Field of study

Chemistry

Uvedeným študijným odborom skončila platnosť 31.08.2019. Nová sústava študijných odborov je na stránke ministerstva školstva. Momentálne pracujeme na jej aktualizácii.

Group:

Natural Sciences

Subgroup:

Physical, Space, Earth and Engineering Sciences

Research area:

chémia, chemická technológia a biotechnológie

English Name of the field of study:

Chemistry

PDF of the description


Levels - description

Študijný odbor CHÉMIA sa môže v zmysle Sústavy študijných odborov vydanej rozhodnutím Ministerstva školstva SR č. 2090/2002-sekr. zo dňa 16.12.02 študovať v:

 • prvom stupni vysokoškolského štúdia (Bc.) so štandardnou dĺžkou študijných programov v dennej forme štúdia roky,
 • druhom stupni vysokoškolského štúdia (Mgr.) so štandardnou dĺžkou študijných programov v dennej forme štúdia 2 roky; predpokladá sa, že absolvent ukončil prvostupňové štúdium v študijnom odbore chémia alebo niektorom príbuznom odbore. Pre uchádzačov, ktorí ukončili prvostupňové v niektorom vzdialenejšom študijnom odbore, možno navrhnúť študijný program so štandardnou dĺžkou štúdia až 3 roky.

V prípade externej formy možno zvýšiť štandardnú dĺžku štúdia v prvom a druhom stupni vysokoškolského štúdia o jeden rok, v treťom stupni o dva roky.

Content of the study department - general part

Študijný odbor chémia sa zameriava na objasňovanie jedného zo základných prejavov existencie hmoty, ktorý sa vo filozofickom zmysle zahŕňa pod pojem chemický pohyb. Rozumie sa tým štúdium javov, ktoré súvisia so zložením, vnútornou stavbou čiže štruktúrou a s kvalitatívnymi premenami zlúčenín, respektíve s chemickými vlastnosťami.

Základné súčasti chemických vied sú chémia anorganická, organická, fyzikálna, analytická, jadrová a biochémia. Rovnako ako prejavy existencie hmoty sú navzájom neoddeliteľné, súvisia spolu i jednotlivé odbory prírodných vied, ako aj jednotlivé súčasti chemických vied. Existujú styčné oblasti medzi nimi, ktorých štúdium prináša cenné poznatky nielen pre rozvoj chemickej vedy, ale i pre praktické potreby ľudskej spoločnosti. Práve tieto hraničné oblasti medzi jednotlivými vednými disciplínami sú veľmi produktívne pre kvalitatívne nové poznatky. Tak vznikol vedný odbor biochémia na rozhraní organickej chémie a biológie, zo spojenia medicíny a chémie vznikla farmaceutická chémia ako aj napr. intenzívne sa rozvíjajúca chémia organokovových zlúčenín, zasahuje do oblasti anorganickej a organickej chémie.

 

Jadro vedomostí, schopností a zručností:

Od absolventa študijného odboru chémia na úrovni bakalára alebo magistra sa požaduje na zodpovedajúcom stupni zvládnuť teoretický základ, potrebný pre komplexné chápanie princípov a súvislostí, aby bol schopný na základe univerzálneho vzdelania v chémii a chemickej informatiky

 • pochopiť základné chemické princípy a vzájomnú súvislosť javov,
 • riešiť teoretické problémy na základe zodpovedajúcich matematických metód,
 • pomocou počítača modelovať chemické a biochemické procesy a navrhovať možné smery syntézy nových organických a anorganických zlúčenín s požadovanými vlastnosťami, pritom brať do úvahy požiadavku maximálnej ochrany životného prostredia,
 • reálne posudzovať reaktivitu chemických zlúčenín a mechanizmy jednotlivých typov reakcií vrátane stereochemických aspektov, využívať pri tom okrem iného hlboké znalosti fyzikálnochemických zákonitostí a moderné metódy kvantovochemických výpočtov,
 • riešiť štruktúry látok s využitím všetkých moderných analytických metód,
 • uskutočňovať syntézy nových zlúčenín v laboratórnom meradle a v chemických prevádzkach,
 • využívať metódy optimalizácie reakčných podmienok na dosiahnutie maximálnych výťažkov reakcií,
 • v laboratórnej práci využívať modernú laboratórnu techniku, postupy, analytické a separačné metódy,
 • spracúvať, publikovať a inými metódami prezentovať výsledky odbornej činnosti, ovládať štandardné počítačové programy,
 • vykonávať analýzy zložiek životného prostredia
 • schopnosť publikovať a komunikovať v cudzom (anglickom) jazyku.

