Field of study

MAITENANCE MACHINE AND EQUIPMENTS

Uvedeným študijným odborom skončila platnosť 31.08.2019. Nová sústava študijných odborov je na stránke ministerstva školstva. Momentálne pracujeme na jej aktualizácii.

Group:

Construction, Technology, Production and Communications

Subgroup:

Construction Engineering, Technology, Production and Communications

Research area:

strojárstvo

English Name of the field of study:

MAITENANCE MACHINE AND EQUIPMENTS

PDF of the description


Levels - description

SO Údržba strojov a zariadení sa môže prostredníctvom akreditovaných študijných programov študovať v

 • prvom stupni vysokoškolského štúdia (Bc.) so štandardnou dĺžkou 3 roky
 • druhom stupni vysokoškolského štúdia (Ing.) so štandardnou dĺžkou 2 roky.

Predpoklad : ukončené prvostupňové štúdium v SO  Údržba strojov a zariadení, Strojárstvo alebo v niektorom príbuznom SO zo Sústavy SO podľa vyššie citovaného rozhodnutia MŠ SR. Pre uchádzačov, ktorí ukončili prvostupňové štúdium v niektorom vzdialenejšom SO, možno navrhnúť študijný program so štandardnou dĺžkou štúdia až 3 roky.

Content of the study department - general part

Absolvent SO  Údržba strojov a zariadení je spôsobilý vykonávať, podľa dosiahnutého stupňa vysokoškolského vzdelania, profesiu

· prvý stupeň vzdelania - Manažér (operátor) údržby (Maintenance Operator, Maintenance Manager)

· druhý stupeň vzdelania -Inžinier údržby (Maintenance Engineer)

Manažér (operátor) údržby - ovláda problematiku inštalačnej montáže, funkčného a programového oživenia, prevádzky a údržby strojov a zariadení. Má znalosti a praktické zručnosti z konštrukcie, obsluhy, prevádzky, údržby a diagnostiky strojov a zariadení. Uplatnenie má prednostne v riadení údržby v strojárskych a iných odvetviach priemyslu, v doprave a iných hospodárskych rezortoch, v oblasti služieb a obchodu súvisiacich so strojmi a zariadeniami, ako aj ako samostatný podnikateľ v oblasti údržby, servisu a predaja strojov.

Inžinier údržby - ovláda metodiku a postupy nasadzovania a prevádzky strojov a zariadení, má znalosti z konštrukcie a obsluhy strojov a zariadení, ovláda metodiku analýzy a hodnotenia spoľahlivosti technických a prevádzkových systémov, metodiku a sofistikované postupy tvorby komplexných údržbových systémov strojov a zariadení nasadených vo výrobných a nevýrobných systémoch, metodiku a postupy projektovania a nasadzovania informačných systémov údržby manažérskej úrovne riadenia (Computer Maintenace Management Systems - CMMS). Má znalosti a praktické zručnosti o metodických prístupoch a tvorbe postupov projektového manažmentu riadenia prevádzky a údržby pri komplexnej starostlivosti o stroje a zariadenia. Vedomosti sú doplnené o simuláciu a verifikáciu modelových riešení prevádzky strojov pri zohľadnení reálnej interakcie na vplyvy prevádzky a prostredia, o metódy technického manažmentu a postupy údržbových činnosti spojených s prevádzkou strojov a zariadení, o metódy technickej diagnostiky. Uplatnenie má prednostne v projektovaní komplexných údržbových systémov, v riadení, organizovaní a technickej príprave údržby strojov a zariadení, v riadení, organizovaní a technickej príprave servisných činnosti viazaných na prevádzku strojov a zariadení, v oblasti riadenia služieb a obchodu súvisiacich so strojmi a zariadeniami, ako aj ako samostatný podnikateľ (inžiniering) v oblasti údržby, servisu a predaja strojov.

