Field of study

Slavic Languages and Literature

Uvedeným študijným odborom skončila platnosť 31.08.2019. Nová sústava študijných odborov je na stránke ministerstva školstva. Momentálne pracujeme na jej aktualizácii.

Group:

Humanities and Art

Subgroup:

Humanities

Research area:

humanitné vedy

English Name of the field of study:

Slavic Languages and Literature

PDF of the description


Levels - description

Študijný odbor SLOVANSKÉ JAZYKY A LITERATÚRA sa môže podľa Sústavy študijných odborov vydanej rozhodnutím Ministerstva školstva SR č. 2090/2002-sekr. zo dňa 16. decembra 2002 študovať

  • v 1. stupni vysokoškolského štúdia (Bc.) so štandardnou dĺžkou 3 roky
  • v 2. stupni vysokoškolského štúdia (Mgr.) so štandardnou dĺžkou 2 roky

Predpokladá sa, že absolvent ukončil prvostupňové štúdium v študijnom odbore Slovanské jazyky a literatúra

  • v 3. stupni vysokoškolského štúdia (PhD.) so štandardnou dĺžkou 3 roky

Content of the study department - general part

Absolventi študijného odboru SLOVANSKÉ JAZYKY A LITERATÚRA sú spôsobilí podľa dosiahnutého stupňa uplatniť sa v praxi:

-v kultúrno-spoločenských inštitúciách, v masmédiách a vydavateľstvách,

-v hospodárskej a podnikateľskej sfére,

-v štátnej sfére, diplomacii a medzinárodných inštitúciách,

-v treťom sektore a mimovládnych organizáciách,

-vovedecko-výskumnej oblasti.

Reason for the establishment of a study department

Slovanské jazyky a literatúra sú základom  európskeho filologického myslenia. Vzhľadom na geopolitickú stratégiu v súčasnom desaťročí sa predpokladá zvýšená potreba odborníkov v oblasti slovanských jazykov, kultúry a špeciálnych odborov akými sú politológia, história, ekonomické a právne súvislosti Euroregiónu.

Examples of similar study departments abroad

-Poľsko - Jagelonská univerzita, Krakov

-Bulharsko - Univerzita Klimenta Ochridského, Sofia

-Rusko - Moskovská št. univerzita

-Anglicko - University of Melbourne,University of Birmingham

Definition of related fields of study and differences between them

V rámci skupiny 2.1 sa obsah študijného odboru Slovanské jazyky a literatúrazreteľne vyčleňuje charakterom a štruktúrou poznatkov, zručností a návykov, a tým aj metódami a formami výchovnovzdelávacích aktivít. Zameraním na filologické disciplíny sú mu blízke odborySlovenský jazyk a literatúra, Neslovanské jazyky a literatúra, Jazykoveda konkrétnych jazykových skupín, Tlmočníctvoa prekladateľstvo.

Základnou odlišnosťou je zameranie na integráciu filologických, humanitných, resp. sociálnych vied.

Standard length of daily study: 3

Standard length of external study:

 

Content of the study department - description of the first degree

Absolvent získa teoretické a praktické poznatky v rámci slovanských jazykov a literatúr na zvládnutie ich použitia pri výkone povolania alebo pri pokračovaní v nadväzujúcom štúdiu. Absolventom 1. stupňa sa udeľuje akademický titul  „bakalár“ (Bc.) (§ 55, ods. 5  Z.z. č. 131/2002).



Teoretické vedomosti

Absolvent Slovanských jazykov a literatúry (1. stupeň):

-zvládne a pochopí podstatné údaje, pojmy, princípy a teoretické a metodologické zásady z vybraného jazykového a kultúrnehoareálu a vybraných humanitných vied,

-vie použiť primerané teoretické poznatky v bežnej praxi.

Praktické schopnosti a zručnosti

Absolvent Slovanských jazykov a literatúry (1. stupeň):

-ovláda študovaný jazyk slovom a písmom,

-oboznámi sa s najdôležitejšími literárnymi javmi konkrétneho jazykového a kultúrneho areálu,

-je schopnýimplementovať získané vedomosti a praktické zručnosti v ďalšom nadväzujúcom vysokoškolskom štúdiu alebo vspoločenskej praxi.

