Field of study

law

Uvedeným študijným odborom skončila platnosť 31.08.2019. Nová sústava študijných odborov je na stránke ministerstva školstva. Momentálne pracujeme na jej aktualizácii.

Group:

Social, Economic and Legal Sciences

Subgroup:

Law

Research area:

právo a medzinárodné vzťahy

English Name of the field of study:

law

PDF of the description


Levels - description

Študijný odbor právo je možné študovať v:

 • prvom stupni vysokoškolského štúdia (Bc.) so štandardnou dĺžkou štúdia 3 roky alebo 4 roky v dennej forme a 4 roky alebo 5 rokov v externej forme,
 • druhom stupni vysokoškolského štúdia (Mgr.) so štandardnou dĺžkou štúdia 1 rok alebo 2 roky v dennej forme, 2 roky alebo 3 roky v externej forme.

Content of the study department - general part

Cieľové uplatnenie absolventa:

Absolventi študijného programu v študijnom odbore právo sú spôsobilí vykonávať podľa dosiahnutého stupňa vysokoškolského vzdelania najmä nasledujúce profesie:

 1. stupeň:
  • súdny tajomník,
  • odborný referent – špecialista v štátnej správe,
  • odborný referent – špecialista v územnej samospráve,
  • pracovné činnosti v súkromnej a podnikateľskej sfére vrátane viacerých druhov viazaných živností,
  • a pod.

     2.  stupeň:

  • právnik v národných a nadnárodných korporáciách,
  • advokát (po splnení zákonných podmienok), advokátsky koncipient,
  • sudca (po splnení zákonných podmienok), vyšší súdny úradník, justičný čakateľ,
  • prokurátor (po splnení zákonných podmienok), čakateľ prokuratúry,
  • exekútor (po splnení zákonných podmienok), exekútorský koncipient,
  • notár (po splnení zákonných podmienok), notársky koncipient,
  • odborný pracovník pôsobiaci vo všetkých zložkách verejnej správy,
  • probačný a mediačný úradník,
  • mediátor,
  • správca konkurznej podstaty,
  • výkon rôznych pracovných činností v podnikateľskej sfére, napríklad aj viacerých druhov viazaných živností (napr. odborné poradenské služby pre uchádzačov a záujemcov o zamestnanie, prevádzkovanie cestovnej kancelárie, prevádzkovanie cestovnej agentúry),
  • a pod.

Súdny tajomník – ovláda poznatky teórie práva a rozšírených základov súkromného práva, ako aj problematiku verejného práva a dokáže riešiť otázky súvisiace s administratívnym a materiálnym chodom súdov.

Odborný referent – špecialista v štátnej správe má poznatky z teórie práva, súkromného práva, hĺbkovo ovláda matériu správneho práva, čo využíva pri agende vnútornej správy, živnostenského podnikania, civilnej ochrany a obrany štátu.

Odborný referent – špecialista v samospráve má znalosti a spôsobilosť z rozhodovacích procesov vo verejnej správe, najmä v rámci individuálno-rozhodovacej činnosti, t. j. pri príprave a vyhotovovaní rozhodnutí v rôznych odvetviach verejnej správy (územné, stavebné rozhodnutia a pod.), okrem toho má poznatky z teórie práva a súkromného práva.

Pracovné činnosti v súkromnej a podnikateľskej sfére vrátane viacerých druhov viazaných živností. Predpoklad vzdelania v odbore právo umožňuje podľa predpisov o živnostenskom podnikaní vykonávať viacero druhov viazaných živností. Napríklad maklér realitnej činnosti môže využijúc svoje vedomosti z občianskeho práva riadne a bezpečne pre predávajúceho a kupujúceho sprostredkovať kúpu nehnuteľnosti.

Právnik v národných a nadnárodných korporáciách – špecialista v oblasti podnikového práva a právneho manažmentu na úrovni presahujúcom právne úpravy jednotlivých štátov, s potrebou komparatívnych právnych poznatkov v širšom, najmä súkromnoprávnom rámci európskeho a medzinárodného práva.