Tieto požiadavky sa kladú na zodpovedajúcej úrovni na jednotlivé stupne vzdelávania (Bc. Mgr.).

 

INDIKÁTORY ŠTUDIJNÉHO ODBORU

 • Študijné programy 1. stupňa vysokoškolského vzdelávania so štandardnou dĺžkou 3 roky obsahujú 180 ECTS kreditov. Pre akceptáciu študijného programu v študijnom odbore, študijný program musí obsahovať najmenej 108 ECTS kreditov z tém jadra študijného odboru. Študijné programy jedného študijného odboru sa musia líšiť najmenej 1/5 rozsahu študijných programov navzájom, t.j. najmenej v rozsahu 36 ECTS kreditov.
 • Študijné programy 2. stupňa vysokoškolského vzdelávania so štandardnou dĺžkou 2 roky obsahujú 120 ECTS kreditov. Pre akceptáciu študijného programu v študijnom odbore, študijný program musí obsahovať najmenej 60 ECTS kreditov z tém jadra študijného odboru. Študijné programy jedného študijného odboru sa musia líšiť najmenej v 1/5 rozsahu študijných programov navzájom, t.j. najmenej v rozsahu 24 ECTS kreditov.
 • Študijné programy 3. stupňa vysokoškolského vzdelávania obsahujú pomer študijnej a vedeckej časti študijného programu 1:2.
 • Medziodborové štúdiá v kombinácii dvoch študijných odborov (§ 51 ods. 5) musia obsahovať v dostačujúcom rozsahu jadrá oboch študijných odborov a obe musia byť zastúpené približne rovnako. Aby sa toto dosiahlo, môže byť nevyhnutné navrhnúť študijný program s väčšou dĺžkou, než je štandardná dĺžka študijných programov v ľubovoľnom z oboch študijných odborov.
 • Študijné programy v kombinácii hlavného a vedľajšieho študijného odboru (§ 51 ods. 5) musia obsahovať úplné jadro hlavného študijného odboru a v primeranom rozsahu jadro vedľajšieho študijného odboru. Pri posudzovaní primeranosti rozsahu zastúpenia jadra vedľajšieho študijného odboru sa sleduje, či dostačuje na získanie ucelenej časti vzdelania v tomto odbore.
 • Špecifické prípady nastavenia iných indikátorov posudzuje Akreditačná komisia ako výnimočnú reláciu s Štruktúre študijných odborov mimo ISCED (International Standard of Classifícation of Education Documents).

Reason for the establishment of a study department

Chémia je jednou zo základných vedeckých disciplín, ktorá zohráva prvotnú úlohu v našom ponímaní materiálnych fenoménov a našej schopnosti kontrolovať ich. Riešenie základných a aplikovaných chemických problémov má kľúčový a strategický význam pre človeka. Chemické vedné disciplíny sú nenahraditeľné pri riešení globálnych problémov dôležitých pre prežitie človeka na tejto planéte a zlepšenie kvality jeho života. Chémia patrí k najprogresívnejšie sa vyvíjajúcim systémom poznania, ktoré sú odrazom univerzálnosti jej vedeckého a poznávacieho aparátu.

Študijný odbor chémia má úzke vzťahy na prírodovedné, inžinierske a lekárske odbory. Pre najbližších 50 rokov sa predpokladá výrazná potreba profesionálov schopných riešiť chemické problémy prakticky vo všetkých oblastiach ľudskej činnosti.

Examples of similar study departments abroad

Študijný odbor chémia je klasický študijný odbor, ktorý je súčasťou vysokoškolského štúdia prírodovedného charakteru na celom svete.

Definition of related fields of study and differences between them

V prvom a v druhom stupni vysokoškolského štúdia má študijný odbor chémia príbuzný študijný odbor 5.2.17 chemické inžinierstvo, 5.2.18 chemické technológie, 5.2.24 potravinárstvo, 5.2.26 materiály, 4.3.2 environmentálne inžinierstvo,4. environmentalistika a 1.1.1 učiteľstvo akademických predmetov vied o neživej prírode. Tieto študijné odbory sú zo skupiny inžinierskych študijných odborov a sú orientované viac na technické aplikácie a priemyselné využitie chemických technológií.

