IMPLEMENTÁCIA E-LEARNINGU VO VÝUČBE CHÉMIE PRE ODBOR APLIKOVANÁ EKOLÓGIA A ENVIRONMENTALISTIKA

Basic informations

Thematic area: komisia č. 2 pre nové technológie, metódy a formy vo vzdelávaní

Project name (Slovak): IMPLEMENTÁCIA E-LEARNINGU VO VÝUČBE CHÉMIE PRE ODBOR APLIKOVANÁ EKOLÓGIA A ENVIRONMENTALISTIKA

Project name (English): IMPLEMENTATION OF E-LEARNING IN THE CHEMISTRY EDUCATION FOR APPLIED ECOLOGY AND ENVIRONMENTAL SCIENCE

Start of project: 2020

End of project: 2022

Condition of project: Ukončený

Project number: 029UKF-4/2020

Project leader: doc. PaedDr. Zita Jenisová, PhD.

University: Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre

Department: Fakulta prírodných vied a informatiky

Financial grant of MŠVVandŠ SR within KEGA

Financial grant of MŠVVandŠ SR within KEGA Capital expenditures in €
Pumped for the entire period of the project 15 703,00 0,00

List of project outcomes for the entire solution

Publishing activity

Category code Specific output, name (ISBN, number of pages a i.)
AFC Z. Jenisová, M. Feszterová, B. Tokárová: CHEMICAL EXPERIMENT FOCUSED ON MONITORING ENERGYCHANGES IN ICE MELTING WITH THE IMPLEMENTATION OF THE SCHOOL MEASURING SYSTEM. In: Proceedings of EDULEARN20 Conference 6th-7th July 2020, ISBN: 978-84-09-17979-4, strana: 4710-4719 ( čaká sa na zaradenie do databázy WoS)
AFC Melánia Feszterová, Zita Jenisová, Margaréta Mišiaková: EDUCATION FOCUSED ON "CHEMICAL COMPOSITION OF WASTE AND ITS PROPER SORTING" E-LEARNING FOR PRIMARY SCHOOL PUPILS. In: Proceedings of EDULEARN20 Conference 6th-7th July 2020, ISBN: 978-84-09-17979-4, strana:6206 - 6213 (čaká sa na zaradenie do databázy WoS)
ACB Zita Jenisová, Lukáš Lednický, Barbora Tokárová: STRATÉGIE KRITICKÉHO A TVORIVÉHO MYSLENIA V PRÍPRAVE UČITEĽOV CHÉMIE. ISBN 978-80-558-1588-6 (on-line verzia), ISBN 978-80-558-1587-9 (CD, off-line verzia), 127 strán (finálna úprava obalu publikácie)
ADF Melánia Feszterová: VZDELÁVANIE K BEZPEČNOSTI A ZDRAVIU V PRAXI - v tlači, prijaté, po recenznom konaní (časopis: Technika a vzdelávanie)
AFC Melánia Feszterová: E-LEARNINGOVÝ KURZ ZAMERANÝ NA MANIPULÁCIU S CHEMICKÝMI LÁTKAMI: ROZVOJ VEDOMOSTÍ ŠTUDENTOV, v tlači, prijaté, po recenznom konaní (konferencia DIDMATTECH, ELTE Budapest)
AFC Zita Jenisová, Melánia Feszterová, Kitti Páleníková, Hilda Kramáreková, Lukáš Lednický: IMPLEMENTATION OF COMICS IN THE TEACHING PROCESS OF NATURAL SCIENCE SUBJECTS. In ICERI2020 konanej 9 a 10.112020 ( v tlači)
AFC Melánia Feszterová A KOL: EDUCATION OF PRE-SERVICE TEACHERS IN GOOD PRACTICE OF CHEMICAL HANDLING. In ICERI2020 konanej 9 a 10.112020 ( v tlači)
AFD Melánia Feszterová: OBSAH RIZIKOVÝCH PRVKOV V PÔDE VINOHRADUNA MODELOVOM PRÍKLADE V OBCI ČIERNE KĽAČANY, In: 28. medzinárodná geografická konferencia " Geografické aspekty stredoeurópskeho priestoru" Kreativita regiónov. Termín: 14.10.2020 (v tlači)
ADC Tkáčová, Hedviga (40%); Pavlíková, Martina (20%); Tvrdoň, Miroslav (20%); Jenisová, Zita (20%): The Use of Media in the Field of Individual Responsibility for Sustainable Development in Schools. Bazilej : ISSN 2071-1050