Advokát (po splnení zákonných podmienok), advokátsky koncipient – ovláda právne disciplíny národného právneho poriadku, jeho nadnárodné súvislosti, interakciu s európskym právom a právom členských štátov EÚ, a dokáže kreatívne a samostatne aplikovať právne normy.

Sudca (po splnení zákonných podmienok), justičný čakateľ – má poznatky z jednotlivých právnych disciplín národného právneho poriadku v kontexte európskeho a medzinárodného práva, má schopnosť a predpoklady tvorivého a logického myslenia. Ovláda súdny manažment a efektívne rozdeľovanie práce.

Vyšší súdny úradník – ovláda problematiku verejného práva a má poznatky zo súkromného práva. Je schopný samostatne poskytnúť skutkovú a právnu analýzu veci, pripravovať návrhy právneho postupu v konaní a v jednoduchých veciach samostatne vypracovať a vydávať rozhodnutia.

Prokurátor (po splnení zákonných podmienok), čakateľ prokuratúry – má okrem znalostí z jednotlivých vnútroštátnych právnych disciplín hĺbkové poznatky práva v medzinárodných a európskych súvislostiach.

Exekútor (po splnení zákonných podmienok), exekútorský koncipient – ovláda národný právny poriadok v interakcii s európskym právom s osobitným akcentom na exekučný poriadok, s cieľom pôsobenia v exekútorskom slobodnom povolaní v globalizovanej Európe.

Notár (po splnení zákonných podmienok), notársky koncipient – ovláda problematiku vnútroštátneho právneho poriadku v jeho dobovej/historickej aj teritoriálnej/nadnárodnej dimenzii s cieľom efektívneho pôsobenia v notárskom slobodnom povolaní.

Odborný pracovník pôsobiaci vo všetkých zložkách verejnej správy - má najmä poznatky z verejnoprávnych odvetví národného právneho poriadku nerozlučne spojených s podrobnou znalosťou európskej verejnoprávnej úpravy, vzhľadom na členstvo Slovenskej republiky v EÚ a na verejnoprávne medzinárodné záväzky Slovenskej republiky.

Probačný a mediačný úradník – má poznatky zo súkromného práva a verejného práva so zameraním na trestné právo a ústavné právo pričom efektívne dokáže vykonávať svoju činnosť tak, že rešpektuje a chráni základné práva a slobody a ľudskú dôstojnosť.

Mediátor – má poznatky predovšetkým zo súkromného práva a zručnosti vhodné na mimosúdne urovnanie sporov.

Správca konkurznej podstaty – má poznatky predovšetkým z obchodného práva a konkurzného práva a schopnosť prepájania právnych a ekonomických informácii.

 

Reason for the establishment of a study department

Právo je na jednej strane produktom života spoločnosti, jej potrieb, záujmov a konfliktov. Na strane druhej však nie je len výsledkom, ale aj hýbateľom tohto života. Právne normy vplývajú na fakty – čo má byť podľa práva vplýva na to, čo v spoločnosti je ako fakt. Právo tak kľúčovo ovplyvňuje jemné pradivo spoločnosti, a preto je v istom zmysle najširším praktickým humanitným odborom. Jeho absolventi sú jednak v službách štátu či verejnosti a jednak v službách jednotlivcov, stále však s cieľom realizácie spravodlivosti. Kvalitný výkon týchto služieb (typicky tvorba legislatívy, jej interpretácia a aplikácia z pozície verejnej moci, či zastupovanie jednotlivcov pred orgánmi verejnej moci) kľúčovo prispieva k spoločenskému zmieru.

Examples of similar study departments abroad

 • Česká republika: Univerzita Karlova v Prahe, Masarykova univerzita v Brne, Univerzita Palackého v Olomouci, Západočeská univerzita v Plzni,
 • Rakúsko: Viedenská univerzita,
 • Francúzsko: Univerzita Panthéon-Assas Paríž (bývalá Sorbona),
 • Veľká Británia: Londýnska univerzita,
 • Poľsko: Jagelovská univerzita v Krakove, Varšavská univerzita, Lodžská univerzita.
 • Nemecko: Eberhardova-Karlova univerzita Tübingen,
 • Švajčiarsko: Bazilejská univerzita.

