Field of study

Human recources and personal management

Uvedeným študijným odborom skončila platnosť 31.08.2019. Nová sústava študijných odborov je na stránke ministerstva školstva. Momentálne pracujeme na jej aktualizácii.

Group:

Social, Economic and Legal Sciences

Subgroup:

Economics and Management

Research area:

ekonómia a manažment

English Name of the field of study:

Human recources and personal management

PDF of the description


Levels - description

V prvom stupni vysokoškolského štúdia (Bc.) so štandardnou dĺžkou štúdia:

 • v dennej forme štúdia najmenej 3 a najviac 4 akademické roky,
 • v externej forme štúdia najmenej 4 a najviac 5 akademických rokov.

V druhom stupni vysokoškolského štúdia (Ing.) so štandardnou dĺžkou štúdia:

 • v dennej forme štúdia najmenej 2 a najviac 3 akademické roky,
 • v externej forme štúdia najmenej 3 a najviac 4 akademické roky.

V prípade záujmu je možné vytvorenie študijných programov v študijnom odbore ľudské zdroje a personálny manažment aj s dlhšou štandardnou dĺžkou štúdia („konverzné študijné programy“). Tieto budú určené a ponúkané uchádzačom o štúdium, ktorí ukončili druhý stupeň vysokoškolského štúdia v niektorom inom študijnom odbore než je daný, resp. príbuzný študijný odbor.

 V treťom stupni vysokoškolského štúdia (PhD.) so štandardnou dĺžkou štúdia:

 • v dennej forme štúdia 3 alebo 4 akademické roky,
 • v externej forme štúdia 4 alebo 5 akademických rokov.

Podmienkou prijatia na štúdium v treťom stupni štúdia je ukončenie štúdia v druhom stupni v študijnom odbore ľudské zdroje a personálny manažment alebo v niektorom z príbuzných študijných odborov.

Content of the study department - general part

Absolvent štúdia v študijnom odbore ľudské zdroje a personálny manažment je spôsobilý podľa dosiahnutého stupňa vzdelania:

 • Po ukončení prvého stupňa vysokoškolského štúdia – zastávať funkciu junior manažéra personálnej administratívy (manažér 1. stupňa, nižší alebo mladší manažér v oblasti personálnej administratívy) – bakalár personálneho manažmentu, manažér až po strednú úroveň riadenia v organizácii (podniku, inštitúcii).

Bakalár personálneho manažmentu ovláda základné poznatky z problematiky ľudských zdrojov z personálneho manažmentu, dokáže organizovať a riadiť operatívne a evidenčné činnosti súvisiace so zabezpečením organizácie potrebnou pracovnou silou, s evidenciou zamestnancov, získavaním potenciálnych uchádzačov o zamestnanie, odmeňovaním, ukončením pracovného pomeru a pod.

 • Po ukončení druhého stupňa vysokoškolského štúdia - senior manažér personálnych činností (manažér 2. stupňa, vyšší alebo starší manažér) – inžinier personálneho manažmentu, manažér až po vrcholnú úroveň riadenia v organizácii (podniku, inštitúcii).

Senior manažér personálnych činností ovláda metódy určenia cieľov a úloh v oblasti personálneho manažmentu a spôsobov ich splnenia v súlade s potrebami organizácií, je schopný tvoriť politiky a programy personálneho manažmentu, uskutočňovať ich realizáciu, dokáže zdôvodňovať a školiť manažérov o používaní jednotlivých personálnych politík a systémov rozvoja ľudských zdrojov, skúmať príčinné súvislostí v priebehu a personálnych procesov a javov v organizácii (podniku, inštitúcii).

 • Po ukončení tretieho stupňa vysokoškolského štúdia - vedecký pracovník v personálnom manažmente a rozvoji ľudských zdrojov (manažér 3. stupňa, najvyšší alebo hlavný manažér), vedecko-výskumný pracovník v personálnom manažmente a v rozvoji ľudských zdrojov alebo manažér s kvalifikáciou až po vrcholovú úroveň riadenia v organizácii (podniku, inštitúcii).