ADC Tkáčová, Hedviga (45%); Pavlíková, Martina (20%); Jenisová, Zita (20%); Maturkanič, Patrik (5%); Králik, Roman (10%): Social media and students’ wellbeing: An empirical analysis during the covid-19 pandemic. Bazilej : ISSN 2071-1050
ADN Azizi, Mahmoud (10%); Tkáčová, Hedviga (30%); Pavlíková, Martina (30%); Jenisová, Zita (30%): Extensive Reading and the Writing Ability of EFL Learners: the Effect of Group Work. Bratislava : ISSN 2305-6746
ADF Denisa Jakusová, Hilda Kramáreková:Vybrané biologické riziká ako inovatívna edukačná téma vo vyučovacích predmetoch základných škôl,In: Geografické informácie (Geographical Information), Ročník (Volume) 24, Číslo (Issue) 1, 2020, p. 157-172, ISSN 1337-9453 DOI: 10.17846/GI.2020.24.1.157-172
ADE Roszival Marcel (15%) - Mészáros Patrik (20%) - Piršelová Beáta (30%) - Koníčková Monika (5%) - Lengyelová Libuša (15%) - Galuščáková Ľudmila (15%):Effect of chamomile and common agrimony extracts on biomass of pea roots in the cadmium-present environment; In: GRANT Journal. - ISSN 1805-0638, Roč. 10, č. 1 (2021), s. 66-69.
AFC M. Feszterová, Z. Jenisová: DISCIPLINE CHEMICAL EXCURSION IN THE EDUCATION OF PRE-SERVICE CHEMISTRY TEACHERS, CONNECTION OF THEORY WITH PRACTICE, In: 13th International Conference on Education and New Learning Technologies, EDULEARN21 Proceedings, Pages: 2749-2757, Publication year: 2021, ISBN: 978-84-09-31267-2 ISSN: 2340-1117, doi: 10.21125/edulearn.2021.0596 (čaká sa na zaradenie do databázy WoS)
AFC Z. Jenisová, M. Feszterová, B. Tokárová, K. Páleníková, T. Vyskočilová:USE OF CONCEPT MAPS IN THE TEACHING PROCESS OF CHEMISTRY IN THE GYMNASIUM, In: 13th International Conference on Education and New Learning Technologies, EDULEARN21 Proceedings, Pages: 6639-6647, Publication year: 2021, ISBN: 978-84-09-31267-2 ISSN: 2340-1117; doi: 10.21125/edulearn.2021.1343
AFC Barbora Tokárová, Zita Jenisová, Melánia Feszterová, Daša Oremusová, Martina Drexlerová: VERIFICATION OF THE LEVEL OF KNOWLEDGE OF PRIMARY SCHOOL GRADUATES IN THE SUBJECT OF CHEMISTRY . In ICERI2021 konanej 8 a 9.112021 ( v tlači)
AFC Daša Oremusová, Magdaléna Nemčíková, Hilda Kramáreková, Zita Jenisová: ENVIRONMENTAL GEOGRAPHY IN THE SYSTEM OF GEOGRAPHICAL EDUCATION IN THE SLOVAK REPUBLIC, In ICERI2021 konanej 8 a 9.112021 ( v tlači)
AFC Hilda Kramáreková, Katarína Moravčíková, Magdaléna Nemčíková, Daša Oremusová: OPTIONS OF IMPLEMENTING GLOBAL DEVELOPMENT EDUCATION IN TEACHING GEOGRAPHY IN THE SLOVAK REPUBLIC, In ICERI2021 konanej 8 a 9.112021 ( v tlači)
ACB Piršelová Beáta, Jenisová Zita: Základy chémie pre nechemické disciplíny - praktické aplikácie, 140 strán (v recenznom konaní - tlač do konca roku 2021)
AFC Feszterová, Melánia (100%): Why is education in the area of personal protective equipment important for pre-service chemistry teachers?. 2021 Valencia : ISBN 978-84-09-27666-0 ISSN 2340-1079
AFC M. Feszterová, Z.Jenisová EDUCATION ON BIOWASTE: FROM KNOWLEDGE TO PRACTICE, In ICERI2021 konanej 8 a 9.112021 ( v tlači)
ADF Feszterová, Melánia (100%): Vzdelávanie k bezpečnosti a zdraviu v praxi. Banská Bystrica : ISSN 1339-9888
AFB M. Feszterová The Application of Selected Parts of Chemistry and Physicsin the Students-Pre-Service Teacher Education. In DIDFYZ (v tlači)
