Field of study

Pre-school and Elemenatry School Education

Group:

Upbringing and Education

Subgroup:

Pedagogy, Didactics and Pedagogical Sciences

Research area:

pedagogické vedy

English Name of the field of study:

Pre-school and Elemenatry School Education

PDF of the description


Levels - description

Študijný odbor PREDŠKOLSKÁ A ELEMENTÁRNA PEDAGOGIKA sa môže podľa sústavy študijných odborov študovať v:

  • prvom stupni vysokoškolského štúdia (Bc.) so štandardnou dĺžkou 3 roky,
  • druhom stupni vysokoškolského štúdia (Mgr.) so štandardnou dĺžkou štúdia 2 roky. (Pre uchádzačov, ktorí ukončili prvostupňové štúdium v inom, ale príbuznom odbore, možno navrhnúť študijný program s dĺžkou štúdia 3 roky.),
  • treťom stupni vysokoškolského štúdia (PhD.).

Content of the study department - general part

Cieľové uplatnenie absolventa:

Absolventi študijného odboru sú spôsobilí vykonávať podľa dosiahnutého stupňa vzdelania profesiu:

1. stupeň:

-     učiteľ materskej školy, vychovávateľ v zariadeniach pre deti v predškolskom a mladšom školskom veku (najmä školské kluby a centrá voľného času)

2. stupeň:

-     učiteľ na úrovni primárneho vzdelávania,

-     metodik pre oblasť predprimárneho a primárneho vzdelávania,

-     špecializovaný pracovník štátnej správy pre oblasť výchovy a vzdelávania detí predškolského a mladšieho školského veku.

3. stupeň:

-         práca pre oblasť vedy, výskumu a vývoja pre príslušný úsek pedagogiky.

Reason for the establishment of a study department

V odbore predškolská a elementárna pedagogika ide v hlavnom akcente o prípravu učiteľov pre predprimárne a primárne vzdelávanie. Vzhľadom na teoretickú i praktickú komplexnosť socializačných a pedagogických procesov sa príprava pre danú profesijnú oblasť viaže na vysokoškolské štúdium.

Examples of similar study departments abroad

Programy pre vzdelávania učiteľov predprimárneho a primárneho vzdelávania sú zakotvené v drvivej väčšine vysokoškolských štúdií v rozvinutom svete.

Definition of related fields of study and differences between them

-     Sociálna pedagogika a vychovávateľstvo (Odbor je príbuzný v pedagogickom, psychologickom a širšom sociálnovednom zábere. Od prezentovaného odboru sa líši absenciou odborovodidaktických tém.)

-     Špeciálna pedagogika (Odbor je príbuzný učiteľskou a vychovávateľskou orientáciou pre príslušnú vekovú kategóriu. Špeciálna pedagogika je výraznejšie orientovaná na prácu s deťmi so špecifickými potrebami.)

-     Učiteľstvo akademických predmetov (Príbuznosť je daná spoločnou teoretickou - pedagogickou, didaktickou a sociálnovednou základňou. Učiteľstvo akademických odborov sa však koncentruje na konkrétny špecializovaný obsah výučby.)

-     Odborová didaktika (Odbor je príbuzný v tom, že konkrétne odborové didaktiky tvoria podstatnú súčasť obsahovej výstavby odboru predškolská a elementárna pedagogika.)

-     Pedagogika (Všeobecnopedagogický záber odboru Pedagogika je súčasťou teoretického základu predškolskej a elementárnej pedagogiky).

Standard length of daily study: 3

Standard length of external study:

 

Content of the study department - description of the first degree

Absolvent odboru Predškolská a elementárna pedagogika (Bc.) dokáže projektovať výchovné a vzdelávacie prostredie v inštitúciách predškolskej výchovy a v zariadeniach voľnočasových aktivít detí mladšieho školského veku (školské kluby, CVČ a pod.). Je spôsobilý realizovať výchovné a vzdelávacie programy v konkrétnych skupinách detí, viesť detské skupiny vo vzťahu k pedagogickým zámerom príslušných inštitúcií a organizácií.