Vedecký pracovník v oblasti rozvoja ľudských zdrojov a personálneho manažmentu má komplexné a hlboké znalosti o zákonitostiach rozvoja ľudských zdrojov a personálnych procesoch v organizáciách (podnikoch, inštitúciách), je schopný samostatnej tvorivej výskumnej práce v oblasti rozvoja ľudských zdrojov a personálneho manažmentu, ovláda vedecké metódy zdokonaľovania procesov rozvoja ľudských zdrojov a funkcií personálneho manažmentu, po primeranej praxi je špičkovým odborníkom v riešení zložitých organizačných (podnikových) a spoločenských problémov v oblasti rozvoja ľudských zdrojov a efektívneho využitia pracovnej sily.

 

 

Reason for the establishment of a study department

Štúdium ľudských zdrojov a personálneho manažmentu vo vysokej miere súvisí s problematikou ľudského činiteľa a s rozvojom vedomostnej ekonomiky. ľudské zdroje a personálny manažment sú dôležitým predpokladom budovania a rozvíjania silných stránok a konkurenčných výhod každej organizácie. K tomu je potrebná príprava vysokokvalifikovaných profesionálov, schopných zabezpečiť komplexný a vyvážený prístup k riadeniu a rozvoju ľudských zdrojov a spájanie zámerov tejto oblasti so širšími strategickými zámermi organizácie. Obsahovo pokrýva tie oblasti ľudskej činnosti, v ktorých človek nachádza svoje pracovné uplatnenie a sebarealizáciu. Celospoločenská potreba vysokoškolsky vzdelaných profesionálov s takto prioritne zameranou orientáciou je viac ako nevyhnutná.

Examples of similar study departments abroad

USA -            Univerzita New York – Management of Organisational Behaviour

                      The Cornell university – Human Recources Management

                      Universita Cincinati – Personal management

                      Universita New York – Management and Motivation

                      Universita Chicago, Mc Nalky College – Organizational Psychology

Nemecko -     Universita v Stuttgarte – Personal management

                      Univerzita Wiesbaden – Personal information systeme

Anglicko -      Univerzita Londýn – Management and Organizational Behaviour

                     Univerzita Oxford – Interpersonal Comunication

Definition of related fields of study and differences between them

Podľa obsahového zamerania do príbuzných študijných odborov študijnému odboru ľudské zdroje a personálny manažment patria:

 • manažment,ekonomika a manažment podniku
 • odvetvové ekonomiky a manažment
 • ekonomika a riadenie podnikov
 • podnikový manažment
 • verejná správa a regionálny rozvoj
 • verejná ekonomika a služby
 • sociálna psychológia a psychológia práce

Uvedené príbuzné študijné odbory sa zaoberajú systematickým štúdiom ekonomických disciplín s bezprostrednou nadväznosťou na teoretické a aplikačné smerovanie manažmentu (manažment podniku, vnútropodnikový manažment, strategický manažment, finančný manažment, krízový manažment), pričom manažment ľudských zdrojov sa prioritne sústreďuje na širšie koncipovaný personálny manažment, koncepciu trhu práce a ľudského kapitálu, ekonomickej a sociálnej politiky a na rolu človeka ako sústredeného činiteľa toho všetkého. Napokon štúdium ľudských zdrojov a personálneho manažmentu sa práve vyššie uvedenými aspektmi líši aj od skupiny ďalších študijných odborov „Spoločenské, ekonomické a právne vedy“, pretože pri ich vysokoškolskom štúdiu ide spravidla o užšie, prevažne jednoodborové odborné štúdium (ekonomické vedy, právne, sociologické, psychologické a i.).