ADF M. Feszterová et al. Obsah rizikových prvkov v pôde vinohradu na modelovom príklade v obci Čierne Kľačany, 2020. DOI 10.17846/GI.2020.24.1.370-387. In. Geografické informácie (Geographical Information). - ISSN 1337-9453, Roč. 24, č. 1 (2020), s. 370-387.
P1 Jenisová Zita- Piršelová Beáta: Základy chémie pre nechemické disciplíny s praktickými aplikáciami .2022, FPVaI UKF v Nitre, ISBN 978-80-558-1931-0 ,157s (11,5AH)
V3 Khonamri, Fatemeh (10%); Soleimani, Mahsa (10%); Tkáčová, Hedviga (45%); Jenisová, Zita (35%): The Role of Scaffolding through Peer Collaborative Feedback in EFL Literature Students’ Oral Presentation of Short Stories. Washington : ISSN 2305-6746
V3 Khonamri, Fatemeh (10%); Arab, Nasibe (10%); Majda, Peter (40%); Jenisová, Zita (40%): To do or not to do: EFL learners ́perception on and practice of homework assignment. Washington : ISSN 2305-6746
V2 Magdaléna Nemčíková, Daša Oremusová, Hilda Kramáreková: Tvorba učebníc geografie miestnej krajiny v podmienkach Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre, 2022, In: Medzinárodná vedecká konferencia o vyučovaní geografie, Banská Bystrica, 10. novembra 2022
V2 Oremusová, D., Nemčíková, M., Kramáreková, H., Jenisová, Z., 2022: LOCAL LANDSCAPE GEOGRAPHY TEXTBOOKS IN THE SLOVAK REPUBLIC EDUCATIONAL PRACTICE. In :Proceedings of ICERI2022, Conference 7th-9th November 2022, 2282-2290pp, ISBN: 978-84-09-45476-1
V2 Kramáreková, H., Jakusová, D., Nemčíková, M., Oremusová, D. 2022. CRISIS SITUATIONS AS AN INNOVATIVE ELEMENT OF GEOGRAPHICAL EDUCATION IN THE SLOVAK REPUBLIC, In :Proceedings of ICERI2022, Conference 7th-9th November 2022, 2272-2281pp, ISBN: 978-84-09-45476-1
V3 Tkačová Hedviga (58%) - Králik Roman (11%) - Tvrdoň Miroslav (15%) - Jenisová Zita (15%) - Martin José García (1%):Credibility and Involvement of Social Media in Education - Recommendations for Mitigating the Negative Effects of the Pandemic among High School Students, 2022. DOI 10.3390/ijerph19052767. In: International Journal of Environmental Research and Public Health. - ISSN 1661-7827, Roč. 19, č. 5 (2022), s. 1-22.
V3 Martín, José García (15%); Králik, Roman (15%); Tvrdoň, Miroslav (25%); Jenisová, Zita (20%); Pekarčík, Ľubomír (25%): The problem of objectivity in the Social Sciences: an introduction.2022. DOI 10.18355/XL.2022.15.01.13. In: XLinguae : European Scientific Language Journal. - ISSN 1337-8384, Roč. 15, č. 1 (2022), s. 125-135.
V2 Melánia Feszterová, DEVELOPING HABITS AND SKILLS IN THE EDUCATIONAL PROCESS IN TERMS OF COMPLIANCE WITH THE WORK SAFETY PRINCIPLES, 2022 In :Proceedings of ICERI2022, Conference 7th-9th November 2022, 6955-6962pp, ISBN: 978-84-09-45476-1
V2 Melánia Feszterová, Zita Jenisová, E-WASTE EDUCATION AS A MOTIVATING FACTOR IN CHEMISTRY EDUCATION, 2022 In :Proceedings of ICERI2022, Conference 7th-9th November 2022, 7624-7631pp, ISBN: 978-84-09-45476-1
V3 Feszterová, Melánia (100%): The education of pre-service chemistry teachers, the content of innovation, methods and forms during COVID-19. Baden : ISSN 2313-1640
V2 Feszterová, Melánia (100%):The application of selected parts of chemistry and physics in the students-preservice teacher education, 2022, AIP Conference Proceedings 2458, https://doi.org/10.1063/5.0078393

