Field of study

Public Policy and Public Administration

Uvedeným študijným odborom skončila platnosť 31.08.2019. Nová sústava študijných odborov je na stránke ministerstva školstva. Momentálne pracujeme na jej aktualizácii.

Group:

Social, Economic and Legal Sciences

Subgroup:

Social and Behavioural Sciences

Research area:

spoločenské a behaviorálne vedy

English Name of the field of study:

Public Policy and Public Administration

PDF of the description


Levels - description

  • štúdium v prvom stupni vysokoškolského štúdia (Bc.) so štandardnou dĺžkou štúdia 3 roky,
  • štúdium v druhom stupni vysokoškolského štúdia (Mgr.) so štandardnou dĺžkou štúdia 2 roky

Tento stupeň môže študovať absolvent prvostupňového štúdia v študijnom odbore verejná politika a verejná správa, alebo v niektorom príbuznom študijnom odbore. Pre uchádzačov, ktorí ukončili štúdium prvého stupňa v príbuznom odbore, možno navrhnúť študijný program so štandardnou dĺžkou štúdia až 3 roky

  • štúdium v treťom stupni vysokoškolského štúdia (PhD.) so štandardnou dĺžkou štúdia 3 roky v dennej forme štúdia a 5 rokov v externej forme štúdia.

Content of the study department - general part

 

Reason for the establishment of a study department

  1. a 2. stupeň

Demokratizácia súčasnej spoločnosti a štátu nesie so sebou nielen prvok rozširovania účasti občanov na správe vecí verejných, ale výrazne preferuje aj požiadavku odbornej prípravy (profesionalizácie) všetkých zamestnancov pohybujúcich sa v oblasti verejnej politiky a verejnej správy vykonávajúcich odbornú pracovnú činnosť. Verejná správa (v širšom meradle verejná politika a verejná správa) ako súčasť verejnej moci si vyžaduje ľudí odborne pripravených, kreatívnych a zručných, schopných plniť úlohy súvisiace s budovaním právneho štátu a občianskej spoločnosti a to na úrovni národnej, regionálnej i miestnej. Osobitnú pozíciu má v tomto systéme miestna samospráva (komunálna politika), na ktorú (obce a samosprávne kraje) v procese decentralizácie verejnej správy prešla veľká časť kompetencií štátu, ktorých realizácia si nutne vyžaduje prvok odbornosti a pracovnej profesionality.

V súvislosti s naznačenými všeobecne sa rozvíjajúcimi trendmi spoločenského vývoja je nutné pripraviť novú generáciu absolventov, ktorých nadobudnuté vedomosti a zručnosti bude charakterizovať univerzálnosť ako východisková báza pre ich pôsobenie v oblasti verejnej politiky a verejnej správy všeobecne a v jednotlivých súčastiach, zložkách a inštitúciách verejnej politiky a verejnej správy zvlášť (špeciálne).

 

  1. stupeň

Budovanie nových akademických programov v oblasti verejnej politiky a verejnej správy v krajinách strednej Európy a uplatňovanie ich absolventov v praxi je proces postupný a neraz komplikovaný. Doterajšie skúsenosti však potvrdzujú, že ide o proces správny a objektívne potrebný. V oblasti verejného sektora a verejnej správy pracuje dnes v Slovenskej republike okolo 70 tis. pracovníkov, z ktorých takmer 2/3 by mali mať zodpovedajúce vysokoškolské vzdelanie. Podľa poznatkov Ministerstva vnútra SR chýba dnes v danej oblasti zhruba 20 tis. kvalifikovaných ľudí. Verejná politika majúca svoje špecializácie (sociálna politika, vzdelanostná politika, regionalizmus, komparatívna verejná politika a pod.) a verejná správa zahrňujúca štátnu správu, územnú samosprávu  a verejnoprávne korporácie rôzneho druhu, je zložitý a široko rozvetvený systém udalostí, orgánov a inštitúcií a nimi (v rámci nich) realizovaných procesov a činností vyžadujúci pracovníkov majúcich na jednej strane univerzálne vzdelanie z oblasti verejnej politiky a verejnej správy (poskytuje ho bakalársky a magisterský stupeň štúdia), na druhej strane náročnosť úloh súvisiacich s obsahovým zameraním verejnej politiky a verejnej správy si postupne vyžaduje potrebný stupeň špecializácie, ktorú môže poskytnúť 3. stupeň štúdia (doktorandské štúdium).