Absolventi majú vedomosti o kultúrnych a sociálnych súvislostiach výchovy, poznajú základné psychologické podmienky výchovy a vzdelávania, poznajú a vedia aplikovať pedagogické a didaktické programy príslušných výchovných inštitúcií. Taktiež poznajú organizačné zázemie príslušných výchovných zariadení.Teoretické vedomosti absolventa 1. stupeň:

-pozná a chápe koncept socializačného a výchovného procesu v širších sociálnovedných súvislostiach,

-ovláda psychologickú interpretáciu vývinu a výchovy detí,

-pozná princípy tvorby a projektovania pedagogického prostredia pre deti príslušných vekových kategórií.

Praktické schopnosti absolventa 1. stupeň:

-vie organizovať a riadiť pedagogický proces na úrovni predškolskej triedy a v skupinách detí mladšieho školského veku,

-je spôsobilý metodicky spracovať konkrétne pedagogické programy, ako aj navrhovať a realizovať špecifické programy pre jednotlivé časti obsahu výchovy a vzdelávania,

-je schopný komunikovať svoje pedagogické poznanie na úrovni príslušnej komunity.

Doplňujúce vedomosti a schopnosti 1. stupeň:

-má návyk permanentného vzdelávania sa,

-je schopný interpretácie vedeckých textov z oblasti pedagogiky,

-dokáže efektívne spolupracovať na tvorbe celoškolských a komunitných projektov týkajúcich sa práce s deťmi.

 

Vymedzenie jadra vedomostí (1. stupeň)

Nosné témy jadra sú viazané na:

Sociálnovedný základ odboru s tematickou orientáciou na:

-základné filozofické súvislosti pedagogického myslenia,

-sociálny a politický kontext výchovy a vzdelávania,

Pedagogický a psychologický kontext odboru:

-základy psychológie vývinu dieťaťa a biológie dieťaťa,

-všeobecné teórie výchovy a vzdelávania,

-teória predškolskej a mimoškolskej výchovy,

-programy a všeobecná metodika výchovy a vzdelávania vpredškolskom a mladšom školskom veku.

Metodický kontext odboru:

-metodika výchovných a vzdelávacích činností v základných oblastiach výchovy a vzdelávania (jazyk, matematika a prírodoveda, umenie, telesná kultúra),

-pedagogický projekt (semestrálna práca),

-záverečná práca (metodického charakteru) a štátna skúška.

Ďalšie témy jadra:

-organizácia školských a výchovných inštitúcií,

-gender štúdie,

-vybrané medicínske poznatky,

-alternatívne výchovné programy.

Tieto tematické oblasti musia byť súčasťou každého študijného programu v danom odbore. Pre spôsobilosť priznávať titul Bc. je kumulatívna hodnota kreditov študijného programu aspoň 3/5 celkového počtu ECTS kreditov odpovedajúcich príslušnému odboru.

Štátna skúška (1. stupeň)

-obhajoba záverečnej práce,

-overenie spôsobilosti viesť výchovnú a vzdelávaciu činnosť v príslušných zariadeniach,

-kolokviálna skúška z oblasti poznania študijného odboru.

Standard length of daily study: 2 (pre uchádzačov, ktorí ukončili prvostupňové štú

Standard length of external study:

 

Contents of the study department - second grade description

Absolvent druhého stupňa vysokoškolského štúdia v odbore Predškolská a elementárna pedagogika je spôsobilý byť učiteľom na úrovni primárneho vzdelávania, je schopný organizačne a metodicky viesť inštitúcie predškolskej a mimoškolskej výchovy detí príslušného veku, ako aj pracovať v sektore vzdelávania ľudí s kultúrnym hendikepom. Absolvent disponuje schopnosťou didaktického projektovania výučby v základných oblastiach ľudskej kultúry, s dôrazom na počiatočnú akulturáciu detí, ako aj enkulturáciu imigrantov či členov kultúrne hendikepovaných minorít. Má hlboké teoretické vedomosti o zásadných faktoroch a procesoch socializácie a výchovy, o kultúrnych súvislostiach antropogenézy, a jej psychologických interpretáciách. Je dôkladne zorientovaný v obsahoch základného všeobecného vzdelávania a dokáže ich efektívne transformovať pre didaktické účely. Absolvent taktiež získa primerané poznatky z oblasti organizácie a riadenia vzdelávania, ako aj metód výskumu a vývoja v oblasti pedagogiky.Teoretické vedomosti absolventa 2. stupňa

-je schopný kritického narábania s teoretickým zázemím predškolskej a elementárnej pedagogiky,

-ovláda súčasné teoretické modely výchovy, socializácie a akulturácie človeka,

-pozná a analyzuje koncepcie rozvoja kultúrnej gramotnosti,

-ovláda myšlienkové algoritmy v didaktike a jej odborových súčastiach (najmä v didaktike jazyka, matematiky, základného sociálnovedného a prírodovedného poznania).