Replications

Category Name Specific name
1 - citácie v zahraničných publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science a v databáze SCOPUS Azizi, Mahmoud; Tkáčová, Hedviga; Pavlíková, Martina; Jenisová, Zita: Extensive Reading and the Writing Ability of EFL Learners: the Effect of Group Work. Bratislava : ISSN 2305-6746
3 - citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch Azizi, Mahmoud; Tkáčová, Hedviga; Pavlíková, Martina; Jenisová, Zita : Extensive Reading and the Writing Ability of EFL Learners: the Effect of Group Work. Bratislava : ISSN 2305-6746
3 - citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch Azizi, Mahmoud; Tkáčová, Hedviga; Pavlíková, Martina; Jenisová, Zita : Extensive Reading and the Writing Ability of EFL Learners: the Effect of Group Work. Bratislava : ISSN 2305-6746
3 - citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch Azizi, Mahmoud; Tkáčová, Hedviga; Pavlíková, Martina; Jenisová, Zita : Extensive Reading and the Writing Ability of EFL Learners: the Effect of Group Work. Bratislava : ISSN 2305-6746
1 - citácie v zahraničných publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science a v databáze SCOPUS Tkáčová, Hedviga; Pavlíková, Martina; Tvrdoň, Miroslav; Jenisová, Zita: The Use of Media in the Field of Individual Responsibility for Sustainable Development in Schools
1 - citácie v zahraničných publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science a v databáze SCOPUS Tkáčová, Hedviga; Pavlíková, Martina; Tvrdoň, Miroslav; Jenisová, Zita: The Use of Media in the Field of Individual Responsibility for Sustainable Development in Schools
1 - citácie v zahraničných publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science a v databáze SCOPUS Tkáčová, Hedviga; Pavlíková, Martina; Tvrdoň, Miroslav; Jenisová, Zita: The Use of Media in the Field of Individual Responsibility for Sustainable Development in Schools
1 - citácie v zahraničných publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science a v databáze SCOPUS Tkáčová, Hedviga; Pavlíková, Martina; Tvrdoň, Miroslav; Jenisová, Zita: The Use of Media in the Field of Individual Responsibility for Sustainable Development in Schools
1 - citácie v zahraničných publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science a v databáze SCOPUS Tkáčová, Hedviga; Králik, Roman; Tvrdoň, Miroslav; Jenisová, Zita; Martín, José García: Credibility and Involvement of Social Media in Education—Recommendations for Mitigating the Negative Effects of the Pandemic among High School Students. 2020 Bratislava : ISBN 978-80-223-5001-3 ISSN 1660-4601
1 - citácie v zahraničných publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science a v databáze SCOPUS Tkáčová, Hedviga; Králik, Roman; Tvrdoň, Miroslav; Jenisová, Zita; Martín, José García: Credibility and Involvement of Social Media in Education—Recommendations for Mitigating the Negative Effects of the Pandemic among High School Students. 2020 Bratislava : ISBN 978-80-223-5001-3 ISSN 1660-4601
1 - citácie v zahraničných publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science a v databáze SCOPUS Tkáčová, Hedviga; Králik, Roman; Tvrdoň, Miroslav; Jenisová, Zita; Martín, José García: Credibility and Involvement of Social Media in Education—Recommendations for Mitigating the Negative Effects of the Pandemic among High School Students. 2020 Bratislava : ISBN 978-80-223-5001-3 ISSN 1660-4601
1 - citácie v zahraničných publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science a v databáze SCOPUS Tkáčová, Hedviga; Králik, Roman; Tvrdoň, Miroslav; Jenisová, Zita; Martín, José García: Credibility and Involvement of Social Media in Education—Recommendations for Mitigating the Negative Effects of the Pandemic among High School Students. 2020 Bratislava : ISBN 978-80-223-5001-3 ISSN 1660-4601
1 - citácie v zahraničných publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science a v databáze SCOPUS Tkáčová, Hedviga; Králik, Roman; Tvrdoň, Miroslav; Jenisová, Zita; Martín, José García: Credibility and Involvement of Social Media in Education—Recommendations for Mitigating the Negative Effects of the Pandemic among High School Students. 2020 Bratislava : ISBN 978-80-223-5001-3 ISSN 1660-4601