Požiadavka skvalitnenia personálnej zložky verejnej politiky a verejnej správy (ich pracovníkov) prostredníctvom dosiahnutia zodpovedajúceho stupňa vysokoškolského vzdelania je obsiahnutá ako súčasť reformy verejnej správy vo vládnych programoch predchádzajúcej i súčasnej vlády Slovenskej republiky, keďže proces reformy verejnej správy a jej jednotlivých zložiek je procesom stále prebiehajúcim.

Examples of similar study departments abroad

(1. a 2. stupeň štúdia)

Holandsko - Erasmus Universiteitet, Rotterdam, Leiden Universiteitet, Leiden

Belgicko - Katholieke Universiteitet, Leuven

Nórsko - University of Bergen, Bergen

Fínsko - University of Vaasa, Vaasa

Taliansko - Bacconi University, Milano Italy

 

Európske univerzity na ktorých je možné študovať odbor verejná správa sú združené v EPAN (European public administration netwark). Pri tejto organizácii vznikla v roku 2000 Európska asociácia pre akreditáciu verejnej správy (EAPAA - European association of public administration accreditation - www.eapaa.org). Predložený návrh vychádza z akreditačných kritérií EAPAA. Členmi EPAN sú napr. univerzity v týchto štátoch:

Írsko - Public administration, University of Limerick

Holandsko - Public administration, University of Amsterdam

Nemecko - Administration science, University of Potsdam

Francúzsko - Administration Publique, Université d Aix

 

(3. stupeň štúdia)

Holandsko - Leiden University, Faculty of Social and Behavioral Sciences, Erasmus University, The Dutch Research School for Public Administration and Political Science, Maastricht University, The Maastricht Graduate School of Governance

Nórsko - The University of Bergen, Det samfunnsvitenskapelige fakultet (Faculty of Social Scien­ces)

Fínsko - University of Vaasa, Filosofinen tiedekunta (Faculty of Philosophy)

Nemecko - University of Kons­tanz, Fachbereich Poli­tik- und Ver­wal­tungs­­wis­sen­schaft (The Department of Po­litics and Manage­ment)

Rumunsko - National School of Po­litical Sciences and Pub­lic Ad­mi­nis­­tration, Bu­cha­rest, Faculté d'Administration Pub­lique (Faculty of pub­lic admini­stra­tion)

Maďarsko - Corvinus University of Budapest, Faculty of Public Administration

Česká republika - Silesian University in Opava, Faculty of public po­li­cies (3. stupeň štúdia je v schvaľovacom konaní).

Definition of related fields of study and differences between them

(1. a 2. stupeň)

-       politológia,

-       sociológia,

-       ústavné právo,

-       správne právo,

-       trestné právo,

-       verejná ekonomika a služby,

-       manažment,

-       finančný manažment,

-       ekonomika a manažment podniku.

 

(3. stupeň)

-       politológia,

-       sociológia,

-       ústavné právo,

-       správne právo,

-       trestné právo,

-       verejná ekonomika a služby,

-       manažment,

-       finančný manažment,

-       ekonomika a manažment podniku.

 

Študijný odbor verejná politika a verejná správa má k svojim príbuzným odborom univerzálnu pozíciu, keďže kladie dôraz na štúdium politologických, sociologických, právnych a ekonomických aspektov i súvislostí charakterizujúcich podstatu, funkcie a fungovanie verejnej politiky a verejnej správy v demokratickom štáte. Študijný odbor sa zameriava:

-          z hľadiska politologických a sociologických aspektov na aktérov verejnej politiky a súčasti verejnej správy, nástroje a spôsoby tvorby verejnej politiky a fungovanie verejnej správy, ľudský prvok - jeho kvalitu, motiváciu a participáciu, skúmanie verejného záujmu a politickej kultúry,

-          z hľadiska verejnoprávnych disciplín skúma ústavno-právne východiská podstaty a realizácie verejnej politiky a verejnej správy, ich legislatívnu úpravu a prax, hlavne štátnej správy a územnej samosprávy, s osobitným zameraním na správne procesy vo verejnej správe, ako aj prípravu (tvorbu) a výkon správnych rozhodnutí,

-          z hľadiska ekonomických aspektov na zásady ekonomického fungovania verejnej politiky a verejnej správy, poznanie a využívanie informačnej sústavy, vnášanie prvkov trhového mechanizmu do verejnej správy, nové formy financovania, organizovania a riadenia verejnej správy.