Standard length of daily study: najmenej 3 a najviac 4 akademické roky

Standard length of external study: najmenej 4 a najviac 5 akademických rokov

 

Content of the study department - description of the first degree

Vymedzenie odborného profilu absolventa (1. stupeň)

Všeobecná charakteristika odborného profilu absolventa

Absolvent prvého stupňa štúdia študijného odboru ľudské zdroje a personálny manažment dokáže realizovať personálnu a mzdovú agendu v organizácii (podniku, inštitúcii), vytvárať, aktualizovať a používať rôzne metódy a nástroje realizácii personálnych činností a postupy v rozvoji ľudských zdrojov. Absolvent nachádza uplatnenie v personálnych útvaroch výrobných a verejných organizácií, vzdelávacích, rozvojových a personálnych agentúrach. Absolvovanie prvého stupňa štúdia je zároveň kvalitným základom pre plynulý prechod do druhého stupňa štúdia.

Teoretické vedomosti

Absolvent prvého stupňa štúdia v študijnom odbore ľudské zdroje a personálny manažment počas štúdia získal vedomosti z:

 • širokého spektra ekonomických disciplín,
 • manažmentu,
 • personálneho manažmentu,
 • sociológie a psychológie,
 • matematiky, štatistiky, informatiky,
 • právnych disciplín (základy práva, pracovné právo, práva EÚ).

Praktické schopnosti a zručnosti

Absolvent prvého stupňa štúdia v študijnom odbore ľudské zdroje a personálny manažment získal schopnosti:

 • organizovať, plánovať, koordinovať, motivovať a kontrolovať prácu ľudí, ktorí vykonávajú administratívne činnosti v oblasti personálneho riadenia, vzdelávania a rozvoja pracovníkov v organizáciách (podnikoch, inštitúciách),
 • zastávať odborné pracovné pozície v útvaroch ľudských zdrojov, personálneho manažmentu, vzťahov s verejnosťou, v personálnych a zamestnaneckých agentúrach, v sociálnych útvaroch verejnej správy a na úradoch práce,    
 • definovať problémy a kritické body v realizácii personálnych činností a špecifikovať vhodné postupy ich riešenia,
 • používať informačný personálny a mzdový software v realizácii personálnej a mzdovej agendy a vo vzťahoch s verejnými a štátnymi útvarmi,
 • prijímať jednoduché manažérske rozhodnutia,
 • zastavať nižšie a stredné manažérske funkcie.

Doplňujúce vedomosti, schopnosti a zručnosti

Absolvent prvého stupňa štúdia v študijnom odbore ľudské zdroje a personálny manažment dokáže:

 • sledovať a chápať vývoj v oblasti ľudských zdrojov a zamestnanosti ľudí doma a vo svete,
 • prezentovať svoje názory a pracovné návrhy pred tímom spolupracovníkov aj nadriadených,
 • orientovať sa v širšom kontexte zamestnaneckých vzťahov a efektívneho využitia pracovnej sily na odvetvovej, národohospodárskej a spoločenskej úrovni.

 Vymedzenie jadra znalostí (1. stupeň)

Nosné témy jadra znalostí študijného  odboru

Nosné témy jadra znalostí prvého stupňa vysokoškolského štúdia sú viazané najmä na personálne činnosti. Nosnými témami jadra znalostí sú:

 • ekonomické disciplíny (makroekonómia, mikroekonómia, všeobecná ekonomická teória, národohospodárska politika, podnikové hospodárstvo, podnikové financie, bankovníctvo, trh práce a politika zamestnanosti, účtovníctvo, mzdová agenda),
 • poznatky z manažmentu ako východisko štúdia (manažment, teória organizácie, podniková kultúra, personálny manažment, personálna administratíva, komunikácia a prezentácia v personálnom manažmente, medzinárodný manažment, riadenie a rozvoj kariéry, marketing),
 • psychologické a sociologické disciplíny (základy psychológie, sociálna psychológia, psychohygiena, psychológia riadenia, základy sociológie, sociálna politika, sociálna práca, sociálne zabezpečenie),
 • právne aspekty štúdia s dôrazom na právnu reguláciu zamestnaneckých vzťahov – základy práva, pracovné právo, sociálne a pracovné právo EÚ.