1 - citácie v zahraničných publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science a v databáze SCOPUS Tkáčová, Hedviga; Králik, Roman; Tvrdoň, Miroslav; Jenisová, Zita; Martín, José García: Credibility and Involvement of Social Media in Education—Recommendations for Mitigating the Negative Effects of the Pandemic among High School Students. 2020 Bratislava : ISBN 978-80-223-5001-3 ISSN 1660-4601
1 - citácie v zahraničných publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science a v databáze SCOPUS Tkáčová, Hedviga; Králik, Roman; Tvrdoň, Miroslav; Jenisová, Zita; Martín, José García: Credibility and Involvement of Social Media in Education—Recommendations for Mitigating the Negative Effects of the Pandemic among High School Students. 2020 Bratislava : ISBN 978-80-223-5001-3 ISSN 1660-4601
1 - citácie v zahraničných publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science a v databáze SCOPUS Tkáčová, Hedviga; Králik, Roman; Tvrdoň, Miroslav; Jenisová, Zita; Martín, José García: Credibility and Involvement of Social Media in Education—Recommendations for Mitigating the Negative Effects of the Pandemic among High School Students. 2020 Bratislava : ISBN 978-80-223-5001-3 ISSN 1660-4601
1 - citácie v zahraničných publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science a v databáze SCOPUS Tkáčová, Hedviga; Králik, Roman; Tvrdoň, Miroslav; Jenisová, Zita; Martín, José García: Credibility and Involvement of Social Media in Education—Recommendations for Mitigating the Negative Effects of the Pandemic among High School Students. 2020 Bratislava : ISBN 978-80-223-5001-3 ISSN 1660-4601
1 - citácie v zahraničných publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science a v databáze SCOPUS Tkáčová, Hedviga; Králik, Roman; Tvrdoň, Miroslav; Jenisová, Zita; Martín, José García: Credibility and Involvement of Social Media in Education—Recommendations for Mitigating the Negative Effects of the Pandemic among High School Students. 2020 Bratislava : ISBN 978-80-223-5001-3 ISSN 1660-4601
1 - citácie v zahraničných publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science a v databáze SCOPUS The Use of Media in the Field of Individual Responsibility for Sustainable Development in Schools / Hedviga Tkáčová et al, 2021. - Cena 2021. DOI 10.2478/jolace-2020-0023. In: Sustainability. - ISSN 2071-1050, Roč. 13, č. 8 (2021), s. 1-21. I.
1 - citácie v zahraničných publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science a v databáze SCOPUS The Use of Media in the Field of Individual Responsibility for Sustainable Development in Schools / Hedviga Tkáčová et al, 2021. - Cena 2021. DOI 10.2478/jolace-2020-0023. In: Sustainability. - ISSN 2071-1050, Roč. 13, č. 8 (2021), s. 1-21. I.
1 - citácie v zahraničných publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science a v databáze SCOPUS The Use of Media in the Field of Individual Responsibility for Sustainable Development in Schools / Hedviga Tkáčová et al, 2021. - Cena 2021. DOI 10.2478/jolace-2020-0023. In: Sustainability. - ISSN 2071-1050, Roč. 13, č. 8 (2021), s. 1-21. I.
1 - citácie v zahraničných publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science a v databáze SCOPUS The Use of Media in the Field of Individual Responsibility for Sustainable Development in Schools / Hedviga Tkáčová et al, 2021. - Cena 2021. DOI 10.2478/jolace-2020-0023. In: Sustainability. - ISSN 2071-1050, Roč. 13, č. 8 (2021), s. 1-21. I.
1 - citácie v zahraničných publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science a v databáze SCOPUS The Use of Media in the Field of Individual Responsibility for Sustainable Development in Schools / Hedviga Tkáčová et al, 2021. - Cena 2021. DOI 10.2478/jolace-2020-0023. In: Sustainability. - ISSN 2071-1050, Roč. 13, č. 8 (2021), s. 1-21. I.
1 - citácie v zahraničných publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science a v databáze SCOPUS The Use of Media in the Field of Individual Responsibility for Sustainable Development in Schools / Hedviga Tkáčová et al, 2021. - Cena 2021. DOI 10.2478/jolace-2020-0023. In: Sustainability. - ISSN 2071-1050, Roč. 13, č. 8 (2021), s. 1-21. I.
1 - citácie v zahraničných publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science a v databáze SCOPUS The Use of Media in the Field of Individual Responsibility for Sustainable Development in Schools / Hedviga Tkáčová et al, 2021. - Cena 2021. DOI 10.2478/jolace-2020-0023. In: Sustainability. - ISSN 2071-1050, Roč. 13, č. 8 (2021), s. 1-21. I.