Standard length of daily study: 3

Standard length of external study:

 

Content of the study department - description of the first degree

Absolventi bakalárskeho štúdia odboru Verejná politika a verejná správa získavajú vedomosti a zručnosti, ktoré im umožnia efektívne pôsobiť v oblasti verejnej politiky a verejnej správy - vykonávať požadované pracovné úkony, riešiť problémy a prijímať rozhodnutia, spolupracovať s predstaviteľmi iných zložiek verejného života (sektora), spolupôsobiť pri príprave koncepčných materiálov a regulatívov vo verejnej politike, analyzovať efektívnosť verejnej politiky na úrovni národnej, regionálnej i miestnej, aktívne sa podieľať na reforme a modernizácii verejnej správy (štátnej správy, územnej samosprávy a verejnoprávnych korporácií).

Absolventi odboru Verejná politika a verejná správa sú oprávnení na prácu profesionálneho manažéra v oblasti verejnej politiky (verejného sektora), resp. odborného pracovníka v oblasti verejnej správy.Teoretické vedomosti

Absolventi získajú vedomosti, ktoré im umožnia pochopiť verejnú politiku a verejnú správu ako interdisciplinárne vedné disciplíny na základe osvojenia si poznatkov z vedných odborov súvisiacich s verejnou politikou a verejnou správou - osobitne poznatkov z politológie, sociológie, práva a ekonómie. Následne absolventi nadobudnú prehľad o mieste a význame verejnej politiky a verejnej správy v demokratickom štáte z hľadiska ich legislatívnych základov a praktického uplatňovania (fungovania) s osobitným zreteľom na miesto a pozíciu Slovenska v politicko-administratívnom priestore Európskej únie.

Praktické schopnosti a zručnosti

-          poznanie a pochopenie rôznych názorov na verejnú politiku, jej priority a problémy,

-          pochopenie vzťahov a rolí vo verejných, súkromných a neziskových sektoroch pri formovaní občianskej spoločnosti,

-          schopnosť pracovať s predstaviteľmi iných sektorov, pôsobiť v pracovných kolektívoch zameraných na definovanie a riešenie komplexného problému,

-          plánovať a organizovať procesy a činnosti vo verejnej správe,

-          schopnosť vydávať (spolupôsobiť pri vydávaní) interných právnych aktov

-          implementovať právne predpisy Európskych spoločenstiev a Európskej únie do rozhodovacej činnosti v oblasti verejnej politiky a verejnej správy.

Doplňujúce vedomosti a zručnosti

-          pracovať efektívne ako jednotlivec, alebo člen tímu,

-          efektívna komunikácia a riešenie konfliktov,

-          strategický, krízový manažment,

-          príprava podkladov pre tvorbu normatívnych aktov.

Vymedzenie jadra znalostí

Nosné témy jadra znalostí študijného odboru (1. stupeň)

Nosné témy výučby spočívajú v poznaní (a následnom pochopení)

 

-          teoretických a ústavných základov podstaty a funkcie verejnej politiky a verejnej správy v demokratickom štáte,

-          verejnej politiky ako politického procesu a verejnej politiky ako sociálnej praxe,

-          odvetvových politík, zdravotnej, vzdelávacej, bývania a obrany,

-          aktérov verejnej politiky (trh, štát, občiansky sektor),

-          ústavy a ďalších právnych predpisov upravujúcich organizáciu a fungovanie verejnej správy (štátnej správy, územnej samosprávy a verejnoprávnych korporácií),

-          občana ako subjektu verejnej politiky a verejnej správy, jeho politických práv ako ústavno-právneho základu priamej a zastupiteľskej demokracie,

-          zásady ekonomického fungovania verejnej politiky a verejnej správy a informačnej sústavy, ktorá je jeho súčasťou,

-          systému financovania v oblasti verejnej politiky a verejnej správy,

-          vnútroorganizačných procesov a ich riadenia vo verejnej správe,

-          postupov a spracovaní údajov a práce s informáciami v oblasti verejnej politiky a verejnej správy

Ďalšie  témy jadra znalostí študijného odboru (1. stupeň)

-          spoločenské, morálne a etické aspekty profesie,

-          vzťahy s verejnosťou

-          efektívna komunikácia,

-          sociálna politika a právo sociálneho zabezpečenia,

-          komparácia systémov verejnej politiky a verejnej správy.

Jadrá znalostí formulované v nosných témach sú vyjadrené v jednotlivých predmetoch, ktoré tvoria 3/5 rozsahu študijného odboru verejná politika a verejná správa.

Štátna skúška

-          obhajoba bakalárskej práce,

-          skúška z vybraných študijných predmetov predstavujúcich nosné jadro študijného odboru verejná politika a verejná správa v 1. stupni štúdia.