Definition of related fields of study and differences between them

Právne odbory usktuočňované v treťom stupni štúdia, ktoré sú špecializovanejšie odbory k študijnému odboru právo uskutočňovanom v 1. a 2. stupni štúdia, na ktorý priamo nadväzujú a spresňujú objekt štúdia aj výskumu:       

 • verejná politika a verejná správa

Príbuzný odbor verejná politika a verejná správa pripravuje absolventov na výkon práce vo sfére verejnej a štátnej služby, jeho jadro do značnej miery súvisí najmä s odvetviami verejného práva.

 • ochrana osôb a majetku

Jadro a väčšina predmetov tohto študijného odboru sú predmety právne (teoretické alebo aplikované) so zameraním na postup orgánov činných v trestnom konaní, najmä v rámci prípravného konania pri odhaľovaní jednotlivých druhov trestnej činnosti.

Standard length of daily study: 3 alebo 4

Standard length of external study: 4 alebo 5

 

Content of the study department - description of the first degree

Vymedzenie odborného profilu absolventa (1. stupeň)

Absolventi prvého stupňa štúdia študijného programu v študijnom odbore právo dokážu vykonávať prípravné práce v rámci súdnictva a sú schopní pracovať ako odborní pracovníci v štátnej správe a v samospráve, v oblasti právneho manažmentu a práva mimovládneho sektoru. Absolventi sú tiež schopní riešiť nesporovú občianskoprávnu agendu, a to primárne na úrovni vnútroštátneho právneho poriadku. Majú rovnako znalosti najmä z teórie práva, rímskeho práva, ústavného práva, správneho práva a občianskeho práva, ovládajú problematiku mechanizmu výkonu verejnej moci prostredníctvom príslušných orgánov, s osobitným zreteľom na uplatňovanie zákonodarnej, výkonnej a súdnej moci v štáte. Ovládajú právo Európskej únie v podstatných prepojeniach na vnútroštátny právny poriadok. Zároveň sú spôsobilí pripravovať normatívne správne akty a vydávať individuálne správne akty v rámci rozhodovacej činnosti vo verejnej správe a riešiť záväzkové vzťahy fyzických a právnických osôb. Orientácia na ich uplatnenie v praxi je posilnená formami tzv. klinického právnického vzdelávania, ktoré rozširuje schopnosti a zručnosti absolventa.

 

Teoretické vedomosti absolventov (1. stupeň)

  • získali poznatky z teórie práva, koncepcie právneho štátu a osvojili si znalosť princípov organizácie a činnosti štátu ako aj schopnosť aplikácie metód a foriem činnosti vo verejnej správe z hľadiska normotvorby a aplikácie práva,
  • nadobudli poznatky zo súkromného práva s dôrazom na mimosúdnu realizáciu práva,
  • ovládajú právo Európskej únie v podstatných prepojeniach na vnútroštátny právny poriadok.

 

Praktické schopnosti absolventov (1. stupeň)

  • dokážu aplikovať právne normy a navrhnúť praktické postupy a riešenia verejnoprávnych aj súkromnoprávnych právnych situácií,
  • vedia uplatňovať procedúry v rozhodovacej činnosti vo verejnej správe,
  • dokážu zastupovať fyzické a právnické osoby pri riešení sporov mimosúdnou cestou.

 

Doplňujúce vedomosti, schopnosti a zručnosti absolventov (1. stupeň)

  • sú schopní pracovať ako riadiaci pracovníci vo verejnom i súkromnom sektore,
  • sú schopní viesť rozhovor medzi stranami sporu a samostatný rozhovor s klientom s cieľom identifikácie právnych problémov na jednej strane a neprávnych problémov na strane druhej,
  • majú predpoklady pokračovať v magisterskom štúdiu.

 

Vymedzenie jadra znalostí (1. stupeň)

Nosné témy sú viazané predovšetkým na študijné predmety poskytujúce znalosti nasledujúcich právnych vied a disciplín:

  • Teória práva,
  • Rímske právo,
  • Dejiny štátu a práva,
  • Ústavné právo,
  • Správne právo,
  • Občianske právo,
  • Obchodné právo,
  • Právo Európskej únie, ktoré môže byť vyučované v rámci samostatných predmetov alebo v rámci predmetov primárne zameraných na jednotlivé právne odvetvia,
  • Klinické a propedeutické právne predmety (napríklad: hodnotovo zamerané predmety, Právne zručnosti, Právna logika, metodológia v práve, právna rétorika, negociácie, predmety zamerané na komplexné riešenie simulovaných právnych prípadov, kliniky zamerané na vzdelávanie širšej verejnosti v oblasti práva). 

