb,
 • automatizácia dopravných reťazcov vnáväznosti na uplatnenie logistických analýz,
 • logistika aoperačná analýza pri optimalizácii dielenskej, vnútroobjektovej amedziobjektovej dopravy amanipulácii smateriálom,
 • špecifikácia ariadenie skladov na všetkých úrovniach prepravy,
 • logistika vnútroštátnej a medzinárodnej dopravy,
 • technicko-ekonomické aspekty riešenia (nákladová amanažérska ekonomika, podnikateľská analýza akontroling),
 • diplomová práca ( DP ) - konkrétne riešenie zadania.

Odporúča sa, aby tieto znalosti tvorili aspoň 1/2 ECTS kreditov študijného programu 2. roku štúdia..

 • Osobitne významné postavenie vprofilácii absolventa majú ročníkové a semestrálne projekty, ktoré učia samostatnému tvorivému technickému mysleniu a umožňujú nadobudnúť zručnosť (ako súbor návykov) vprojektovaní a konštruovaní. Sú zaradené v oboch ročníkoch.
 • Vprípade trojročného štúdia 2.stupňa (Absolvent 1.stupňa Bc. - Dopravné stroje a zariadenia, prípadne príbuzného odboru) je prechodový ročník zameraný na aplikované vedy, ktoré neboli zaradené vrámci 1.stupňa (Mechanika, Pružnosť a pevnosť, Termomechanika, Matematika,...).

Znalosti uvedené v jadre znalostí musia byť súčasťou obsahu každého študijného programu v tomto študijnom odbore. Študijný program teda musí pokrývať celý obsah študijného odboru. Aspoň 1/2 obsahu študijného programu musí obsahovať témy ( nosné a ďalšie) študijného odboru, v 100 % vyjadrení ECTS kreditov odboru.

štátna skúška (2. stupeň):

 • obhajoba diplomovej práce ( abstrakt v jazyku anglickom, nemeckom alebo ruskom),
 • overenie spôsobilosti riešiť inžinierske zadania,
 • kolokviálna skúška z oblasti poznania študijného odboru Dopravné stroje a zariadenia.

Standard length of daily study:

Standard length of external study:

 

Content of the study department - description of the third grade

Absolvent ovláda vedecké metódy výskumu a vývoja  tvorby dopravných strojov a zariadení, skúmania a riešenia zložitých úloh, vyžadujúcich invenčný sofistikovaný prístup. Absolvent ovláda spôsoby analýzy zložitých logistických systémov v riadení materiálových tokov.

Teoretické vedomosti (3. stupeň)

Absolvent odboru Dopravné stroje a zariadenia (3. stupeň):

 • vedecky báda a prináša vlastné riešenia problémov vo vednej oblasti zodboru dopravnej a manipulačnej techniky,
 • rozvíja vedecké metódy odboru.

Doplňujúce vedomosti, schopnosti a zručnosti (3. stupeň)

Absolvent odboru Dopravné stroje a zariadenia (3. stupeň) si osvojí:

 • zásady vedeckej práce, väzby výskum-vývoj-výroba-použitie-recyklácia, vedecké formulovanie problému (technické zadanie), právne a environmentálne aspekty nových produktov, etické a spoločenské stránky vedeckej práce, prezentáciu výsledkov, rozvoj študijného odboru a prínos pre prax.

Vymedzenie jadra znalostí (3. stupeň)

Nosné témy jadra znalostí študijného odboru (3. stupeň)

Nosné témy jadra znalostí 3.stupňa, tj.PhD.stupňa vysokoškolského štúdia sú viazané na vedecké metódy skúmania v odbore.

Jadro definuje rámcové témy.

študijná časť

Teoretický fundament, metodologický aparát a špecializácia:

 • metódy modelovania a simulácie úloh dopravy, manipulácie a logistických procesov, rozvoj softvérových produktov, tvorba a experimentálna verifikácia skúmaných modelov, optimalizácia úžitkových vlastností strojov, zariadení a dopravno-manipulačných aspektov technologických procesov.

vedecká časť

 • Výskum aktuálneho otvoreného vedeckého problému zodboru,
 • metodika vedeckej práce, sledovanie reťazca výskum-vývoj-výroba-použitie-recyklácia, vedecké formulovanie problému (technického zadania), legislatívne, ekonomické, environmentálne a bezpečnostné aspekty nových prvkov a systémov, prezentácia výsledkov, prínos pre rozvoj vedného odboru a pre prax.

Znalosti uvedené v jadre majú rozsah 1/3 v študijnej časti a 2/3 vo vedeckej časti. Dizertačná skúška a obhajoba dizertačnej práce (záverečná práca) musí spĺňať kritérium, aby študent preukázal schopnosť samostatne vedecky pracovať.

 

INDIKÁTORY ŠTUDIJNÉHO ODBORU

 • Študijné programy 1.stupňa vysokoškolského vzdelávania so štandardnou dĺžkou 3 roky obsahujú 180 ECTS kreditov. Pre akceptáciu študijného programu v študijnom odbore, študijný program MUSÍ obsahovať najmenej 108 ECTS kreditov z tém jadra študijného odboru. Študijné programy jedného študijného odboru sa musia líšiť najmenej v 1/5 rozsahu študijných programov navzájom, t.j. najmenej v rozsahu 36 ECTS kreditov.
 • Študijné programy 2.stupňa vysokoškolského vzdelávania so štandardnou dĺžkou 2 roky obsahujú 120 ECTS kreditov. Pre akceptáciu študijného programu v študijnom odbore, študijný program musí obsahovať najmenej 60 ECTS kreditov z tém jadra študijného odboru. Študijné programy jedného študijného odboru sa musia líšiť najmenej v 1/5 rozsahu študijných programov navzájom, t.j. najmenej v rozsahu 24 ECTS kreditov.
 • Študijné programy 3.stupňa vysokoškolského vzdelávania obsahujú pomer študijnej a vedeckej časti študijného programu 1:2. O akceptácii študijného programu v študijnom odbore rozhoduje Ministerstvo školstva SR (priznaním práva konať dizertačnú skúšku, záverečnú skúšku vo forme obhajoby dizertácie a priznaním práva Vedeckej rade fakulty udelovať vedecko-akademický titul "philosophiae doctor - PhD."
 • Medziodborové štúdia v kombinácii dvoch študijných odborov (§ 51 ods. 5)musia obsahovať v dostačujúcom rozsahu jadrá oboch študijných odborov a oba musia byť zastúpené približne rovnako. Aby sa toto dosiahlo, môže byť nevyhnutné navrhnúť študijný program s väčšou dĺžkou, než je štandardná dĺžka študijných programov v ľubovoľnom z oboch študijných odborov.
 • Študijné programy v kombinácii hlavného a vedľajšieho študijného odboru (§ 51 ods. 5) musia obsahovať úplné jadro hlavného študijného odboru a v primeranom rozsahu jadro vedľajšieho študijného odboru. Pri posudzovaní primeranosti rozsahu zastúpenia jadra vedľajšieho študijného odboru sa sleduje, či dostačuje na získanie ucelenej časti vzdelania v tomto odbore.
 • špecifické prípady nastavenia iných indikátorov posudzuje Akreditačná komisia Vlády SR ako výnimočnú reláciu k Štruktúre študijných odborov mimo ISCED (International Standard of Classifícation of Education Documents).

History of Descriptions

Back