Praktické schopnosti absolventa 2. stupňa

-samostatne projektuje a realizuje výučbu na úrovni primárneho vzdelávania (1. stupeň ZŠ),

-ovláda metodicko-organizačnú prácu na úseku predškolskej výchovy a mimoškolského vzdelávania,

-vie projektovať podporné akulturačné programy pre kultúrne hendikepovaných,

-vie analyzovať a posudzovať alternatívne programy predprimárneho primárneho vzdelávania,

-vie efektívne komunikovať so širším prostredím laickej i profesijnej komunity.

Doplňujúce vedomosti a schopnosti absolventa 2. stupňa

-tvorba metodických textov so širšou aplikovateľnosťou,

-vedomosti o právnych, ekonomických a etických aspektoch práce vo svojej oblasti,

-špecializácia na konkrétnu didaktickú oblasť.

Vymedzenie jadra vedomostí (2. stupeň)

Nosné témy jadra sú viazané na:

Sociálnovedný kontext odboru s tematickou orientáciou na:

-kultúrno- a sociálnoantropologické súvislosti výchovy,

-sociologickú interpretáciu detstva,

-metodológiu tvorby sociálnovedného poznania.

Pedagogický a psychologický kontext odboru:

-teórie formovania kultúrnej gramotnosti,

-modely kognitívneho vývinu,

-modely personálneho a sociálneho vývinu,

-teória a prax primárneho vzdelávania,

-teória riadenia predškolskej a mimoškolskej výchovy.

Didaktický kontext odboru:

-didaktika základných oblastí primárneho vzdelávania (jazyk, matematika, počiatočné prírodovedné a sociálnovedné vzdelávanie, prierozovo umenie a telesná kultúra),

-základy výskumnej a projektovej práce v didaktike,

-semestrálny projekt (empiricko-výskumná práca).

Diplomová práca a štátna skúška

Tieto tematické oblasti musia byť súčasťou každého študijného programu v danom odbore. Pre spôsobilosť priznávať titul Mgr. je kumulatívna hodnota kreditov študijného programu aspoň 1/2 celkového počtu ECTS kreditov zodpovedajúcich príslušnému odboru.

Štátna skúška (2. stupeň)

-obhajoba diplomovej práce (s anglickým abstraktom),

-overenie spôsobilosti riešiť didaktické zadania na vybranom obsahu primárneho vzdelávania,

-kolokviálna skúška z oblasti teoretického poznania študijného odboru.

Standard length of daily study:

Standard length of external study:

 

Content of the study department - description of the third grade

Absolvent je spôsobilý vykonávať vedecko-výskumnú a komplexnejšiu projektovú a vývojovú činnosť v oblasti svojho odboru. Orientovať sa môže na oblasť všeobecnejších pedagogických tém a problémov alebo na špecializovanú didaktickú oblasť. Je spôsobilý pôsobiť aj v ďalšom vzdelávaní učiteľov a pedagogických pracovníkov z daného odboru.Teoretické vedomosti (3. stupeň)

Absolvent rieši vedecko-výskumné úlohy a projekty v oblasti predškolskej a elementárnej pedagogiky.

Osvojí si:

-metodológiu vedeckej práce v odbore, zásady prezentovania výsledkov výskumu, väzby vedy, výskumu, pedagogického vývoja a praxe, etické a právne súvislosti vedeckej práce,

-širší filozofický a sociálnovedný kontext odboru.

Vymedzenie jadra vedomostí

Nosné témy jadra sú viazané na teoretické výstavbové prvky predškolskej a elementárnej pedagogiky a metodológiu pedagogického výskumu.

Študijná časť:

Metodológia pedagogického výskumu. Kvantitatívne a kvalitatívne prístupy. Teoretický a empirický výskum. Vedecký jazyk, vedecký text.

Výskum predškolského a primárneho vzdelávania. Interdisciplinárne prístupy. Filozofia výchovy.

Vedecká časť:

Riešenie individuálneho vedecko-výskumného projektu

Priebežná prezentácia výsledkov projektu

Spracovanie dizertačnej práce

History of Descriptions

Back