1 - citácie v zahraničných publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science a v databáze SCOPUS The Use of Media in the Field of Individual Responsibility for Sustainable Development in Schools / Hedviga Tkáčová et al, 2021. - Cena 2021. DOI 10.2478/jolace-2020-0023. In: Sustainability. - ISSN 2071-1050, Roč. 13, č. 8 (2021), s. 1-21. I.
1 - citácie v zahraničných publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science a v databáze SCOPUS The Use of Media in the Field of Individual Responsibility for Sustainable Development in Schools / Hedviga Tkáčová et al, 2021. - Cena 2021. DOI 10.2478/jolace-2020-0023. In: Sustainability. - ISSN 2071-1050, Roč. 13, č. 8 (2021), s. 1-21. I.
1 - citácie v zahraničných publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science a v databáze SCOPUS The Use of Media in the Field of Individual Responsibility for Sustainable Development in Schools / Hedviga Tkáčová et al, 2021. - Cena 2021. DOI 10.2478/jolace-2020-0023. In: Sustainability. - ISSN 2071-1050, Roč. 13, č. 8 (2021), s. 1-21. I.
1 - citácie v zahraničných publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science a v databáze SCOPUS The Use of Media in the Field of Individual Responsibility for Sustainable Development in Schools / Hedviga Tkáčová et al, 2021. - Cena 2021. DOI 10.2478/jolace-2020-0023. In: Sustainability. - ISSN 2071-1050, Roč. 13, č. 8 (2021), s. 1-21. I.
1 - citácie v zahraničných publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science a v databáze SCOPUS The Use of Media in the Field of Individual Responsibility for Sustainable Development in Schools / Hedviga Tkáčová et al, 2021. - Cena 2021. DOI 10.2478/jolace-2020-0023. In: Sustainability. - ISSN 2071-1050, Roč. 13, č. 8 (2021), s. 1-21. I.
1 - citácie v zahraničných publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science a v databáze SCOPUS The Use of Media in the Field of Individual Responsibility for Sustainable Development in Schools / Hedviga Tkáčová et al, 2021. - Cena 2021. DOI 10.2478/jolace-2020-0023. In: Sustainability. - ISSN 2071-1050, Roč. 13, č. 8 (2021), s. 1-21. I.
1 - citácie v zahraničných publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science a v databáze SCOPUS The Use of Media in the Field of Individual Responsibility for Sustainable Development in Schools / Hedviga Tkáčová et al, 2021. - Cena 2021. DOI 10.2478/jolace-2020-0023. In: Sustainability. - ISSN 2071-1050, Roč. 13, č. 8 (2021), s. 1-21. I.
1 - citácie v zahraničných publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science a v databáze SCOPUS Social Media and Students’ Wellbeing: An Empirical Analysis during the Covid-19 Pandemic / Hedviga Tkáčová et al, 2021. - Cena 2021. DOI 10.3390/su131810442. In: Sustainability. - ISSN 2071-1050, Roč. 13, č. 18 (2021), s. 1-19.
1 - citácie v zahraničných publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science a v databáze SCOPUS Social Media and Students’ Wellbeing: An Empirical Analysis during the Covid-19 Pandemic / Hedviga Tkáčová et al, 2021. - Cena 2021. DOI 10.3390/su131810442. In: Sustainability. - ISSN 2071-1050, Roč. 13, č. 18 (2021), s. 1-19.
1 - citácie v zahraničných publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science a v databáze SCOPUS Social Media and Students’ Wellbeing: An Empirical Analysis during the Covid-19 Pandemic / Hedviga Tkáčová et al, 2021. - Cena 2021. DOI 10.3390/su131810442. In: Sustainability. - ISSN 2071-1050, Roč. 13, č. 18 (2021), s. 1-19.
1 - citácie v zahraničných publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science a v databáze SCOPUS Social Media and Students’ Wellbeing: An Empirical Analysis during the Covid-19 Pandemic / Hedviga Tkáčová et al, 2021. - Cena 2021. DOI 10.3390/su131810442. In: Sustainability. - ISSN 2071-1050, Roč. 13, č. 18 (2021), s. 1-19.
1 - citácie v zahraničných publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science a v databáze SCOPUS Social Media and Students’ Wellbeing: An Empirical Analysis during the Covid-19 Pandemic / Hedviga Tkáčová et al, 2021. - Cena 2021. DOI 10.3390/su131810442. In: Sustainability. - ISSN 2071-1050, Roč. 13, č. 18 (2021), s. 1-19.