Pri tvorbe študijného programu 1. stupňa sa do jadra znalostí započítavajú aj predmety, z jadra znalostí 2. stupňa (napr. medzinárodné právo).

Štátna skúška: 

  • obhajoba záverečnej práce,
  • komisionálna ústna štátna skúška z oblasti poznania správneho práva, prípadne ďalších vybraných oblastí poznania študijného odboru právo.

 

Ďalšie témy jadra znalostí

(najmä vo forme povinných predmetov alebo povinne voliteľných predmetov) obsahujú buď študijný program v 1.  stupni, alebo naň nadväzujúci študijný program v 2. stupni, prípadne študijné programy v 1. aj 2. stupni štúdia):

  • Právo životného prostredia,
  • Právo duševného vlastníctva,
  • Právo sociálneho zabezpečenia,
  • Ľudské práva,
  • Právna filozofia,
  • Cirkevné a kánonické právo,
  • Kriminológia,
  • Kriminalistika.

Standard length of daily study: 1 alebo 2

Standard length of external study: 2 alebo 3

 

Contents of the study department - second grade description

Vymedzenie odborného profilu absolventa (2. stupeň)

Absolventi druhého stupňa štúdia študijného programu v študijnom odbore právo dokážu vykonávať samostatne náročnejšie práce v oblasti verejnej správy a v súkromnej, primárne komerčnej sfére; sú schopní pracovať ako kandidáti právnických povolaní (súdnictvo, prokuratúra, advokácia, notárstvo a pod.), príp. zamestnanci v justičnej sfére. Absolventi dokážu komplexne riešiť právne problémy, a to v ich národných aj nadnárodných kontextoch s nevyhnutným zohľadnením práva Európskej únie a medzinárodného práva. Absolventi majú okrem medzinárodného a európskeho práva tiež dobrý prehľad z histórie práva, teórie práva vrátane problematiky základných ľudských práv a slobôd, dokážu spájať medziodborové súvislosti a aktívne vystupovať v legislatívnom procese. Sú zároveň schopní samostatne riešiť etické dilemy, s ktorými sa pri výkone povolania stretnú. Nadobudnuté poznatky dokážu samostatne rozširovať a prehlbovať. Absolventi druhého stupňa práva dokážu metodicky analyzovať programové a procedurálne problémy právnej praxe a ovládajú postupy a zručnosti pri poskytovaní právneho poradenstva. Pri výkone povolania sú schopní reflektovať postavenie a úlohy právnikov v spoločnosti. Celkovo sú tak vytvorené predpoklady aj pre ich pôsobenie v národných a nadnárodných korporáciách alebo národných a medzinárodných vládnych a mimovládnych organizáciách, ktoré vyžadujú obsadzovanie pracovných pozícií absolventmi so znalosťou širšieho spoločenského a nadnárodného kontextu práva. Značné využívanie konceptu klinického právnického vzdelávania (najmä simulované súdne a mimosúdne spory, stáže, predmety zamerané na riešenie prebiehajúcich právnych prípadov, predmety zamerané na komplexné riešenie simulovaných právnych prípadov) reflektuje na dlhodobé požiadavky praxe rozvíjať u študentov práva analytické a syntetické myslenie spojené so schopnosťou absolventov ihneď po štúdiu tvoriť kvalitné právnické výstupy.

 

Teoretické vedomosti absolventov (2. stupeň)

  • majú hlboké interdisciplinárne poznatky z oblasti teórie práva, pozitívnych právnych disciplín a medzinárodného práva a práva Európskej únie,
  • rozumejú podstatným súvislostiam, princípom a teóriám právneho poriadku v súčasnom spoločenskom kontexte v nadväznosti na etický rozmer práva,
  • poznajú nadnárodné súvislosti právnych odvetví vnútroštátneho právneho poriadku,
  • majú poznatky z teórie a aplikácie právnych noriem s osobitným zreteľom na ich efektívne pôsobenie.

