Field of study

Training for teachers of arts and trainings subjects

Uvedeným študijným odborom skončila platnosť 31.08.2019. Nová sústava študijných odborov je na stránke ministerstva školstva. Momentálne pracujeme na jej aktualizácii.

Group:

Upbringing and Education

Subgroup:

Pedagogy, Didactics and Pedagogical Sciences

Research area:

pedagogické vedy

English Name of the field of study:

Training for teachers of arts and trainings subjects

PDF of the description


Levels - description

Študijný odbor UČITEĽSTVO UMELECKÝCH A VÝCHOVNÝCH PREDMETOV sa môže podľa Sústavy študijných odborov vydanej rozhodnutím MŠ SR č. 2090/2002-sekr. zo dňa 16. decembra 2002 študovať v:

  • prvom stupni vysokoškolského štúdia (Bc.) so štandardnou dĺžkou 3 roky,
  • druhom stupni vysokoškolského štúdia (Mgr.) so štandardnou dĺžkou 2 roky. (Pre uchádzačov, ktorí ukončili prvostupňové štúdium v inom, ale príbuznom odbore, možno navrhnúť študijný program s dĺžkou štúdia 3 roky.)
  • treťom stupni vysokoškolského štúdia (PhD.) v samostatnom študijnom odbore ODBOROVÁ DIDAKTIKA.

Content of the study department - general part

Cieľové uplatnenie absolventa

Absolventi študijného študijného oboru sú spôsobilí vykonávať podľa dosiahnutého stupňa vzdelania profesiu.

Absolvent 1. stupňa (Bc.)

-         pomocného učiteľa, resp. asistenta učiteľa

-         animátora (lektora) voľného času,

-         pracovníka štátnej a verejnej správy pre príslušnú oblasť.

Absolvent 2. stupňa (Mgr.)

-         v jednopredmetovom štúdiu odboru - učiteľa príslušného všeobecnovzdelávacieho (alebo odborného) predmetu (skupín predmetov)  na úrovni primárneho, nižšieho a vyššieho sekundárneho vzdelávania, resp. záujmového vzdelávania (napr. v ZUŠ)

-         v medziodborovom štúdiu s učiteľstvom akademických predmetov - učiteľa príslušného predmetu (skupín predmetov) na úrovni nižšieho a vyššieho sekundárneho vzdelávania,

-         metodika pre výučbu konkrétneho predmetu,

-         animátora voľného času,

-         špecializovaného pracovníka verejnej a štátnej správy pre oblasť výchovy a vzdelávania.

Reason for the establishment of a study department

Existencia odboru učiteľstvo umeleckých a výchovných predmetov sa viaže na špecifickú povahu tých predmetov, ktoré obsahovo sprostredkúvajú sociokultúrne obsahy s výrazným emocionálno-hodnotovým, senzorickým, resp. senzomotorickým záberom (predmety odvodené od umenia, telesnej kultúry, technickej kultúry, etickej hodnotovej oblasti). Učiteľstvo v týchto obsahových oblastiach má okrem svojho teoretického zázemia  špecifiká nielen v charakteristike samotných obsahov, ale aj v ich didaktickom transformovaní, preto sa vyčleňuje ako samostatný odbor voči učiteľstvu akademických predmetov, ako aj voči učiteľstvu profesijných predmetov a praktickej prípravy. Študijné programy v tomto odbore sa vytvárajú tak, že  môžu byť jednopredmetové (so širšou profiláciou absolventa vzhľadom na inštitucionálne pôsobenie absolventa) alebo sa vytvárajú ako medziodborové štúdium s učiteľstvom akademických predmetov (s profiláciou na úroveň nižšieho a vyššieho sekundárneho vzdelávania).

Examples of similar study departments abroad

Podobnú koncepciu má príprava učiteľov odborných predmetov v klasifikácii podľa ISCED.

Definition of related fields of study and differences between them

-        Učiteľstvo akademických predmetov a Učiteľstvo profesijných predmetov a praktickej prípravy. Tieto tri študijné odbory sú príbuzné svojou pedagogickou a psychologickou i sociálnovednou základňou. Líšia sa však svojim špecifickým odborným zameraním.

-        Predškolská a elementárna pedagogika. Príbuznosť je čiastočne v pedagogickom, psychologickom a didaktickom aspekte obsahu. V danom študijnom odbore však nedochádza ku konkrétnej predmetovej špecializácii.