1 - citácie v zahraničných publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science a v databáze SCOPUS Social Media and Students’ Wellbeing: An Empirical Analysis during the Covid-19 Pandemic / Hedviga Tkáčová et al, 2021. - Cena 2021. DOI 10.3390/su131810442. In: Sustainability. - ISSN 2071-1050, Roč. 13, č. 18 (2021), s. 1-19.
1 - citácie v zahraničných publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science a v databáze SCOPUS Social Media and Students’ Wellbeing: An Empirical Analysis during the Covid-19 Pandemic / Hedviga Tkáčová et al, 2021. - Cena 2021. DOI 10.3390/su131810442. In: Sustainability. - ISSN 2071-1050, Roč. 13, č. 18 (2021), s. 1-19.
1 - citácie v zahraničných publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science a v databáze SCOPUS Social Media and Students’ Wellbeing: An Empirical Analysis during the Covid-19 Pandemic / Hedviga Tkáčová et al, 2021. - Cena 2021. DOI 10.3390/su131810442. In: Sustainability. - ISSN 2071-1050, Roč. 13, č. 18 (2021), s. 1-19.
1 - citácie v zahraničných publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science a v databáze SCOPUS Social Media and Students’ Wellbeing: An Empirical Analysis during the Covid-19 Pandemic / Hedviga Tkáčová et al, 2021. - Cena 2021. DOI 10.3390/su131810442. In: Sustainability. - ISSN 2071-1050, Roč. 13, č. 18 (2021), s. 1-19.
1 - citácie v zahraničných publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science a v databáze SCOPUS Social Media and Students’ Wellbeing: An Empirical Analysis during the Covid-19 Pandemic / Hedviga Tkáčová et al, 2021. - Cena 2021. DOI 10.3390/su131810442. In: Sustainability. - ISSN 2071-1050, Roč. 13, č. 18 (2021), s. 1-19.
1 - citácie v zahraničných publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science a v databáze SCOPUS Social Media and Students’ Wellbeing: An Empirical Analysis during the Covid-19 Pandemic / Hedviga Tkáčová et al, 2021. - Cena 2021. DOI 10.3390/su131810442. In: Sustainability. - ISSN 2071-1050, Roč. 13, č. 18 (2021), s. 1-19.
1 - citácie v zahraničných publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science a v databáze SCOPUS Social Media and Students’ Wellbeing: An Empirical Analysis during the Covid-19 Pandemic / Hedviga Tkáčová et al, 2021. - Cena 2021. DOI 10.3390/su131810442. In: Sustainability. - ISSN 2071-1050, Roč. 13, č. 18 (2021), s. 1-19.
1 - citácie v zahraničných publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science a v databáze SCOPUS Social Media and Students’ Wellbeing: An Empirical Analysis during the Covid-19 Pandemic / Hedviga Tkáčová et al, 2021. - Cena 2021. DOI 10.3390/su131810442. In: Sustainability. - ISSN 2071-1050, Roč. 13, č. 18 (2021), s. 1-19.
1 - citácie v zahraničných publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science a v databáze SCOPUS Social Media and Students’ Wellbeing: An Empirical Analysis during the Covid-19 Pandemic / Hedviga Tkáčová et al, 2021. - Cena 2021. DOI 10.3390/su131810442. In: Sustainability. - ISSN 2071-1050, Roč. 13, č. 18 (2021), s. 1-19.
1 - citácie v zahraničných publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science a v databáze SCOPUS Social Media and Students’ Wellbeing: An Empirical Analysis during the Covid-19 Pandemic / Hedviga Tkáčová et al, 2021. - Cena 2021. DOI 10.3390/su131810442. In: Sustainability. - ISSN 2071-1050, Roč. 13, č. 18 (2021), s. 1-19.
1 - citácie v zahraničných publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science a v databáze SCOPUS Social Media and Students’ Wellbeing: An Empirical Analysis during the Covid-19 Pandemic / Hedviga Tkáčová et al, 2021. - Cena 2021. DOI 10.3390/su131810442. In: Sustainability. - ISSN 2071-1050, Roč. 13, č. 18 (2021), s. 1-19.
1 - citácie v zahraničných publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science a v databáze SCOPUS Social Media and Students’ Wellbeing: An Empirical Analysis during the Covid-19 Pandemic / Hedviga Tkáčová et al, 2021. - Cena 2021. DOI 10.3390/su131810442. In: Sustainability. - ISSN 2071-1050, Roč. 13, č. 18 (2021), s. 1-19.
1 - citácie v zahraničných publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science a v databáze SCOPUS Social Media and Students’ Wellbeing: An Empirical Analysis during the Covid-19 Pandemic / Hedviga Tkáčová et al, 2021. - Cena 2021. DOI 10.3390/su131810442. In: Sustainability. - ISSN 2071-1050, Roč. 13, č. 18 (2021), s. 1-19.