Reason for the establishment of a study department

Súčasne trendy v prevádzke strojov a zariadení (všeobecne zložitých technických zariadení, základne prostriedky), vo výrobnej a prevádzkovej praxi, potvrdzujú rozvoj modelov prevádzky koncepčne založených na vysokom využívaní základných prostriedkov s cieľom efektívne zhodnotiť funkcie / parametre a výkonnosť týchto zariadení po celú dobu ich technickej životnosti. Pohotovosť a prevádzková disponibilita takýchto zariadení sa stáva kritickým faktorom úspešnosti a ekonomickej efektívnosti ich prevádzkovateľa. Paralelne s týmito požiadavkami na stroje a zariadenia pristupujú aj vysoké požiadavky na kvalitu ich výkonu (produkcie), zvýšene požiadavky na ekológiu a bezpečnosť ich prevádzky, zvýšene požiadavky na plánovanie a realizáciu ich vlastnej prevádzky. Realizácia týchto trendov a zvýšených požiadaviek si vyžaduje predovšetkým udržať bezchybný technický stav (prevádzkovú spoľahlivosť) týchto zariadení (komplexná starostlivosť o základne prostriedky, stroje a zariadenia) po celú dobu ich technickej životnosti, toto je dôvodom rastu významu údržby zariadení v manažmente ich prevádzky.  

Údržba sa obecne chápe ako súhrn činnosti zabezpečujúcich technickú spôsobilosť, prevádzkovú schopnosť, pohotovosť a efektívnosť prevádzky základných prostriedkov. Údržba sa chápe ako komplexná činnosť, smerujúca k tomu, aby základné prostriedky boli udržané v dobrom, prevádzkyschopnom stave, t.j. ide o komplexnú starostlivosť o základné prostriedky, ktorá zahrňuje činnosti spojené s ich inštaláciou, prevádzkou, cez ich udržovanie a opravu až do ich likvidácie a nahradenie novými. Táto šírka činnosti si vyžaduje využívať teoretické a praktické nové a rozšírené poznatky z viacerých vedných disciplín, preto problematika údržby sa stáva v posledných rokoch predmetom štúdia viacerých vedných disciplín a stáva sa interdisciplinárnou disciplínou.

Hlavným nástrojom pre realizáciu zmien obsahu a intenzifikácie procesov údržby v súčasných najmä automatizovaných výrobných a prevádzkových systémov je automatizácia činnosti údržby a automatizácia monitoringu technického stavu týchto systémov. Túto skutočnosť potvrdzujú aj trendy vývoja údržby pre ďalšie obdobie (RCM – Reliability Centred Management; TPM – Total Productivity Maintenace, RBI – Risk Based Inspection, ...), ktoré sú založené na rôznych princípoch, napr.: „automatizovanej údržby na báze technickej diagnostiky“, nových systémoch riadenia údržby (fraktálny podnik). S nástupom automatizácie (počítačovej podpory) do všetkých inžinierskych procesov, v oblasti riadenia a realizácie údržby nastupuje trend automatizovaných systémov riadenia údržby (CMMS – Computerized Maintenance Management Systems, CAMMS EAM, ERP, PM, ...), ktoré sú integrovanou súčasťou podnikových informačných systémov prevádzkovateľa takýchto zariadení.

Uvedené zmeny v údržbe strojov a zariadení si vyžadujú, oproti súčasnému personálnemu vybaveniu útvarov údržby, okamžitú výchovu odborne a kvalifikačne novo pripravených odborníkov – špecialistov na dvoch úrovniach (Bc., Ing.), schopných vysokoprofesionálneho prístupu pri zabezpečovaní úloh komplexnej starostlivosti o stroje a zariadenia.

Examples of similar study departments abroad

Problematika údržby strojov a zriadení je zastúpená v samostatných SO, alebo je súčasťou (predmetová orientácia, špecializácia, zameranie) SO zameraných väčšinou konštrukčne na stavbu strojov a zariadení.