-        Relevantné odbory zo sústavy študijných odborov, ktoré predstavujú obsahový základ príslušných predmetových špecializácií. Rozdiel je v tom, že príslušné odbory sa nedotýkajú problematiky pedagogického sprostredkovania odboru.

Standard length of daily study: 3

Standard length of external study:

 

Content of the study department - description of the first degree

Absolvent študijného odboru učiteľstvo umeleckých a výchovných predmetov (Bc.) je predovšetkým pripravený tak, aby mohol úspešne pokračovať v štúdiu tohto odboru na 2. stupni vysokoškolského vzdelávania. Má všeobecný rozhľad  a ovláda základné zručnosti a hodnoty v odbore svojej predmetovej špecializácie, súčasne chápe širšie súvislosti výchovy a vzdelávania. Svoje odborné zručnosti a vedomosti,  ako aj pedagogické vedomosti vie využívať pri plánovaní a realizácii edukačného procesu najmä v oblasti záujmových a voľnočasových aktivít. Ovláda základné zručnosti  pedagogickej komunikácie a je schopný  sa orientovať v organizačných podmienkach inštitucionálneho vzdelávania.Teoretické vedomosti absolventa 1 stupňa

-         pozná a chápe základné historické a teoretické  aspekty svojej predmetovej špecializácie,

-         má základné relevantné poznatky o výchove a vzdelávaní v širšom filozofickom a psychologickom kontexte

-         pozná inštitucionálny socializačný proces

-         ovláda princípy tvorby a projektovania pedagogického prostredia v primárnom a sekundárnom   vzdelávaní

-         pozná organizačné charakteristiky školského systému a inštitucionálne pravidlá školy

-         je pripravený získať úplnú učiteľskú spôsobilosť  formou 2. stupňa vysokoškolského štúdia

Praktické schopnosti a zručnosti absolventa 1. stupňa

-         disponuje základnými štrukturálnymi zručnosťami (či už v rovine intelektuálnej, motorickej, tvorivo-senzorickej) vo svojej predmetovej  špecializácii

-         je schopný spolupracovať pri riešení odborných  projektov v oblasti predmetovej špecializácie

-         je schopný rozobrať a reflektovať všeobecnopedagogické vlastnosti výchovy a vyučovania v školskej praxi

-         orientuje sa v školskej legislatíve a v školských dokumentoch

-         je schopný organizovať činnosť žiakov najmä v mimovyučovacích školských a mimoškolských aktivitách

Pozn.: V tomto ŠO mimoriadne postavenie majú príslušné schopnosti a zručnosti.

Doplňujúce vedomosti, schopnosti a zručnosti absolventa 1. stupňa

-         vie prezentovať svoje schopnosti a zručnosti vo svojej predmetovej špecializácii

-         ovláda zmysluplné využitie modernej didaktickej technológie

-         ovláda základy pedagogickej komunikácie, individuálnej a tímovej práce pri riešení odborných a pedagogických problémov

-         vie organizovať vlastné učenie a svoje permanentné vzdelávanie

Vymedzenie jadra vedomosti (1. stupeň)

Nosné témy jadra vedomosti sú viazané na:

Sociálnovedný základ odboru:

-         základy filozofického myslenia a ich vplyv na rozvoj odboru

-         sociálny a politický kontext výchovy a vzdelávania

Pedagogicko-psychologický kontext odboru:

-         psychologické a biologické základy vývinu jedinca

-         teórie výchovy a vzdelávania

-         teória a prax primárnej a sekundárnej edukácie

-         organizácia a legislatíva školského systému a školy

Predmetový kontext odboru (podľa špecializácie študijného programu)

-         základné systematické oblasti predmetu špecializácie v primeranom podiele teoretických, praktických a tvorivých spôsobilostí

Semestrálny projekt (voliteľne predmetová disciplína/pedagogika, resp. medzidisciplinárne)

Záverečná práca (voliteľne predmetová špecializácia alebo pedagogika)

Štátna skúška

Ďalšie témy jadra:

-         alternatívne pedagogické koncepcie

-         špecializované poznatky z predmetovej špecializácie

-         technologická podpora vzdelávania

Uvedené tematické oblasti musia byť súčasťou každého študijného programu v danom odbore. Pre spôsobilosť priznávať titul Bc. je kumulatívna hodnota kreditov aspoň 3/5 kreditov zodpovedajúcicich príslušnému odboru, resp. 3/5 z príslušnej časti odboru pri medziodborovom štúdiu.