Doplňujúce schopnosti a zručnosti

Absolvent Slovanských jazykov a literatúry (1. stupeň)je schopný:

-akceptovať nevyhnutnosť sústavného profesionálneho rozvoja a vzdelávania a používať vhodné praktiky v súlade s profesionálnym, etickým a právnym rámcom platným v Slovenskej republike,

-prezentovať rôznym druhom auditória aktuálne problémy a ich riešenia v rámciabsolvovaného jazykového areálu,

-organizovať si vlastné učenie a vývoj,

-udržiavať kontakt s posledným vývojom vo svojej disciplíne a pokračovať vo vlastnom profesionálnom vývoji.

Vymedzenie jadra znalostí

(a)Nosné témy jadra znalostí študijného odboru

Nosné témy jadra znalostí 1. stupňa vysokoškolského štúdia sú viazané predovšetkým na nasledujúce tematické okruhy:

-fonetika a fonológia konkrétneho jazyka

-morfológia konkrétneho jazyka

-syntax konkrétneho jazyka

-dejiny literatúry konkrétneho jazykového a kultúrnehoareálu

-teória literatúry

(b)Ďalšie témy jadra znalostí študijného odboru

-dejiny a reálie konkrétneho jazykového a kultúrneho areálu

-spoločenské, morálne a právne aspekty v SR a krajinách konkrétneho jazykového areálu

-praktické zvládnutie ďalšieho slovanského jazyka areálu

(c)Štátna skúška

-obhajoba záverečnej práce (abstrakt v anglickom jazyku a jazyku konkrétneho jazykového areálu); rozsah práce študenta v kreditovom vyjadrení musí byť úmerný významu z hľadiska príspevku k profilu absolventa

-kolokviálna skúška z oblasti poznania študijného odboru Slovanské jazyky a literatúra

Standard length of daily study: 2

Standard length of external study:

 

Contents of the study department - second grade description

Absolvent druhého stupňa získateoretické a praktické poznatky založené na súčasnom stave študijného odboruSlovanské jazyky a literatúra na rozvíjanie ich tvorivého uplatňovania pri výkone povolania alebo pri pokračovaní vo vysokoškolskom štúdiu podľa doktorandského študijného programu a získava akademický titul „magister“ (Mgr).

Absolvent 2. stupňa vysokoškolského štúdia odboru Slovanské jazyky a literatúra dokáže analyticky uvažovať o širokej problematike v rámci svojho odboru, samostatne formulovať problém,riešiť odborné témy a úlohy a vykonávať výskum s vysokou mierou tvorivosti a samostatnosti. Absolvent získa hlboké znalosti v študijnom odbore, ktoré mu umožnia samostatne i tímovo prevziať zodpovednosť za komplexné riešenia a zároveň uplatniť sav rámci širokej aplikácie odboru po ukončení 2. stupňa vysokoškolského štúdia.



Teoretické vedomosti

Absolvent študijného odboru Slovanské jazyky a literatúra (2. stupeň):

-          tvorivo aplikuje získané teoretické poznatky v praxi,

-          samostatne formuluje problémy,  nachádza a prezentuje ich  vlastné riešenia  vo výučbe, pri výskume a vývoji odboru,

-          je schopný kritickej reflexie širokej škály konceptov, princípov i praktík odboru v kontexte voľne definovaných problémov, pričom preukazuje najúčinnejšie riešenia,

-          je schopný samostatne a tvorivo zvládnuť aj formulovanie a riešenie zložitejších  úloh,

-          ovláda teoretické a metodologické základy z vybraných sociálnych a behaviorálnych vied.

Praktické schopnosti a zručnosti

Absolvent aktívne ovládne študovaný jazyk slovom a písmom a prakticky aj ďalší cudzí  jazyk a jazyk blízkeho jazykového areálu a  podrobne sa oboznámi s literárnovednými a literárnohistorickými reflexiami orientovanými na dejiny literatúry konkrétneho areálu slovenskej a inonárodnej proveniencie.