Česká republika : SO Technická diagnostika, opravy a udržovanie (prvý stupeň; VŠB-TU FS Ostrava), SO Dopravná technika a technológie (prvý, druhý, tretí stupeň; VŠB-TU FS Ostrava), SO Stavba výrobných strojov a zariadení (prvý, druhý, tretí stupeň; VŠB-TU FS Ostrava, VUT FSI Brno), SO Výrobná technika (prvý stupeň; ČVUT FS Praha), SO Výrobné stroje a zariadenia (druhý stupeň, ČVUT FS Praha)

Poľská republika : Konstrukcja Maszyn Dzwigowych i Transportowych (Politechnika Krakowska, Krakow), Konstrukcja i Eksploatacja Maszyn Roboczych (Politechnika Slaska, Gliwice; Politechnika Lubelska, Lublin),

Definition of related fields of study and differences between them

Zo štruktúry SO spravovaných MŠ SR (Sústava študijných odborov, rozhodnutie MŠ SR č. 2090/2002, zo dňa 16.12.2002) možno vymedziť tieto SO

· 5.2.3   Dopravné stroje a zariadenia (príbuznosť v časti prevádzka, údržba)

· 5.2.4   Motorové vozidlá, koľajové vozidlá, lode a lietadla (príbuznosť v časti prevádzka, údržba)

· 5.2.6   Energetické stroje a zariadenia (príbuznosť v časti prevádzka, údržba)

· 5.2.36 Banská mechanizácia, doprava a hlbinné vŕtanie (príbuznosť v časti prevádzka, údržba)

· 5.2.46 Poľnohospodárska a lesnícka technika (príbuznosť v časti prevádzka, údržba)

· 5.2.50 Výrobná technika (príbuznosť v časti prevádzka, údržba)

· 5.2.53 Meranie (príbuznosť v časti diagnostika, metódy, diagnostické systémy)

· 5.2.54 Meracia technika (príbuznosť v časti diagnostika, diagnostické systémy)

· 5.2.56 Bezpečnosť technických systémov (príbuznosť v časti bezpečnosť prevádzky)

Standard length of daily study: 3

Standard length of external study:

 

Content of the study department - description of the first degree

Schopnosť absolventa je daná prakticky orientovanými vedomosťami a praktickými zručnosťami z oblasti prevádzky a údržby strojov a zariadení. Vedomosťami o základných princípoch štruktúr výrobných a nevýrobných systémov, vedomosťami z oblasti funkčnosti, konštrukcie  a prevádzky strojov a zariadení, vedomosťami z oblasti metód a postupov ich operatívneho riadenia, z oblasti prevádzkovej spoľahlivosti technických a prevádzkových systémov, z oblasti metód a postupov ich inštalácie, oživovania, obsluhy, údržby a diagnostiky, z oblasti využívania metód a prostriedkov počítačovej podpory pre túto oblasť.

Absolvent je schopný tvorivým spôsobom aplikovať svoje interdisciplinárne prakticky orientované znalosti pri údržbe a prevádzke strojov a zariadení, ako aj pri obsluhe zložitých prevádzkových systémov, pri operatívnom udržovaní takýchto systémov v prevádzkyschopnom stave, pri realizácii úkonov spojených s komplexnou starostlivosťou o takéto systémy.

Absolvent v priebehu štúdia získa aj ďalšie doplňujúce schopnosti (podľa možnosti aj certifikované), ako napr. aplikovanie a obsluhovanie prostriedkov výpočtovej techniky, aplikovanie a obsluhovanie meracej a prístrojovej techniky, aplikovanie a obsluhovanie vybraných strojov a zariadení, aplikovanie projektového riadenia pre riadenie procesu údržby.Teoretické vedomosti

Absolvent bude vybavený základnými (v primeranom rozsahu) teoretickými vedomosťami a poznatkami najmä z oblasti