Ďalšie témy jadra znalostí študijného odboru (I. stupeň)

 • matematika, štatistika, účtovníctvo, manažérska informatika a demografia,
 • filozofia, logika, politológia, sociálna percepcia, komunikácia, cudzí jazyk,
 • spoločenské a etické aspekty rozvoja ľudských zdrojov, zamestnaneckých vzťahov a personálnej práce v organizácii.

 

Štátna skúška

V rámci prvého stupňa štúdia v študijnom odbore ľudské zdroje a personálny manažment študent vypracuje záverečnú prácu a vykoná štátnu skúšku, ktorá sa skladá z (rámcový obsah):

 • obhajoby bakalárskej práce,
 • komisionálnej skúšky z oblasti poznania študijného odboru ľudské zdroje a personálny manažment.

Standard length of daily study: najmenej 2 a najviac 3 akademické roky

Standard length of external study: najmenej 3 a najviac 4 akademické roky

 

Contents of the study department - second grade description

Vymedzenie odborného profilu absolventa (2. stupeň)

Všeobecná charakteristika odborného profilu absolventa

Absolvent druhého stupňa vysokoškolského štúdia v študijnom odbore ľudské zdroje a personálny manažment získava komplexné poznatky z problematiky rozvoja ľudských zdrojov a riadenia personálnych činností v organizácii, vrátane koncepčného a legislatívneho usporiadania zamestnaneckých vzťahov v organizácii (podniku, inštitúcii). Absolvent je pripravený vytvárať, navrhovať a implementovať nové programy a politiky riadenia ľudských zdrojov a personálneho manažmentu v nadväznosti na aktuálne zmeny na trhu práce a globálne hospodárske a spoločenské procesy. Získané poznatky v druhom stupni štúdia umožňujú absolventovi realizovať analýzu a výskum v oblasti manažmentu ľudských zdrojov a personálneho riadenia s primeranou mierou tvorivosti a samostatnosti, určovať ciele a hypotézy s efektívnym aplikovaním výskumných metód. Dokáže riadiť tím, navrhovať i riešiť vlastné projekty a preberať zodpovednosť za kompetentné riešenie.

Predpokladá sa, že uchádzač o štúdium druhého stupňa v študijnom odbore ľudské zdroje a personálny manažment ukončil štúdium v prvom stupni vysokoškolského štúdia v danom alebo v niektorom z príbuzných študijných odborov.  

Teoretické vedomosti

Absolvent druhého stupňa štúdia v študijnom odbore ľudské zdroje a personálny manažment získal vedomosti z:

 • ekonómie,
 • strategického manažmentu,
 • manažmentu ľudských zdrojov
 • rozvoja ľudských zdrojov,
 • organizačného správania,
 • metód vedeckého výskumu.

Praktické schopnosti a zručnosti

Absolvent druhého stupňa štúdia v študijnom odbore ľudské zdroje a personálny manažment je schopný:

 • navrhovať, vytvárať a implementovať jednotlivé programy a systémy personálneho manažmentu a rozvoja ľudských zdrojov v rôznych typoch organizácií a inštitúcií,
 • analyzovať príčiny a dôsledky uplatňovaných praktík v riadení ľudí,
 • riešiť individuálne, skupinové aj celopodnikové problémové personálne situácie,
 • riešiť personálne problémy organizácií (podniku, inštitúcii) súvisiace s procesmi zmien v hospodárstve a spoločnosti,
 • riadiť veľké skupiny ľudí, plánovať, organizovať, viesť a kontrolovať prácu pracovnej skupiny,
 • tvorivo rozvíjať získané poznatky pri riešení aktuálnych úloh organizácií a riadenia personálnych činností a rozvoja ľudských zdrojov,
 • analyzovať a hodnotiť príčiny, priebeh, dôsledky a súvislosti personálnych činností aktuálnych problémov,
 • iniciovať nové postupy a prístupy v manažmente ľudských zdrojov a v riadení personálnych činností a plniť aj metodickú a poradenskú funkciu.

