Field of study

Training for teachers with academic subject specialisation

Uvedeným študijným odborom skončila platnosť 31.08.2019. Nová sústava študijných odborov je na stránke ministerstva školstva. Momentálne pracujeme na jej aktualizácii.

Group:

Upbringing and Education

Subgroup:

Pedagogy, Didactics and Pedagogical Sciences

Research area:

pedagogické vedy

English Name of the field of study:

Training for teachers with academic subject specialisation

PDF of the description


Levels - description

Študijný odbor UČITEĽSTVO AKADEMICKÝCH PREDMETOV sa môže podľa Sústavy študijných odborov študovať v:

 • prvom stupni vysokoškolského štúdia (Bc.) so štandardnou dĺžkou 3 roky,
 • druhom stupni vysokoškolského štúdia (Mgr.) so štandardnou dĺžkou štúdia 2 roky. (Pre uchádzačov, ktorí ukončili prvostupňové štúdium v inom, ale príbuznom odbore, možno navrhnúť študijný program s dĺžkou štúdia 3 roky),
 • nadväzujúci tretí stupeň vysokoškolského štúdia (PhD.) je v sústave študijných odborov vyčlenený a definovaný ako samostatný študijný odbor ODBOROVÁ DIDAKTIKA.

Content of the study department - general part

Cieľové uplatnenie absolventa

Absolventi študijného odboru sú spôsobilí vykonávať podľa dosiahnutého stupňa vzdelania profesiu:

 1. stupeň:
 • pomocného učiteľa, resp. asistenta učiteľa, pedagogického pracovníka pre mimoškolské záujmové činnosti detí, pracovníka štátnej správy pre príslušnú oblasť, školského administratívno - metodického pracovníka (podľa predmetovej špecializácie, napr. spravovanie školských knižníc, počítačových sietí, školského technologického a laboratórneho fondu a pod.),
 1. stupeň
 • učiteľa príslušných predmetov na úrovni nižšieho a vyššieho sekundárneho vzdelávania,
 • metodika pre výučbu konkrétnych predmetov a predmetových skupín,
 • špecializovaného pracovníka štátnej správy pre oblasť výchovy a vzdelávania na základných a stredných školách.

Reason for the establishment of a study department

Existencia odboru učiteľstvo akademických predmetov (napr. história, biológia, geografia, matematika, cudzie jazyky...) sa tradične viaže na potrebu prípravy učiteľov teoretických všeobecnovzdelávacích predmetov pre nižšie a vyššie sekundárne vzdelávanie. Vzhľadom na špecifiká výučby teoretických/náukových disciplín sa vyčleňuje ako samostatný študijný odbor voči učiteľstvu umeleckých a výchovných predmetov (teda disciplín s prevažujúcim akcentom na emocionálno-senzorické, resp. senzomotorické obsahy, činnosti a zámery - napr. telesná výchova, výtvarné a hudobné umenie, etická výchova, technická výchova), ako aj voči učiteľstvu profesijných predmetov a praktickej prípravy. Študijné programy v tomto študijnom odbore sa spravidla vytvárajú ako kombinácie dvoch akademických disciplín (ktorých názov sa odvodzuje od názvoslovia príslušných vedných disciplín, nie vyučovacích predmetov), alebo ako medziodborové štúdium s učiteľstvom umeleckých a výchovných predmetov, kedy sa študijný program vymedzuje kombináciou jednej akademickej disciplíny a jednej umeleckej alebo výchovnej disciplíny.

Examples of similar study departments abroad

Študijný odbor zameraný na prípravu učiteľov v predmetových špecializáciách pre nižšie a vyššie sekundárne vzdelávanie je súčasťou štruktúry vysokoškolských študijných odborov krajín celej Európy.

Definition of related fields of study and differences between them

 • Učiteľstvo umeleckých a výchovných predmetov a Učiteľstvo profesijných predmetov a praktickej prípravy (tieto študijné odbory sú navzájom vo veľkom rozsahu príbuzné svojim sociálnovedným základom, ako aj pedagogickou a psychologickou časťou odboru).
 • Predškolská a elementárna pedagogika (Tento študijný odbor je príbuzný v sociálnovednom, pedagogickom i didaktickom aspekte obsahu. Vzhľadom na jeho orientáciu na oblasť základných akulturačných procesov na úrovni predškolského a primárneho vzdelávania v ňom však nedochádza ku konkrétnej predmetovej špecializácii).
 • Odborová didaktika (Študijný odbor - existujúci len pre 3. stupeň vysokoškolského štúdia - priamo nadväzuje na 2. stupeň štúdia v odboroch učiteľstva akademických predmetov, umeleckých a výchovných predmetov a profesijných predmetov a praktickej prípravy, včítane teórie vyučovanie matematiky, fyziky a informatiky).
 • Relevantné akademické odbory v sústave študijných odborov (Ide o všetky tie študijné odbory zo sústavy študijných odborov, z ktorých sa odvodzuje príslušná predmetová špecializácia študijných programov v učiteľstve akademických odborov. Príbuznosť je tu potom daná obsahovým prienikom príslušného odboru a konkrétnej špecializácie študijného programu učiteľstva akademických predmetov.)