 

Praktické schopnosti absolventov (2. stupeň)

  • samostatne a kvalifikovane riešia právne problémy, pričom takto nadobudnuté poznatky dokážu využiť pri ďalšej kvalifikácii právnych problémov a pri ich riešení,
  • samostatne tvorivo uplatňujú základné princípy právneho poriadku pri súčasnom reflektovaní postavenia a úlohy právnika v spoločnosti, vrátane etického rozmeru právnických povolaní,
  • vedia skúmať príčinné súvislosti javov relevantné pre jednotlivé právne disciplíny, a to v kontexte spoločenských potrieb a záujmov,
  • sú schopní aktívne pracovať v najvyšších vnútroštátnych orgánoch, na samostatných a riadiacich pozíciách mimovládnych organizácií, na orgánoch a inštitúciách Európskej únie a v ďalších medzinárodných organizáciách a pripravovať podklady pre prácu v nich,
  • sú schopní samostatne tvoriť všetky praktické právnické výstupy v listinnej forme.

 

Doplňujúce vedomosti, schopnosti a zručnosti absolventov (2. stupeň)

  • preukazujú schopnosť získavať a transformovať poznatky zo zahraničia,
  • dokážu tvoriť legislatívu de lege ferenda,
  • sú schopní viesť efektívny rozhovor s rôznymi typmi klientov, účastníkov súdneho konania, či právnych zástupcov účastníkov súdneho konania,
  • zavádzaním inovatívnych postupov do praxe sú schopní ovplyvňovať formovanie právneho poriadku.

 

Vymedzenie jadra znalostí (2. stupeň)

Nosné témy sú viazané predovšetkým na študijné predmety poskytujúce znalosti nasledujúcich právnych vied a disciplín:

  • Medzinárodné právo,
  • Právo Európskej únie (právo vnútorného trhu), ktoré môže byť vyučované v rámci samostatných predmetov alebo v rámci predmetov primárne zameraných na jednotlivé právne odvetvia,
  • Etika v práve,
  • Pracovné právo,
  • Finančné a daňové právo,
  • Trestné právo,
  • Občianske právo, v cudzojazyčných študijných programoch sa ako občianske právo zohľadňujú aj poznatky z medzinárodného práva súkromného a ďalších súvislostí odvetví súkromného práva,
  • Klinické právne predmety (vyžadujúce poznatky z pozitívneho práva, viažuce sa na ďalšie predmety jadra študijného odboru právo, napríklad: Argumentácia a interpretácia práva, Právne zručnosti, Právna logika, simulované súdne a mimosúdne spory, stáže, predmety zamerané na riešenie prebiehajúcich právnych prípadov, predmety zamerané na komplexné riešenie simulovaných právnych prípadov, kliniky zamerané na vzdelávanie širšej verejnosti v oblasti práva).

Pri tvorbe študijného programu 2. stupňa sa do jadra znalostí započítavajú aj predmety, ktoré rozširujú sumu poznatkov z jadra znalostí 1. stupňa (napr. obchodné právo).

Štátna skúška:

  • obhajoba záverečnej práce,
  • komisionálna ústna štátna skúška z oblasti poznania trestného práva a občianskeho práva, prípadne ďalších vybraných oblastí poznania študijného odboru právo. V cudzojazyčných študijných programoch sa ako občianske právo zohľadňujú aj poznatky z medzinárodného práva súkromného a ďalších súvislostí odvetví súkromného práva.

 

Ďalšie témy jadra znalostí

(najmä vo forme povinných predmetov alebo povinne voliteľných predmetov) obsahujú buď študijný program v 1.  stupni, alebo naň nadväzujúci študijný program v 2. stupni, prípadne študijné programy v 1. aj 2. stupni štúdia):

  • Právo životného prostredia,
  • Právo duševného vlastníctva,
  • Právo sociálneho zabezpečenia,
  • Ľudské práva,
  • Právna filozofia,
  • Cirkevné a kánonické právo,
  • Kriminológia,
  • Kriminalistika.

 

Content of the study department - description of the third grade

History of Descriptions

Back