 • všeobecného základu : osvojí si základné teoretické poznatky aprincípy zteórie technickej mechaniky, zteórie časti amechanizmov strojov, zteórie riadenia aprogramovania strojov, zteórie spoľahlivosť technických aprevádzkových systémov, zteórie technickej diagnostiky, zteórie materiálov aich vlastnosti, zteórie technológií renovácii aopráv, ...
 • odborného základu : získa prakticky orientované vedomosti z konštrukcie strojov azariadení (podľa aplikačnej oblasti, napr. výrobná technika, manipulačná technika, automatizačná technika, dopravná technika, ...), z manažmentu údržby a prevádzky, z hodnotenia procesu údržby, z implementácia informačných systémov údržby, ...

Praktické schopnosti a zručnosti

Absolvent praktickými formami štúdia získa praktické zručnosti a schopnosti najmä z oblasti

 • tvorby projektov údržby strojov azariadení, vrátane obsahu arozsahu údržby, technológie údržby, navrhovania pracovísk údržby,
 • tvorby diagnostických modelov, navrhovania diagnostických systémov, metód a techník monitorovania a určovania technického stavu strojov azariadení,
 • obsluhy,programovania a údržby strojov azariadení,
 • obsluhy avyužívania meracej aprístrojovej techniky,
 • obsluhy avyužívanie výpočtovej techniky.

Doplňujúce vedomosti, schopnosti a zručnosti

Absolvent získa v rámci štúdia doplňujúce vedomosti, schopnosti a zručnosti z oblasti

 • využívania systémových prístupov pri analýze technických problémov aformulácií úloh pre ich riešenie,
 • využívania efektívnych metód apostupov pri operatívnom organizovaní riešenia technického problému,
 • efektívnej práce vrealizačnom tíme, vsúlade sprofesionálnym, etickým aprávnym rámcom profesie
 • účelného prístupu kpráci sekonomickými informáciami, k samostatnému vyhodnocovaniu prevádzkových údajov, kuplatňovaniu súvisiacich noriem a predpisov
 • pravidiel azásad podnikania malých astredných firiem.

Vymedzenie jadra znalosti

Nosné témy znalosti 1. stupňa vysokoškolského štúdia sú viazané a determinované na špecifickosť aplikačného odboru pre ktorý je študijný program akreditovaný a na postupnosť jednotlivých ročníkov tohto štúdia

Pre prvý ročník štúdia - odporúča sa aby tieto znalosti tvorili aspoň 3/5 ECTS kreditov študijného programu

· Matematicky, fyzikálny a prírodovedný základ v primeranom rozsahu

· Základy strojníctva, resp. iného základného odboru, podľa aplikačnej oblasti

· Základy výrobných technológii, resp. technológií iného odboru, podľa aplikačnej oblasti

· Základy elektrotechniky a elektroniky v primeranom rozsahu

· Základy materiálového inžinierstva v primeranom rozsahu

· Základy počítačovej techniky (informatiky)

Pre druhý ročník štúdia - odporúča sa aby tieto znalosti tvorili aspoň 3/5 ECTS kreditov študijného programu

· Základy aplikovanej mechaniky a pružnosti a pevnosti v primeranom rozsahu

· Spoľahlivosť a bezpečnosť strojov a zariadení v primeranom rozsahu

· Experimentálne metódy podľa aplikačnej oblasti

· Stroje a systémy (stavba, funkcie, parametre, vlastnosti podľa aplikačnej oblasti)

· Základy metodiky prevádzky výrobných a prevádzkových systémov podľa aplikačnej oblasti

· Projektové riadenie a manažérske techniky v primeranom rozsahu

· Semestrálny projekt - technické riešenie zadania podľa aplikačnej oblasti

Pre tretí ročník štúdia - odporúča sa aby tieto znalosti tvorili aspoň 3/5 ECTS kreditov študijného programu

· Prevádzka strojov a ich aplikačné spektrum podľa aplikačnej oblasti

· Opravárenské a výrobné technológie podľa aplikačnej oblasti

· Diagnostika strojov a zariadení podľa aplikačnej oblasti

· Obnova strojov a zariadení

· Riadenie a programovanie strojov podľa aplikačnej oblasti

· Informačné systémy údržby

· Finančný manažment (Ekonomika podniku a údržby)

· Záverečná práca - štátna skúška Bc.

