Dodatočné prijímacie konanie na Fakultu stredoeurópskych štúdií UKF v Nitre

27.05.2019

Dekanka Fakulty stredoeurópskych štúdií UKF v Nitre vyhlasuje dodatočné prijímacie konanie na bakalárske študijné programy v dennej forme štúdia s termínom podania prihlášky do 15. augusta 2019 v nasledovnom rozsahu:

 

- Maďarsko-slovenský bilingválny mediátor

- Predškolská a elementárna pedagogika

- Stredoeurópske areálové štúdiá

- Učiteľstvo maďarského jazyka a literatúry v dvojpredmetovej kombinácii (hudobné umenie, pedagogika, technika, výtvarné umenie, biológia, ekológia, fyzika, geografia, chémia, informatika, matematika, odborné ekonomické predmety)

Zdroj: https://www.fss.ukf.sk/sk/66-oznamy/903-dodatocne-prijimacie-konanie-2