Standard length of daily study: 2 (ukončenie prvostupňového štúdia v niektorom vzd

Standard length of external study:

 

Contents of the study department - second grade description

Druhý stupeň vysokoškolského štúdia v odbore Verejná politika a verejná správa poskytuje prehlbujúce a rozširujúce poznatky prejavujúce sa v schopnosti absolventov rozvíjať a precizovať teóriu verejnej politiky a verejnej správy, analyzovať ich súčasné princípy a tieto tvorivo uplatňovať v praxi. Absolventi dokážu uplatňovať získané vedomosti v procese organizácie a fungovania verejnej politiky a verejnej správy, osobitne v oblasti administratívnych procesov, spôsobov a techník rozhodovania, spracovania, interpretácie a vyhodnocovania informácií súvisiacich s verejnou politikou a verejnou správou za pomoci využitia základných vedeckých metód. Magisterské štúdium pripraví absolventov na najnáročnejšie odborné a analytické činnosti v oblasti verejnej politiky a verejnej správy a zároveň je prípravou na ich možné pôsobenie v riadiacich zložkách a inštitúciách verejnej politiky (vrátane sektorových politík) a verejnej správy (najmä štátnej správy a územnej samosprávy).Teoretické vedomosti (druhý stupeň)

-          poznanie súčasných teoretických prístupov k problematike verejnej politiky a verejnej správy všeobecne, ako aj z hľadiska súvisiacich vedných disciplín, najmä politológie, sociológie, práva a ekonómie,

-          identifikácia problémov v oblasti verejnej politiky a verejnej správy, navrhovanie riešení a formulovanie trendov vývoja,

-          využívanie najnovších vedecko-výskumných poznatkov v praxi verejnej politiky a verejnej správy,

-          poznanie teoretických východísk a legislatívnych základov vytvárania a fungovania organizácií, ich riadenia s osobitným zameraním na vnútroorganizačné procesy,

-          schopnosť vytvárať stratégiu rozvíjania verejnej správy a jej súčastí (štátna správa, územná samospráva, verejnoprávne korporácie) pri využití skúseností z fungovania verejnej správy v iných krajinách Európskej únie,

-          poznanie politického, administratívneho, právneho a ekonomického priestoru v rámci EÚ, vrátane fungovania jej orgánov a inštitúcií.

Praktické schopnosti a zručnosti (druhý stupeň)

-          určovať a rozhodovať o prioritách riešenia jednotlivých problémov v oblasti verejnej politiky a verejnej správy, garantovať ich komplexnú implementáciu,

-          prijímať rozhodnutia pri riadení pracovných tímov,

-          pripraviť projekt organizácie, jej organizačnej štruktúry, hľadať alternatívne zdroje (ľudské, materiálne, finančné) na fungovanie organizácie,

-          riadiť tok financií smerujúci k hospodárnemu fungovaniu organizácie (inštitúcie),

-          vykonávať priebežnú a následnú kontrolu za účelom najvyššieho efektu,

-          schopnosť tvoriť normatívne právne akty, resp. podieľať sa na ich tvorbe (najmä na úrovni regionálnej a miestnej),

-          vysvetľovať a sprístupňovať teoretické a praktické poznatky o verejnej politike a verejnej správe verejnosti (laickej i odbornej).

Doplňujúce vedomosti schopnosti a zručnosti (druhý stupeň)

-          profesionálne rozhodovanie (koncepčné versus reaktívne rozhodovanie, schopnosť účinného prevodu rozhodnutí do vecných riešení, lokalizácia rozhodovania o vybraných problémoch),

-          schopnosť strategického plánovania a manažmentu,

-          odborný rast v oblasti teórie a praxi verejnej politiky a verejnej správy,

-          schopnosť aktívne sa podieľať na vzdelávaní pracovníkov verejnej správy s osobitným zameraním na volených funkcionárov miestnej samosprávy.

Vymedzenie jadra znalostí (druhý stupeň)

Nosné témy jadra znalostí študijného odboru (druhý stupeň)

-          ľudské práva a verejná politika, ochrana ľudských práv vo verejnej správe,

-          etika vo verejnej politike a verejnej správe,

-          komparatívna verejná politika,

-          tvorba a nástroje verejnej politiky,

-          občiansky sektor vo verejnej politike,

-          regionalizmus a komunálna samospráva,

-          správne procesy vo verejnej správe, výkon správnych rozhodnutí,

-          manažment organizácií verejnej správy (projektovanie organizácie a jej zložiek, vytváranie tímov, manažment procesov, ľudských zdrojov, strategický manažment),

-          finančné právo a verejné financie a ich pozícia v oblasti verejnej politiky a verejnej správy,

-          finančný manažment a hľadanie nových zdrojov financovania v oblasti verejnej politiky a verejnej správy,

-          daňový systém ako súčasť finančnej politiky demokratického štátu,

-          trestná politika (trestné právo), nástroj ochrany práv jednotlivca a záujmov štátu,

-          verejná politika a verejná správa v Európskej únii, prax verejnej politiky v krajinách EÚ, inštitúty a orgány EÚ, právo EÚ.