Standard length of daily study: 3

Standard length of external study:

 

Content of the study department - description of the first degree

Absolventi odboru chémia (1. stupeň) sú schopní kvalifikovane vykonávať práce technického charakteru, ktoré sa vyskytnú v rôznych chemických, environmentálnych a zdravotníckych výskumných a prevádzkových zariadeniach. Dokážu analyzovať problémy a možnosti, ktoré sa otvárajú vo vyššie spomenutých oblastiach a to tak vo verejnom ako aj v privátnom sektore s výskumno-technologickou orientáciou. Absolventi odboru chémia (1.stupeň) majú primerané teoretické aj praktické znalosti z vybraných chemických disciplín (všeobecná, anorganická, analytická, fyzikálna, organická, jadrová chémia a biochémia) ale majú poznatky aj z fyziky, matematiky, biológie, ktoré môžu uplatniť vo svojej praxi. Absolventi získali vedomosti a zručnosť v používaní výpočtovej techniky a jej aplikácie v chémii. Môžu sa uplatniť v oblasti chemickej informatiky, monitoringu životného prostredia, spracovania patentov.

Štúdium v prvom stupni vytvára predpoklady pre pokračovanie v štúdiu v druhom stupni.Teoretické vedomosti

-          oboznámenie s teoretickými základmi anorganickej, organickej, analytickej, fyzikálnej, jadrovej chémie a biochémie,

-          získanie komplexného pohľadu na chemické javy, ktoré sú predmetom iných prírodných vied a techniky,

-          získané poznatky vie prakticky aplikovať pri riešení úloh základného a aplikovaného chemického výskumu

-          schopnosť samostatne riešiť menej náročné problémy.

Praktické schopnosti a zručnosti

-          zvládnutie základných metód merania a jeho vyhodnocovania,

-          zvládnutie základných laboratórnych metodík, ovládanie laboratórnej techniky v základných chemických odboroch,

-          zvládnutie základnej práce na počítači, využívanie komerčného softvéru a základy programovania.

Doplňujúce vedomosti, schopnosti a zručnosti

-          predmety spoločenského, ekonomického, právneho a jazykového základu,

-          pracovať efektívne ako člen výskumného tímu,

-          organizovať si ďalšie vzdelávanie a personálny rast,

-          prezentovať výsledky, komunikovať s verejnosťou a informovať o aktuálnych problémoch v chémii.

Nosné témy jadra znalostí (1. stupeň) - v rozsahu 60 % kreditov v každom ročníku

1. ročník

-          základy matematiky a fyziky

-          chemické disciplíny (všeobecná, anorganická, organická)

-          laboratórna technika (laboratórne cvičenia z anorganickej, organickej chémie)

-          výpočtová technika

2. ročník

-          fyzikálna chémia, jadrová  chémia,

-          biochémia, analytická chémia,

-          laboratórne metódy v uvedených odboroch

-          programovanie, počítačové modelovanie chemických dejov

3. ročník

-          chemická štruktúra, teória chemickej väzby, numerické metódy v chémii,

-          chemická informatika a chémia životného prostredia

-          vybrané predmety podľa zvoleného odboru v záverečnom ročníku bakalárskeho štúdia,

-          vypracovanie záverečnej práce.

Ďalšie témy jadra znalostí

-          najmenej jeden cudzí jazyk

-          predmety ekonomického a manažérskeho základu

Štátna skúška (Bc.)

-          obhajoba záverečnej práce

-          rozprava k problematike záverečnej práce v širších súvislostiach

-          kolokviálna skúška z všeobecného prehľadu chémie

Standard length of daily study: 2 (pre uchádzačov, ktorí ukončili prvostupňové štú

Standard length of external study:

 

Contents of the study department - second grade description

Absolvent je schopný samostatne alebo v tíme riešiť bežné problémy chémie a tvorivo ich aplikovať do technickej praxe. Je schopný aplikovať poznatky z chémie do iných oblastí ľudských aktivít, vytvárať počítačové modely procesov na základe  požiadaviek praxe a kvalifikovane obsluhovať rôzne meracie a technologické zariadenia.