Standard length of daily study: 3

Standard length of external study:

 

Content of the study department - description of the first degree

Absolvent odboru učiteľstvo akademických predmetov (Bc.) je predovšetkým pripravený tak, aby mohol úspešne pokračovať v štúdiu tohto odboru na 2. stupni vysokoškolského vzdelávania. Je zorientovaný v odbore svojej predmetovej špecializácie, v jeho výstavbe, má vhľad do širších súvislostí výchovy a vzdelávania, a má osvojenú informačnú gramotnosť. Taktiež je schopný orientovať sa v organizačných  podmienkach inštitucionálneho vzdelávania, preto dokáže pôsobiť najmä v suportívnych zložkách inštitucionálneho vzdelávania.Teoretické vedomosti absolventa 1. stupňa:

-pozná a chápe koncept inštitucionálneho socializačného procesuv širších sociálnovedných súvislostiach,

-ovláda psychologickú interpretáciu vývinu, výchovy avzdelávania človeka,

-pozná princípy tvorby a projektovania pedagogického adidaktického prostredia v sekundárnom vzdelávaní,

-pozná organizačné charakteristiky školského systému, ako ajinštitucionálne pravidlá školy,

-ovláda základnú štruktúru a obsah disciplín svojejpredmetovej špecializácie,

-najmä je však pripravený získať úplnú učiteľskú spôsobilosť na2. stupni vysokoškolského štúdia.

Praktické schopnosti absolventa 1. stupňa:

-je schopný analyzovať a reflektovať (pojmovo uchopiť) všeobecnopedagogické a všeobecnodidaktické vlastnosti výučby v školskej triede,

-vie sa dobre orientovať v školskej legislatíve a v školských predpisoch a dokumentoch,

-vie plánovať a organizovať činnosť skupín žiakov príslušných vekových kategórií (11 - 18 ročných),

-je schopný asistovať pri riešení odborných úloh v disciplínach svojej predmetovej špecializácie

-vie využívať informačné a komunikačné technológie pre osobné profesijné potreby ako aj pre pedagogické účely

Doplňujúce vedomosti a schopnost:i absolventa 1. stupňa:

-má návyk permanentného vzdelávania sa,

-je schopný orientovať sa vo vedeckých textoch tak z oblasti pedagogiky, ako aj z relevantných disciplín predmetovej špecializácie,

-vie efektívne komunikovať na úrovni pracovného tímu, ako aj na úrovni žiackych skupín,

-ovláda možnosti a konkrétne spôsoby využitia modernej didaktickej technológie.

 

Vymedzenie jadra vedomostí (1. stupeň)

Nosné témy jadra sú viazané na:

Sociálnovedný základ učiteľských štúdií s tematickou orientáciou na:

-základné filozofické súvislosti pedagogického myslenia,

-sociálny a politický kontext výchovy a vzdelávania.

Pedagogický a psychologický kontext odboru:

-základy psychológie vývinu dieťaťa a dorastu a biológie dieťaťaa dorastu,

-všeobecné teórie výchovy a vzdelávania,

-teória a prax sekundárneho vzdelávania, teória vzdelávania v širších skupinách vedných disciplín.

-organizácia a legislatíva školstva a školy.

Predmetový kontext odboru (podľa špecializácie študijného programu):

-základné štrukturálne odvetvia a oblasti vedného odboru.

Semestrálny projekt (voliteľne predmetová disciplína/pedagogika)

Záverečná práca (voliteľne predmetová disciplína/pedagogika) Štátna skúška

Ďalšie témy jadra:

- špecializované poznatky v disciplíne predmetovej špecializácie,

- vybrané medicínske poznatky,

- alternatívne pedagogické koncepcie,

- technologická podpora vzdelávania. a základy informačno-komunikačnej technológie

Tieto tematické oblasti musia byť súčasťou každého študijného programu v danom odbore. Pre spôsobilosť priznávať titul Bc. je kumulatívna hodnota kreditov študijného programu aspoň 3/5 celkového počtu ECTS kreditov odpovedajúcich príslušnému odboru.