Štátna skúška (1.stupeň)

-         obhajoba záverečnej práce

-         kolokviálna skúška z pedagogicko-psychologického základu a základu predmetovej špecializácie

Standard length of daily study: 2 (pre uchádzačov, ktorí ukončili prvostupňové štú

Standard length of external study:

 

Contents of the study department - second grade description

Absolvent 2. stupňa vysokoškolského štúdia je spôsobilý byť učiteľom predmetov prislúchajúcim jeho predmetovej špecializácii. V jednopredmetovej špecializácii je absolvent pripravený vyučovať príslušné predmety a predmetové skupiny na úrovni primárneho, nižšieho a vyššieho sekundárneho vzdelávania, ako aj byť učiteľom v príslušných školských zariadeniach (najmä ZUŠ). V medziodborovom štúdiu (s učiteľstvom akademických predmetov) je kvalifikovaným učiteľom pre nižšie a vyššie sekundárne vzdelávanie. Absolvent ovláda fundament obsahu disciplín svojho študijného zamerania a spolu so získaním odborovodidaktického vzdelania získa odbornú a pedagogickú spôsobilosť plánovať, organizovať a viesť edukačný proces. Jeho profesionálna stránka má sociálne a emocionálne a široké kultúrne dimenzie. Je tolerantný, solidárny a empatický, vnímavý pre kultúrne rozdiely a potreby žiakov. Dokáže adaptovať kurikulárne projekty svojej oblasti pre lokálne podmienky a využívať pedagogický výskum. Absolvent je schopný prijímať a hodnotiť relevantné artefakty ľudskej kultúry a orientovať sa v špeciálnej oblasti slovenskej a svetovej kultúry.Teoretické vedomosti absolventa 2. stupňa

-         ovláda súčasné teoretické modely emocionálnej a kognitívnej socializácie a výchovy človeka,  jeho personálneho a socioemočného vývinu

-         pozná teoretické a praktické súvislosti odborovej didaktiky príslušnej predmetovej špecializácie

-         má poznatky o širších teoretických súvislostiach svojej predmetovej špecializácie

Praktické schopnosti absolventa 2. stupňa

-         zvláda zručnosti, techniky , resp. technológie jednotlivých oblastí svojej predmetovej špecializácie,

-         má schopnosť didaktickej interpretácie svojej špecializácie,

-         má schopnosť samostatne projektovať, organizovať a usmerňovať edukačný proces

-         vie analyzovať, posudzovať a implementovať prvky alternatívnych výchovných programov

-         vie efektívne komunikovať o pedagogických a odborných poznatkoch so širším prostredím laickej a profesijnej komunity

-         dokáže preukázať empatické a asertívne správanie sa vo vzťahu k žiakom

Doplňujúce vedomosti a schopnosti absolventa 2. stupňa

-         schopnosť kritického a metodického myslenia, schopnosť pestovať úctu a lásku k človeku na princípoch humanizmu a altruizmu

-         skúsenosť s tvorbou lokálnych didaktických projektov, metodických textov

-         vedomosti o právnych, ekonomických a etických aspektoch práce vo svojej oblasti

Vymedzenie jadra vedomosti (2. stupeň)

Nosné témy jadra sú viazané na:

Sociálnovedný kontext odboru s tematickou orientáciou na:

-         kultúrno - a sociálnoantropologické súvislosti výchovy  a vzdelávania

Pedagogický a psychologický kontext odboru:

-         modely personálneho a sociálneho vývinu detí a mládeže, poruchy  vývinu v tejto oblasti.

-         modely kognitívnej socializácie

Predmetový a odborovodidaktický kontext odboru:

-         teória odborov špecializácie, špecializované oblasti odboru

-         odborová didaktika príslušných disciplín,

-         základy výskumnej a projektovej práce v odborovej didaktike

-         semestrálny projekt (empiricko-výskumná práca v odborovej didaktike, resp. umelecký či iný relevantný výkon)

Diplomová práca a štátna skúška

Tieto tematické oblasti musia byť súčasťou každého študijného programu v danom odbore. Pre spôsobilosť priznávať titul Mgr. je kumulatívna hodnota kreditov študijného programu aspoň 1/2 celkového počtu ECTS kreditov zodpovedajúcich príslušnému odboru.

Štátna skúška (2. stupeň)

-         obhajoba diplomovej práce (s anglickým alebo  nemeckým abstraktom)

-         kolokviálna skúška z oblasti teoretického poznania študijného programu (na priereze teórie špecializácie a jej odborovej didaktiky)

-         overenie spôsobilosti riešiť konkrétne didaktické zadania v príslušnom predmete

Content of the study department - description of the third grade

History of Descriptions

Back