Overview of projects KEGA

Number of projects: 1763

Project name School Project leader
Konceptuálna a metodická tvorba itinerárov výchovy k viere ako inovatívneho modelu náboženskej výchovy pre žiakov základných a stredných škôl UK ThDr. Tibor Reimer, PhD.
Konceptuálna modernizácia obsahu a metodická podpora Kurzu vysokoškolská pedagogika pre učiteľov technických univerzít SPU PaedDr. Tímea Šeben Zaťková, PhD.
Koncipovanie štruktúry a obsahu predmetov zameraných na základné podnikateľské zručnosti v rámci študijného odboru Výrobné technológie TUKE prof. Ing. Peter Pavol Monka, PhD., ING-PAED IGIP
Konfesionány vývin strednej Európy v ranom novoveku - smrery, cirkvi, udalosti PU Mgr. Annamária Kónyová, PhD.
Konfrontačná analýza ustálených slovných spojení v nemčine a slovenčine UK prof. PhDr. Mária Vajičková, CSc.
Konštituovanie ortoepie a aktualizácia ortografie rusínskeho jazyka v korešpondencii s najnovšími výskumami a potrebami praxe PU doc. PhDr. Anna Plišková, PhD.
Konštrukcie nábytku z dreva a drevných materiálov TU Z doc. Ing. Pavol Joščák, CSc.
Kontrastívna analýza ako efektívna podporná metóda vyučovania anglickej výslovnosti na ZŠ UKF prof. PaedDr. Zdena Kráľová, PhD.
Konvergencia automatizácie a pokročilých IKT. STU doc. Ing. Peter Drahoš, PhD.
Konvergencie avantgardného filmu a digitálneho videoumenia AU PhDr. Katarína Rusnáková, PhD.
Počet záznamov: 1763 (68/177)

Filter

Filter