Ďalšie témy jadra znalosti sú určené aplikačnou oblasťou pre ktorú je absolvent SO pripravovaný.

Znalosti uvedené v korpuse musia byť súčasťou obsahu každého študijného programu akreditovaného v tomto SO. Študijný program musí pokrývať celý obsah SO.  Hĺbka rozpracovania však môže byť rôzna, nie však menej ako sa vymedzuje v jadre. Ak sú uvedené témy alternatívne, študijný program musí obsahovať aspoň jednu, alebo umožňovať voľbu jednu spomedzi nich.

Indikátorom priznania spôsobilosti inštitúcie priznávať akademický titul "bakalár" je kumulatívna hodnota kreditov študijného programu na úrovni 3/5 celkového počtu ECTS kreditov, odpovedajúcich 100 % ECTS kreditov študijného odboru.

Štátna skúška (1. stupeň)

Predmetom štátnej skúšky je overenie teoretickej (v primeranom rozsahu) a praktickej pripravenosti absolventa, je viazaná na vypracovanie záverečnej práce s definovaným okruhom úloh a formou spracovania, skladá sa z

·obhajoby záverečnej práce (abstrakt v jazyku anglickom)

·overenia spôsobilosti využívať postupy, metódy a prostriedky z nosnej časti jadra znalosti pre riešenie prevádzkovo - technických problémov údržby a prevádzky strojov a zariadení

·kolokviálnej skúšky z oblasti poznania SO Údržba strojov a zariadení

Standard length of daily study: 2 (pre uchádzačov, ktorí ukončili prvostupňové štú

Standard length of external study:

 

Contents of the study department - second grade description

Schopnosť absolventa je daná vedomosťami a praktickými zručnosťami z oblasti údržby, teórie systémov, z oblasti teórie automatov, z oblasti teórie štruktúr výrobných a nevýrobných systémov, z oblasti konštrukčných princípov a prevádzkových prejavov strojov a zariadení, z oblasti teórie metód a postupov ich riadenia a programovania, z oblasti teórie prevádzkovej spoľahlivosti technických a prevádzkových systémov, z oblasti teórie metód a postupov ich obsluhy, údržby a diagnostiky, z oblasti manažmentu výrobných a prevádzkových systémov, z oblasti využívania metód a prostriedkov počítačovej podpory a tvorby programových produktov pre túto oblasť.

Absolvent je schopný tvorivým spôsobom uplatňovať svoje interdisciplinárne sofistikované znalosti pri navrhovaní a projektovaní aplikácie údržby, obsluhy a prevádzky strojov a zariadení, ako aj pri navrhovaní a projektovaní aplikácie, obsluhy a prevádzky zložitých prevádzkových systémov, pri organizovaní, riadení a technickom riešení údržby takýchto systémov pre ich zachovanie v prevádzkyschopnom stave, pri navrhovaní a projektovaní modelov komplexnej starostlivosti o takéto systémy, pri navrhovaní a technickom riešení diagnostiky takýchto systémov.