Absolvent je schopný

-          pomocou počítača modelovať chemické procesy a navrhovať možné smery syntézy nových organických a anorganických zlúčenín s požadovanými vlastnosťami, pritom brať do úvahy požiadavku maximálnej ochrany prírodného prostredia,

-          reálne posudzovať reaktivitu chemických zlúčenín a mechanizmy jednotlivých typov reakcií vrátane stereochemických aspektov, využívať pri tom okrem iného hlboké znalosti fyzikálnochemických zákonitostí a moderné metódy kvantovochemických výpočtov,

-          riešiť štruktúry látok s využitím všetkých moderných spektrálnych metód,

-          uskutočňovať syntézy nových zlúčenín v laboratórnom meradle a v chemických prevádzkach,

-          využívať metódy optimalizácie reakčných podmienok na dosiahnutie maximálnych  výťažkov reakcií,

-          svoje znalosti dokáže využiť pre riadenie chemických, biochemických a biotechnologických procesov v chemickom, potravinárskom, farmaceutickom priemysle, v medicíne, v poľnohospodárstve a pri ochrane životného prostredia,

-          v laboratórnej práci využívať modernú laboratórnu techniku, postupy, analytické a separačné metódy,

-          komplexnejšie sa profilovať v rámci zvoleného študijného programu ( anorganická chémia, analytická chémia, biochémia, bioorganická chémia, environmentálna chémia, fyzikálna chémia,  jadrová chémia, materiálová chémia, makromolekulová chémia, teoretická a počítačová  chémia),

-          má experimentálne návyky umožňujúce mu realizovať výskumné a vývojové programy v inštitúciách akademického, rezortného a firemného charakteru.

Štúdium v druhom stupni vytvára predpoklady pre pokračovanie v štúdiu v treťom stupni.

Prijatie na štúdium študijných programov druhého stupňa vyžaduje absolvovanie študijného programu 1.stupňa v odbore chémia alebo v uvedených príbuzných odboroch.Teoretické vedomosti

-          získanie vedomostí z jednotlivých častí modernej chémie s dôrazom na časti zodpovedajúce profilácii študijného programu,

-          schopnosť samostatne riešiť náročné teoretické problémy,

-          dostatočne široký pohľad na filozofické a spoločenské aspekty chémie,

-          vnímanie  podstaty procesu trvalo udržateľného rozvoja.

Praktické schopnosti a zručnosti

-          zvládnutie bežných metodík laboratórnej techniky, schopnosť samostatne využívať existujúce experimentálne postupy a navrhovať nové experimentálne metódy,

-          zvládnutie základov počítačovej chémie a molekulového modelovania, aplikácia komerčných softvérov

-          zvládnutie základov informačných a komunikačných technológií s cieľom spracúvať, uchovávať, poskytovať a získavať vedecké informácie.

Doplňujúce vedomosti, schopnosti a zručnosti

-          predmety spoločenského, ekonomického, právneho a jazykového základu,

-          schopnosť komunikovať na kvalifikovanej úrovni s predstaviteľmi iných odborov a s verejnosťou.

Nosné témy jadra znalostí (2. stupeň) - v rozsahu 60 % kreditov v každom ročníku

-          teoretická chémia (mechanizmy chemických reakcií, stereochémia, kvantová chémia)

-          vybrané kapitoly z chémie podľa zamerania študijného programu (chémia koordinačných zlúčenín, izolačné a purifikačné metódy, heterocyklické zlúčeniny ich význam na molekulovej úrovni, toxické látky,  fyzikalno-chemické aspekty ochrany životného  prostredia),

-          experimentálna technika (štruktúrna analýza,  komplexná analýza, mechanizmy reakcii na molekulovej úrovni),

-          počítačové modelovanie a simulácie chemických a biochemických dejov

-          vypracovanie diplomovej práce

Ďalšie témy jadra znalostí

-          najmenej jeden cudzí jazyk

-          predmety ekonomického a manažérskeho základu

Štátna skúška (Mgr.)

-          obhajoba záverečnej práce,

-          rozprava k problematike diplomovej práce v širších súvislostiach,

-          kolokviálna skúška z všeobecného prehľadu chémie.

Content of the study department - description of the third grade

History of Descriptions

Back