Other outcomes (eg e-learning, websites, virtual laboratory, training, courses, workshops and the like.)

Output name Description of output Link
e - learningový kurz: Základy chémie a laboratórna prax Prvotné prípravné vytvorenie kurzu, postupné napĺňanie tém na budúcoročné pilotné overenie kurzu. - Pracovná verzia https://edu.ukf.sk/enrol/index.php?id=2669
e-learningový kurz: Základy chémie a laboratórna prax Tento kurz je neustále modifikovaný a v LS 2020 bol aktívne využívaný počas dištančného vzdelávania. Študenti tu nájdu okrem tém spracovaných v podobe kníh, rôzne odkazy na zaujímavé stránky, ako aj zadania, testy, návrhy laboratórnych cvičení ( mnohé sú pripravované tak aby sa dali robiť aj v domácom prostredí s využitím bežne dostupných chemických látok), ale tiež dotazník a množstvo elektronických materiálov. https://edu.ukf.sk/
e-learnigový kurz Kurz pod názvom: Základy chémie a laboratórna prax, korešponduje s vyučovacím predmetom pre študijný odbor: Aplikovaná environmentalistika, realizovaný na FPVaI UKF v Nitre. https://edu.ukf.sk/course/view.php?id=2669

Final evaluation of the commission KEGA

Splnil ciele excelentne (s dosiahnutím celospoločenských prínosov).

Filter

Filter