Absolvent v priebehu štúdia získa aj ďalšie doplňujúce schopnosti (podľa možnosti aj certifikované), ako napr. metodiky tvorby obsahu a rozsahu údržby, programová príprava prostriedkov výpočtovej techniky pre túto oblasť, navrhovanie a technické riešenie meracej a prístrojovej techniky pre diagnostiku, programové vybavenie vybraných strojov a zariadení.Teoretické vedomosti

Absolvent bude vybavený rozšírenými (v primeranom rozsahu) teoretickými vedomosťami a poznatkami najmä z oblasti

 • všeobecného základu : osvojí si teoretické poznatky aprincípy zteórie systémov, teórie štruktúr špecializovaných (aplikačných) technických aprevádzkových systémov, teórie riadenia aprogramovania strojov, teórie spoľahlivosti technických aprevádzkových systémov, teórie technickej diagnostiky, teórie adaptívnych ainteligentných riadiacich algoritmov aštruktúr riadenia, ...
 • odborného základu : získa vecne orientované vedomosti zostavby akonštrukcie strojov azariadení, metodiky manažmentu prevádzky a údržby, metodiky projektovania údržby a prevádzky, metodiky technickej tvorivej práce, ....

Praktické schopnosti a zručnosti

Absolvent praktickými formami štúdia získa praktické zručnosti a schopnosti najmä z oblasti

 • navrhovania, projektovania anasadzovania systémov údržby strojov azariadení, ako aj navrhovania,projektovania a nasadzovania modelov komplexnej starostlivosti ozložité výrobné aprevádzkové systémy,
 • navrhovania, projektovania anasadzovania diagnostických modelov, diagnostických systémov a zariadení,
 • vývoja aimplementácie metód apostupov riadenia prevádzky výrobných anevýrobných systémov,
 • navrhovania,projektovania anasadzovania strojov azariadení do prevádzky,
 • navrhovania, implementácie aprogramovej prípravy výpočtovej techniky pre konkrétnu aplikáciu.

Doplňujúce vedomosti, schopnosti a zručnosti

Absolvent získa v rámci štúdia doplňujúce vedomosti, schopnosti a zručnosti z oblasti

 • tvorby a využívania systémových prístupov pri analýze technických problémov aformulácií úloh pre ich riešenie,
 • tvorby a využívania efektívnych metód apostupov pri organizovaní systémového riešenia technického problému,
 • organizovania aefektívneho riadenia práce realizačného tímu, vsúlade sprofesionálnym, etickým aprávnym rámcom profesie
 • organizovania ariadenia účelných postupov vpráci sekonomickými informáciami, účelných postupov pre vyhodnocovanie a analýzu prevádzkových údajov, systémových prístupov kuplatňovaniu súvisiacich noriem a predpisov
 • prípravy a riadenia podnikania malých astredných firiem.

Vymedzenie jadra znalosti

Nosné témy znalosti 2. stupňa vysokoškolského štúdia sú viazané a determinované na špecifickosť aplikačného odboru pre ktorý je študijný program akreditovaný a na postupnosť jednotlivých ročníkov tohto štúdia

Pre prvý ročník štúdia - odporúča sa aby tieto znalosti tvorili aspoň 1/2 ECTS kreditov študijného programu

· Teória a metodika prevádzky výrobných a nevýrobných systémov podľa aplikačnej oblasti,

·   Teória prevádzkovej spoľahlivosti technických a prevádzkových systémov,

· Teória údržby strojov a systémov (koncepcia údržby RCM a TPM) podľa aplikačnej oblasti,

· Teória diagnostiky strojov a systémov podľa aplikačnej oblasti,

· Teória a metodika experimentov podľa aplikačnej oblasti,

· Stavba a konštrukcia strojov a zariadení I. podľa aplikačnej oblasti,

· Teória riadenia a programovania strojov podľa aplikačnej oblasti,

· Aplikácia CA technológii v odbore (počítačom podporované metódy, informačná podpora),

· Semestrálny projekt - inžinierske riešenie zadania podľa aplikačnej oblasti.

Pre druhý ročník štúdia - odporúča sa aby tieto znalosti tvorili aspoň 1/2 ECTS kreditov študijného programu

· Teória a metodika projektovania výrobných a prevádzkových systémov podľa aplikačnej oblasti,

· Teória a metodika manažmentu údržby,

· Stavba a konštrukcia strojov a zariadení II. podľa aplikačnej oblasti,

· Zásady a metodiky plánovania a benchmarkingu údržby (TQM),

· Princípy a modely informačných systémov údržby,

· CA metódy modelovania a simulácie procesov údržby,

· Zásady plánovania a riadenia finančných tokov v organizácii,

· Diplomová práca - štátna skúška Ing..