Štátna skúška (1. stupeň)

-obhajoba záverečnej práce,

-kolokviálna skúška z oblasti poznania študijného odboru, osobitne v časti disciplín predmetovej špecializácie a v časti pedagogicko-sociálnovednej.

Standard length of daily study: 2 (pre uchádzačov, ktorí ukončili prvostupňové štú

Standard length of external study:

 

Contents of the study department - second grade description

Absolvent druhého stupňa vysokoškolského štúdia v odbore učiteľstvo akademických predmetov je spôsobilý byť učiteľom predmetov prislúchajúcim jeho špecializácii na úrovni nižšieho a sekundárneho vzdelávania. Ovláda základný obsah disciplín svojej špecializácie, princípy jeho štruktúry, je oboznámený s metodológiou produkcie obsahu odboru a jeho širšími kultúrnymi a sociálnymi súvislosťami. S týmto obsahom dokáže narábať ako s produktom ľudskej (vedeckej) činnosti, a v tomto kontexte ho dokáže projektovať pre didaktické zámery a účely. Okrem zvládnutia učiteľskej spôsobilosti (projektovania, realizácie a reflexie výučby v triede) je schopný participovať na vývoji metodických materiálov pre výučbu. Má taktiež primerané poznatky z metód výskumu a vývoja v didaktike svojich odborov.Teoretické vedomosti absolventa 2. stupňa

-ovláda súčasné teoretické modely kognitívnej socializácie a vzdelávania človeka,

-pozná základný obsah, metodológiu a epistemológiu disciplín svojej predmetovej špecializácie,

-pozná teoretické i praktické súvislosti odborovej didaktiky v príslušnej špecializácii, najmä s ohľadom na projektovanie výučby v školskej triede

-pozná spôsoby využívania informačných a komunikačných technológií vo vzdelávaní.

Praktické schopnosti absolventa 2. stupňa

-samostatne projektuje a realizuje výučbu príslušných predmetov na úrovni nižšieho i vyššieho sekundárneho vzdelávania,

-vie adaptovať vzdelávacie programy v príslušných disciplínach na konkrétne podmienky žiakov, školskej triedy a typu školy,

-je schopný účelne podporovať rozvoj informačnej gramotnosti žiakov,

-vie analyzovať a posudzovať alterantívne programy sekundárneho vzdelávania,

-vie efektívne komunikovať pedagogické a odborové poznatky so širším prostredím laickej i profesijnej komunity.

Doplňujúce vedomosti a schopnosti absolventa 2. stupňa

-tvorba metodických textov so širšou aplikovateľnosťou,

-e-learning

-vedomosti o právnych, ekonomických a etických aspektoch práce vo svojej oblasti.

Vymedzenie jadra vedomostí (2. stupeň)

Nosné témy jadra sú viazané na:

Sociálnovedný kontext odboru s tematickou orientáciou na:

-kultúrno - a sociálnoantropologické súvislosti výchovya vzdelávania,

-sociologickú interpretáciu detstva a mládeže,

-metodológiu tvorby sociálnovedného poznania.

Pedagogický a psychologický kontext odboru:

-modely kognitívneho vývinu a kognitívnej socializácie

-modely personálneho a sociálneho vývinu detí a mládeže, poruchyvývinu v tejto oblasti.

Predmetový a odborovodidaktický kontext odboru:

-teória, metodológia a epistemológia odborov špecializácie,

-odborová didaktika príslušných disciplín,

-základy výskumnej a projektovej práce v odborovej didaktike

-semestrálny projekt (empiricko-výskumná práca v odborovej didaktike).

Diplomová práca a štátna skúška

Tieto tematické oblasti musia byť súčasťou každého študijného programu v danom odbore. Pre spôsobilosť priznávať titul Mgr. je kumulatívna hodnota kreditov študijného programu aspoň 1/2 celkového počtu ECTS kreditov zodpovedajúcich príslušnému odboru. 1. stupeň.

Štátna skúška (2. stupeň)

-obhajoba diplomovej práce (s anglickým abstraktom),

-overenie spôsobilosti riešiť konkrétne didaktické zadania v príslušnom akademickom predmete,

-kolokviálna skúška z oblasti teoretického poznania študijného odboru (na priereze teórie odboru a jeho odborovej didaktiky).

Content of the study department - description of the third grade

History of Descriptions

Back