Doplňujúce vedomosti, schopnosti a zručnosti

Absolvent druhého stupňa štúdia v študijnom odbore ľudské zdroje a personálny manažment dokáže:

 • pracovať efektívne aj ako člen alebo aj ako vedúci tímu,
 • koncipovať projekt vlastného, skupinového, profesionálneho vzdelávania, programy rekvalifikácie, doplňujúceho alebo rozširujúceho vzdelávania,
 • udržiavať kontakt s najnovšími trendmi poznania v oblasti manažmentu ľudských zdrojov a personálneho riadenia,
 • riadiť sa profesionálnou etikou a právnymi normami.

 Vymedzenie jadra znalostí (2. stupeň)

Nosné témy jadra znalostí študijného odboru  

 • Makroekonomické rozhodovacie procesy, svetová ekonomika, sociálne aspekty trhového hospodárstva (ekonomická sociológia), ekonomika verejného sektora, teória verejných financií, ekonomika malého a stredného podnikania, ekonometria,
 • Manažment ľudských zdrojov (komplexná problematika ľudských zdrojov, sociálne súvislosti riadenia a rozvoja ľudských zdrojov a personálneho manažmentu, nové trendy riadení ľudských zdrojov a zamestnávaní ľudí, trendy na trhu práce a riadenie  ľudských zdrojov, manažérske kompetencie a zručnosti v cudzom jazyku, medzinárodný manažment a medzinárodný marketing),
 • Organizačné správanie a organizačná kultúra (formovanie organizačnej kultúry, tvorba organizačných štruktúr, typológia a zmena organizačných štruktúr), 
 • Strategický manažment (strategické riadenie podniku ako východisko pre strategické riadenie ľudských zdrojov),
 • Finančný manažment (metódy, modely a nástroje finančného rozhodovania ako východisko pre funkčné rozhodovanie v riadení ľudských zdrojov a v personálnom manažmente),
 • Diplomová práca (konkrétne riešenie zadania).

Ďalšie témy jadra znalostí študijného odboru 

 • zamestnanecké vzťahy
 • vzťahy s verejnosťou
 • projektový manažment
 • manažment zmien.

Štátna skúška

 • obhajoba diplomovej práce,
 • komisionálna skúška z oblasti poznania študijného odboru ľudské zdroje a personálny manažment.

Standard length of daily study: 3 alebo 4 akademické roky

Standard length of external study: 4 alebo 5 akademických rokov

 

Content of the study department - description of the third grade

Vymedzenie odborného profilu absolventa (3. stupeň)

Všeobecná charakteristika odborného profilu absolventa

Profil absolventa tretieho stupňa štúdia študijného odboru ľudské zdroje a personálny manažment je koncipovaný súborom odborných poznatkov a znalostí z oblasti ľudských zdrojov a personálneho manažmentu. Absolvent štúdia získa poznatky o súčasnom stave vedeckého poznania v teórii a praxi riadenia ľudských zdrojov a personálneho manažmentu, ktoré sú založené na vlastnom vedeckom skúmaní a samostatnej tvorivej činnosti. Absolvent je schopný samostatne a tvorivo pracovať, skúmať, identifikovať a špecifikovať problémy v teórii a praxi riadenia ľudských zdrojov a personálneho manažmentu, hľadať a aplikovať adekvátne spôsoby ich riešenia. Má komplexné, hlboké a špeciálne poznatky o zákonitostiach riadenia ľudských zdrojov a personálnych činností a ovláda vedecké metódy ich skúmania. Svojou vedeckou činnosťou je schopný rozvíjať relevantné poznanie manažérskych procesov a získavať adekvátne poznatky o riadení ľudských zdrojov a personálnom manažmente. Absolvent je zároveň schopný budovať precízne fungujúce systémy riadenia ľudských zdrojov vo veľkých organizáciách s vysokou mierou sofistikovanosti týchto systémov a ich podsystémov.