Doplňujúce schopnosti a zručnosti

Absolvent študijného odboru Slovanské jazyky a literatúra:

-          je schopný efektívne pracovať ako špecialista na konkrétny jazykový areál a kultúrny areál - areál strednej, juhovýchodnej a východnej Európy,

-          je schopný  udržiavať kontakt s najnovšími vývojovými trendmi vo svojom odbore,

-          je schopný efektívne pracovať samostatne, ako člen a vedúci tímu,

-          dokáže sa riadiť primeranými praktikami v súlade s profesionálnym, právnym a etickým rámcom odboru.

Vymedzenie jadra znalostí

(a) Nosné témy jadra znalostí študijného odboru

-         lexikológia konkrétneho jazyka

-         kultúra jazykového prejavu konkrétneho jazyka

-         štylistika konkrétneho jazykového prejavu

-         dejiny literatúry jazykového a kultúrneho areálu

(b) Ďalšie témy jadra znalostí študijného odboru

-         základy manažmentu a ekonomického myslenia

-         kultúrna antropológia s orientáciou na strednú a východnú Európu

-         základná znalosť neslovanského jazyka areálu

(c) Štátna skúška

-         obhajoba diplomovej práce (v slovenskom jazyku alebo v jazyku konkrétneho jazykového   areálu, abstrakt v anglickom jazyku a jazyku konkrétneho jazykového areálu)

-         kolokviálna skúška z oblasti poznania študijného odboru Slovanské jazyky a literatúra

Standard length of daily study: 3

Standard length of external study:

 

Content of the study department - description of the third grade

Absolvent získa poznatky založené na súčasnom stave vedeckých poznatkov v odbore a najmä na vlastnom príspevku študenta k nemu, ktorý je výsledkom vedeckého bádania a samostatnej tvorivej činnostia po úspešnom obhájenídizertačnej práce získava titul philosophie doctor, v skratke PhD.

Absolvent ovláda vedecké metódy výskumu v odboreSlovanské jazyky a literatúra s orientáciouna konkrétne sféry bádania, napr. na kontextovú jazykovedu, inovačné procesy v jazyku/och konkrétneho jazykového areálu a v slovenčine, literárnohistorickú a literárnoteoretickúreflexiu literárnych fenoménov daného kultúrneho priestoru a pod.



Teoretické vedomosti

Absolvent odboru Slovanské jazyky a literatúra (3. stupeň) vedecky báda a prináša vlastné originálne riešenia v odbore, ovláda vedecké metódy výskumu v oblasti  slovanských jazykov a literatúry s orientáciou na diachróniu alebo synchróniu a základné komunikačné typy, domény a sféry.

Doplňujúce schopnosti a zručnosti

Absolvent odboru Slovanské jazyky a literatúra (3. stupeň):

-         osvojí si zásady vedeckej práce,

-       aktívne ovládne konkrétny slovanský jazyk aj v špeciálnych komunikačných sférach,

-         získa hlboké poznatky o spoločenských, kultúrnych a historických reáliách slovanského areálu     v širšom európskom a svetovom kontexte,

-         je schopný prepojiť teoretické poznatky s praktickými aktivitami a prezentovať výsledky vlastných výskumov a súčasného vývinu vedného a študijného odboru vo verejnej komunikácii,

-         osvojí si zásady najúčinnejšej praktickej aplikovateľnosti nadobudnutých teoretických poznatkov.

Vymedzenie jadra znalostí

(a)  Nosné témy jadra znalostí študijného odboru

Nosné témy jadra znalostí 3. stupňa sú viazané na slovanskú filológiu, kontextovú jazykovedu, dejiny a teóriu literatúry, resp. podľa orientácie  napr. na súčasnú literatúru, ekolingvistické otázky v rámci slovanských jazykoch a kultúrnu antropológiu orientovanú na konkrétny jazykový areál a areál Európy. Jadro obsahuje základné rámcové témy, ktoré v priebehu štúdia stanoví školiteľ.

(b)  Študijná časť

Teoretické základy, metodologický aparát, špecializácia: jednotlivé slovanské jazyky a literatúry v kontexte najnovších trendov.

(c)  Vedecká časť

-         výskum aktuálnych  tém a problémov v odbore.,

-         zásady vedeckej práce, väzby výskum - rozvoj - využitie v praxi, spoločenské a kultúrne rozmery vedeckej práce, rozvoj študijného odboru.

History of Descriptions

Back