Jadrá znalostí formulované v nosných témach sú vyjadrené v jednotlivých predmetoch, ktoré tvoria 3/5 rozsahu študijného odboru verejná politika a verejná správa.

Štátna skúška

-          obhajoba diplomovej práce,

-          skúška z vybraných študijných predmetov predstavujúcich nosné jadro študijného odboru verejná politika a verejná správa v 2. stupni štúdia.

Standard length of daily study: 3

Standard length of external study: 5

 

Content of the study department - description of the third grade

Absolvent ovláda vedecké spôsoby získavania najnovších poznatkov vo verejnej politike a verejnej správe a v oblastiach vedných disciplín bezprostredne s nimi súvisiacich: politológia, sociológia, právo, ekonómia a ich vzájomné súvislosti, dokáže vykonávať ich kritickú analýzu a aplikovať ich v praxi so znalosťou výberu alternatívnych riešení.Teoretické vedomosti (3. stupeň)

Absolvent pozná najnovšie teórie a vedecké poznatky z oblasti verejnej politiky a verejnej správy a bezprostredne súvisiacich disciplín, t.j. politológie, sociológie, práva, ekonómie a navrhuje vlastné riešenia problémov. Absolvent je spôsobilý svojim osobným vedeckým prínosom formulovať tendencie ďalšieho rozvíjania verejnej politiky a verejnej správy a ich  zložiek (súčastí) v intenciách spoločensko-politického, ekonomického a sociálneho rozvoja Slovenskej republiky pri využití poznatkov a skúseností z iných krajín Európskej únie.

Doplňujúce vedomosti, schopnosti a zručnosti (3. stupeň)

Absolvent získa vedomosti o zásadách vedeckej práce a aplikácie vedeckých poznatkov do praxe, o spôsobe prezentácie vedeckých poznatkov v kontexte rozvoja verejnej politiky a verejnej správy ako vednej disciplíny.

Vymedzenie jadra znalosti

Nosné témy jadra znalostí 3. stupňa

Témy jadra znalostí sú viazané na témy odboru verejná politika a verejná správa ako vednú disciplínu. Jadro obsahuje len rámcové témy (vybrané state).

Študijná oblasť:

Teória verejnej politiky a verejnej správy vrátane metodologických otázok ich skúmania a aplikovania. Demokratizácia verejnej politiky a verejnej správy, vzťah odbornosti a demokracie, kvalita ľudského prvku (v širšom ponímaní ľudských zdrojov) vo verejnej politike a verejnej správe, občan ako subjekt (klient) v procese reálneho fungovania verejnej politiky a verejnej správy v praxi. Špecializácia: procesy vo verejnej politike, verejno-politická udalosť ako globálny proces, verejno-politická udalosť a rozhodovanie vymedzené k špecifickému cieľu verejnej politiky, verejná politika a udalosti ako inštrumentálny proces vo verejnej politike. Ústavno-právne východiská verejnej správy, súčasná legislatíva dotýkajúca sa verejnej správy, osobitne štátnej správy a územnej samosprávy, jej zdokonaľovanie zohľadňujúce najnovšie teoretické poznatky, požiadavky praxe a skúsenosti iných krajín Európskej únie. Vnášanie prvkov trhového mechanizmu do verejnej správy, nové formy financovania, organizovania, riadenia a hodnotenia verejnej správy.

Vedecká časť

Zásady vedeckej práce, jej obsahová, etická a spoločenská stránka. Vedecké formulovanie aktuálneho problému z oblasti verejnej politiky a verejnej správy ako príprava pre spracovanie doktorandskej práce, teoretický aj empirický výskum. Zvládnutie väzby (následnosti) výskum - aplikácia pri využití štandardných metód výskumu a poznania požiadaviek praxe. Schopnosť vedecky riešiť interdisciplinárne problémy súvisiace s obsahovým zameraním verejnej politiky a verejnej správy s osobitným zreteľom na problematiku politologických, sociologických právnych a ekonomických aspektov verejnej politiky a verejnej správy. Prezentácia výsledkov výskumu (vedeckej práce) v odborných periodikách a na vedeckých podujatiach doma i v zahraničí.

History of Descriptions

Back