Ďalšie témy jadra znalosti sú určené aplikačnou oblasťou pre ktorú je absolvent SO pripravovaný. Učebný plán by mal obsahovať potrebné znalosti pre Experta v riadení údržby podľa špecifikácie Európskej federácie národných spoločnosti údržby (The European Federation of Mational Maitenance Societes - EFNMS). Absolvent štúdia získa potrebné teoretické znalosti a praktické skúsenosti pre možnú certifikáciu Expert v riadení údržby, ktorú zorganizuje národná členská spoločnosť EFNMS - Slovenská spoločnosť údržby.

Znalosti uvedené v korpuse musia byť súčasťou obsahu každého študijného programu akreditovaného v tomto SO. Študijný program musí pokrývať celý obsah SO.  Hĺbka rozpracovania však môže byť rôzna, nie však menej ako sa vymedzuje v jadre. Ak sú uvedené témy alternatívne, študijný program musí obsahovať aspoň jednu, alebo umožňovať voľbu jednu spomedzi nich.

Indikátorom priznania spôsobilosti inštitúcie priznávať akademický titul "inžinier" je kumulatívna hodnota kreditov študijného programu na úrovni 1/2 celkového počtu ECTS kreditov, odpovedajúcich 100 % ECTS kreditov študijného odboru.

Štátna skúška (2. stupeň)

Predmetom štátnej skúšky je overenie teoretickej a praktickej pripravenosti absolventa, je viazaná na vypracovanie diplomovej práce s definovaným okruhom úloh a formou spracovania, skladá z

· obhajoby diplomovej práce (abstrakt v jazyku anglickom)

· overenia samostatnosti a odbornej pripravenosti využívať postupy, metódy a prostriedky z nosnej časti znalosti pre riešenie inžinierskych zadaní z problematiky údržby a prevádzky strojov a zariadení

· kolokviálnej skúšky z oblasti poznania SO Údržba strojov a zariadení

 

INDIKÁTORY ŠTUDIJNÉHO ODBORU

 • Študijné programy 1.stupňa vysokoškolského vzdelávania so štandardnou dĺžkou 3 roky obsahujú 180 ECTS

kreditov. Pre akreditácii študijného programu v SO, študijný program musí obsahovať najmenej 108 ECTS kreditov z tém jadra SO. Študijné programy jedného SO sa musia líšiť najmenej v 1/5 rozsahu študijných programov navzájom t.j. najmenej v rozsahu 36 ECTS kreditov.

 • Študijné programy 2.stupňa vysokoškolského vzdelávania so štandardnou dĺžkou 2 roky obsahujú 120 ECTS

kreditov. Pre akreditáciu študijného programu v SO, študijný program musí obsahovať najmenej 60 ECTS kreditov z tém jadra SO. Študijné programy jedného SO sa musia líšiť najmenej v 1/5 rozsahu študijných programov navzájom t.j. najmenej v rozsahu 24 ECTS kreditov.

 • Medziodborové štúdia v kombinácii dvoch študijných odborov (§ 51 ods. 5) v kombinácii dvoch SO nemajú

vymedzené indikátory priradenia k jednému z dvoch SO. Medziodborové štúdia sa budú posudzovať ako študijné programy v novom SO zaradenom do sústavy SO..

 • Špecifické prípady nastavenia iných indikátorov posudzuje Akreditačná komisia Vlády SR, ako výnimočnú

reláciu k Štruktúre študijných odborov mimo ISCED (International Standard of Classifícation of Educaííon Documents).

Content of the study department - description of the third grade

History of Descriptions

Back