Svoje uplatnenie nachádza nielen v oblasti vedeckej práce na univerzitách, vo výskumných tímoch alebo v činnosti rôznych spoločenských a verejných organizácií, ale aj ako špičkový odborník vo firmách, podnikoch, finančných či obchodných organizáciách.

Teoretické vedomosti

Absolvent tretieho stupňa štúdia v študijnom odbore ľudské zdroje a personálny manažment nadobudol hlboké teoretické vedomosti z riadenia a  rozvoja ľudských zdrojov a  personálneho manažmentu s dôrazom na oblasť, ktorá bola daná témou jeho dizertačnej práce.

Doplňujúce vedomosti, schopnosti a zručnosti

Absolvent tretieho stupňa štúdia v študijnom odbore ľudské zdroje a personálny manažment si osvojil:

 • zásady a metódy vedeckej práce,
 • schopnosť aplikovať teoretické poznatky v praxi,
 • schopnosť prezentovať výsledky svojej práce aj v cudzom jazyku.

 Vymedzenie jadra znalostí (3. stupeň)

Jadro znalostí tretieho stupňa štúdia v študijnom odbore ľudské zdroje a personálny manažment je tvorené nosnými témami logicky nadväzujúcimi a nadstavbovými nad 1. a 2. stupňom štúdia študijného odboru ľudské zdroje a personálny manažment. K jadru znalostí v tomto ponímaní patria rámcové témy a vybrané state z nasledujúcich vedných disciplín:

 • riadenia a rozvoja ľudských zdrojov,
 • personálneho manažmentu,
 • strategického manažmentu,
 • národohospodárskej a podnikovohospodárskej náuky,

K jadru znalostí tretieho stupňa štúdia v študijnom odbore ľudské zdroje a personálny manažment patria vybrané state z:

 • metodológie a metód vedeckého výskumu.

Študijná časť

Teoretické, metodologické základy a špecializácia budúceho absolventa tretieho stupňa štúdia študijného odboru ľudské zdroje a personálny manažment sa formuje absolvovaním sústavy povinných a voliteľných predmetov študijného odboru vo väzbe na zadaný vedecký cieľ dizertačnej práce, ktorej súčasťou sú:    

 • vybrané state z riadenia ľudských zdrojov a personálneho manažmentu,
 • vybrané state z teórie organizácií,
 • vybrané state zo strategického manažmentu,
 • vybrané state z ekonómie, ekonomiky a podnikového hospodárstva,
 • vybrané state z kvalitatívnych a kvantitatívnych metód vedeckého výskumu.

Vedecká časť

 • osvojenie všeobecnej metodológie vedeckého výskumu, identifikovanie vhodných metód a techník výskumu, oprávnene využiteľných v skúmaní rozvoja ľudských zdrojov a v personálnom manažmente,
 • formulovanie výskumného cieľa, úloh a vedeckých hypotéz, definovanie vhodných spôsobov a metód ich verifikácie,
 • plánovanie a uskutočnenie výskumu, zameraného na aktuálny vedecký problém,
 • osvojenie si a využitie metód a techník získavania, spracovania interpretácie výsledkov vedeckého výskumu,
 • tvorba návrhu riešenia problému dizertačnej práce a diskusia o potenciálnom prínose, nákladoch a rizikách aplikovateľnosti riešenia.

Znalosti uvedené v jadre študijného odboru majú rozsah 1/3 v študijnej časti a 2/3 vo vedeckej časti.

Štátne skúšky

 • dizertačná skúška,
 • obhajoba dizertačnej práce.

  

History of Descriptions

Back